Behavioural Phenotype of Smith-Magenis Syndrome (SMS): Individual characteristics and parental and school staff's experiences

Authors

Keywords:

Smith-Magenis Syndrome, behaviour

Synopsis

Smith-Magenis’ syndrom er en sjelden og kompleks genetisk tilstand. Det anslås at rundt 1 av 15.000-25.000 levendefødte barn har diagnosen, og i Norge vet vi om ca 40-50 kjente tilfeller. Denne studien søker å bringe ny kunnskap om atferd hos personer med Smith-Magenis’ syndrom, både i pedagogiske miljøer og i hjemmet, ved å inkludere både skolepersonalet og foreldrenes erfaringer med personer med Smith Magenis’ syndrom.

Målet med doktoravhandlingen er å utforske utfordrende atferd knyttet til en sjelden diagnose, for å forstå hvordan og hvorfor atferden oppstår. Smith-Magenis syndrom medfører utviklingshemning, medfødte misdannelser, overvekt, nevroutviklingsforstyrrelser og en forstyrret døgnrytme. Men i tillegg har barn og voksne med Smith Magenis’ syndrom ofte karakteristiske egenskaper som er spesielt utfordrende for både foreldre og fagfolk. Disse inkluderer søvnforstyrrelser, selvskading og utfordrende atferd, stereotypier og sensoriske utfordringer.

For å utforske utfordrende atferd hos personer med en sjelden diagnose, benytter studien en kombinasjon av ulike tilnærminger karakterisert som en multimetodedesign. Doktorgradsavhandlingen inneholder kvalitative og kvantitative metoder, samt Q-metode. I studien deltar foreldrene til 36 personer med Smith Magenis’ syndrom i aldersspennet 1,5 til 50 år. Totalt 18 av personene var fra Norge, 13 fra Sverige og 5 fra Danmark.

Det første målet med denne doktorgradsavhandlingen er å utforske karakteristikkene til personer med Smith Magenis’ syndrom i den skandinaviske befolkningen, og forholdet mellom de ulike spesifikke egenskapene. De to mest interessante funnene i disse to artiklene er at autismespektervansker hos personer med Smith Magenis’ syndrom forekommer oftere hos kvinner enn menn, som er motsatt av resten av befolkningen, og at det er en nedgang i atferdsmessige og emosjonelle vansker med alderen.

Det andre målet med doktorgradsavhandlingen er å undersøke erfaringene blant skolens ansatte og hvordan skolens ansatte håndterer den utfordrende atferden til personer med Smith Magenis’ syndrom. For skolepersonalet ser det ut som om ikke-utagerende atferd oppleves mer utfordrende enn utagerende atferd. Støtte fra skolens ledelse er også spesielt viktig når man arbeider med elever med Smith Magenis’ syndrom.

Den siste målsetningen med denne avhandlingen tar for seg foreldrenes erfaringer med å ha et barn med Smith Magenis Syndrom, med fokus på utfordrende atferd. Foreldrene har en opplevelse av å bli misforstått av fagfolk, og opplever at den utfordrendene atferden øker fordi det er noen spesifikke karakteristikker av Smith Magenis’ syndrom som fagfolk ikke er klar over eller ikke tar hensyn til i sine hjelpetjenester.

Bruken av en multimetodedesign og data fra ulike kilder har gitt mulighet til å utforske utfordrende atferd ved Smith Magenis’ syndrom fra ulike perspektiver. Dette har vært nyttig, og ny kunnskap har blitt funnet ved å utforske det samme emnet med flere metoder og på tvers av ulike informanter (skoleansatte og foreldre) og i ulike situasjoner (hjem og skole).

Author Biography

Heidi Elisabeth Nag

Educational Advisor
Frambu Resource Centre for Rare Disorders
Norway
E-mail: hel@frambu.no

References

Abowitz, D. A., & Toole, T. M. (2010). Mixed Method Research: F ndamental Iss es of Design, Validity, and Reliability in Constr ction Research. Journal of Construction Engineering & Management, 136(1), 108-116.

https://doi.org/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000026

Alter, P., Walker, J. N., & Landers, E. (2013). Teachers' Perceptions of St dents' Challenging Behavior and the Impact of Teacher Demographics. Education and Treatment of Children, 36(4), 51- 69.

https://doi.org/10.1353/etc.2013.0040

Alver, B. G., & Øyen, Ø. (Eds.). (2007). Challenges of Research Ethics: An lntroduction. Helsingfors: Academia Scientiar m Fennica.

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed) Arlington, VA: American Psychiatric Association.

https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596

Asmervik, S., Ogden, T., & Rygvold, A. (Eds.). (2004). lnnføring i spesialpedagogikk. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Band ra, A. (1977). Self-efficacy: Toward a nifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191-215. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/847061

https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191

Barneombudet. (2017). Uten mål og mening Barneombudets fagrapport 2017 Elever med Spesialundervisning i grunnskolen .

Befring, E., & Tangen, R. (Eds.). (2008). Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Borg, W. (2012). Work-environment and health 2012 (arbejdsmiljø og helbred). Retrieved from Copenhagen:

Bra n, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.

https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Bronfenbrenner, U. (1977). Toward an experimental ecology of h man development. American Psychologist, 32, 513-531.

https://doi.org/10.1037/0003-066X.32.7.513

Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development. Cambridge: Harvard University Press.

Bronfenbrenner, U. (1995). The bioecological model from a life co rse perspective: Reflections of a participant observer. In P. Moen, G. H. J. Elder, & K. Llischer (Eds.), Examining lives in context: Perspectives on the ecology of human development (pp. 599- 618). Washington, DC, US: American Psychological Association.

https://doi.org/10.1037/10176-017

Bronfenbrenner, U. (Ed.) (2005). Making Human Beings Human Bioecological Perspectives on Human Development. Tho sands Oaks: SAGE.

Bronfenbrenner, U., & Ceci, S. J. (1994). Nat re-n t re reconcept alized in developmental perspective: A bioecological model. Psychological Review, 101(4), 568-586.

https://doi.org/10.1037/0033-295X.101.4.568

Bronfenbrenner, U., & Morris, P. A. (1998). The ecology of developmental processes. In W. Damon & R. M. Lerner (Eds.), Handbook of child psychology, Vol 1: Theoretical models of human development New York: Wiley.

