Perspektiver på omsorgsovertakelser: En kvalitativ studie av foreldre og barnevernsarbeideres erfaringer med omsorgsovertakelsesprosesser med tilknyttede problemområder

Authors

Keywords:

barnevernet, omsorgsovertakelser

Synopsis

Omsorgsovertakelser er et inngripende tiltak med store konsekvenser for familielivet. Avhandlingen tilslutter seg det samfunnsvitenskapelige forskningsfeltet og utforsker hvordan omsorgsovertakelsesprosessen kan erfares av foreldre og barnevernsarbeidere og hvilke problemområder som kan avspeiles i deres fortellinger.

For å besvare problemstillingen ble det innhentet empirisk kunnskap fra foreldre og barnevernsarbeidere gjennom semistrukturerte forskningsintervjuer. Avhandlingen er basert på empiri fra 12 barnevernsarbeidere og 13 foreldre som alle hadde erfaring fra formidlingsmøter. I dette treffpunktet gjøres foreldre kjent med barneverntjenestens beslutning om å fremme sak om omsorgsovertakelses til fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Avhandlingen består av tre artikkelstudier. Artikkel 1 utforsket hvordan foreldre opplevde å motta beskjeden om et omsorgsovertakelsesinitiativ, og hvordan det påvirket dem i formidlingsmøtet, samt i ventetiden frem mot fylkesnemndsbehandling. Artikkel 2 utforsket hvordan barnevernsarbeidere erfarte å formidle dårlig nytt om et omsorgsovertakelsesinitiativ til foreldre og hvordan de mestret oppgaven. Artikkel 3 studerte hvorvidt foreldre opplevde å bli posisjonert av barnevernsarbeiderne i omsorgsovertakelsesprosessen, om de reforhandlet slike posisjoner, og om de forstod sorgen som legitim eller illegitim i lys av foreldresvikten og samfunnets forventinger til foreldreskap.

Funnene fra artikkel 1 viste at foreldrene erfarte beskjeden om et omsorgsovertakelsesinitiativ som svært uventet, med potensiale for å utløse krise. Emosjonelle responser syntes videre å svekke foreldres evne til å motta informasjon i formidlingsmøtet og til å medvirke i omsorgsovertakelsesprosessen. I tillegg indikerer funnene at foreldre (og barna) kan ha stort behov for oppfølging både direkte i etterkant av formidlingsmøtet og i ventetiden før fylkesnemndsbehandling. Funn fra artikkel 2 synligjorde at barnevernsarbeiderne erfarte oppgaven med å formidle dårlig nytt som svært krevende, og at det utfordret deres personlige og profesjonelle kapasitet. I tillegg avdekket informantenes fortellinger at de kunne benytte mestringsstrategier som synes å gå på bekostning av foreldres juridiske rettigheter. Funn fra artikkel 3 viste at foreldrene erfarte avmakt i møte med barnevernsarbeidere som de opplevde posisjonerte dem i sviktende, skadelige og nærmest dehumaniserte foreldreposisjoner. Foreldrene forsøkte å reforhandle persiperte posisjoner, som kan fortolkes som en form for verdiggjøringsarbeid. Likevel synligjorde analysen at foreldre erfarte omsorgsovertakelsesprosessen som stigmatiserende, og at de forstod tapet av daglig omsorg som en illegitim sorg med manglende anerkjennelse i samfunnet for øvrig.

Sammenstilt avspeiler informantenes fortellinger flere problemområder tilknyttet omsorgsovertakelsesprosessen. Foreldres juridiske rettigheter synes truet, og funnene indikerer at barnevernsarbeidere kan streve med å håndtere kompleksiteten i omsorgsovertakelsesprosesser. I tillegg synes omsorgsovertakelsesprosessen å kunne medføre utilsiktet stigmatisering av foreldrene.

Avhandlingen bidrar til forskningsfeltet gjennom å frembringe sentral kunnskap om hvordan foreldre og barnevernsarbeideres kan erfare omsorgsovertakelsesprosesser, med særlig fokus på formidlingsmøtet. Videre kan avhandlingen gjennom å løfte frem tilknyttede problemområder i omsorgsovertakelsesprosesser og implikasjoner av disse ha betydning for videreutvikling av praksis–, utdannings– og forskningsfeltet.

Author Biography

Marte Tonning Otterlei

Førsteamanuensis
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Universitetet i Stavanger
marte.t.otterlei@uis.no

References

ALLEA (2017). The European Code of Conduct for Research Integrity. Berlin: ALLEA.

Allmark, P., Boote, J., Chambers, E., Clarke, A., McDonnel, A., Thompson, A.R. & Tod, A. (2009). Ethical issues in the use of in-depth interviews: literature review and discussion. Research Ethics Review, Vol 5, No , 48-54.

https://doi.org/10.1177/174701610900500203

Alver, B. G. & Øyen, Ø. (2007). Challenges of research ethics. I Apo, S., Bausinger, H.,Blache, M., Foley, J.M., Siikala, A-L. (2007). FF Comunications edited for the folklore fellows. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica (s. 11-55).

