Grunnrenteskatt i havbruk – Et kunnskapsgrunnlag Faglig sluttrapport

Authors

Bård Misund; Petter Osmundsen; Ragnar Tveterås; Benn Folkvord; Ragnar Nystøyl; Knut Henrik Rolland

Keywords:

grunnrenteskattemodellen

Synopsis

De siste årene har en diskusjon rundt beskatning av oppdrettsnæringen vokst frem. I både 2017 og 2018 fremmet Sosialistisk Venstreparti forslag i Stortinget om innføring av hhv. en eksportavgift og en produksjonsavgift på oppdrett av laks og ørret. Den 27. april 2018 meldte regjeringen Solberg at den ønsker å utrede en grunnrenteskatt for næringen. Argumentene som er brukt til fordel for økt beskatning er at havbruksnæringen de siste årene er at bransjen har ekstraordinær lønnsomhet, bruker en ressurs som tilhører felleskapet og at den påfører samfunnet en kostnad ved forurensning. Motargumentene som fremmes er at en økt skattlegging av oppdrettsnæringen kan dempe investeringer og innovasjon, og at norsk oppdrettsnæring vil bli mindre konkurransedyktig i forhold til landbaserte anlegg.

Den 7. september 2018 ble et partssammensatt utvalg nedsatt av Regjeringen med mandat til å utrede grunnlaget, utforming, og implikasjoner av en ny skatt i form av en i) produksjonsavgift, ii) en nøytral periodisert grunnrenteskatt, iii) en kombinasjon, eller iv) alternative overskuddsbaserte inntektsskattemodeller basert på anerkjente prinsipper (se vedlegg 2). Utvalget skal levere sin utredning innen 1. november 2019. Regjeringen har meldt at den vurderer å innføre en ny skatt i 2020 (Finansdepartementet, 2018). Videre er det tidligere uttrykt at en vil bruke grunnrenteskattemodellen i vannkraft som utgangspunkt, men tilpasset havbruksnæringens særpreg (Finansdepartementet, 2018). I dag beskattes vannkraft
med 58.3% og petroleumsindustri med 78%.

Det er ikke etablert i forskningslitteraturen at det er en grunnrente i akvakultur generelt og lakseoppdrett spesielt. Det kan være flere årsaker til den høye avkastningen i lakseoppdrett de siste årene, bl.a. knyttet til reguleringer. En ny særskatt kan ha en fundamental og vidtrekkende påvirkning på oppdrettsnæringens videre vekst og fremtid i Norge. Det er nødvendig å analysere grunnlaget for, og konsekvenser og vridningseffekter av en ny særskatt i havbruksnæringen. Det er godt dokumentert i litteraturen at vridende skatter kan føre til redusert investering og vekst, både i økonomien generelt, og på selskapsnivå (Nerlove et al., 1993; Auerbach, 2002; Gordon og Hines, 2002; Hasset og Hubbard, 2002; Hines, 2007; Djankov
et al., 2009; Federici og Parisi, 2015).

Videre er det potensielle utfordringer knyttet til det å innføre en grunnrenteskatt i en næring slik som havbruk. I prinsippet vil en ideell nøytral skatt ikke påvirke investeringer eller ha andre vridningseffekter og dermed effektivitetstap i økonomien. Men i praksis er det svært vanskelig å innføre en perfekt nøytral skatt. Studier tyder på at grunnrenteskatt i praksis ikke virker helt nøytralt hverken i kraftbransjen (Pöyry, 2016) eller petroleum (Melby og Skogly, 2015;
Osmundsen m.fl., 2015).

Det tvinger seg derfor frem et behov for å gjennomføre en grundig og uavhengig faglig analyse av:
i) Det faglige grunnlaget for en særskatt i form av en såkalt grunnrenteskatt i
oppdrettsnæringen
ii) Konsekvenser og potensielle vridningseffekter av en særskatt
iii) Betraktninger rundt utformingen og praktisk implementering av en ny skatt

Author Biographies

Bård Misund

Professor
Handelshøgskolen ved UiS
Universitetet i Stavanger
bard.misund@uis.no

Petter Osmundsen
Professor
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Universitetet i Stavanger
petter.osmundsen@uis.no
Ragnar Tveterås

Professor
Handelshøgskolen ved UiS
Universitetet i Stavanger
ragnar.tveteras@uis.no

Benn Folkvord

Professor
Handelshøgskolen ved UiS
Universitetet i Stavanger
benn.folkvord@uis.no

References

Anon. (2019). Havbruk til havs: Ny teknologi - nye områder. Regjeringen - samarbeid mellom flere departementer.