Brown, S. R. (1980). Political subjectivity: Applications of Q methodology in political science. New Haven, CT: Yale University Press.

Brown, S. R. (1986). Q techniq e and method: Principles and proced res. . In W. D. Berry & M. S. Lewis-Beck (Eds.), New tools for social scientists Beverly Hills, CA: Sage.

Brown, S. R. (1993). A Primer on Q Methodology. Operant Subjectlvlty, 16(3/4), 91-138.

https://doi.org/10.1080/03147539308712879

Brown, S. R. (2006). A Match Made in Heaven: A Marginalized Methodology for St dying the Marginalized. Quality & Quantity, 40, 361-382.

https://doi.org/10.1007/s11135-005-8828-2

Brown, S. R., & Good, J. M. M. (2010). Q Methodology In N. J. Salkind (Ed.), Encyclopedia of research design. Tho sand Oaks, CA: Sage.

https://doi.org/10.1126/science.1187158

https://doi.org/10.1016/j.ymeth.2010.01.001

https://doi.org/10.1126/science.1192409

Bru, E. (2009). Academic o tcomes in school classes with markedly disr ptive p pils. Social Psychology of Education, 12(4), 461- 479.

https://doi.org/10.1007/s11218-009-9095-1

Bru, E., Idsøe, E. C., & Øverland, K. (Eds.). (2016). Psykisk helse i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.

Brugha, T. S., McMan s, S., Bankart, J., Scott, F., P rdon, S., Smith, J., . . . Meltzer, H. (2011). Epidemiology of autism spectrum disorders in ad lts in the comm nity in England. Arch Gen Psychiatry, 68(5), 459-465.

https://doi.org/10.1001/archgenpsychiatry.2011.38

Bolte, S., Po stka, F., & Constantino, J. N. (2008). Assessing a tistic traits: cross-c lt ral validity of the social responsiveness scale (SRS). Autism Research, 1(6), 354-363.

https://doi.org/10.1002/aur.49

Card, N. A., & Little, T. D. (2006). Proactive and reactive aggression in childhood and adolescence: A meta-analysis of differential relations with psychosocial adj stment. lnternational Journal of Behavioral Development, 30(5), 466-480.

https://doi.org/10.1177/0165025406071904

Carter, A. S., Black, D. O., Tewani, S., Connolly, C. E., Kadlec, M. B., & Tager-Fl sberg, H. (2007). Sex Differences in Toddlers with A tism Spectr m Disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37(1), 86-97.

https://doi.org/10.1007/s10803-006-0331-7

Chen, L., M llegama, S. V., Alaimo, J. T., & Elsea, S. H. (2015). Smith- Magenis syndrome and its circadian infl ence on development, behavior, and obesity - own experience. Dev Period Med, 19(2), 149-156.

Constantino JN, & CP, G. (2005). Social Responsiveness Scale (SRS). Los Angeles: Western Psychological Services.

Constantino, J. N., & Charman, T. (2016). Diagnosis of a tism spectr m disorder: reconciling the syndrome, its diverse origins, and variation in expression. The Lancet Neurology 15(3), 279-291.

https://doi.org/10.1016/S1474-4422(15)00151-9

Constantino, J. N., Davis, S. A., Todd, R. D., Schindler, M. K., Gross, M. M., Brophy, S. L., Reich, W. (2003). Validation of a Brief Quantitative Meas re of A tistic Traits: Comparison of the Social Responsiveness Scale with the A tism Diagnostic Interview-Revised. Journal of Autism & Developmental Disorders, 33, 427.

https://doi.org/10.1023/A:1025014929212

Constantino, J. N., & Gr ber, C. P. (2005). Social Responsiveness Scale (SRS). Los Angeles: Western Psychological Services.

Coogan, J., & Herrington, N. (2011). Q methodology: an overview. Research in secondary teacher education, 1(2), 24-28.

Creswell, J. W. (2013). Qualitative lnquiry & Research Design: Choosing among five approaches (third edition ed.). Los Angeles: SAGE P blications, Inc.

Cross, R. M. (2005). Exploring attit des: the case for Q methodology. Health Education Research, 20, 206-213.

https://doi.org/10.1093/her/cyg121

de Bildt, A., Kraijer, D., Sytema, S., & Minderaa, R. (2005). The psychometric properties of the vineland adaptive behavior scales in children and adolescents with mental retardation. Jo rnal of A tism and Developmental Disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 35(1), 53-62.

https://doi.org/10.1007/s10803-004-1033-7

de Bildt, A., Sytema, S., Ketelaars, C., Kraijer, D., M lder, E., Volkmar, F. R., & Minderaa, R. (2004). Interrelationship Between A tism Diagnostic Observation Sched le-Generic (ADOS-G), A tism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R), and the Diagnostic and Statistical Man al of Mental Disorders (DSM-IV-TR) Classification in Children and Adolescents with Mental Retardation. Journal of Autism and Developmental Disorders, 34(2), 129-137.

https://doi.org/10.1023/B:JADD.0000022604.22374.5f

De Leersnyder, H., De Blois, M. C., Cla strat, B., Romana, S., Albrecht, U., Von Kleist-Retzow, J. C., M nnich, A. (2001). Inversion of the circadian rhythm of melatonin in the Smith-Magenis syndrome. Journal of Pediatrics, 139(1), 111-116.

https://doi.org/10.1067/mpd.2001.115018

Dekker, M. C., N nn, R., & Koot, H. M. (2002). Psychometric properties of the revised Developmental Behavio r Checklist scales in D tch children with intellect al disability. Journal of lntellectual Disability Research, 46(1), 61-75.

https://doi.org/10.1046/j.1365-2788.2002.00353.x

Dodge, K. A., & Coie, J. D. (1987). Social-information-processing factors in reactive and proactive aggression in children's peer gro ps. Journal of Personality and Social Psychology, 53(6), doi:, 53(6), 1146-1158.

https://doi.org/10.1037/0022-3514.53.6.1146

Drageset, S. (2014). Mestring. In G. Ha gan & T. Rannestad (Eds.), Helsefremming i kommunehelsetjenesten. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