Antonovsky, A. & Lev, A. (2000). Helbredets mysterium:

At tåle stress og foblive rask. København: Hans Reitzels Forlag.

Axelson, L. B. (2011). TAB. Om sorg og livsændringer. København: Hans Reitzels Forlag.

Baile, W. F, Buckman, R., Lenzi, R., Glober, G., Beale, E. A. & Kudelka, A. P. (2000). SPIKES - A Six-Step Protocol for Delivering Bad News: Application to the Patient with Cancer. The Oncologist 2000;5:302-311.

https://doi.org/10.1634/theoncologist.5-4-302

Barnevernloven (Bvl) (1992). Lov om barneverntjenester (LOV-1992- 07-17- 100). https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100?q=lov%20om%20barneverntjenester

Baugerud, G. A. & Melinder, A. (2012). Maltreated Children's Memory of Stressful Removals from Their Biological Parents. Applied cognitive psychology, 2012-03, Vol.26 (2), 261-270.

https://doi.org/10.1002/acp.1817

Baum, N. & Negbi, I. (2013). Children removed from home by court order: Father's disenfranchised grief and reclamation of paternal functions. Children and Youth Services Review, 35, 1679-1686.

https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2013.07.003

Beckett, C. & McKeigue, B. (2003). Children in Limbo: Cases Where Court Decisions Have Taken Two Years or More. Adoption and Fostering, 27 (3), 31-40.

https://doi.org/10.1177/030857590302700307

Beckett, C., McKeigue, B. & Taylor, H. (2007). Coming to conclusions: social workers' perceptions of the decision- making process in care proceedings. Child and Family Social Work, 12: 54-63.

https://doi.org/10.1111/j.1365-2206.2006.00437.x

Berrick, J., Dickens, J., Pösö, T. & Skivenes, M. (2017). A Cross Country Comparison of Child Welfare Systems and Workers' Responses to Children Appearing To Be at Risk or in Need of Help. Child Abuse Review 26: 305-319.

https://doi.org/10.1002/car.2485

Berrick, J., Dickens, J., Pösö, T. & Skivenes, M. (2016). Time, institutional support, and quality of decision-making in child protection: A cross-country analysis. Human Service Organizations: Management, Leadership, and Governance, 40(5), 451-468.

https://doi.org/10.1080/23303131.2016.1159637

Berrick, J., Peckover, S., Pösö, T. & Skivenes, M. (2015). The formalized framework for decision-making in child protection care orders: A cross-country analyses. Journal of European SocialPolicy, 25(4), 366-378.

https://doi.org/10.1177/0958928715594540

Biggs, A., Brough, P. & Drummond, S. (2017). Lazarus and Folkman's Psychological Stress and Coping Theory. I: Cooper, C. & Campbell Quick, J. (Eds) The Handbook of Stress and Health: A Guide to Research and Practice, John Wiley & Sons. S. 351- 364.

https://doi.org/10.1002/9781118993811.ch21

Bouma, H., Grietens, H. & López, M. (2020). Learning from parents: A qualitative interview study on how parents experience their journey through the Dutch child protection system. Child & Family Social Work 25(S1): 116-125.

https://doi.org/10.1111/cfs.12723

Boutanquoi, M., Ansel, D. & Bournel-Bosson, M. (2020). Parent- professional interviews in child protection: Comparing viewpoints. Child & Family Social Work. 25 (S1): 107- 115.

https://doi.org/10.1111/cfs.12722

Bratberg, Ø. (2017). Tekstanalyse for samfunnsvitere. Oslo: Gyldendal Damm Akademisk.

Braun, V. & Clarke, V. (2014). What Can "Thematic Analysis" Offer Health and Wellbeing Researchers? International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being, 9, Article No. 26152.

https://doi.org/10.3402/qhw.v9.26152

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3:2, 77-101.

https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Briggs, C. L. (1989). Learning how to ask. A sociolinguistic appraisal of the role of the interview in social science research. Cambridge: Cambridge University Press.

Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.) (2012). Kvalitative metoder. Empiri og teoriutvikling. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Broadhurst, K. & Mason, C. (2017). Birth parents and the collateral consequences of court- ordered child removal: Towards a comprehensive framework. International Journal of Law, Policy and the Family, 31(1), 41-59.

https://doi.org/10.1093/lawfam/ebw013

Buckmann, R. (2002). Communications and emotions. Skills and effort are key. BMJ, 325, 672.

https://doi.org/10.1136/bmj.325.7366.672

Bufdir (2021). Oppsummert status i tall for barnevernet. https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/Oppsummert_status_i_tall_for_barnevernet/#heading13693

Bufdir (2018). Oppfølging av foreldre med barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjon. Hvem er foreldrene? https://bufdir.no/barnevernsforeldre/Hvem_er_foreldrene/#heading33121

Burns, K., O'Mahony, C., Shore, C. & Parkes, A. (2018). What Social Workers Talk About When They Talk About Child Care Proceedings in the District Court in Ireland. Child & Family Social Work 23: 113-121.

