Profesjonsutvikling i partnerskap

Authors

Kåre Andreas Folkvord; Elaine Munthe; Tone Solum Søndervik; Inger Sofie Berge Hurlen; Hallvor Lyngstad

Keywords:

partnersamarbeid, barnehager, skoler

Synopsis

Profesjonsutvikling i partnerskap er den andre tekstsamlingen fra Universitetet i Stavanger som tar utgangspunkt i erfaringer og læring fra partnersamarbeid i Rogaland. Høsten 2017 ble tekstsamlingen Skolebasert kompetanseutvikling i partnerskap publisert. Den omhandlet ulike perspektiv og erfaringer fra den nasjonale satsingen Ungdomstrinn i utvikling. Denne andre tekstsamlingen ønsker å løfte fram erfaringer og ny kunnskap fra ulike former for partnersamarbeid i vårt fylke gjennom både tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling og partnersamarbeidet mellom UiS og universitetsskolesamarbeidet, som inkluderer hele utdanningsspekteret fra barnehage til og med videregående opplæring.

Tittelen på denne rapporten, Profesjonsutvikling i partnerskap, viser til formålene med de ulike partnerskapene: at vi sammen utvikler profesjonskunnskap og praksiser til beste for barn og unge. Partnersamarbeid gir lærere i skoler og barnehager muligheten til kontinuerlig å utvikle sine evner og sin kapasitet for å håndtere daglige utfordringer i praksis. Vitenskapelig ansatte fra UH-miljøene gis, gjennom partnersamarbeidet, en anledning til utvikle egen kompetanse og holde seg oppdatert på praksis som grunnlag for å utvikle kvalitet og relevans i lærerutdanningen. Profesjonsutvikling i partnerskap viser derfor også til partnersamarbeid som noe mer enn kun en måte å organisere et samarbeid på eller en betegnelse på en finansieringsordning. Tekstsamlingen fremmer at kompetanse i organisasjoner utvikles best gjennom dialoger og likeverdige samarbeid over tid mellom aktører som bidrar med kunnskap og perspektiv fra ulike kunnskapsbaser. Det er derfor verdt å merke seg at de fleste artiklene i denne tekstsamlingen er utviklet gjennom samarbeid mellom aktører i ulike partnersamarbeid i Rogaland og synliggjør på gode måter spennet og mangfoldet av ulike erfaringer og læring fra disse.

Chapters

 • Profesjonsutvikling i partnerskap - utfordringer og muligheter
  Kåre Andreas Folkvord
 • Inkludering i måltidet - et partnerskapssamarbeid mellom Solbakken barnehage og Universitetet i Stavanger
  Synnøve Eikeland, Fransesca Granone, Jeanette Kolnes Jekteberg, Hege Kristin Knudsen, Sølvi Lynn Mikalsen
 • Faser i et utstrakt partnerskap
  Marianne Ree, Ida Risanger Sjursø
 • Et tredelt partnerskap. Erfaringer fra samarbeid mellom UH, Fagfornyelsesteamet og skoler
  Trude Alfsvåg, Inga Kjerstin Birkedal
 • Partnerskapsrollen – en fortelling om veien fra endringsagent til kritisk venn
  Geir Skeie, Hildegunn Fandrem
 • Det man leser i pensum kan av og til være vanskelig å se for seg
  Kari Vestbø, Pål Tønnesen
 • Eleven som deltaker i læreres profesjonsutvikling
  Morten Njå, Paolo Haaland Scarbocci, Rune Svanes Pedersen
 • Det som er bra er at alle på avdelingen får være med på dette
  Ingunn Berrefjord Ugelstad, Anne Karin Fotland, Helga Monge Sigbjørnsen
 • Utviklingsarbeid i fem skoler i Sandnes i partnerskap med UiS – et mangfold
  Margunn Mossige
 • Bygging av kapasitet for ledelse av barnehagebasert kompetanseutvikling
  Carl Cato Wadel, Hilde Sværen-Hjulstad, Bente Sjøthun, Elisabeth Aartun-Van der Hagen, Winnie Mowinckel
 • Erfaringer med integrativ metodebruk i læringsprosesser
  Hilde Sværen-Hjulstad, Ine Larsen Måneby
 • Partnerskap mellom forskning og praksis
  Motivasjon og mestring i videregående opplæring (Move-P)
  Lene Vestad, Kjersti Balle Tharaldsen, Monica Håland, Sonja Framnes, Kjell Inge Bråtveit
 • Tekstnær lesing – både skoleutvikling og forsking
  Margunn Mossige, Olaug Strand, Ingeborg Margrete Berge, Rolf Hauge

Author Biographies

Kåre Andreas Folkvord

Førstelektor
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Universitetet i Stavanger

Elaine Munthe

Senterleder
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning
Universitetet i Stavanger

Tone Solum Søndervik

Rådgiver
Sandnes kommune

Inger Sofie Berge Hurlen

Fagsjef skole
Stavanger kommune

Hallvor Lyngstad

Seniorrådgiver
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen
Universitetet i Stavanger

Forside

Downloads

Published

June 7, 2024

Online ISSN

2387-6662

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.