D Pa l, G. J., & Weyandt , L. L. (2006). School-based Intervention for Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Effects on academic, social, and behavio ral f nctioning. lnternational Journal of Disability, Development and Education, 53(2), 161- 176.

https://doi.org/10.1080/10349120600716141

Dykens, E. M. (2000). Psychopathology in Children with Intellect al Disability. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41(4), 407-417.

https://doi.org/10.1111/1469-7610.00626

Dykens, E. M., Fin cane, B. M., & Gaylay, C. (1997). Cognitive and behavio ral profiles in personsn with Smith-Magenis syndrome. Journal of Autism and Developmental Disorders, 27(2), 203-211. Edelman, E. A., Girirajan, S., Fin cane, B., Patel, P. I., L pski, J. R., Smith, A. C., & Elsea, S. H. (2007). Gender, genotype, and phenotype differences in Smith-Magenis syndrome: a meta- analysis of 105 cases. Clin Genet, 71(6), 540-550. doi:10.1111/j.1399-0004.2007.00815.x Ed cation, E. A. f. S. N. a. I. (2018). E ropean Agency for Special Needs and Incl sive Ed cation.

https://doi.org/10.1111/j.1399-0004.2007.00815.x

Einfeld, S. L., Ellis, L. A., & Emerson, E. (2011). Comorbidity of intellect al disability and mental disorder in children and adolescents: A systematic review. Journal of lntellectual and Developmental Disability, 36(2), 137-143.

https://doi.org/10.1080/13668250.2011.572548

Einfeld, S. L., & Tonge, B. J. (1992). Manual for the Developmental Behaviour Checklist. University of New So th Wales: Monash University for Developmental Psychiatry and School of Psychiatry.

Einfeld, S. L., & Tonge, B. J. (1995). The Developmental Behavior Checklist: the development and validation of an instr ment to assess behavioral and emotional dist rbance in children and adolescents with mental retardation. Journal of Autism & Developmental Disorders, 25(2), 81-104.

https://doi.org/10.1007/BF02178498

Einfeld, S. L., & Tonge, B. J. (2002). Manual for the Developmental Behaviour Checklist: Primary Carer Version (DBC-P) & Teacher Version (DBC-T) (2nd ed ). Clayton, Melbo rne: Monash University Centre for Developmental Psychiatry and Psychology.

Eknes, J. (Ed.) (2001). Utviklingshemning og psykisk helse. Oslo: Universitetsforlaget.

Ellingsen, K. E. (2015). Utviklingshemmede. Retrieved from https://www.etikkom.no/FBIB/Temaer/Forskning-pa-bestemte- gr pper/Utviklingshemmede/

Elsea, S. H., & Girirajan, S. (2008). Smith-Magenis syndrome. Eur J Hum Genet, 16(4), 412-421. doi:http://www.nature.com/ejhg/journal/v16/n4/suppinfo/52020 09s1.html

https://doi.org/10.1038/sj.ejhg.5202009

Emerson, E. (2001). Challenging behaviour Analysis and intervention in people with severe intellectual disabilities 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

https://doi.org/10.1017/CBO9780511543739

Eriksen, N. (2008). How to tackle behavio ral problems in Norwegian schools? Journal of the Norwegian Psychological Association, 45(7), 849-861.

Esteves, J., & Pastor, J. (2004). Using a M ltimethod Approach to Research Enterprise Systems Implementations. Electronic Journal of Business Research Methods, 2(2), 69-82.

Farmer, C. A., & Aman, M. G. (2009). Development of the Children's Scale of Hostility and Aggression: Reactive/Proactive (C- SHARP). Research in Developmental Disabilities, 30(6), 1155- 1167.

https://doi.org/10.1016/j.ridd.2009.03.001

Farr gia, D. (2009). Exploring stigma: medical knowledge and the stigmatisation of parents of children diagnosed with a tism spectr m disorder. Sociology of Health & lllness 31(7), 1011- 1027.

https://doi.org/10.1111/j.1467-9566.2009.01174.x

Fasting, R. (2016). Pedagoisk teoridanning i en inkl derende skole; spesialpedagogikkens bidrag. In R. S. Ha sstitter & S. M. Reindal (Eds.), Spesialpedagogikk: fagidentitet og samfunnsnytte. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Fetters, M. D., C rry, L. A., & Creswell, J. W. (2013). Achieving integration in mixed methods designs-principles and practices. Health services research, 48(6 Pt 2), 2134-2156.

https://doi.org/10.1111/1475-6773.12117

Fidler, D., Hodapp, R., & Dykens, E. (2000). Stress in families of yo ng children with Down syndrome, Williams syndrome, and Smith- Magenis syndrome. Early Education & Developmen, 11, 395- 406.

https://doi.org/10.1207/s15566935eed1104_2

Field, A. (2014). Discovering Statistics using lBM SPSS Statistics, 4th edition. London: SAGE P blications.

Fin cane, B., Dirrigl, K. H., & Simon, E. W. (2001). Characterization of Self-Inj rio s Behaviors in Children and Ad lts With Smith- Magenis Syndrome. American Journal on Mental Retardation 106(1), 52-58 doi:10.1352/0895-8017

https://doi.org/10.1352/0895-8017(2001)106<0052:COSIBI>2.0.CO;2

Fisher, R. A. (1960). The design of experiments. Oxford, England: Oliver & Boyd.