https://doi.org/10.1111/cfs.12390

Burns, K., Pösö, T. & Skivenes, M. (Eds.) (2017). Child Welfare Removals by the State: A Cross-Country Analysis of Decision- Making Systems. Oxford University Press, New York.

https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190459567.001.0001

Christiansen, Ø. & Anderssen, N. (2011). Fra bekymring til overbevisning: - Barnevernets beslutninger om å plassere barn utenfor hjemmet. Norges Barnevern, 88, 200-214.

https://doi.org/10.18261/ISSN1891-1838-2011-04-03

Christiansen, Ø. & Anderssen, N. (2010). From concerned to convinced: reaching decisions about out-of-home care in Norwegian Child Welfare Services. Child & Family Social Work 2010, 15, pp 31-40.

https://doi.org/10.1111/j.1365-2206.2009.00635.x

Christiansen, Ø., Havnen, K. J. S., Iversen, A. C., Fylkesnes, M. K., Lauritzen, C., Nygård, R. H. & Vis, S. A. (2019). Når barnevernet undersøker-Barnevernets undersøkelsesarbeid (delrapport 4). Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. (4), 1-259. https://bufdir.no/Bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00005048

Cullberg, J. (2007). Mennesker i krise og utvikling. En psykodynamisk og sosialpsykiatrisk studie. Oslo: Universitetsforlaget.

Davies, B. & Harré, R. (1990). Positioning: The Discursive Production of Selves. Journal for the Theory of Social Behaviour, 20(1), 43-63.

https://doi.org/10.1111/j.1468-5914.1990.tb00174.x

D'Cruz, H. & Jones, M. (2014). Social Work Research in Practice. 2nd edition. London: Sage.

De Bortoli, L., D. & Doland, M. (2014). Decision making in Social Work with Families and Children: Developing Decision-Aids Compatible with Cognition. The British Journal of Social Work, Vol 45, Issue 7. pp. 2142-2160.

https://doi.org/10.1093/bjsw/bcu087

Den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) (1953). https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf

Doka, K. (1989). Disenfranchised Grief: Recognizing Hidden Sorrow. Lexington, MA: Lexington.

Doka, K. (2002). Disenfranchised Grief: New Directions, Challenges, and Strategies for Practice. Champaign, IL: Research Press.

Egelund, T. & Hestbæk, A. D. (2003). Anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet: en forskningsoversigt. København: Socialforskningsinstituttet.

Ellingsen, I. T. (2007). Å miste omsorgen for sitt barn. Nordisk sosialt arbeid, No 4, 263‐275.

https://doi.org/10.18261/ISSN1504-3037-2007-04-05

Ellingsen, I. T., Slettebø, T., Studsrød, I., Farstad, G. R. & Herland, M. (2018). Det gjør livet lettere. Gruppetilbud for foreldre med barn i fosterhjem og barneverninstitusjon: Kartlegging, beskrivelse og evaluering. Rapport nr. 73. Universitetet i Stavanger. https://bufdir.no/Bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00004568

https://doi.org/10.31265/usps.140

Engstrøm, S.J.K. (2016). Organisational Justice and Emotion Among Social Workers: An Exploration of the Lived Experience of Child and Family Social Workers. University of Edinburgh. https://era.ed.ac.uk/handle/1842/30986

Falch-Eriksen, A. (2016). Foreldre som er fratatt omsorgen for sine barn. NOVA Rapport. https://bibliotek.bufdir.no/BUF/101/NOVA_R9_16_Foreldre_som_er_fratt_omsorgen_for_sine_barn.pdf

https://doi.org/10.7577/nova/rapporter/2016/9

Falch-Eriksen, A. & Skivenes, M. (2019). Right to Protection. In: Langford, M., Skivenes, M., Søvig, K.H. (Eds.) Children's Rights in Norway: An Implementation Paradox? Universitetsforlaget, Oslo.

https://doi.org/10.18261/9788215031415-2019-04

Fauske, H., Kojan, B. & Skårstad Storhaug, A. (2018). Social Class and Child Welfare: Intertwining Issues of Redistribution and Recognition. Social Sciences, 7(9), 143.

https://doi.org/10.3390/socsci7090143

Featherstone, B., White, S. & Morris, K. (2014). Re-imagining child protection: Towards humane social work with families. Policy Press.

https://doi.org/10.1332/policypress/9781447308027.001.0001

https://doi.org/10.51952/9781447308034

https://doi.org/10.46692/9781447308034

https://doi.org/10.2307/j.ctt9qgzfm

Field, R. S., Barns, A., Chung, D. & Fleay, C. (2021). Messiness in international qualitative interviewing: What I did, what I didn't do, and a little bit about why. Qualitative Social Work.

https://doi.org/10.1177/14733250211043196

FNs barnekonvensjon (1989). FNs konvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fns-barnekonvensjon/id88078/

Folkman, S. (2008). The case for positive emotions in the stress process, Anxiety, Stress, and Coping, 21:1, 3-14.

https://doi.org/10.1080/10615800701740457

Folkman, S. (1997). POSITIVE PSYCHOLOGICAL STATES AND COPING WITH SEVERE STRESS. Soc. Sci. Med. Vol. 45, No. 8, s. 1207-1221.

