«Vi vet at vi skal jobbe med begrep, men ikke så mye annet»: En studie av læreres forståelse av undervisning som støtter utvikling av akademisk språk i språkheterogene klasserom på 5.-7. trinn

Keywords:

flerspråklige elever, akademisk språk, språkutvikling, språkheterogenitet, språkopplæring

Synopsis

Avhandlingen «Vi vet vi skal jobbe med begrep, men ikke så mye annet»: En studie av læreres forståelse av undervisning som støtter utvikling av akademisk språk i språkheterogene klasserom på 5.-7. trinn har sin bakgrunn i en interesse for læreres undervisning av flerspråklige elever innenfor rammene av ordinær undervisning. I klasserommet står lærere ofte i det dilemmaet at de skal undervise med utgangspunkt i fagtekster, samtidig som de skal ivareta opplæringsbehovet til elever som strever med å forstå slike tekster, deriblant flerspråklige elever. Elever som strever med å forstå fagtekster, har ofte lite kjennskap til det akademiske språket som i økende grad karakteriserer fagtekstene de møter i skoleløpet (Chall & Jacobs, 2003). I dette avhandlingsprosjektet undersøkes hvordan lærere forstår undervisning som støtter utvikling av akademisk språk i språkheterogene klasserom. I prosjektet rettes det særlig oppmerksomhet mot det fagovergripende akademiske språket. Studien står i en sosiokulturell forståelsesramme basert på Vygotskijs (2001) språkutviklingsteori. Innenfor denne forståelsesrammen, anlegges et literacy-perspektiv der utvikling av akademisk språk forstås som å ha gode vilkår i tett tilknytning til arbeid med tekster (Skaftun, 2015; Wong Fillmore & Snow, 2018). I analysene av datamaterialet anvendes flere begreper for å utforske lærernes ytringer og utøvelse av undervisningen. Gees (2015) begrep diskurs er sentralt i avhandlingen for å beskrive sosiale strukturer. Der Lave og Wengers (1991) begrep praksisfellesskap beskriver det profesjonsfelleskapet lærerne er en del av, er Gees (2014) begrep forestillingsverdener anvendt for å belyse forståelsen lærerne i et profesjonsfellesskap har av akademisk språk og undervisning som støtter utviklingen av et slikt språk.

Materiale i avhandlingens tre delstudier kommer fra 15 engasjerte lærere på 5.-7. trinn. Den første delstudien er et fokusgruppeintervju med åtte lærere. I denne delstudien rettes oppmerksomheten mot lærernes forståelse av akademisk vokabular og hvordan de skisserer mulige tiltak for å støtte utviklingen av et slikt vokabular. Den andre delstudien er en dybdeintervjustudie. I dybdeintervjustudien utvides språkperspektivet, og ni læreres forståelse av akademisk språk utover vokabular undersøkes, samt hvordan de forstår sin egen tilpassede undervisning for å støtte flerspråklige elevers tekstforståelse. For ytterligere å undersøke lærernes forståelse av undervisning som støtter utviklingen av akademisk språk, retter den tredje studien oppmerksomheten mot lærernes oppfølging av elevytringer i samtaler om fagtekster.

Fokusgruppeintervjuet viser at lærerne primært hadde oppmerksomhet mot fagord, og at de utviklet en gryende forståelse av skolens ansvar for å støtte flerspråklige elevers utvikling av akademisk vokabular, men at de bare i begrenset grad skisserte fremtidige tiltak. Samtidig viste noen av lærerne en forståelse av at ordinnlæring i større grad burde være en integrert del av tekstarbeid. I dybdeintervjustudien uttrykte lærerne en forståelse av at akademisk språk omfatter mer enn vokabular, men flere var usikre på sin egen tilpassede undervisning for flerspråklige elever. I observasjonsstudien rettet lærerne oppmerksomheten mot ordforklaringer i samtaler om fagtekster. De inkluderte i stor grad elevinnspill i samtalene om ord og tekstens tema, men elevene ble i liten grad oppfordret til å utdype ytringene sine og til å bruke ord som var blitt forklart.

Avhandlingen som helhet viser at lærerne i stor grad forstod undervisning som støtter utvikling av akademisk språk som å være ensbetydende med ordforklaringer i samtaler om tekstens tema. Dermed forble støtte til utvikling av akademisk språk- og leseferdigheter i bakgrunnen. Samtidig viser intervjuene at lærernes forståelse av akademisk språk var mer utfyllende enn det som kom til uttrykk i observert undervisning, og de uttrykte et ønske om mer kunnskap om hvordan de best kan støtte flerspråklige elevers tekstforståelse. Avhandlingsarbeidet bidrar med kunnskap som er nødvendig for å kunne igangsette målrettede tiltak i lærerutdanninger og blant lærere. Tiltakene må være rettet mot å styrke lærernes kunnskap om akademisk språk, og de må få redskaper til å lede læringsprosesser som støtter alle elevers utvikling av akademisk språk som en integrert del av fag- og leseopplæringen.

Author Biography

Hege Rangnes

Førsteamanuensis
Universitetet i Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
hege.rangnes@uis.no

References

Achugar, M. & Carpenter, B. D. (2012). Developing disciplinary literacy in a multilingual history classroom. Linguistics and Education, 23(3), 262-276.

https://doi.org/10.1016/j.linged.2012.05.003

Achugar, M. & Carpenter, B. D. (2014). Tracking movement toward academic language in multilingual classrooms. Journal of English for Academic Purposes, 14, 60-71.

https://doi.org/10.1016/j.jeap.2013.12.002

Adger, C. T., Snow, C. E. & Christian, D. (Red.). (2018). What teachers need to know about language (2. utg.). Multilingual Matters.

https://doi.org/10.21832/ADGER0186

Albertsen, D. & Perlic, B. (2020, 17. november). Nasjonale prøver, 2020. https://www.ssb.no/utdannin/statistikker/nasjprov/aar/2020- 11-17

Alexander, R. J. (2008). Towards dialogic teaching: Rethinking classroom talk (4. utg.). Dialogos.

Alisaari, J., Heikkola, L. M., Commins, N. & Acquah, E. O. (2019). Monolingual ideologies confronting multilingual realities. Finnish teachers' beliefs about linguistic diversity. Teaching and Teacher Education, 80, 48-58.

https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.01.003

Allmark, P., Boote, J., Chambers, E., Clarke, A., McDonnell, A., Thompson, A. & Tod, A. M. (2009). Ethical issues in the use of in-depth interviews: Literature review and discussion. Research Ethics Review, 5(2), 48-54.

https://doi.org/10.1177/174701610900500203

Anstrom, K., DiCerbo, P., Butler, F., Katz, A., Millet, J. & Rivera, C. (2010). A review of the literature on academic English: Implications for K-12 English language learners. Arlington, VA: The George Washington University Center for Equity and Excellence in Education. LitReviewAcademicEnglish.pdf (vidyablog.com)

Atkinson, J. M. & Heritage, J. (1999). Transcript notation. Structures of social action: Studies in conversation analysis. Aphasiology 13(4/5), 243-249.

https://doi.org/10.1080/026870399402073

August, D., Shanahan, T. & Escamilla, K. (2009). English language learners: Developing literacy in second-language learners. Report of the national literacy panel on language-minority children and youth. Journal of Literacy Research, 41(4), 432- 452.

https://doi.org/10.1080/10862960903340165

Axelsson, M. & Jakobson, B. (2020). Negotiating science - building thematic patterns of the scientific concept sound in a Swedish multilingual lower secondary classroom. Language and Education, 34(4), 1-20.

https://doi.org/10.1080/09500782.2020.1740730

Bailey, A. L. (2007). The language demands of school: Putting academic English to the test. Yale University Press.