Folkman, S., Lazar s, R. S., Gr en, R. J., & DeLongis, A. (1986). Appraisal, coping, health stat s, and psychological symptoms. J Pers Soc Psychol, 50(3), 571-579. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3701593

https://doi.org/10.1037/0022-3514.50.3.571

Fombonne, E. (2009). Epidemiology of pervasive developmental disorders. Pediatr Res, 65(6), 591-598.

https://doi.org/10.1203/PDR.0b013e31819e7203

Foster, R. H., Kozachek, S., Stern, M., & Elsea, S. H. (2010). Caring for the caregivers: an investigation of factors related to well-being among parents caring for a child with Smith-Magenis syndrome. Journal of Genetic Counseling, 19(2), 187-198. Retrieved from https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10897-009-9273- 5

https://doi.org/10.1007/s10897-009-9273-5

Gillott, A., & Standen, P. J. (2007). Levels of anxiety and so rces of stress in ad lts with a tism. Journal of lntellectual Disabilities, 11(4), 359-370.

https://doi.org/10.1177/1744629507083585

Girirajan, S., Vlangos, C. N., Szomj , B. B., Edelman, E., Trevors, C. D., D p is, L., . . . Elsea, S. H. (2006). Genotype-phenotype correlation in Smith-Magenis syndrome: Evidence that m ltiple genes in 17p11.2 contrib te to the clinical spectr m. Genetics in Medicine, 8, 417-427.

https://doi.org/10.1097/01.gim.0000228215.32110.89

Greenberg, F., G zzetta, V., Montes de Oca-L na, R., Magenis, R. E., Smith, A. C., Richter, S. F., L pski, J. R. (1991). Molec lar analysis of the Smith-Magenis syndrome: a possible contig o s- gene syndrome associated with del(17)(p11.2). American Journal of Human Genetics, 49(6), 1207-1218. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1686451/pdf/aj hg00083-0076.pdf

Grieve, A. M. (2009). Teachers' beliefs abo t inappropriate behavio r: challenging attit des? Journal of Research in Special Educational Needs, 9, 173-179. doi:10.1111/j.1471- 3802.2009.01130.x

https://doi.org/10.1111/j.1471-3802.2009.01130.x

Griggs, R. C., Batshaw, M., D nkle, M., Gopal-Srivastava, R., Kaye, E., Krischer, J., . . . Merkel, P. A. (2009). Clinical research for rare disease: Opport nities, challenges, and sol tions.(Report). Molecular genetics and metabolism, 96(1), 20-26.

https://doi.org/10.1016/j.ymgme.2008.10.003

Groenewald, T. (2004). A Phenomenological Research Design Ill strated. lnternational Journal of Qualitative Methods, 3(1), 42-55.

https://doi.org/10.1177/160940690400300104

Gropman, A. L., D ncan, W. C., & Smith, A. C. M. (2006). Ne rologic and developmental feat res of the Smith-Magenis syndrome (del 17p11.2). Pediatric Neurology, 34(5), 337-350.

https://doi.org/10.1016/j.pediatrneurol.2005.08.018

Gropman, A. L., Elsea, S., D ncan, W. C., Jr., & Smith, A. C. M. (2007). New developments in Smith-Magenis syndrome (del 17p11.2). Current Opinion in Neurology, 20(2), 125-134. Retrieved from https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=17351481

https://doi.org/10.1097/WCO.0b013e3280895dba

Haig, B. D. (2008). An Abd ctive Theory of Scientific Method. Psychological Methods, 10(4), 371-388.

https://doi.org/10.1037/1082-989X.10.4.371

Hall, S. S., Lightbody, A. A., Hirt, M., & al., e. (2010). A tism in fragile X syndrome: a category mistake? Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 49(9), 921-933.

https://doi.org/10.1016/j.jaac.2010.07.001

Halladay, A. K., Bishop, S., Constantino, J. N., Daniels, A. M., Koenig, K., Palmer, K., . . . Szatmari, P. (2015). Sex and gender differences in a tism spectr m disorder: s mmarizing evidence gaps and identifying emerging areas of priority. Molecular Autism, 6(1), 36.

https://doi.org/10.1186/s13229-015-0019-y

Halvorsen, M., & Helverscho , S. B. (2020). Måleegenskaper ved den norske versjonen av Developemental Behavior Checklist (DBC- P). PsykTestBarn, 1(2).

Hamre, B. K., & Pianta, R. C. (2005). Can Instr ctional and Emotional S pport in the First-Grade Classroom Make a Difference for Children at Risk of School Fail re? Child Development, 76(5), 949 - 967.

https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2005.00889.x

Hansen, H. I., & Østvold, K. (2015, 23. nov 2015). Barneskole br ker lovlig tvang - fortviler over manglende hjelp. NRK. Retrieved from https://www.nrk.no

Harazni, L., & Alkaissi, A. (2016). The Experience of Mothers and Teachers of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder Children, and Their Management Practices for the Behaviors of the Child a Descriptive Phenomenological St dy. Journal of Education and Practice, 7(6), 1-21.

Hartley, S. L., & Sikora, D. M. (2009). Sex Differences in A tism Spectr m Disorder: An Examination of Developmental F nctioning, A tistic Symptoms, and Coexisting Behavior Problems in Toddlers. Journal of Autism & Developmental Disorders, 39(12), 1715-1722.

https://doi.org/10.1007/s10803-009-0810-8

Head, A. M., McGillivray, J. A., & Stokes, M. A. (2014). Gender differences in emotionality and sociability in children with a tism spectr m disorders. Molecular Autism, 5(1), 19-19.

https://doi.org/10.1186/2040-2392-5-19

Helse- og omsorgstjenesteloven. (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m m. Retrieved from https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24- 30?q=helse%20og%20omsorgstjenesteloven

Hodapp, R. M., Fidler, D. J., & Smith, A. C. (1998). Stress and coping in families of children with Smith-Magenis syndrome. Journal of lntellectual Disability Research, 42(Pt 5), 331-340. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9828063

https://doi.org/10.1046/j.1365-2788.1998.00148.x

Holden, B. (2009). Utfordrende atferd og utviklingshemning. Oslo: Gyldendal Akademisk.

H ang, W. H., G enthner, C. J., X , J., Ng yen, T., Schwarz, L. A., Wilkinson, A. W., . . . L o, L. (2016). Molec lar and Ne ral F nctions of Rai1, the Ca sal Gene for Smith-Magenis Syndrome. Neuron, 92(2), 392-406.

https://doi.org/10.1016/j.neuron.2016.09.019

H sserl, E. (1954). The crisis of European sciences and transcendental phenomenology (D Carr, Trans ). Evanston, IL: Northwestern University Press. (Original work p blished 1939).

Højmark, T. B. (2016). Fylkesmannen bekrefter: - Elever blir holdt fast og krenket på skolen. Solabladet. Retrieved from https://solabladet.no

Haas-Givler, B. (2004). Ed cational Implications & Behavioral Concerns of SMS. Spectrum, 7(3). Retrieved from www.prisms.org

Haas-Givler, B., & Fin cane, B. M. (2014). On the Road to Success with SMS E-book. Sterling, VA: PRISMS.