https://doi.org/10.1016/S0277-9536(97)00040-3

Fontes, C. M. B., Menezes, D. V., Borgato, M. H. & Luiz, M. R. (2017). Communicating bad news: an integrative review of the nursing literature. Rev Bras Enferm 70 (5) 1089-95.

https://doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0143

Forrester, D., Westlake, D. & Glynn, G. (2012). Parental resistance and social worker skills: towards a theory of motivational social work. Child & Family Social Work, 17, 118- 129.

https://doi.org/10.1111/j.1365-2206.2012.00837.x

Forvaltningsloven (Fvl) (1967). Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker. (LOV-1967-02-10). https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10?q=forvaltningsloven

Foucault, M. (1999). Diskursens orden. [L'ordre du discours, 1971]. Oslo: Spartacus.

Fylkesnemdene (2020). Årsrapport for 2019. Oslo: Fylkesnemnda. https://www.fylkesnemndene.no/globalassets/pdfer/arsrapport/arsrapport-2019-endelig.pdf

Geal-Dor, M. & Adelman, C. (2018). The child doesn't hear. On breaking bad news as perceived by parents and audiologists. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 112 (2018) 113-120.

https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2018.06.044

Geddes, E. (2021). "Some days it's like she has died." A qualitative exploration of first mothers' utilisation of artefacts associated with now-adopted children in coping with grief and loss. Qualitative Social Work 0 (0) 1-22. https://doi.org/10.1177%2F14733250211039008

Gergen, K. J. (2015). An Invitation to Social Construction. Third edition. London: Sage.

https://doi.org/10.4135/9781473921276

Goffman, E. (1963). Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. New York: Simon & Schuster.

Gold, R. & Gold, A. (2018). Delivering Bad News: Attitudes, Feelings, and Practice Characteristics Among Speech-Language Pathologist. American Journal of Speech-Language Pathology. Vol 27, 108-122.

https://doi.org/10.1044/2017_AJSLP-17-0045

Gotvassli, K. A. & Moe, T. (2019). Bridging the gap-The role of leadership in professional judgement in child protection services. Nordic Social Work Research, 1-13. https://doi.org/10.1080/2156857X.2019.1694057

https://doi.org/10.1080/2156857X.2019.1694057

Graham, J. M. (2017). Reflective Thinking in Social Work: Learning from Student Narratives by Abingdon, OXON, Routledge.

https://doi.org/10.4324/9781315771571

Granerud, A-M., Syrstad, E. & Nikolaisen Andersen, E. W. (2021). Etter fylkesnemnda - hva med foreldrene? Oppfølging av foreldre etter omsorgsovertakelse - ansvar og rollefordeling. Fontene forskning, 14(1) 61-66. https://fonteneforskning.no/debatt/etter-fylkesnemnda--hva-med-foreldrene-oppfolging-av-foreldre-etter-omsorgsovertakelse--ansvar-og-rollefordeling-6.19.835772.e03f125118

Grunnloven (Grl), (1814). Kongeriket Norges Grunnlov. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17

Gümüscü, A., Nygren, L. & Khoo, E. (2020). Social work and the management of complexity in Swedish child welfare services. Nordic Social Work Research, 10(3), 257-269.

https://doi.org/10.1080/2156857X.2018.1542336

Harré, R., Moghaddam, F.M., Cairnie, T.P., Rothbart, D. & Sabat, S.R. (2009). Recent Advances in Positioning Theory. Theory & Psychology, 19(1), 5-31.

https://doi.org/10.1177/0959354308101417

Harré, R. & van Langenhove, L. (1999). The dynamics of social episodes. I R. Harré & L. Langenhove (Red.), Positioning theory: Moral contexts of intentional action (s. 1-13). Oxford: Blackwell.

Harrison, E. F. (1999). The managerial decision making process 5th ed. Houghton Mifflin Company, Boston, NY.

Haugen, G.M.D., Paulsen, V. & Berg, B. (2012). Foreldre og barns erfaringer i møte med barneverntjenesten i Trondheim kommune. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS. https://samforsk.no/uploads/files/Publikasjoner/foreldre-og-barns-erfaringer-i-mote-med-barneverntjenesten-i-trondheim-kommune.pdf

Haugland S. H., Dovran A., Albaek A. U. & Sivertsen, B. (2021). Adverse Childhood Experiences Among 28,047 Norwegian Adults From a General Population. Frontiers in Public Health Vol 9. Article 711344.

https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.711344

Healy, K. (1998). Participation and Child Protection. The Importance of Context. British Journal of Social Work, 28, 897-914.

https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.bjsw.a011407

Healy, K. (2014). Social work theories i context. Creating frameworks for practice. 2nd edition. Hampshire: Palgrave Macmillian.

https://doi.org/10.1007/978-1-137-02425-1

Helgeland, I. M. (2005). «Catch 22» of Research Ethics: Ethical Dilemmas in Follow-Up. Studies of Marginal Groups. Qualitative Inquiry, Vol. 10, Nr. 4, 549-569.