Bakhtin, M. M. (1986). Speech genres & other late essays. The University of Texas Press.

Bakken, A. & Hyggen, C. (2018). Trivsel og utdanningsdriv blant minoritetselever i videregående. Hvordan forstå karakterforskjeller mellom elever med ulik innvandrerbakgrunn? (1/18). Trivsel og utdanningsdriv blant minoritetselever i videregående. Hvordan forstå karakterforskjeller mellom elever med ulik innvandrerbakgrunn? (oslomet.no)

Barton, D. (2007). Literacy: An introduction to the ecology of written language. John Wiley & Sons.

Basturkmen, H. (2012). Review of research into the correspondence between language teachers' stated beliefs and practices. System, 40(2), 282-295.

https://doi.org/10.1016/j.system.2012.05.001

Basturkmen, H., Loewen, S. & Ellis, R. (2004). Teachers' stated beliefs about incidental focus on form and their classroom practices. Applied Linguistics, 25(2), 243-272.

https://doi.org/10.1093/applin/25.2.243

Berge, K. L. (2005). Skriving som grunnleggende ferdighet og som nasjonal prøve - ideologi og strategier. I A. J. Aasen & S. Nome (Red.), Det nye norskfaget (s. 161-188). Fagbokforlaget.

Bezemer, J., Kroon, S., de Wal Pastoor, L., Ryen, E. & Wold, A. H. (2004). Language teaching and learning in a multicultural context. Case studies from primary education in the Netherlands and Norway. Language teaching and learning in a multicultural context: Case studies from primary education in the Netherlands and Norway - Tilburg University Research Portal

Biringvad, A. & Wold, A. H. (2014). Østeuropeiske elever i naturfagstimen - en kasus-studie av ordforståelse. NOA - Norsk som andrespråk, 30(1), 74-103.

Blikstad-Balas, M. (2014). Vague concepts in the educational sciences: Implications for researchers. Scandinavian Journal of Educational Research 58(5), 528-539.

https://doi.org/10.1080/00313831.2013.773558

Borg, M. (2001). Key concepts in ELT. Teachers' beliefs. ELT journal, 55(2), 186-188.

https://doi.org/10.1093/elt/55.2.186

Borg, S. (2015). Teacher cognition and language education: Research and practice. Bloomsbury Publishing.

Breiter, A. & Light, D. (2006). Data for school improvement: Factors for designing effective information systems to support decision- making in schools. Educational Technology & Society, 9(3), 206-217. https://www.jstor.org/stable/jeductechsoci.9.3.206

Bruna, K. R., Vann, R. & Escudero, M. P. (2007). What's language got to do with it?: A case study of academic language instruction in a high school "English learner science" class. Journal of English for Academic Purposes, 6(1), 36-54.

https://doi.org/10.1016/j.jeap.2006.11.006

Bråten, I. (1996). Om Vygotskys liv og lære. I I. Bråten (Red.), Vygotsky i pedagogikken (s. 13-42). Cappelen Akademiske Forlag.

Burns, A., Freeman, D. & Edwards, E. (2015). Theorizing and studying the language-teaching mind: Mapping research on language teacher cognition. The Modern Language Journal, 99(3), 585- 601.

https://doi.org/10.1111/modl.12245

Carlo, M. S., August, D., McLaughlin, B., Snow, C. E., Dressler, C., Lippman, D. N., Lively, T. J. & White, C. E. (2004). Closing the gap: Addressing the vocabulary needs of English-language learners in bilingual and mainstream classrooms. Reading Research Quarterly, 39(2), 188-215.

https://doi.org/10.1598/RRQ.39.2.3

Chall, J. S. & Jacobs, V. A. (2003). The classic study on poor children's fourth-grade slump. American Educator. Spring 2003. The Classic Study on Poor Children's Fourth-Grade Slump I American Federation of Teachers (aft.org)

Clinton, V., Taylor, T., Bajpayee, S., Davison, M. L., Carlson, S. E. & Seipel, B. (2020). Inferential comprehension differences between narrative and expository texts: A systematic review and meta- analysis. Reading and Writing, 33(9), 2223-2248.

https://doi.org/10.1007/s11145-020-10044-2

Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry research design: Choosing among five approaches. Sage.

Creswell. J. W. (2014). Research design. Qualitative, quantitative, & mixed methods approaches (4. utg.). Sage.

Cummins, J. (1979). Cognitive/academic language proficiency, linguistic interdependence, the optimum age question and some other matters. Working papers on bilingualism, No. 19. The Ontario Institute for Studies in Education. https://eric.ed.gov/?id ED184334

Cummins, J. (2000). Language, power and pedagogy: Bilingual children in the crossfire. Multilingual Matters.

https://doi.org/10.21832/9781853596773

Cummins, J. (2015). Language differences that influence reading development. I P. Afflerbach (Red.), Handbook of individual differences in reading, reader, text, and context (s. 223-244). Routledge.

Cundale, N. (2001). What we preach? Stated beliefs about communicative language teaching and classroom questioning strategies. The Language Teacher, 25(5), 1-6.

Damber, U. (2009). Using inclusion, high demands and high expectations to resist the deficit syndrome: A study of eight grade three classes overachieving in reading. Literacy, 43(1), 43-49.

https://doi.org/10.1111/j.1741-4369.2009.00503.x

Danbolt, A. M. V. & Kulbrandstad, L. I. (2012). Teacher reflections under changing conditions for literacy learning in multicultural schools in Oslo. I A. Pitkanen-Huhta & L. Holm (Red.), Literacy practices in transition: Perspectives from the Nordic countries (s. 209-227). Multilingual Matters.

https://doi.org/10.21832/9781847698414-012

Daugaard, L. M., Ladegaard, U., Laursen, H. P., Orluf, B., Wulff, L. & Østergaard, W. (2016). Inspiration til literacy-undervisningen i flersprogede klasserum: Erfaringer fra Tegn på sprog. Professionshojskolen UCC. tegn_paa_sprog_inspiration_til_literacy- undervisningen_i_flersprogede_klasserum

de Araujo, Z. (2017). Connections between secondary mathematics teachers' beliefs and their selection of tasks for English language learners. Curriculum Inquiry 47(4), 363-389.

https://doi.org/10.1080/03626784.2017.1368351

Degand, L. & Sanders, T. (2002). The impact of relational markers on expository text comprehension in L1 and L2. Reading and Writing, 15(7), 739-757.