ICD-11 International Classification of Diseases for Mortality and Morbidity Statistics. (2018). World Health Organization

Instit tt for Spesialpedagogikk. Historie. Retrieved from https://www. v. io.no/isp/om/historie/

Jacq emont, S., Coe, Bradley P., Hersch, M., D yzend, Michael H., Kr mm, N., Bergmann, S., . . . Eichler, Evan E. (2014). A Higher M tational B rden in Females S pports a "Female Protective Model" in Ne rodevelopmental Disorders. The American Journal of Human Genetics, 94(3), 415-425.

https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2014.02.001

Johannessen, E., Kokkersvold, E., & Vedeler, L. (2010). Rådgivning Tradisjoner, teoretiske perspektiver og praksis 3 utg. Oslo: Gyldendal Akademiske.

https://doi.org/10.7146/lom.v3i4.3929

John, A., & Montgomery, D. (2016). Parental Explanatory Models of Child's Intellect al Disability: a Q Methodology St dy. lnternational Journal of Disability, Development and Education, 63(3), 293-308.

https://doi.org/10.1080/1034912X.2015.1085001

Kaiser, K. (2009). Protecting Respondent Confidentiality in Q alitative Research. Qualitative health research, 19(11), 1632-1641.

https://doi.org/10.1177/1049732309350879

Kelly, A., Carey, S., McCarthy, S., & Coyle, C. (2007). Challenging behavio r: principals' experience of stress and perception of the effects of challenging behavio r on staff in special schools in Ireland. European Journal of Special Needs Education, 22(2), 161-181.

https://doi.org/10.1080/08856250701269507

Kempes, M., Matthys, W., de Vries, H., & van Engeland, H. (2005). Reactive and proactive aggression in children. A review of theory, findings and the relevance for child and adolescent psychiatry. European Child & Adolescent Psychiatry, 14, 11-14.

https://doi.org/10.1007/s00787-005-0432-4

Kirkovski, M., Enticott, P. G., & Fitzgerald, P. B. (2013). A review of the role of female gender in a tism spectr m disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 43(11), 2584-2603.

https://doi.org/10.1007/s10803-013-1811-1

Klefbeck, J., & Ogden, T. (1995). Nettverk og økologi Problemløsende arbeid med barn og unge Oslo: TANO.

Kunnskapsdepartementet. (2015). Læringsplakaten. Retrieved from https://www.regjeringen.no/no/dok menter/meld.-st.-28- 20152016/id2483955/sec3

Lai, M. C., Lombardo, M., & Baron Cohen, S. (2014). A tism. Lancet, 383, 896 - 910.

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61539-1

Lai, M. C., Lombardo, M. V., A ye ng, B., Bhismadev, C., & Baron- Cohen, S. (2014). Sex/Gender Differences and A tism: Setting the Scene for F t re Research. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, in press(1), 11-24.

https://doi.org/10.1016/j.jaac.2014.10.003

Lai, M. C., Lombardo, M. V., Pasco, G., R igrok, A. N., Wheelwright, S. J., Sadek, S. A., . . . Baron-Cohen, S. (2011). A behavioral comparison of male and female ad lts with high f nctioning a tism spectr m conditions. PLoS One, 6(6), e20835.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0020835

Laje, G., Morse, R., Richter, W., Ball, J., Pao, M., & Smith, A. C. M. (2010). A tism spectr m feat res in Smith-Magenis syndrome. American Journal of Medical Genetics Part C, Seminars in Medical Genetics, 154C(4), 456-462. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2967410/pdf/ni hms236940.pdf

https://doi.org/10.1002/ajmg.c.30275

Lazar s, R. S. (1991). Emotion and Adaptation. New York, NY: Oxford University Press.

Lazar s, R. S. (1999). Stress and emotion, a new synthesis. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 6(5), 410-411.

https://doi.org/10.1046/j.1365-2850.1999.00227-9.x

Lazar s, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping: Springer p blishing company.

Lester. (1999). An introd ction to phenomenological research.

Liamp ttong, P. (2005). Researching the Vulnerable A Guide to Sensitive Research Methods. London: Sage P blications.

Light, J., & McNa ghton, D. (2014). Comm nicative Competence for Individ als who req ire A gmentative and Alternative Comm nication: A New Definition for a New Era of Comm nication? Augmentative and Alternative Communication, 30(1), 1-18.

https://doi.org/10.3109/07434618.2014.885080

Lindsay, S., Pro lx, M., Thomson, N., & Scott, H. (2013). Ed cators' Challenges of Incl ding Children with A tism Spectr m Disorder in Mainstream Classrooms. lnternational Journal of Disability, Development and Education, 60(4), 347-362.

https://doi.org/10.1080/1034912X.2013.846470

Lloyd, B. P., & Kennedy, C. H. (2014). Assessment and Treatment of Challenging Behavio r for Individ als with Intellect al Disability: A Research Review. Journal of Applied Research in lntellectual Disabilities, 27(3), 187-199.

https://doi.org/10.1111/jar.12089

Loomes, R., H ll, L., & Mandy, W. P. L. (2017). What Is the Male-to- Female Ratio in A tism Spectr m Disorder? A Systematic Review and Meta-Analysis. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 56(6), 466-474.

https://doi.org/10.1016/j.jaac.2017.03.013

L cyshyn, J. M., Horner, R. H., D nlap, G., Albin, R. W., & Ben, K. R. (Eds.). (2002). Positive Behavior Support with Families. Baltimore: Pa l H. Brooks P blishing Co.