https://doi.org/10.1177/1077800405276770

Helsedirektoratet (2016). Mestring, samhørighet og håp. Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/psykososiale-tiltak-ved-kriser-ulykker-og-katastrofer/

Honey, A, Mayes, R. & Miceli, M. (2018). Mothering after child removal: Living under the rule of Greek gods. Child & Family Social Work. 23: 417- 426.

https://doi.org/10.1111/cfs.12432

Hestbæk, A.D., Höjer, I., Pösö, T. & Skivenes, M. (2020). Child welfare removal of infants: Exploring policies and principles for decision-making in Nordic countries. Children and Youth Services Review, Vol. 108, s 1-8.

https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.104572

Höjer, I. (2007). Föräldrars roster - hur är det att ha sina barn placerade i fosterhem. Brukare och forskare samverkar. STIFTELSEN Allmänna Barnhuset, Skrifts erie 2007:2. https://wwwallmannabarnh.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2014/10/F%C3%B6r%C3%A4ldrars-r%C3%B6ster.pdf

Höjer, I. (2011). Parents with Children in Foster Care - How Do They Perceive Their Contact with Social Workers? Practice, 23(2), 111-123. DOI:

https://doi.org/10.1080/09503153.2011.557149

Israel, M. & Hay, I. (2006). Research Ethics for Social Scientists. Between ethical conduct and regulatory compliance. London: SAGE Pub.

https://doi.org/10.4135/9781849209779

Jacobsson, K. & Åkerström, M. (2015). The crisis model: A socially useful psychologism. Qualitative Sociology Review 11(2):232- 244. http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/Volume33/QSR_11_2_Jacobsson_Akerstrom.pdf

https://doi.org/10.18778/1733-8077.11.2.15

Järvinen, M. & Mik-Meyer, N. (Red.) (2005). Kvalitative metoder i et interaksjonistisk perspektiv. Interview, observationer og dokumenter. København: Hans Reitzels Forlag.

Juhasz. I.B. (2018). Defending parenthood: a look at parents' legal argumentation in Norwegian care order appeal proceedings. Child & Family Social Work 23(3):530-538.

https://doi.org/10.1111/cfs.12445

Juhasz, I. B. & Skivenes, M. (2016). Child Welfare workers' experiences of obstacles in care order preparation: a cross- country comparison. European Journal of Social Work. 21:1 pp 100-113.

https://doi.org/10.1080/13691457.2016.1256868

Kane, A. A. (2018). Forsvarlighetskravet i barneverntjenester. Tidsskriftet Norges Barnevern 02-03 (Vol. 95) s. 200-216.

https://doi.org/10.18261/ISSN.1891-1838-2018-02-03-09

Kauffman, J. (2002). The psychology of disenfranchised grief: Liberation, shame, and self-disenfranchisement. In: Doka, K (ed.) Disenfranchised Grief: New Directions, Challenges, and Strategies for Practice. Champaign, IL: Research Press, s. 61- 77.

Kojan, B. & Fauske, H. (2011). Et klasseperspektiv på barnevernets familier. Tidsskrift for velferdsforskning, vol. 14, nr. 2, 95-109.

Kraus, B. (2019). Relational constructivism and relational social work. I: S.A. Webb, The Routledge Handbook of Critical Social Work. New York: Routledge (s. 93-104).

https://doi.org/10.4324/9781351264402-9

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). InterViews. Third edition. Learning the craft of qualitative research Interviewing. California: Sage.

Langsrud, E., Fauske, H. & Lichtwarck, W. (2019). Den barnevernskapte virkelighet: Et sosialkonstruktivistisk perspektiv på det faktiske grunnlaget i barnevernets beslutninger. Tidsskrift for velferdsforskning. (1), 74-89.

https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2019-01-05

Lazarus, R.S. (2006). Stress and Emotion. A New Synthesis. New York: Springer Publishing Company, Inc.

Lazarus, R.S. & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, and Coping. New York: Springer Publishing Company, Inc.

Lazarus, R.S. & Folkman, S. (1988). Coping as a Mediator of Emotion. Journal of Personality and Social Psychology Vol 54. No 3 166-475.

https://doi.org/10.1037/0022-3514.54.3.466

LeBlanck, V. R., Regehr, C., Slonsky, A. & Bogo, M. (2012). Stress responses and descision making in child protection workers faced with high conflicting situations. Child Abuse & Neglect 36 (2012) 404-412.

https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2012.01.003

Lehmann, S. & Kayed, N. S. (2018). Children placed in alternate care in Norway: A review of mental health needs and current official measures to meet them. Int J Soc Welfare 2018: 27: 364-371.

https://doi.org/10.1111/ijsw.12323

Levin, I. (2009). Discourses Within and About Social Work. Journal of Comparative Social Work, 4(1), 5 - 22.

https://doi.org/10.31265/jcsw.v4i1.42

Levin, I. (2006). Hva er sosialt arbeid? Oslo: Universitetsforlaget.