Asche, F., Misund, B. og A. Oglend (2016a). The spot-forward relationship in the Atlantic salmon market. Aquaculture Economics & Management 20(2), 222-234.

https://doi.org/10.1080/13657305.2016.1156192

Asche, F., Misund, B. og A. Oglend (2016b). Determinants of the Atlantic salmon futures risk premium. Journal of Commodity Markets 2(1), 6-17.

https://doi.org/10.1016/j.jcomm.2016.07.001

Asche, F., H. Hansen, R. Tveterås og S. Tveterås (2009). "The Salmon Disease Crisis in Chile", Marine Resource Economics, vol. 24(4), pp. 405-412.

https://doi.org/10.1086/mre.24.4.42629664

Asche, F og T. Bjørndal (2011). The economics of salmon aquaculture. Chichester, UK: Wiley- Blackwell.

https://doi.org/10.1002/9781119993384

Asche, F., K.H. Roll og R. Tveterås (2016)."Profiting from agglomeration? Evidence from the Salmon Aquaculture Industry", Regional Studies, 50(10): 1742-1754.

https://doi.org/10.1080/00343404.2015.1055460

Baker, H.K., Dutta, S. og S. Saadi (2011). Management views on real options in capital budgeting. Journal of Applied Finance 21(1), 18-29.

Baker, H.K., Singelton, J.C. og T. Veit (2011). Survey research in corporate finance: Bridging the gap between theory and practice. New York, USA: Oxford University Press. Berk, J. og P. DeMarzo (2016). Corporate finance. 4. Utgave. Harlow, UK: Pearson.

Bjørndal, T. og A. Tusvik (2018). Økonomisk analyse av alternative produksjonsformer innan oppdrett. Senter for Næringslivsforskning (SNF) rapport nr. 07/18.

Blomgren, A. Fjelldal, Ø., Quale, C., Misund, B., Tveterås R. og B.H. Kårtveit. Kartlegging av investeringer i fiskeri og fangst, akvakultur og fiskeindustri, 1970-2019. NORCE rapport 2019/12.

Bloznelis, D. (2016). Salmon price volatility: A weight-class-specific multivariate approach. Aquaculture Economics & Management 20(1), 24-53.

https://doi.org/10.1080/13657305.2016.1124936

Brealey, R. Myers, S. og F. Allen (2017). Principles of corporate finance. 12. Utgave. New York, USA: McGraw Hill.

Brounen, D., De Jong, A. og K.C. Koedijk (2004). Corporate finance in Europe: Confronting theory with practice. Financial Management 33(4), 71-101.

https://doi.org/10.2139/ssrn.559415

Campo, S.R. og S. Zuniga-Jara (2017). Reviewing capital cost estimations in aquaculture. Aquaculture Economics & Management 22(1), 72-93.

https://doi.org/10.1080/13657305.2017.1300839

Chen, X. og B. Scholtens (2019). The spot-forward relationship in the Atlantic salmon market. Reviews in Fisheries Science & Aquaculture 27(2), 142-151.

https://doi.org/10.1080/23308249.2018.1519523

Damodaran, A. (2012). Investment valuation. 3. utgave. New Jersey, USA: John Wiley & Sons.

DnB (2018). Seafood: Final stages of an eight-year bull-run. DnB Markets Analyserapport 4/12/2018.

Emery, D., Finnerty, J. og J. Stowe (2011). Corporate Financial Management, 4. Utgave. Morristown, New Jersey, USA: Wohl Publishing.

FAO (2018). The state of world fisheries and aquaculture. Food and agriculture organization of the United Nations - Meeting the sustainable development goals. Rome.

Fiskeridirektoratet (2017). Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret.

Flaten, O., G. Lien and R. Tveterås (2011). "A comparative study of risk exposure in agriculture and aquaculture", Food Economics, vol. 8, pp. 20-34.

https://doi.org/10.1080/16507541.2011.566418

Flåten, O. og T.T.T. Pham (2019). Resource rent in aquaculture. In J.O. Olaussen (Ed.) Contributions in natural resource economics - Festscrift to Anders Skonhoft. Fagbokforlaget, Bergen, pp. 103-136.

Førsund, F. (1984). "Om kvasirente". Sosialøkonomen, 38, s.19-32.