Madd ri, N., Peters, S. U., Voigt, R. G., Llorente, A. M., L pski, J. R., & Potocki, L. (2006). Cognitive and adaptive behavior profiles in Smith-Magenis syndrome. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 27(3), 188-192. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16775514

https://doi.org/10.1097/00004703-200606000-00002

Magyar, C. I., Pandolfi, V., & Dill, C. A. (2012). An initial eval ation of the Social Comm nication Q estionnaire for the assessment of a tism spectr m disorders in children with Down syndrome. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 33(2), 134- 145.

https://doi.org/10.1097/DBP.0b013e318240d3d9

Malter d, K. (2003). Kvalitative metoder i medisinsk forskning (2. utgave ed.): Universitetsforlaget.

https://doi.org/10.1177/010740830302300212

Martin, S. C., Wolters, P. L., & Smith, A. C. M. (2006). Adaptive and maladaptive behavior in children with Smith-Magenis Syndrome. Journal of Autism & Developmental Disorders, 36(4), 541-552.

https://doi.org/10.1007/s10803-006-0093-2

McClintock, K., Hall, S., & Oliver, C. (2003). Risk markers associated with challenging behavio rs in people with developmental disabilities: a meta-analytic st dy. Journal of lntellectual Disability Research, 47, 405-416.

https://doi.org/10.1046/j.1365-2788.2003.00517.x

McIntyre, L. L. (2008). Adapting Webster-Stratton's Incredible Years Parent Training for Children with Developmental Delay: Findings from a Treatment Gro p Only St dy. Journal of lntellectual Disability Research, 52(12), 1176-1192.

https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2008.01108.x

McKeown, B. F., & Thomas, D. B. (1988). Q methodology Newb ry Park, Ca: Sage.

https://doi.org/10.4135/9781412985512

Miller, P. H. (1993). Theories of Developmental Psychology 3rd edition New York: W. H. Freeman and Company.

Moody, E. J., Reyes, N., Ledbetter, C., Wiggins, L., DiG iseppi, C., Alexander, A., . . . Rosenberg, S. A. (2017). Screening for A tism with the SRS and SCQ: Variations across Demographic, Developmental and Behavioral Factors in Preschool Children. Journal of Autism and Developmental Disorders, 47(11), 3550- 3561.

https://doi.org/10.1007/s10803-017-3255-5

Moore, L. W., & Miller, M. (1999). Initiating research with do bly v lnerable pop lations. Journal of Advanced Nursing, 30(5), 1034-1040.

https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1999.01205.x

Moran, D. (2000). lntroduction to Phenomenology. New York: Ro tledge.

Mørch, W. T. (2003). Behandling av barn med atferdsforstyrrelser. In S. Eikeseth & F. Svartdal (Eds.), Anvendt atferdsanalyse Teori og praksis. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. NDIS Q ality and Safeg rads Comminsion. Reg lated restrictive practises. Retrieved from https://www.ndiscommission.gov.a /reg lated-restrictive- practices

Neira-Fresneda, J., & Potocki, L. (2015). Ne rodevelopmental Disorders Associated with Abnormal Gene Dosage: Smith-Magenis and Potocki-L pski Syndromes. J Pediatr Genet, 4(3), 159-167.

https://doi.org/10.1055/s-0035-1564443

NESH. (2016). Guidelines for Research Ethics in the Social Sciences, Humanities, Law and Theology. Oslo.

Newman, I., & Ramlo, S. (2010). Using Q Methodology and Q Factor Analysis in Mixed Methods Research In A. Tashakkori & C. Teddlie (Eds.), SAGE Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research.

https://doi.org/10.4135/9781506335193.n20

Nordahl, T., & et. al. (2018). lnkluderende fellesskap for barn og unge Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Retrieved from Bergen:

Norris, M., & Lecavalier, L. (2010). creening Acc racy of Level 2 A tism Spectr m Disorder Rating Scales: A Review of Selected Instr ments. Autism, 14(4), 263-284.

https://doi.org/10.1177/1362361309348071

NOU 2019:23. (2019). Ny opplæringslov. Oslo: K nnskapsdepartementet

OECD. (2005). Equity in Education Thematic Review (Norway Country Note). Retrieved from http://www.oecd.org/ed cation/innovation-ed cation/35892523.pdf

Ogden, T. (1993). Sosiale og emosjonelle vansker (2nd ed.). Oslo: Universitetsforlaget.

Ogden, T. (2009). Sosial kompetanse og problematferd i skolen (2nd ed.). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Oliver, C. (2019). The lmportance of Knowing When to be Precise: There's Both a Lumper and a Splitter in all of us Paper presented at the 22nd SSBP International Research Symposi m, Birmingham, UK.

Oliver, C., Berg, K., Moss, J., Arron, K., & B rbidge, C. (2011). Delineation of behavioral phenotypes in genetic syndromes: characteristics of a tism spectr m disorder, affect and hyperactivity. Journal of Autism & Developmental Disorders, 41(8), 1019-1032.

https://doi.org/10.1007/s10803-010-1125-5

Oosterling, I., Rommelse, N., de Jonge, M., van der Gaag, R. J., Swinkels, S., Roos, S., B itelaar, J. (2010). How sef l is the

Social Comm nication Q estionnaire in toddlers at risk of a tism spectr m disorder? J Child Psychol Psychiatry, 51(11), 1260- 1268.

https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2010.02246.x

Os6rio, A., Cr z, R., Sampaio, A., Garayzabal, E., Carracedo, A., & Fernandez-Prieto, M. (2012). Cognitive f nctioning in children and ad lts with Smith-Magenis syndrome. European Journal of Medical Genetics, 55(6-7), 394-399.

https://doi.org/10.1016/j.ejmg.2012.04.001

Os6rio, A., Sampaio, A., Reg eiro, R. M., Heinze, E. G., Carracedo, A., & Prieto, M. F. (2015). A tism spectr m symptoms in Smith- Magenis syndrome and Williams syndrome: comparisons and contrasts. lnternational Journal of Developmental Disabilities, 61(1), 49-55.

https://doi.org/10.1179/2047387713Y.0000000035

Parker, M., Ashcroft, R., Wilkie, A. O. M., & Kent, A. (2004). Ethical review of research into rare genetic disorders. Bmj, 329(7460), 288-289. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC498040/pdf/bm j32900288.pdf

https://doi.org/10.1136/bmj.329.7460.288

Patterson, G. R., & Fisher, P. A. (2002). Recent developments in our understanding of parenting: Bidirectional effects, ca sal models, and the search for parsimony. In M. H. Bornstein (Ed.), Handbook of parenting: Practical issues in parenting. Mahwah, NJ: Lawrence Erlba m Associates P blishers.