Lewis, S. (2022). 'I was putting her first': Birth parents' experiences of 'consent' to adoption from care in England. Child & Family Social Work, 1- 10.

https://doi.org/10.1111/cfs.12901

Liamputtong, P. (2007). Researching the Vulnerable. Thousand Oaks: Sage.

https://doi.org/10.4135/9781849209861

Link, B. G. & Phelan, J. C. (2001). Conceptualizing Stigma. Annual Review of Sociology 2001 27:1, 363-385.

https://doi.org/10.1146/annurev.soc.27.1.363

Lipsky, M. (1980). Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services. New York: Russell Sage Foundation.

https://doi.org/10.2307/1288305

Masson, J. (2012). 'I think I do have strategies': lawyers' approaches to parent engagement in care proceedings. Child and Family Social Work 17: 202-211.

https://doi.org/10.1111/j.1365-2206.2012.00829.x

McKegney, S. (2003). Silenced Suffering: the Disenfranchised Grief og Birthmothers Compulsorily Separated from their Children. Montreal, Quebec: McGill University.

McKeigue, B. & Beckett, C. (2010). Squeezing the Toothpaste Tube: Will Tackling Court Delay Result in Pre-Court Delay in Its Place? British Journal of Social Work 40: 154-169.

https://doi.org/10.1093/bjsw/bcn119

Melinder, A., van der Hagen, M.A. & Sandberg, K. (2021). In the Best Interest of the Child: the Norwegian Approach to Child Protection. Int. Journal on Child Malt.

https://doi.org/10.1007/s42448-021-00078-6

Merton, R. (1972). Insiders and Outsiders: A Chapter in the Sociology of Knowledge. American Journal of Sociology 78(July): 9-47. https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/225294

https://doi.org/10.1086/225294

Metzler, M., Merrick M. T., Klevens, J., Ports, K. A. & Ford, D. C. (2017). Adverse childhood experiences and life opportunities: Shifting the narrative. Children and Youth Services Review, Volume 72, Pages 141-149.

https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2016.10.021

Midjo, T. (2010). En studie av samhandlingen mellom foreldre og barnevernarbeidere i barnevernets undersøkelse. Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2010:224. https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/267756

Mik-Meyer, N. & Villadsen, K. (2013). Power and Welfare. Understanding Citizens' Encounters with State Welfare. Routlegde: New York.

Min, A. A., Spear-Ellinwood, K., Berman, M., Nisson, P. & Rhodes, S. M. (2016). Social workers assessment of bad news delivery by emergency medicine residents: a novel direct-observation milestone assessment. Intern Emerg Med 11: 843-852.

https://doi.org/10.1007/s11739-016-1405-y

Miranda, M. & Godwin, L.M. (2018). Emotional Labor Beyond the Frontlines: Work Settings, Interactions, and Coping Strategies. Administrative Theory & Praxis 40(4): 320-341.

https://doi.org/10.1080/10841806.2018.1485450

Morriss, L. (2018). Haunted futures: the stigma of being a mother living apart from her child(ren) as a result of a state-ordered court removal. The Sociological Review Monographs. Vol. 66 (4) 816-831.

https://doi.org/10.1177/0038026118777448

Mostafavian, Z. & Shaye, Z.A. (2018). Evaluation of Physicians' Skills in Breaking Bad News to Cancer Patients. Journal of Daily Medicine and Primary Care 7(3): 601-605.

https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_25_18

Neil, E. (2017). Helping birth parents in adoption. A literature review of birth parent support services, including supporting post adoption contact. An expertise for the German Research Center on Adoption (EFZA). Deutsches Jugendinstitut eV. https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/EFZA/Homepage/Expertisen/Neil_Helping_birth_parents_in_adoption.pdf

NESH, The Norwegian National Research Ethics Committee (2016). General guidelines for research ethics. Oslo: NESH.

NIM, Norges Institusjon for Menneskerettigheter (2020). Hvorfor dømmes Norge i EMD? En statusrapport fra barnevernsfeltet. https://www.nhri.no/wp-content/uploads/2020/12/Rapport-hvorfor-dommes-norge-i-emd-web.pdf

Nixon, K. L., Radtke, H. L. & Tutty, L. M. (2013). "Every Day It Takes a Piece of You Away": Experiences of Grief and Loss Among Abused Mothers Involved With Child Protective Services. Journal of Public Child Welfare, 7(2), 172-193.

https://doi.org/10.1080/15548732.2012.715268

NOA (Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø) (2016). Emosjonelle krav. https://noa.stami.no/tema/psykososialtorganisatorisk/krav-kontroll/emosjonelle-krav/

Nortvedt, P. & Grimen, H. (2009). Sensibilitet og refleksjon. Filosofi og vitenskapsteori for helsefag. Oslo: Gyldendal Akademisk.

NOU 2012:5 (2012). Bedre beskyttelse av barns utvikling - Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet. Barne - og familiedepartementet https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2012-5/id671400/

Olaniyan, O.S., Hetland, H., Hystad, S.W., Iversen, A.C. & Ortiz- Barreda, G. (2020). Lean on Me: A Scoping Review of the Essence of Workplace Support Among Child Welfare Workers. Frontiers in Psychology 11: 1- 17.

