Realisme og konstitusjon : Kunnskaps- og begrepsforutsetninger i psykologi og sosialvitenskap : En introduksjon til John D. Greenwood

Authors

Torgeir Martin Hillestad
Keywords: sosialvitenskap, vitenskapsforutsetninger, psykologi, filosofi, John D. Greenwood

Synopsis

Dette er et relativt kortfattet vitenskapelig programutkast eller redegjørelse for noen grunnleggende vitenskapsforutsetninger i sosialvitenskapene, særlig med henblikk på psykologi. I så måte har teksten til tider en mer «programmatisk», kortfattet og oppsummerende stil som kan være noe ulik de fleste fagbøker hvor formen gjerne er mer litterært utfyllende og resonnerende.

Hovedhensikten er å levere noen grunnleggende teoretiske innsikter og forklaringspremisser for psykologi og sosialvitenskap på en så kort, konstaterende og altså oppsummerende måte som mulig. Det som presenteres er grunnleggende vitenskapsteoretiske begrepsanalyser og refleksjoner som skal være egnet til å gjøre analyse og avklaring av spørsmål innenfor disse vitenskapene mulig og forståelig.

Dette arbeidet bygger i stor grad på, og er også ment som en introduksjon til filosofen John D. Greenwood som spesielt har rettet sin filosofi inn mot psykologiske og sosiale problemstillinger og vitenskap. På dette punktet framstår han etter min mening på mange måter som banebrytende og evner å rydde opp i en del misforståelser og feiloppfatninger hva angår både psykologiske meta-teoretiske temaer og for eksempel psykologisk test-teori, med annet. Hans ideer, teoretiske utgangspunkt og ulike spesifikke standpunkt står sentralt gjennom hele teksten, også der hans navn ikke er eksplisitt referert til.

Det må også understrekes at innholdet i teksten i hovedsak gjenspeiler noen av mine egne vitenskapsteoretiske standpunkt innenfor psykologien, om enn ikke fullstendig uttømmende, men der jeg for en stor del slutter meg til Greenwoods refleksjoner og perspektiver.   

Author Biography

Torgeir Martin Hillestad

Professor Emeritus
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Universitetet i Stavanger
torgeir.hillestad@uis.no

References

Allwood, C. M. & Erikson, M. G. (1999). Vetenskapsteori fôr psykologi och andra samhällsvetenskaper. Lund: Studentlitteratur.

Bhaskar, R. (2008). A Realist Theory of Science. London: Verso.

Burkitt, I. (1991). Social Selves. Theories of the Social Formation of Personality. London: Sage Publications.

Chalmers, A. F. (2013). What is this thing called Science. Maidenhead: McGraw-Hill.

Churchland, P. M. (1979). Realism and the Plasticity of Mind. Cambridge: Cambridge University Press.

https://doi.org/10.1017/CBO9780511625435

Churchland, P. M. (1984). Matter and Consciousness. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Collier, A. (1994). Critical Realism. London: Verso.

Couvalis, G. (1997). The Philosophy of Science. Science and Objectivity. London: Sage Publications.

Devitt, M. (1997). Realism and Truth. Princeton, NJ.: Princeton University Press.

Feyerabend, P. K. (1975). Against Method. London: New Left Books.

Flanagan, D. (1991). The Science of the Mind. Cambridge: MIT Press.

Gergen, K. J. (1973). Psychology as History. Journal of Personality and Social Psychology, 26, 309 - 320.

https://doi.org/10.1037/h0034436

Godfrey-Smith, P. (2003). Theory and Reality. Chicago: The University of Chicago Press.

https://doi.org/10.7208/chicago/9780226300610.001.0001

Greenwood, J. D. (1989). Explanation and Experiment in Social Psychological Science. Realism and the Social Constitution of Action. New York: Springer-Verlag

https://doi.org/10.1007/978-1-4613-8801-2

Greenwood, J. D. (1991). Relations and Representations. London: Routledge.

Greenwood, J. D. (1994). Realism, Identity and Emotion. London: Sage Publications.

Harre, R. (ed.). (1986). The Social Construction of Emotions. London: Blackwell.

Harre, R. (1987). The Social Construction of Selves. In: Yardley, K. Honess, T. (eds.). Self and Identity. New York: Wiley.

Hegel, G. W. F. (2011). Logikken. Encyklopedi over de filosofiske vitenskapene del I. Oslo: Vidarforlaget.

Hillestad, T. M. (2006). Normalitet og avvik. Forutsetninger for et objektivt psykopatologisk avviksbegrep. Bergen:Universitetet i Bergen. Det psykologiske fakultet.

Hillestad, T. M. (2015). Psykologiens epistemologiske forutsetninger. Stavanger: Concreto Academic Papers.

Hillestad, T. M. (xxxx). Hva slags metaspråk trenger psykologi? In Press.

Hillestad, T. M. (xxxx). Et metateoretisk blikk på psykoanalysen. Utgangspunkt for en allmenpsykologisk refleksjon. In Press.

Hundert, E. M. (1989). Philosophy, Psychiatry and Neuroscience. Oxford: Clarendon Press.

https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198248965.001.0001

Jenkins, R. (1996). Social Identity. London: Routledge.

Kuhn, T. (1970). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: The University of Chicago Press.

Lakatos, I. (1970). Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes. I: Lakatos, I. & Musgrave, A. (eds.). Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge: Cambridge University Press.

Mead, G. H. (1934). Mind, Self and Society. Chicago: The University of Chicago Press.

Popper, K. R. (1959). The Logic of Scientific Discovery. London: Hutchinson.

https://doi.org/10.1063/1.3060577

Vollmer, F. (1990). Essays in Theoretical Psychology. Oslo:Solum Forlag.

Vollmer, F. (1992). Psykologisk forskning. Oslo: Universitetsforlaget.

Cover for Realisme og konstitusjon : Kunnskaps- og begrepsforutsetninger i psykologi og sosialvitenskap : En introduksjon til John D. Greenwood
Published
December 31, 2019
Online ISSN
2387-6662