https://doi.org/10.1023/A:1020932715838

Dokter, N., Aarts, R., Kurvers, J., Ros, A. & Kroon, S. (2017a). Academic language in elementary school mathematics: Academicness of teacher input during whole class instruction. Dutch Journal of Applied Linguistics, 6(2), 213-230.

https://doi.org/10.1075/dujal.17007.dok

Dokter, N., Aarts, A., Kurvers, J., Ros, A. & Kroon, S. (2017b). Stimulating students' academic language. Opportunities in instructional methods in elementary school mathematics. L1 Educational Studies in Language and Literature, 17, 1-21.

https://doi.org/10.17239/L1ESLL-2017.17.01.01

Ernst-Slavit, G. & Mason, M. R. (2011). «Words that hold us up»: Teacher talk and academic language in five upper elementary classrooms. Linguistics and Education, 22(4), 430-440.

https://doi.org/10.1016/j.linged.2011.04.004

Fang, Z. (2016). Text complexity in the US Common Core State Standards: A linguistic critique. Australian Journal of Language and Literacy, 39(3), 195-206. https://search.informit.org/doi/10.3316/ielapa.35739746592913 1

Farrell, T. S. & Guz, M. (2019). «If I wanted to survive I had to use it»: The power of teacher beliefs on classroom practices. TESL-EJ, 22(4), 1-17. ERIC - EJ1204614 - 'If I Wanted to Survive I Had to Use It': The Power of Teacher Beliefs on Classroom Practices, TESL-EJ, 2019-Feb

Farrell, T. S. & Yang, D. (2019). Exploring an EAP teacher's beliefs and practices in teaching L2 speaking: A case study. RELC Journal, 50(1), 104-117.

https://doi.org/10.1177/0033688217730144

Firth, A. & Wagner, J. (1997). On discourse, communication, and (some) fundamental concepts in SLA research. The Modern Language Journal, 81(3), 285-300.

https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.1997.tb05480.x

Fisher, D. & Frey, N. (2012). Close reading in elementary schools. The Reading Teacher, 66(3), 179-188.

https://doi.org/10.1002/TRTR.01117

Fisher, D. & Frey, N. (2014). Close reading as an intervention for struggling middle school readers. Journal of Adolescent and Adult Literacy, 57(5), 367-376.

https://doi.org/10.1002/jaal.266

Fisher, D. & Frey, N. (2018). Developing oral language skills in middle school English learners. Reading & Writing Quarterly, 34(1), 29-46.

https://doi.org/10.1080/10573569.2017.1318428

Fitzgerald, J. Hiebert, E. H., Bowen, K., Relyea-Kim, E. J., Kung, M. & Elmore, J. (2015). Text complexity: Primary teachers' views. Literacy Research Instruction, 54(1), 19-44.

https://doi.org/10.1080/19388071.2014.954086

Frønes, T. S. (2016). Resultater i lesing. I M. Kjærnsli & F. Jensen (Red.), Stø kurs. Norske elevers kompetanse i naturfag, matematikk og lesing i PISA 2015 (s. 136-173). Universitetsforlaget.

Gamez, P. B. & Lesaux, N. K. (2012). The relation between exposure to sophisticated and complex language and early-adolescent English-only and language minority learners' vocabulary. Child Development, 83(4), 1316-1331.

https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2012.01776.x

Gandara, P., Maxwell-Jolly, J. & Driscoll, A. (2005). Listening to teachers of English language learners: A survey of California teachers' challenges, experiences, and professional development needs. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED491701.pdf

Garcia, O. (2011). Bilingual education in the 21st century: A global perspective. Wiley Blackwell.

Gee, J. P. (2004). Situated language and learning: A critique of traditional schooling. Routledge.

Gee, J. P. (2014). An introduction to discourse analysis. Theory and method (4. utg.). Routledge.

https://doi.org/10.4324/9781315819679

Gee, J. P. (2015). Social linguistics and literacies: Ideology in discourses (5. utg.). Routledge.

https://doi.org/10.4324/9781315722511

Gibbons, P. (2003). Mediating language learning: Teacher interactions with ESL students in a content-based classroom. Tesol Quarterly, 37(2), 247-273.

https://doi.org/10.2307/3588504

Gibbons, P. (2006). Bridging discourses in the ESL classroom: Students, teachers and researchers. Bloomsbury Publishing.

Golden, A. (2006). A gripe poenget. Forståelse av metaforiske uttrykk fra lærebøker i samfunnskunnskap hos minoritetselever i ungdomsskolen. [Doktorgradsavhandling]. Universitetet i Oslo.

Golden, A. & Kulbrandstad, L. I. (2007). Teksten som utgangspunkt for arbeid med lesing og ordforråd: Andrespråksdidaktiske utfordringer i videregående opplæring. NOA - Norsk som andrespråk, 23(2), 33-66. http://hdl.handle.net/11250/134192

Golden, A., Kulbrandstad, L. I. & Tenfjord, K. (2007). Norsk andrespråksforskning - utviklingslinjer fra 1980 til 2005. Nordand: Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, 1(2), 5- 41.

Graesser, A. C., McNamara, D. S. & Kulikowich, J. M. (2011). Coh- Metrix: Providing multilevel analyses of text characteristics. Educational Researcher, 40(5), 223-234.

https://doi.org/10.3102/0013189X11413260

Greenleaf, C. & Valencia, S. (2017). Missing in action: Learning from texts in subject-matter classrooms. I K. Hinchman & D. Appleman (Red.), Adolescent literacies: A handbook of practice- based research (s. 235-256). Guilford.

Grimstad, B. F. (2012). Flerspråklige elever og aktivitetene i klasserommet. NOA - Norsk som andrespråk, 28(2), 23-48. http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/853

Grøgaard, J. B., Helland, H. & Lauglo, J. (2008). Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen? En analyse av ulikhet i elevers prestasjonsnivå i fjerde, syvende og tiende trinn i grunnskolen og i grunnkurset i videregående (NIFU-rapport: 45/2008). NIFU Open Access Archive: Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen? En analyse av ulikhet i elevers prestasjonsnivå i fjerde, syvende og tiende trinn i grunnskolen og i grunnkurset i videregående (unit.no)

Guillemin, M. & Gillam, L. (2004). Ethics, reflexivity, and «ethically important moments» in research. Qualitative Inquiry, 10(2), 261-280.

https://doi.org/10.1177/1077800403262360

Gunnerud, H. L. (2021). Bilingualism. Advantages and disadvantages in cognitiv processing, language and reading comprehension. [Doktorgradsavhandling]. Universitetet i Stavanger.

https://doi.org/10.31265/usps.72

Haag, N., Heppt, B., Stanat, P., Kuhl, P. & Pant, H. A. (2013). Second language learners' performance in mathematics: Disentangling the effects of academic language features. Learning and Instruction, 28, 24-34.

https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2013.04.001

Hall, C., Roberts, G. J., Cho, E., McCulley, L. V., Carroll, M. & Vaughn, S. (2016). Reading instruction for English learners in the middle grades: A meta-analysis. Educational Psychology Review, 1-32.

https://doi.org/10.1007/s10648-016-9372-4

Halle, T., Hair, E., Wandner, L., McNamara, M. & Chien, N. (2012). Predictors and outcomes of early versus later English language proficiency among English language learners. Early Childhood Research Quarterly, 27(1), 1-20.

https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2011.07.004

Halliday, M. A. K. & Matthiessen, C. M. I. M. (2004). An introduction to functional grammar. (3. utg.). Arnold.