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00287

Oterholm, I. (2003). Deltakelse og beslutninger i barnevernet. Nordisk sosialt arbeid nr. 4 s. 217-223.

https://doi.org/10.18261/ISSN1504-3037-2003-04-04

Packer, M. (2011). The Science of Qualitative Research. New York: Cambridge University Press.

Palinkas L.A., Horwitz, S.M., Green, C.A., Wisdom, J.P., Duan, N. & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. Administration and Policy in Mental Health 42(5): 533-544.

https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y

Prop. 133 L (2020-2021) Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven. Barne - og familiedepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-133-l-20202021/id2842271/

Prop. 106 L (2012-2013). Endringer i barnevernloven. Barne - og familiedepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop-106-l-20122013/id720934/

Prop. 169 L ( 2016-2017). Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre). Barne - og familiedepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-169-l-20162017/id2568801/?msclkid=20b00fb9cf7a11eca9098b6585b9213e

Radey, M., Schelbe, L. & Spinelli, C.L. (2018). Learning, Negotiating, and Surviving in Child Welfare: Social Capitalization Among Recently Hired Workers. Journal of Public Child Welfare 12(1): 79- 98.

https://doi.org/10.1080/15548732.2017.1328380

Redalen, K., Ellingsen, I. T., Studsrød, I. & Willumsen, E. (2013). Portvakt eller døråpner. Å rekruttere informanter til barnevernsforskning. Tidsskriftet Norges barnevern, 01/2013, Volum 90. 19-31.

https://doi.org/10.18261/ISSN1891-1838-2013-01-03

Riksrevisjonen (2015). Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandling i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Dokument 3:10. Bergen: Fagbokforlaget. https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2014-2015/saksbehandlingfylkesnemndenebarnevern.pdf

Samdal, O. Wold, B., Harris, A. & Torsheim, T. (2017) Stress og mestring. Rapport IS-2655 Helsedirektoratet. Stress ogmestring.pdf (helsedirektoratet.no)

Samsonsen, V. & Turney, D. (2017). The role of professional judgement in social work assessment: a comparison between Norway and England, European Journal of Social Work, 20:1, 112-124.

https://doi.org/10.1080/13691457.2016.1185701

Schofield, G., Moldestad, B., Höjer, I., Ward, E., Skilbred, D., Young, J. & Havik, T. (2010). Managing Loss and a Threatened Identity: Experiences of Parents of Children Growing Up in Foster Care, the Perspectives of their Social Workers and Implications for Practice. British Journal of Social Work, 41(1), 74-92.

https://doi.org/10.1093/bjsw/bcq073

Sellnow, T. L. & Seeger, M. W. (2021). Theorizing Crisis Communication. Second edition. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.

Shanks, E. & Spånberg Weitz, Y. (2020). Supportive practices: perceptions of interventions targeting parents whose children are placed in out-of-home care. Adoption & Fostering. 44(4) 349-362.

https://doi.org/10.1177/0308575920968239

Shaw, J. M., Brown, R. F. & Dunn, S. M. (2013). A qualitative study of stress and coping responses in doctors breaking bad news. Patient Education and Counselling 91 243-248.

https://doi.org/10.1016/j.pec.2012.11.006

Silveira, F. J. F., Botelho, C. C. & Valadão, C. C. (2017). Breaking bad news: doctors skills in communicating with patients. Sao Paulo Med J. 135 (4) 323-331.

https://doi.org/10.1590/1516-3180.20160221270117

Skivenes, M. (2011). Norway: Towards a Child-Centric Perspective. I Gilbert, N., Parton, N., Skivenes, M. (Eds.), Child Protection Systems: International Trends and Orientations. Oxford University Press, New York.

https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199793358.003.0008

Skivenes, M. & Søvig, K. H. (2017). Norway. Child welfare decision- making in cases of removals of children. In K. Burns, T. Pösö, & M. Skivenes (Eds.), Child welfare removals by the state: A cross-country analysis of decision-making systems. Oxford University Press.

https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190459567.003.0003

Skivenes, M & Tonheim, M. (2016). Improving the Care Order Decision-Making Processes: Viewpoints of Child Welfare Workers in Four Countries. Human Service Organizations: Management, leadership and governance. Vol. 40, No 2, 107-117.

https://doi.org/10.1080/23303131.2015.1123789

Statistisk sentralbyrå (2021) Mindre aktivitet i barnevernet - størst reduksjon blant de minste barna,. https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/barne-og-familievern/statistikk/barnevern/artikler/mindre-aktivitet-i-barnevernet-storst-reduksjon-for-dei-minste-barna

Storhaug, A. S., Havnen, K. J. S., Knag Fylkesnes, M., Heggem Kojan, B., Christiansen, Ø., Langsrud, E., Jarlby, F., Jørgensen, K., Sørlie, H. E., Gresdahl, M. & Skrove, G. (2020). Akutt - for hvem? Akuttarbeid i kommunalt barnevern. Rapportserie for sosialt arbeid, rapport nr. 4. NTNU, NORCE, Budfir. https://bufdir.no/Bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00005190