Pianta, R. C., & Hamre, B. K. (2009). Classroom processes and positive yo th development: concept alizing, meas ring, and improving the capacity of interactions between teachers and st dents. New Directions For Youth Development, 2009(121), 33-46.

https://doi.org/10.1002/yd.295

Pianta, R. C., & St hlman, M. W. (2004). Teacher-Child Relationships and Children's S ccess in the First Years of School. School Psychology Review, 33(3), 444-458.

https://doi.org/10.1080/02796015.2004.12086261

Poisson, A., Nicolas, A., Cochat, P., Sanlaville, D., Rigard, C., de Leersnyder, H., . . . Demily, C. (2015). Behavioral dist rbance and treatment strategies in Smith-Magenis syndrome. Orphanet Journal Of Rare Diseases, 10, 111-120.

https://doi.org/10.1186/s13023-015-0330-x

Prescott, T. (2013). A diagnostic revol tion. Tidsskrift for Norsk Legeforening, 15.

https://doi.org/10.4045/tidsskr.13.0747

Protection of H man S bjects, 46 C.F.R. (2009).

Psykisk helsevernloven. (2002). Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern. Retrieved from https://lovdata.no/dok ment/NL/lov/1999-07-02- 62?q=lov%20om%20psykisk%20helsevern

Reber, B. H., Ka fman, S. E., & Cropp, F. (2000). Assessing Q- Assessor: A Validation St dy of Comp ter Based Q Sorts vers s Paper Sorts. Operant Subjectivity, 23(4), 192-209.

Richards, C., Jones, C., Groves, L., Moss, J., & Oliver, C. (2015). Prevalence of a tism spectr m disorder phenomenology in genetic disorders: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Psychiatry, 2(10), 909-916.

https://doi.org/10.1016/S2215-0366(15)00376-4

Roland, P., Øverland, K., & Byrkjedal-Sørby, L. J. (2016). Alvorlige atferdsvansker - forskning og tiltak relatart til skolekonteksten. In E. Br , E. Cosmovici Idsøe, & K. Øverland (Eds.), Psykisk helse i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.

Rose, E. M., & T dge, J. R. H. (2016). The SAGE Encyclopedia of Contemporary Early Childhood Education. In D. Co cheno r & J. K. Chrisman (Eds.).

Rosenberg, M. S., & Jackman, L. A. (2003). Development,Implementation,and S stainability of Comprehensive School-Wide Behavior Management Systems. lntervention in School & Clinic, 39(1), 10-21. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=tr e&db=aph&A N=10598976&scope=site

https://doi.org/10.1177/10534512030390010201

R tter, M., Bailey, A., & Lord, C. (2003). Social Comm nication Q estionnaire. Los Angeles, CA Western Psychological Services.

Rygvold, A. L., & Ogden, T. (Eds.). (2008). lnnføring i spesialpedagogikk 4 utg. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Sameroff, A. J. (2010). A Unified Theory of Development: A Dialectic Integration of Nat re and N rt re. Child Development, 81(1), 6- 22.

https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2009.01378.x

Sameroff, A. J. (Ed.) (2009). The Transactional Model of Development How Children and Contexts Shape Each Other. Washington, DC: American Psychological Association.

https://doi.org/10.1037/11877-000

Schjølberg, S., & Tambs, K. (2005). Social Comm nication Q estionnaire (Norwegian). Hogrefe Psykologisk Forlag.

Schmolck, P. (Prod cer). (2002, 01.11.2017). PQMethod. Retrieved from https://qmethod.org/reso rces/software/

Schoonenboom, J., & Johnson, R. B. (2017). How to Constr ct a Mixed Methods Research Design. KZfSS Kalner Zeitschrift fiir Soziologie und Sozialpsychologie, 69(2), 107-131.

https://doi.org/10.1007/s11577-017-0454-1

Shernoff, E. S., Mehta, T. G., Atkins, M. S., Torf, R., & Spencer, J. (2001). A Q alitative St dy of the So rces and Impact of Stress Among Urban Teachers. School Mental Health, 3, 59-69.

https://doi.org/10.1007/s12310-011-9051-z

Silva, M. (1995). Guidelines in the Conduct, Dissemination, and lmplementation of Nursing Research Washington, DC: American N rses Association.

Skåland, B. (2016). The experience of student-to-teacher violation: A phenomenological study on Norwegian teachers being violated by students NTNU, Tromsø.

Slager, R. E., Newton, T. L., Vlangos, C. N., Fin cane, B., & Elsea, S. H. (2003). M tations in RAI1 associated with Smith-Magenis syndrome. Nature Genetics, 33(4), 466-468. Retrieved from http://www.nat re.com/ng/jo rnal/v33/n4/pdf/ng1126.pdf

https://doi.org/10.1038/ng1126

Sloneem, J., Oliver, C., Udwin, O., & Woodcock, K. A. (2011). Prevalence, phenomenology, aetiology and predictors of challenging behavio r in Smith-Magenis syndrome. Journal of lntellectual Disability Research, 55(2), 138-151.

https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2010.01371.x

Smith, A. C., Dykens, E., & Greenberg, F. (1998a). Behavioral phenotype of Smith-Magenis syndrome (del 17p11.2). Am J Med Genet, 81(2), 179-185.

https://doi.org/10.1002/(SICI)1096-8628(19980328)81:2<179::AID-AJMG10>3.0.CO;2-E

Smith, A. C., Dykens, E., & Greenberg, F. (1998b). Sleep dist rbance in Smith-Magenis syndrome (del 17 p11.2). American Journal of Medical Genetics, 81(2), 186-191.

Smith, A. C., McGavran, L., Robinson, J., Waldstein, G., Macfarlane, J., Zonona, J., & al., e. (1986). Interstitial deletion of (17) (p11.2p11.2) in nine patients. Am J Med Genet, 24, 393-414.

https://doi.org/10.1002/ajmg.1320240303

Smith, M. R., Hildenbrand, H., & Smith, A. C. M. (2009). Sensory motor and f nctional skills of dizygotic twins: one with Smith-Magenis syndrome and a twin control. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, 29(3), 239-257. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p bmed/19842854

https://doi.org/10.1080/01942630903028408

Social Science Statistics. (2017). Effect Size Calc lator for T-Test. Retrieved from https://www.socscistatistics.com/effectsize/Defa lt3.aspx

Sparrow, S. S., Balla, D. A., & Cicchetti, D. V. (1984). Vineland Adaptive Scales. Circle Pines, MN: American G idance Service.