Hammond, J. & Gibbons, P. (2005). Putting scaffolding to work: The contribution of scaffolding in articulating ESL education. Prospect 20(1), 6-30. Prospect 20, 1.qxd (mq.edu.au)

Hansen-Thomas, H., Grosso Richins, L., Kakkar, K. & Okeyo, C. (2016). I do not feel I am properly trained to help them! Rural teachers' perceptions of challenges and needs with English- language learners. Professional Development in Education, 42(2), 308-324.

https://doi.org/10.1080/19415257.2014.973528

Harris, K. L. (2016). Teachers' perspectives of text complexity as outlined by the Common Core State Standards [Doktorgradsavhandling, Mercer University, USA]. URSA. http://hdl.handle.net/10898/11376

Haugli, H. (2020). Støttende skriveundervisning i språklig heterogene klasser. [Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo]. DUO vitenarkiv. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-86139

Heath, C., Hindmarsh, J. & Luff, P. (2010). Video in qualitative research: Analysing social interaction in everyday life. Sage Publications.

https://doi.org/10.4135/9781526435385

Hellgren, J., Silverstrom, C., Lepola, L., Forsman, L. & Slotte, A. (2019). Hur hanteras två-och flerspråkigheten i de svenskspråkiga skolorna? Resultat av en utvardering i åk 1-6 lasåret 2017-2018 (8). Nationella centret for utbildningsutvardering: Finnish Education Evaluation Centre (FINEEC).

Heppt, B., Haag, N., Bohme, K. & Stanat, P. (2014). The role of academic-language features for reading comprehension of language-minority students and students from low-SES families. Reading Research Quarterly, 50(1), 61-82.

https://doi.org/10.1002/rrq.83

Heppt, B., Henschel, S. & Haag, N. (2016). Everyday and academic language comprehension: Investigating their relationships with school success and challenges for language minority learners. Learning and Individual Differences, 47, 244-251.

https://doi.org/10.1016/j.lindif.2016.01.004

Herud, E. & Naper, S. O. (2012). Fattigdom og levekår i Norge - Status 2012. (Nav-rapport 1). Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hodgkinson, T. & Small, D. (2018). Orienting the map: Where K to 12 teachers stand in relation to text complexity. Literacy Research Instruction, 57(4), 369-386.

https://doi.org/10.1080/19388071.2018.1493553

Hodgson, J., Rønning, W. & Tomlinson, P. (2012). Sammenhengen mellom undervisning og læring. En studie av læreres praksis og deres tenkning under Kunnskapsløftet. (NF-rapport 4/2012). Nordland Research Institute.

Holland, D. C., Lachicotte Jr, W., Skinner, D. & Cain, C. (1998). Identity and agency in cultural worlds. Harvard University Press.

Huhtala, A., Vesalainen, M., Hilden, R. & Rautopuro, J. (2019). Finlandska svensklarares undervisningspraktiker och deras samband med elevers inlarningsresultat. Nordand, 3(01), 4-24.

https://doi.org/10.18261/issn.2535-3381-2019-01-01

Hvistendal, R. (2010). «Jeg må lære noe av dette.» Lesing som vei til kunnskap for elever fra språklige minoriteter. I E. Elstad & A. Turmo (Red.), Læringsstrategier. Søkelys på læreres praksis (s. 93-110). Universitetsforlaget.

Hagerfelth, G. & Skarstein, D. (2012). I spanningsfeltet mellan det etniskt homogena och heterogena: Nordiska modersmålslarares diskurser om elever och undervisning i det etniskt heterogena samhallet. I N. F. Elf & P. Kaspersen (Red.), Den nordiske skolen - fins den? Didaktiske diskurser og dilemmaer i skandinaviske morsmålsfag (s. 215-243). Novus forlag.

Høegh, T. (2018). Mundtlighed og fagdidaktik. Akademisk Forlag.

Iddings, A. C. D., Risko, V. J. & Rampulla, M. P. (2009). When you don't speak their language: Guiding English-language learners through conversations about text. The Reading Teacher, 63(1), 52-61.

https://doi.org/10.1598/RT.63.1.5

Jensen, F., Pettersen, A., Frønes, T. S., Kjærnsli, M., Rohatgi, A., Eriksen, A. & Narvhus, E. K. (2019). PISA 2018. Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Universitetsforlaget.

Johnsen, A., Iversen, A. C., Lie, S. A. & Sandbæk, M. (2015). Does poverty in a Scandinavian welfare state influence school competence in adolescents? Poverty & Public Policy, 7(3), 277- 297.

https://doi.org/10.1002/pop4.106

Jones, S. M., LaRusso, M., Kim, J., Yeon Kim, H., Selman, R., Uccelli, P., Barnes, S. P., Donovan, S. & Snow, C. (2019). Experimental effects of Word Generation on vocabulary, academic language, perspective taking, and reading comprehension in high-poverty schools. Journal of Research on Educational Effectiveness, 12(3), 448-483.

https://doi.org/10.1080/19345747.2019.1615155

Kang, H., Thompson, J. & Windschitl, M. (2014). Creating opportunities for students to show what they know: The role of scaffolding in assessment tasks. Science Education, 98(4), 674-704.

https://doi.org/10.1002/sce.21123

Kieffer, M. J. (2008). Catching up or falling behind? Initial English proficiency, concentrated poverty, and the reading growth of language minority learners in the United States. Journal of Educational Psychology, 100(4), 851-868.

https://doi.org/10.1037/0022-0663.100.4.851

Kieffer, M. J. (2011). Converging trajectories: Reading growth in language minority learners and their classmates, kindergarten to grade 8. American Educational Research Journal, 48(5), 1187-1225.

https://doi.org/10.1037/0022-0663.100.4.851

Kim, H. Y., Hsin, L. B. & Snow, C. E. (2018). Reducing academic inequalities for English language learners: Variation in experimental effects of Word Generation in high-poverty schools. International Journal of Bilingual Education, 1-19.

https://doi.org/10.1080/13670050.2018.1535574

Kleven, T. A. (2002). Begrepsoperasjonalisering. I T. Lund. (Red.), Innføring i forskningsmetodologi (s. 141-184). Unipub forlag.

Klingelhofer, R. R. & Schleppegrell, M. (2016). Functional grammar analysis in support of dialogic instruction with text: Scaffolding purposeful, cumulative dialogue with English learners. Research Papers in Education, 31(1), 70-88.

https://doi.org/10.1080/02671522.2016.1106701

Kozulin, A. (2001). Vygotskij sett i sammenheng. I A. Kozulin (Red.), Tenking og tale (T.-J. Bielenberg og M. T. Roster, Overs., s. 221- 255). Gyldendal Akademisk.

Krashen, S. (1995). Principles and practice in second language acquisition. Prentice Hall International.