Graham, J.R. og C.R. Harvey (2001). The theory and practice of corporate finance: Evidence from the field. Journal of Financial Economics 60, 187-243.

https://doi.org/10.1016/S0304-405X(01)00044-7

Graham, J.R. og C.R. Harvey (2018). The equity risk premium in 2018. SSRN Working paper https://ssrn.com/abstract=3151162 eller http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3151162.

https://doi.org/10.2139/ssrn.3151162

Greaker, M. og L. Lindholt (2019). Grunnrenten i norsk akvakultur og kraftproduksjon fra 1984 til 2018. Rapport for havbruksskatteutvalget. https://www.regjeringen.no/contentassets/207ae51e0f6a44b6b65a2cec192105ed/no/sved/1.pdf

Hiorth, A. og P. Osmundsen (2019), "Taxation and the effect on extraction rates", proceedings, 16th IAEE European Conference, Ljubljana, 25-28 August 2019.

Horn, A., Kjærland, F., Molnár, P og B. Wollen Steen (2015). The use of real option theory in Scandinavia's largest companies. International Review of Financial Analysis 41, 74-81.

https://doi.org/10.1016/j.irfa.2015.05.026

Iversen, A., Hermansen, Ø., Nystøyl, R, Marthinussen, A og L.D. Garshol (2018). Kostnadsdrivere i oppdrett 2018, fokus på smolt og kapitalbinding. Nofima Rapport nr. 37/2018.

Jacobs, M. og A. Shivdasani (2012). Do you know your cost of capital? Harvard Business Review 7/8, 118-124.

Jagannathan, R., Matsa, D.A., Meier, I. og V. Tarhan (2016). Why do firms use high discount rates? Journal of Financial Economics 120, 445-463.

https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2016.01.012

Koller, T., Goedhart, M. og D. Wessel (2015). Valuation: Measuring and managing the value of companies. 6. Utgave. New Jersey, USA: John Wiley & Sons.

Kumbhakar, S.C. og R. Tveterås (2003). "Risk Preferences, Production Risk and Firm Heterogeneity", Scandinavian Journal of Economics, Vol. 105, No. 2, pp. 275-293.

https://doi.org/10.1111/1467-9442.t01-1-00009

Meld. St. 18 (2016-2017). "Bærekraftige byar og sterke distrikt." Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Meld. St. 29 (2016-2017). "Perspektivmeldingen 2017". Finansdepartementet.

Meld.St.16 (2014-15). "Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett." Nærings- og fiskeridepartementet.

Mikkelsen, E., Karlsen, K.M., Robertsen, R. og B. Hersoug (2018). Skiftende vindretning. Særlige hensyn for tildeling av tillatelser til lakseoppdrett. Nofima rapport 26/2018. https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/14217/article.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Misund, B. (2018a). Volatilitet i laksemarkedet. Samfunnsøkonomen 132, 41-54.

Misund, B. (2018b). Common and fundamental risk factors in shareholder returns of Norwegian salmon producing companies. Journal of Commodity Markets 12, 19-30.

https://doi.org/10.1016/j.jcomm.2017.12.007

Misund, B. og F. Asche (2016). Hedging efficiency of Atlantic salmon futures. Aquaculture Economics & Management 20, 368-381.

https://doi.org/10.1080/13657305.2016.1212123

Misund, B. og R. Tveterås (2019). Et blått taktskifte. Samlede behov for investeringer mot 2030 og 2050. UiS Rapport.

Mowi (2018). Mowi 2018 Salmon Industry Handbook. Bergen: MOWI.

Oglend, A. (2013). Recent trends in salmon price volatility. Aquaculture Economics & Management 17(3), 281-299.

https://doi.org/10.1080/13657305.2013.812155

Olsen, T. and P. Osmundsen (2001), "Strategic Tax Competition; Implications of National Ownership", Journal of Public Economics, 81(2), 253-277.

https://doi.org/10.1016/S0047-2727(00)00114-6

Olsen, T. og P. Osmundsen (2003), "Spillovers and International Competition for Investments", Journal of International Economics 59, 211-238.

https://doi.org/10.1016/S0022-1996(02)00086-7

Olsen, T. og P. Osmundsen (2011), "Multinationals, tax competition and outside options", Journal of Public Economics 95, 1579-1588.

https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2011.04.004

Osmundsen, P. (2019), «På høy tid med kontantstrømskatt», Skatterett, Nr 2, (38), 105-121.

https://doi.org/10.18261/issn.1504-310X-2019-02-03

Osmundsen, P. (2017), «Rømmer de unna subsidiene?», Dagens Næringsliv, 31. mars, s. 34; https://www.dn.no/meninger/2017/03/30/2048/Innlegg/rommer-de-unna-subsidiene

Osmundsen, P. (2005), "Optimal Petroleum Taxation - Subject to Mobility and Information Constraints", in Glomsrød, S. and P. Osmundsen, eds., Petroleum Industry Regulation within Stable States. Recent Economic Analysis of Incentives in Petroleum Production and Wealth Management, Ashgate Studies in Environmental and Natural Resource Economics, Ashgate Publishers.

