Realisme og konstitusjon : Kunnskaps- og begrepsforutsetninger i psykologi og sosialvitenskap : En introduksjon til John D. Greenwood

Authors

Torgeir Martin Hillestad

Keywords:

sosialvitenskap, vitenskapsforutsetninger, psykologi, filosofi, John D. Greenwood

Synopsis

Dette er et relativt kortfattet vitenskapelig programutkast eller redegjørelse for noen grunnleggende vitenskapsforutsetninger i sosialvitenskapene, særlig med henblikk på psykologi. I så måte har teksten til tider en mer «programmatisk», kortfattet og oppsummerende stil som kan være noe ulik de fleste fagbøker hvor formen gjerne er mer litterært utfyllende og resonnerende.

Hovedhensikten er å levere noen grunnleggende teoretiske innsikter og forklaringspremisser for psykologi og sosialvitenskap på en så kort, konstaterende og altså oppsummerende måte som mulig. Det som presenteres er grunnleggende vitenskapsteoretiske begrepsanalyser og refleksjoner som skal være egnet til å gjøre analyse og avklaring av spørsmål innenfor disse vitenskapene mulig og forståelig.

Dette arbeidet bygger i stor grad på, og er også ment som en introduksjon til filosofen John D. Greenwood som spesielt har rettet sin filosofi inn mot psykologiske og sosiale problemstillinger og vitenskap. På dette punktet framstår han etter min mening på mange måter som banebrytende og evner å rydde opp i en del misforståelser og feiloppfatninger hva angår både psykologiske meta-teoretiske temaer og for eksempel psykologisk test-teori, med annet. Hans ideer, teoretiske utgangspunkt og ulike spesifikke standpunkt står sentralt gjennom hele teksten, også der hans navn ikke er eksplisitt referert til.

Det må også understrekes at innholdet i teksten i hovedsak gjenspeiler noen av mine egne vitenskapsteoretiske standpunkt innenfor psykologien, om enn ikke fullstendig uttømmende, men der jeg for en stor del slutter meg til Greenwoods refleksjoner og perspektiver.   

Author Biography

Torgeir Martin Hillestad

Professor Emeritus
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Universitetet i Stavanger
torgeir.hillestad@uis.no

Cover image

Downloads

Published

March 31, 2017

Online ISSN

2387-6662

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.