Kulbrandstad, L. A. & Ryen, E. (2018). Hvordan læres et språk? Overordnede perspektiver. I A. K. H. Gujord & G. T. Randen (Red.), Norsk som andrespråk - perspektiver på læring og utvikling (s. 27-51). Cappelen Damm Akademisk.

Kulbrandstad, L. I. (1998). Lesing på et andrespråk: En studie av fire innvandrerungdommers lesing av læreboktekster på norsk. [Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo]. Brage: INN. http://hdl.handle.net/11250/132020

Kulbrandstad, L. I. (2008). Å se språklæring som en aktiv prosess. En studie av systematisk ordforrådsundervisning i en flerkulturell elevgruppe. Nordand: Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning 3(1), 55-77.

Kulbrandstad, L. I., Egeland, B. L., Nordanger, M. & Olin-Scheller, C. (2020). Forskning på andrespråkslæreres oppfatninger. NOA - Norsk som andrespråk (2), 5-20. http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1885

Kunnskapsdepartementet. (2007). Likeverdig opplæring i praksis! Strategi for bedre læring og større deltakelse av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning 2007-2009. udir_likeverdig_opplaering2_07.pdf (regjeringen.no)

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Det kvalitative forskningsintervju (3. utg.). Gyldendal Norsk Forlag AS.

Landis, J. R. & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics 33(1), 159-174.

https://doi.org/10.2307/2529310

Lantolf, J. P., Thorne, S. L. & Poehner, M. E. (2015). Sociocultural theory and second language development. I B. VanPatten & Williams, J. (Red.), Theories in second language acquisition: An introduction (2. utg., s. 207-226). Routledge.

Laursen, H. P. (2019). Tegn på sprog - set indefra: En forskningsmæssig opsamling. https://www.kp.dk/wp-ontent/uploads/2020/01/tegn- paa-sprog-set-indefra-2019.pdf?x89856

Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge University Press.

https://doi.org/10.1017/CBO9780511815355

Lee, C. D. & Spratley, A. (2010). Reading in the disciplines: The challenges of adolescent literacy. Final report from Carnegie Corporation of New York's Council on advancing adolescent literacy. ERIC - ED535297 - Reading in the Disciplines: The Challenges of Adolescent Literacy. Final Report from Carnegie Corporation of New York's Council on Advancing Adolescent Literacy, Carnegie Corporation of New York, 2010

Lervåg, A. & Aukrust, V. G. (2010). Vocabulary knowledge is a critical determinant of the difference in reading comprehension growth between first and second language learners. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 51(5), 612-620.

https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2009.02185.x

Lesaux, N. K., Crosson, A. C., Kieffer, M. J. & Pierce, M. (2010). Uneven profiles: Language minority learners' word reading, vocabulary, and reading comprehension skills. Journal of Applied Developmental Psychology, 31(6), 475-483.

https://doi.org/10.1016/j.appdev.2010.09.004

Lesesenteret. (u.å.). Språkløyper. Et løft for språk, lesing og skriving. Hentet 28. april 2021 fra Språkløyper (uis.no)

Lindahl, K. (2019). Teacher language awareness development and its implications for new educators. The New Educator, 15(2), 85- 100.

https://doi.org/10.1080/1547688X.2018.1526356

Lindholm, A. (2016). Stottning med hjalp av lasstrategier i det flerspråkiga klassrummet. I C. Olin-Scheller & M. Tengberg (Red.), Lasa mellan raderna (s. 173-196). Gleerups Utbildning.

Lupo, S. M., Tortorelli, L., Invernizzi, M., Ryoo, J. H. & Strong, J. Z. (2019). An exploration of text difficulty and knowledge support on adolescents' comprehension. Reading Research Quarterly, 54(4), 457-479.

https://doi.org/10.1002/rrq.247

Magnusson, C. G., Roe, A. & Blikstad-Balas, M. (2019). To what extent and how are reading comprehension strategies part of language arts instruction? A study of lower secondary classrooms. Reading Research Quarterly, 54(2), 187-212.

https://doi.org/10.1002/rrq.231

Mancilla-Martinez, J. (2020). Understanding and supporting literacy development among English learners: A deep dive into the role of language comprehension. AERA Open, 6(1), 1-7.

https://doi.org/10.1177/2332858420912198

Manyak, P. C. (2012). Powerful vocabulary instruction for English learners. I E. J. Kame'enui & J. F. Baumann (Red.), Vocabulary instruction (s. 280-302). The Guildford Press.

Matematikksenteret. (u.å.). Matematikksenteret. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen. Hentet 28. april 2021 fra Matematikksenteret

Maxwell, J. A. (2005). Qualitative research design: An interactive approach (2. utg.). Sage Publications.

Maxwell, J. A. (2009). Designing a qualitative study. I L. Bickman & D. J. Rog (Red.) The SAGE handbook of applied social research methods, (2. utg., s. 214- 253). Sage.

https://doi.org/10.4135/9781483348858.n7

McCutchen, D., Abbott, R. D., Green, L. B., Beretvas, S. N., Cox, S., Potter, N. S., Quiroga, T. & Gray, A. L. (2002). Beginning literacy: Links among teacher knowledge, teacher practice, and student learning. Journal of Learning Disabilities, 35(1), 69-86.

https://doi.org/10.1177/002221940203500106

McGillicuddy, D. & Devine, D. (2020). «You feel ashamed that you are not in the higher group» - Children's psychosocial response to ability grouping in primary school. British Educational Research Journal, 46(3), 553-573.

https://doi.org/10.1002/berj.3595

McNeil, L. (2012). Using talk to scaffold referential questions for English language learners. Teaching and Teacher Education, 28(3), 396-404.

https://doi.org/10.1016/j.tate.2011.11.005

Mehan, H. (1979). «What time is it, Denise?»: Asking known information questions in classroom discourse. Theory into Practice,18(4),285-294.

https://doi.org/10.1080/00405847909542846

Melby-Lervåg, M. & Lervåg, A. (2011). Cross-linguistic transfer of oral language, decoding, phonological awareness and reading comprehension: A meta-analysis of the correlational evidence. Journal of Research in Reading, 34(1), 114-135.

https://doi.org/10.1111/j.1467-9817.2010.01477.x

Melby-Lervåg, M. & Lervåg, A. (2014). Reading comprehension and its underlying components in second-language learners: A meta- analysis of studies comparing first-and second-language learners. Psychological Bulletin. 140(2), 409-433.

https://doi.org/10.1037/a0033890.supp

Meld. St. 6 (2012-2013). En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-6-20122013/id705945/

Meld. St. 20 (2012-2013). På rett vei. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-20- 20122013/id717308/

Mesmer, H. A., Cunningham, J. W. & Hiebert, E. H. (2012). Toward a theoretical model of text complexity for the early grades: Learning from the past, anticipating the future. Reading Research Quarterly, 47(3), 235-258.

https://doi.org/10.1002/rrq.019

Moore, S. C. K., Massoud, L. A. & Duggan, J. (2018). Language and instruction: Planning and delivery for English learner students. I C. T. Adger, C. Snow & D. Christian (Red.), What teachers need to know about language (2. utg., s. 75-84). Multilingual Matters.

https://doi.org/10.21832/9781788920193-006

Mortimer, E. & Scott, P. (2003). Meaning making in secondary science classrooms. McGraw-Hill Education.