Osmundsen, P. (2013), "Choice of Development Concept - Platform or Subsea Solution? Implications for the Recovery Factor", Oil & Gas Facilities(SPE), October 2013, Volume 2 Number 5, 64-70.

https://doi.org/10.2118/163144-PA

Osmundsen, P. (1995), "Taxation of petroleum companies possessing private information", Resource & Energy Economics, 17, 357-377.

https://doi.org/10.1016/0928-7655(95)00011-9

Osmundsen, P., K.P. Hagen, og G. Schjelderup (1998), "Internationally Mobile Firms and Tax Policy", Journal of International Economics 45, 1, 97-113.

https://doi.org/10.1016/S0022-1996(97)00028-7

Osmundsen, P., Emhjellen, M., Johnsen, T., Kemp, A. and C. Riis (2015), "Petroleum taxation contingent on counter-factual investment behavior", The Energy Journal 36, 1-20.

https://doi.org/10.5547/01956574.36.SI1.posm

Osmundsen, P. og T, Johnsen (2013), "Avskrivninger - Teori og virkelighet", Samfunnsøkonomen, nr 5, 2013, s. 14-22.

Osmundsen, P., Johnsen, T. og M. Emhjellen (2013), "Mens vi venter på Godot: Petroleumsskatt - Proveny eller opplæring?", Samfunnsøkonomen, nr 8, 2013, s. 32-43.

Osmundsen, P., Løvås, K. og M. Emhjellen (2019), "Petroleum Tax Competition Subject to Capital Rationing", kommer i The Energy Journal.

Ricardo. D. 1817 [1951]. Principles of Political Economy and Taxation. In P. Sraffa and M. Dobb (eds.) The Works and Correspondence of David Ricardo. Cambridge University Press. Cambridge UK.

Richardsen, R., Myhre, M.S., Bull-Berge, H. og Grindvoll, I.L.T. (2019). Nasjonal betydning av sjømatnæringen. Sintef rapport 2019:00469. Trondheim. https://www.sintef.no/globalassets/sintef-ocean/pdf/nasjonalverdiskapning_2018tall_endelig_200619.pdf

Robertsen, R., Andreassen, O., Hersoug, B., Karlsen, K.M., Osmundsen, T., Solås, A.-M., Sørgård, B., Asche, F., og R. Tveterås (2016). Regelrett eller rett regel? Håndtering og praktisering av regelverket for havbruksnæringen. Nofima rapport 37/2016. https://nofima.no/pub/1392350/

Ryan, P.A. og Ryan, G.P. (2002). Capital budgeting practices of the fortune 1000. How have things changed? Journal of Business and Management 8(4), 355-364.

Tveterås, R. og G.E. Battese (2006). "Agglomeration Externalities, Productivity and Technical Inefficiency", Journal of Regional Science, Vol. 46(4), pp. 605-625.

https://doi.org/10.1111/j.1467-9787.2006.00470.x

Tveterås, R., Reve, T., Haus-Reve, S., Misund, B., Blomgren A. og Ø. Fjelldal (2019). En konkurransedyktig og kunnskapsbasert havbruksnæring. BI rapport.

Valberg, V. og J. Lee (2019). Economic Effects of Global Warming: The Impact on the Life Cycle of Salmon Lice, With Knock-on Effects on Aquaculture and Angling Tourism. University of Stavanger master thesis. https://uis.brage.unit.no/uis-xmlui/handle/11250/2623385.

Vedeler, H.V. (2017). Viral diseases in salmonid aquaculture: quantifying economic losses associated with three viral diseases affecting norwegian salmonid aquaculture. NHH masteroppgave.

Vennemo, H. og I.L. Bjerkmann (2018). Grunnrente og grunnrenteskatt på havbruk. Vista Analyse rapport 26/2018. https://www.vista-analyse.no/no/publikasjoner/grunnrente-oggrunnrenteskatt- pa-havbruk/

Womack, K. og Y. Zhang (2005). Core finance course trends in the top MBA programs in 2005. Upublisert working paper Darthmouth College.

https://doi.org/10.2139/ssrn.760604

Wood MacKenzie (2018). Wood MacKenzie's second 'State of the Upstream Industry' survey. Juni 2018.

Ytrestøyl, T., Bæverfjord, G., Kolarevic, J., Solheim, M., Hjelle, A., Mørkøre, T. og P. Brunsvik (2018). Hva betyr fremtidens produksjonstrategier for ytelse, helse og velferd i sjøfasen. Nofima rapport 38/2018.

Forside

Downloads

Published

March 19, 2020

Online ISSN

2387-6662

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.