Sparrow, S. S., Balla, D. A., & Cicchetti, D. V. (2005). Vineland Adaptive Behavior Scale ll. Circle Pines, MN: American G idance Service.

Sparrow, S. S., & Cicchetti, D. V. (1985). Diagnostic ses of the Vineland Adaptive Behavior Scale. Pediatric Psychology, 10, 215-225.

https://doi.org/10.1093/jpepsy/10.2.215

Stephenson, W. (1935). Correlating persons onstead of tests. In Character an Personality lV(l) (pp. 17-24).

https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1935.tb02022.x

Stephenson, W. (1953). The study of behavior; Q-technique and its methodology. Chicago, IL, US: University of Chicago Press.

Stoesz, B. M., Shooshtari, S., Montgomery, J., Martin, T., Heinrichs, D. J., & Do glas, J. (2016). Red ce, manage or cope: a review of strategies for training school staff to address challenging behavio rs displayed by st dents with intellect al/developmental disabilities. Journal of Research in Special Educational Needs, 199-214.

https://doi.org/10.1111/1471-3802.12074

Straffeloven. (2005). Lov om straff. Retrieved from https://lovdata.no/dok ment/NL/lov/2005-05-20- 28?q=straffeloven

Størksen, I., & Thorsen, A. A. (2011). Yo ng children's participation in a Q st dy with vis al images: Some comments on reliability and validity. Operant Subjectivity, The lnternational Journal of Q Methodology, 34(3), 146-171.

Taylor, L., & Oliver, C. (2008). The behavio ral phenotype of Smith- Magenis syndrome: evidence for a gene-environment interaction. Journal of lntellectual Disability Research, 52(10), 830-841.

https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2008.01066.x

Tetzchner, S. v. (2012). Utviklingspsykologi 2 utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Tetzcner, S. v. (2003). Utfordrende atferd hos mennesker med lærehemning. Oslo: Gyldendal Akademisk.

The Ed cation Act. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Retrieved from https://lovdata.no/dok ment/NL/lov/1998-07-17- 61?q=oppl%C3%A6ringslova

Thorsen, A. (2009). Teachers' priorities and beliefs : a venture into beliefs, methodologies, and insights (PhD). University of Stavanger, Stavanger.

Tolich, M. (2004). Internal Confidentiality: When Confidentiality Ass rances Fail Relational Informants. Qualitative Sociology, 27(1), 101-106.

https://doi.org/10.1023/B:QUAS.0000015546.20441.4a

Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2011). Effectiveness of school-based programs to red ce b llying: A systematic and meta-analytic review. Journal of Experimental Criminology, 7(1), 27-56.

https://doi.org/10.1007/s11292-010-9109-1

T dge, J. R., Mokrova, I., Hatfield, B. E., & Karnik, R. B. (2009). Uses and Mis ses of Bronfenbrenner's Bioecological Theory of H man Development. Journal of Family Theory & Review, 1(4), 198-210.

https://doi.org/10.1111/j.1756-2589.2009.00026.x

Udwin, O., Webber, C., & Horn, I. (2001). Abilities and attainment in Smith-Magenis syndrome. Developmental Medicine & Child Neurology, 43(12), 823-828. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p bmed/11769269

https://doi.org/10.1017/S0012162201001499

Utdanningsdirektoratet. (2017). Br k av nødrett/nødverge og andre inngripende tiltak i skolen. Retrieved from https://www. dir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleeiers- ansvar/Br k-av-nodrett-og-andre-inngripende-tiltak/

Utdanningsetaten Oslo komm ne. (2018). Arsrapport 2018, Vold og trusselhendelser mot ansatte og elever i Osloskolen. Retrieved from Oslo:

Van Exel, N. J. A., & de Graaf, G. (2005). Q methodology: A sneak preview. Retrieved from www.jobvanexel.nl

Van T bergen, G. N., & Olins, R. A. (1979). Mail vs personal interview administration for Q sorts: a comparative st dy. Operant Subjectivity, 2(2), 51-59.

von Tetzchner, S. (2003). Utfordrende atferd hos mennesker med lærehemning. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Weare, K., & Nind, M. (2011). Mental health promotion and problem prevention in schools: what does the evidence say? . Health promotion international, 26(suppl 1), i29-i69.

https://doi.org/10.1093/heapro/dar075

Werling, D. M., Parikshak, N. N., & Geschwind, D. H. (2016). Gene expression in h man brain implicates sex ally dimorphic pathways in a tism spectr m disorders. Nat Commun, 7. doi:10.1038/ncomms10717

https://doi.org/10.1038/ncomms10717

Wheeler, D. L., & Montgomery, D. (2009). Comm nity college st dents' views on learning mathematics in terms of their epistemological beliefs: A Q method st dy. Educational Studies in Mathematics, 72(3), 289-306.

https://doi.org/10.1007/s10649-009-9192-2

Wilde, L., Mitchell, A., & Oliver, C. (2016). Differences in Social Motivation in Children with Smith-Magenis Syndrome and Down Syndrome. Journal of Autism & Developmental Disorders, 46(6), 2148-2159.

https://doi.org/10.1007/s10803-016-2743-3

Wilde, L., Silva, D., & Oliver, C. (2013). The nat re of social preference and interactions in Smith-Magenis syndrome. Research in Developmental Disabilities, 34, 4355-4365.

https://doi.org/10.1016/j.ridd.2013.09.014

Williams, S. R., Zies, D., M llegama, S. V., Grotewiel, M. S., & Elsea, S. H. (2012). Smith-Magenis syndrome res lts in disr ption of CLOCK gene transcription and reveals an integral role for RAI1 in the maintenance of circadian rhythmicity. American Journal of Human Genetics, 90(6), 941-949. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3370274/pdf/m ain.pdf

https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2012.04.013

Øverland, K., Thorsen, A. A., & Størksen, I. (2012). The beliefs of teachers and daycare staff regarding children of divorce: A Q methodological st dy. Teaching and Teacher Education, 28(3), 312-323.

https://doi.org/10.1016/j.tate.2011.10.010

Cover image

Downloads

Published

December 1, 2020

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.