Mosvold, R. & Fauskanger, J. (2013). Teachers' beliefs about mathematical knowledge for teaching definitions. International Electronic Journal of Mathematics Education, 8(2-3), 43-61.

Muchmore, J. A. (2001). The story of «Anna»: A life history study of the literacy beliefs and teaching practices of an urban high school English teacher. Teacher Education Quarterly, 28(3), 89-110. https://www.jstor.org/stable/23478306

Mullis, I., Martin, M., Foy, P. & Hooper, M. (2017). PIRLS 2016. International results in reading. PIRLS 2016 - Report (bc.edu). Murphy, A. F. & Torff, B. (2019). Teachers' beliefs about rigor of curriculum for English language learners. The Educational Forum 83(1), 90-101.

https://doi.org/10.1080/00131725.2018.1505991

Myles, F. (2013). Theoretical approaches. I J. Herschensohn & M. Young-Scholten (Red.), The Cambridge handbook of second language acquisition (s. 46-70). Cambridge University Press.

https://doi.org/10.1017/CBO9781139051729.005

NAFO. (2021, 28. april). NAFO. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. NAFO - Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (oslomet.no)

Nagy, W. & Townsend, D. (2012). Words as tools: Learning academic vocabulary as language acquisition. Reading Research Quarterly, 47(1), 91-108.

https://doi.org/10.1002/RRQ.011

Nes, K. (2018). Missing recognition? Inclusive education and languge minority students in Norwegian schools. I L. A. Kulbrandstad, T. O. Engen & S. Lied (Red.), Norwegian perspectives on education and diversity (s. 83-102). Cambridge Scholars Publishing.

NESH. (2016). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. Oktan Oslo AS.

Nicolaysen, B. K. (2005). Tilgangskompetanse: Arbeid med tekst som kulturdeltaking. I B. K. Nicolaysen & L. Aase (Red.), Kulturmøte i tekstar: Litteraturdidaktiske perspektiv (s. 9-31). Samlaget.

NOU 2010:7 (2010). Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet. https://www.regjeringen.no/contentassets/4009862aba8641f2ba 6c410a93446d29/no/pdfs/nou201020100007000dddpdfs.pdf

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa §2.8. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07- 17-61#KAPITTEL_2

Pajares, M. F. (1992). Teachers' beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62(3), 307-332.

https://doi.org/10.3102/00346543062003307

Palm, K. (2006). Å lære fag på andrespråket: Klasserommets praksisformer og minoritetselevenes opplæringsbehov. NOA - Norsk som andrespråk, 22(2), 23-40.

Palm, K. & Stokke, R. S. (2015). Utforskende samtaler i flerspråklige klasserom. I H. Christensen & R. S. Stokke (Red.), Samtalens didaktiske muligheter (s. 83-102). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Penne, S. (2012). Hva trenger vi egentlig litteraturen til? Politikk, didaktikk og hverdagsteorier i nordiske klasserom. I N. F. Elf &

P. Kaspersen (Red.), Den nordiske skolen - fins den? Didaktiske diskurser og dilemmaer i skandinaviske morsmålsfag (s. 32-58). Novus forlag.

Peterson, E. R., Rubie-Davies, C., Osborne, D. & Sibley, C. (2016). Teachers' explicit expectations and implicit prejudiced attitudes to educational achievement: Relations with student achievement and the ethnic achievement gap. Learning and Instruction, 42, 123-140.

https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2016.01.010

Pettit, S. K. (2011). Teachers' beliefs about English language learners in the mainstream classroom: A review of the literature. International Multilingual Research Journal, 5(2), 123-147.

https://doi.org/10.1080/19313152.2011.594357

Phillips Galloway, E., McClain, J. B. & Uccelli, P. (2020). Broadening the lens on the science of reading: A multifaceted perspective on the role of academic language in text understanding. Reading Research Quarterly, 55, 331-345.

https://doi.org/10.1002/rrq.359

Piasta, S. B., Park, S., Farley, K. S., Justice, L. M. & O'Connell, A. A. (2020). Early childhood educators' knowledge about language and literacy: Associations with practice and children's learning. Dyslexia, 26(2), 137-152.

https://doi.org/10.1002/dys.1612

Prevoo, M. J., Malda, M., Mesman, J. & van IJzendoorn, M. H. (2016). Within- and cross-language relations between oral language proficiency and school outcomes in bilingual children with an immigrant background: A meta-analytical study. Review of Educational Research, 86(1), 237-276.

https://doi.org/10.3102/0034654315584685

RAND Reading Study Group. (2002). Reading for understanding: Toward an R & D program in reading comprehension. https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a402712.pdf

Randen, G. T. (2016). Vurdering av minoritetselevers språkferdigheter i grunnskolen. NOA - Norsk som andrespråk, 31(1-2). http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1193

Reeves, S., Albert, M., Kuper, A. & Hodges, B. D. (2008). Why use theories in qualitative research? Bmj, 337, a949.

https://doi.org/10.1136/bmj.a949

Richardson, V. (1996). The role of attitudes and beliefs in learning to teach. I J. Sikula (Red.), Handbook of research on teacher education (2. utg., s. 102-119). Macmillan.

Richardson, V., Anders, P., Tidwell, D. & Lloyd, C. (1991). The relationship between teachers' beliefs and practices in reading comprehension instruction. American Educational Research Journal, 28(3), 559-586.

https://doi.org/10.3102/00028312028003559

Roe, A. & Jensen, R. E. (2017). Hva kjennetegner de svakeste elevenes lesekompetanse, lesevaner og strategikunnskap når de går ut av grunnskolen? Nordic Journal of Literacy Research, 3(2), 1-21.

https://doi.org/10.23865/njlr.v3.882

Rogde, K., Hagen, Å. M., Melby-Lervåg, M. & Lervåg, A. (2019). The effect of linguistic comprehension instruction on generalized language and reading comprehension skills: A systematic review. Campell Systematic reviews, 15(4), 1-37. http://hdl.handle.net/11250/2639981

https://doi.org/10.1002/cl2.1059

Rutter, M., Maughan, B., Mortimore, P., Ouston, J. & Smith, A. (1979). Fifteen thousand hours: Secondary schools and their effects on children. Open Books Publishing.