Storhaug, A. S., Kojan, B. H. & Fjellvikås, G. (2019). Norwegian child welfare workers' perceptions of emergency placements. Child & Family Social Work. 24: 165- 172.

https://doi.org/10.1111/cfs.12599

Slettebø, T. (2009). Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert utenfor hjemmet av barneverntjenesten. Kunnskap og metoder i praktisk arbeid. Rapport nr. 1/2009. Oslo: Diakonhjemmet Høgskole. https://bufdir.no/Bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00000788

Slettebø, T. (2013). Partnership with Parents of Children in Care: A Study of Collective User Participation in Child Protection Services. British Journal of Social Work, 43, 579-595.

https://doi.org/10.1093/bjsw/bcr188

Smeeton, J. & Boxall, K. (2011). Birth parents' perceptions of professional practice in child care and adoption proceedings: implications for practice. Child & Family Social Work, 16(4), 444-453.

https://doi.org/10.1111/j.1365-2206.2011.00759.x

Smith, C., Smith-Carrier, T, Gazso, A., Baker Collins, S. & Saxby, C. (2019). The relationship between child maltreatment and social assistance use: A chain of adversities and transitions from a life course perspective, Journal of Public Child Welfare, 13:5, 556-577

https://doi.org/10.1080/15548732.2019.1608887

Sobczak, K., Pawłowski, L., Petrzykowska M. & Spolak, N. (2016). Delivering bad news by physicians - Polish reality check. Journal of Medical Science. 85 (3), 172-177.

https://doi.org/10.20883/jms.2016.117

STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) (2016). Emosjonelt arbeid og sykefravær. https://stami.no/emosjonelt-arbeid-og-sykefravaer/

Strobe, M. S., Hansson, R. O., Schut, H. & Strobe, W. (ed). (2008). Handbook of bereavement research and practice. Advances in theory and intervention. Washington: American Psychological Association.

Syrstad, E. & Slettebø, T. (2019). To understand the incomprehensible: A qualitative study of parents' challenges after child removal and their experiences with support services. Child & Family Social Work, 25 (1), 100-107.

https://doi.org/10.1111/cfs.12662

Sørensen, C.B. (2020). Langvarige fosterhjemsplasseringer og forholdsmessighetskravet i EMK art. 8. LOV OG RETT, vol. 59, 2, 2020, s. 103-122.

https://doi.org/10.18261/issn.1504-3061-2020-02-04

Sørensen, T., Skjeggestad, E. & Slettebø, T. (2019). Faglig forsvarlighet i barnevernet. En kvalitativ undersøkelse av forsvarlighet, internkontroll, avvik og arbeidskultur i den kommunale barneverntjenesten. VID Rapport 2019/2. Faglig_forsvarlighet_i_barnevernet.pdf (unit.no)

Taylor, H., Beckett, C. & McKeigue, B. (2008). Judgments of Solomon: Anxieties and Defences of Social Workers Involved in Care Proceedings. Child & Family Social Work 13: 23-31.

https://doi.org/10.1111/j.1365-2206.2007.00507.x

Tembo, M.J. (2020). Navigating emotions in child welfare: Immigrant parents' experiences and perceptions of involvement with child welfare services in Norway. International Social Work. 65(2):254-267.

https://doi.org/10.1177/0020872819897770

Teusner, A. (2016). Insider Research, Validity Issues, and the OHS Professional: One Person's Journey. International Journal of Social Research Methodology 19(1): 85-96.

https://doi.org/10.1080/13645579.2015.1019263

Thagaard, T. (2018). Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitative metoder. Bergen: Fagbokforlaget.

Thrana, H. M. & Fauske, H. (2014). The emotional encounter with child welfare services: the importance of incorporating the emotional perspective in parent's encounters with child welfare. European Journal of Social Work 17: 221-36.

https://doi.org/10.1080/13691457.2013.798628

Trevithick, P. (2008). Socialt arbete. Teori och practik. Lund: Studentlitteratur.

Tyler, I. (2020). Stigma. The Machinery of Inequality, Zed Books: London.

https://doi.org/10.5040/9781350222809

van Nes, F., Abma, T., Jonsson, H. & Deeg, D. (2010). Language differences in qualitative research: is meaning lost in translation? (2010). Eur J Ageing 7:313-316.

https://doi.org/10.1007/s10433-010-0168-y

Wissö, T., Melke, A. & Josephson, I. (2021). Social workers' constructions of parents to children in foster care. Qualitative Social Work.

https://doi.org/10.1177/14733250211019455

Witt, A., Sachser, C., Plener, P. L., Bähler, E. & Fegert, J. M. (2019). The Prevalence and Consequences of Adverse Childhood Experiences in the German Population. Dtsch Arztebl Int 2019; 116: 635-42.

https://doi.org/10.3238/arztebl.2019.0635

Zorning Andersen, L. & Gjesing, K. (2016). De fordømte forældre. Myndighetsmødet og livsvilkår for foreldre til anbragte børn. Frederikshavn: Dafolo.

Cover image

Downloads

Published

September 16, 2022

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.