Rydland, V., Aukrust, V. G. & Fulland, H. (2012). How word decoding, vocabulary and prior topic knowledge predict reading comprehension. A study of language-minority students in Norwegian fifth grade classrooms. Reading and Writing, 25(2), 465-482.

https://doi.org/10.1007/s11145-010-9279-2

Rydland, V. & Grøver, V. (2019). Argumentative peer discussions following individual reading increase comprehension. Language and Education, 33(4), 379-394.

https://doi.org/10.1080/09500782.2018.1545786

Ryen, J. A. & Frønes, T. S. (2020). Kapittel 6. Å forstå det man leser - å trekke slutninger i skjønnlitteratur og sakprosa. I T. S. Frønes & F. Jensen (Red.), Like muligheter til god leseforståelse? (s. 135- 165). Universitetsforlaget.

https://doi.org/10.18261/9788215040066-2020-06

Sahin, C., Bullock, K. & Stables, A. (2002). Teachers' beliefs and practices in relation to their beliefs about questioning at key stage 2. Educational Studies, 28(4), 371-384.

https://doi.org/10.1080/0305569022000042390a

Sandberg, G. & Norling, M. (2018). Teachers' perspectives on promoting reading and writing for pupils with various linguistic backgrounds in grade 1 of primary school. Scandinavian Journal of Educational Research, 64(2), 300-312.

https://doi.org/10.1080/00313831.2018.1554600

Scarcella, R. (2003). Academic English: A conceptual framework (Technical Report 2003-1). Academic English: A Conceptual Framework (escholarship.org)

Schleppegrell, M. J. (2001). Linguistic features of the language of schooling. Linguistics and Education, 12(4), 431-459.

https://doi.org/10.1016/S0898-5898(01)00073-0

Schleppegrell, M. J. (2004). The language of schooling: A functional linguistics perspective. Routledge.

https://doi.org/10.4324/9781410610317

Schleppegrell, M. J., Achugar, M. & Oteiza, T. (2004). The grammar of history: Enhancing content-based instruction through a functional focus on language. Tesol Quarterly, 38(1), 67-93.

https://doi.org/10.2307/3588259

Schmidt, C. & Skoog, M. (2017). Classroom interaction and its potential for literacy learning. Nordic Journal of Literacy Research, 3(1), 45-60.

https://doi.org/10.23865/njlr.v3.474

Schofield, J. W. (2010). International evidence on ability grouping with curriculum differentiation and the achievement gap in secondary schools. Teachers College Record, 112(5), 1492-1528.

Shanahan, T., Fisher, D. & Frey, N. (2012). The challenge of challenging text. Educational Leadership, 69(6), 58-62.

Short, D. J. (2017). How to integrate content and language learning effectively for English language learners. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(7b), 4237- 4260.

https://doi.org/10.12973/eurasia.2017.00806a

Silverman, R. D. & Hartranft, A. M. (2019). Observational research on vocabulary and comprehension in upper elementary school classrooms. I V. Grøver, P. Uccelli, M. L. Rowe & E. Lieven (Red.), Learning through language. Towards an educationally informed tehory of language learning (s. 110-122). Cambridge University Press.

https://doi.org/10.1017/9781316718537.011

Sinclair, J. M. & Coulthard, M. (1975). Towards an analysis of discourse: The English used by teachers and pupils. Oxford University Press.

Skaftun, A. (2015). Leseopplæring og fagenes literacy. Nordic Journal of Literacy Research, 1, 1-15.

https://doi.org/10.17585/njlr.v1.170

Skaftun, A. (2020, 17. november). Å tenke sjæl og mene - foran Fagfornyelsen. https://www.uis.no/nb/tenke-sjael-og-mene-foran-fagfornyelsen

Skjelbred, D. & Aamotsbakken, B. (2010). Prosjektet Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene. I D. Skjelbred & B. Aamotsbakken (Red.), Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet (s. 9-34). Novus forlag.

Skodvin, A. (2001). En bok fra et omfattende forfatterskap. I A. Kozulin (Red.), Tenkning og tale (T.-J. Bielenberg og M. T. Roster, Overs., s. 7-17). Gyldendal Akademisk.

Snow, C. (2010). Academic language and the challenge of reading for learning about science. Science, 328(5977), 450-452.

https://doi.org/10.1126/science.1182597

Snow, C. & Uccelli, P. (2009). The challenge of academic language. I D. R. Olsen & W. Torrance (Red.), The Cambridge handbook of literacy (s. 112-133). Cambridge University Press.

https://doi.org/10.1017/CBO9780511609664.008

Stevens, L. A. (2020). Teacher knowledge and dispositions about the role of language in the instruction of elementary emergent bilinguals in the content classroom. [Doktorgradsavhandling, New York University, USA]. ProQuest. Teacher Knowledge and Dispositions about the Role of Language in the Instruction of Elementary Emergent Bilinguals in the Content Classroom - ProQuest

St. Meld. 31 (2007-2008). Kvalitet i skolen. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/contentassets/806ed8f81bef4e03bcc d67d16af76979/no/pdfs/stm200720080031000dddpdfs.pdf

Strand, O., & Schwippert, K. (2019). The impact of home language and home resources on reading achievement in ten-year-olds in Norway

https://doi.org/10.23865/njlr.v5.1260

PIRLS 2016. Nordic Journal of Literacy Research, 5(1), 1-17.

https://doi.org/10.23865/njlr.v5.1260

Strand, O., Wagner, Å. K. H. & Foldnes, N. (2017). Flerspråklige elevers leseresultater. I E. Gabrielsen (Red.), Klar framgang! Universitetsforlaget.

https://doi.org/10.18261/9788215030258-2017-5

Strand, S. (2012). The white British-black Caribbean achievement gap: Tests, tiers and teacher expectations. British Educational Research Journal, 38(1), 75-101.

https://doi.org/10.1080/01411926.2010.526702

Strand, S. (2016). Do some schools narrow the gap? Differential school effectiveness revisited. Review of Education, 4(2), 107-144.

https://doi.org/10.1002/rev3.3054

Svendsen, B. A. (2018). Sosiokulturell andrespråkslingvistikk. I A. K. H. Gujord & G. T. Randen (Red.), Norsk som andrespråk - perspektiver på læring og utvikling (s. 76-106). Cappelen Damm Akademisk.

Swann, J. (2010). Transcribing spoken interaction. I Hunston, S. & Oakey, D. (Red.), Introducing applied linguistics. Concepts and skills. Routledge.

Swanson, E., Wanzek, J., McCulley, L., Stillman-Spisak, S., Vaughn, S., Simmons, D., Fogarty, M. & Hairrell, A. (2016). Literacy and text reading in middle and high school social studies and English language arts classrooms. Reading & Writing Quarterly, 32(3), 199-222.

https://doi.org/10.1080/10573569.2014.910718

Sønneland, M. (2019). Teksten som problem: En studie av litterære samtaler i ungdomsskolen. [Doktorgradsavhandling]. Universitetet i Stavanger.

Tengberg, M. (2019). Textanvandning och texttolkning i svenskundervisningen på hogstadiet. Nordic Journal of Literacy Research, 5(1), 18-37.

https://doi.org/10.23865/njlr.v5.1488

Thomassen, W. E. (2016). Lærerstudenters kommentatorkompetanse om flerkultur og undervisning av flerspråklige elever drøftet i lys av kritisk multikulturalisme. Acta Didactica Norge, 10(1), 18 sider. http://hdl.handle.net/11250/2437418

https://doi.org/10.5617/adno.2340

Tonne, I. & Palm, K. (2015). Andrespråksdidaktisk forskning - en oversikt over hva, hvordan og hvorfor i andrespråk i grunnskolen i 30 år. NOA - Norsk som andrespråk, 30(1-2), 310-349. http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1192

Torff, B. (2006). Expert teachers' beliefs about use of critical-thinking activities with high-and low-advantage learners. Teacher Education Quarterly, 33(2), 37-52. https://www.jstor.org/stable/23478933

Torff, B. & Murphy, A. F. (2020). Teachers' beliefs about English learners: Adding linguistic support to enhance academic rigor. Phi Delta Kappan, 101(5), 14-18.

https://doi.org/10.1177/0031721720903822

Townsend, D. & Collins, P. (2009). Academic vocabulary and middle school English learners: An intervention study. Reading and Writing, 22(9), 993-1019.

https://doi.org/10.1007/s11145-008-9141-y

Townsend, D. Filippini, A., Collins, P. & Biancarosa, G. (2012). Evidence for the importance of academic word knowledge for the academic achievement of diverse middle school students. The Elementary School Journal, 112(3), 497-518.

https://doi.org/10.1086/663301

Tuveng, E. & Wold, A. H. (2005). The collaboration of teacher and language-minority children in masking comprehension problems in the language of instruction: A case study in an urban Norwegian school. Language and Education, 19(6), 513-536.

https://doi.org/10.1080/09500780508668701

Uccelli, P. Barr, C. D., Dobbs, C. L., Phillips Galloway, E., Meneses, A. & Sanchez, E. (2015). Core academic language skills: An expanded operational construct and a novel instrument to chart school-relevant language proficiency in preadolescent and adolescent learners. Applied Psycholinguistics, 36(5), 1077-1109.

https://doi.org/10.1017/S014271641400006X

Uccelli, P. & Phillips Galloway, E. (2018). What educators need to know about academic language: Insights from recent research. I C. T. Adger, C. Snow & D. Christian (Red.), What teachers need to know about language (2. utg., s. 62-74). Multilingual Matters.

https://doi.org/10.21832/9781788920193-005

Uccelli, P., Phillips Galloway, E., Barr, C. D., Meneses, A. & Dobbs, C. L. (2015). Beyond vocabulary: Exploring cross-disciplinary academic-language proficiency and its association with reading comprehension. Reading Research Quarterly, 50(3), 337-356.

https://doi.org/10.1002/rrq.104

Uccelli, P., Phillips Galloway, E. & Qin, W. (2020). The language of school literacy. Widening the lens on language and reading relations. I E. B. Moje, P. P. Afflerbach, P. Enciso & N. K. Lesaux (Red.), Handbook of reading research, Volum V (s. 155- 179). Routledge.

https://doi.org/10.4324/9781315676302-9

Utdanningsdirektoratet. (2020a). Fakta om grunnskolen 2020-21. Fakta om grunnskolen (udir.no)

Utdanningsdirektoratet. (2020b). Grunnleggende norsk (NOR07-02). Kjerneelementer. https://www.udir.no/lk20/nor07-02/om-faget/kjerneelementer

Utdanningsdirektoratet. (2020c). Grunnleggende norsk (NOR07-02). Timetall. https://www.udir.no/lk20/nor07-02/timetall

Utdanningsdirektoratet. (2020d). Kompetansemål og vurdering. Kompetansemål etter nivå 2. https://www.udir.no/lk20/nor07-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv100

Utdanningsdirektoratet. (2020e). Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (NOR07-02). https://www.udir.no/lk20/nor07-02

Utdanningsdirektoratet. (2020f). Læreplanverket. Læreplanverket (udir.no)

Vadasy, P. F. & Nelson, J. R. (2012). Vocabulary instruction for struggling students. Guilford Press.

Varghese, M. (2018). Drawing on cultural models and figured worlds to study language teacher education and teacher identity. I S. Mercer & A. Kostoulas (Red.), Language teacher psychology, (s. 71-85). Multilingual Matters.

https://doi.org/10.21832/9781783099467-009

Villegas, A. M., SaizdeLaMora, K., Martin, A. D. & Mills, T. (2018). Preparing future mainstream teachers to teach English language learners: A review of the empirical literature. The Educational Forum 82(2), s. 138-155.

https://doi.org/10.1080/00131725.2018.1420850

Vygotskij, L. S. (2001). Tenkning og tale. (A. Kozulin. Red., T.-J. Bielenberg og M. T. Roster, Overs.). Gyldendal Akademisk.

Wallden, R. (2019). Scaffolding or side-tracking? The role of knowledge about language in content instruction. Linguistics and Education, 54, 1-10.

https://doi.org/10.1016/j.linged.2019.100760

Wallden, R. (2020). «It was that Trolle thing». Negotiating history in Grade 6: A matter of teachers' text choice. Linguistics and Education, 60, 1-10.

https://doi.org/10.1016/j.linged.2020.100884

Wedin, Å. (2010). A restricted curriculum for second language learners - a self-fulfilling teacher strategy? Language and Education, 24(3), 171-183.

https://doi.org/10.1080/09500780903026352

Wedin, Å. (2020). Att hantera mindre goda exempel: Dilemma for praktiknara forskning. Pedagogisk forskning i Sverige, 25(1), 102-105. 2507-Text (debatt)-6162-1-10-20200421.pdf

https://doi.org/10.15626/pfs25.01.06

Wedin, Å. & Aho, E. B. (2019). Student agency in science learning: Multimodal and multilingual strategies and practices among recently arrived students in upper secondary schools in Sweden. International Electronic Journal of Elementary Education, 12(1), 67-74.

https://doi.org/10.26822/iejee.2019155338

Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning, and identity. Cambridge University Press.

https://doi.org/10.1017/CBO9780511803932

Wertsch, J. V. (1991). Voices of the mind. A sociocultural approach to mediated action. Harvard University Press.

Wold, A. H. (2013). Accuracy of teachers' predictions of language minority and majority students' language comprehension. Language Education 27(6), 498-525.

https://doi.org/10.1080/09500782.2012.736519

Wong Fillmore, L. & Snow, C. (2018). What teachers need to know about language. I C. T. Adger, C. E. Snow & D. Christian (Red.), What teachers need to know about language (2. utg., s. 8-51). Multilingual Matters.

https://doi.org/10.21832/9781788920193-003

Wright, T. S. & Cervetti, G. N. (2017). A systematic review of the research on vocabulary instruction that impacts text comprehension. Reading Research Quarterly, 52(2), 203-226.

https://doi.org/10.1002/rrq.163

Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and methods (5. utg.). Sage.

Aamodt, P. O., Seland, I., Opheim, V., Carlsten, T. C., Lødding, B. & Røsdal, T. (2014). Evaluering av de nasjonale sentrene i opplæringen: Evaluering av åtte nasjonale sentre i et styrings- og brukerperspektiv (NIFU-rapport 49/2014). NIFU Open Access Archive: Evaluering av de nasjonale sentrene i opplæringen: Evaluering av åtte nasjonale sentre i et styrings- og brukerperspektiv (unit.no)

Aarre, T., Flatby, B. Å., Grønland, P. M. & Lunnan, H. (2007). Midgard 6. Samfunnskunnskap for barnetrinnet. Aschehoug.

Forside

Downloads

Published

September 17, 2021

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Details about this monograph

Physical Dimensions