Ung@Jobb Sluttrapport for Rogalandsprosjektet «Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor»

Authors

Aase Bø-Rygg
Siv Oltedal
Keywords: Ung@Jobb

Synopsis

Ung@Jobb prosjektet på Haugalandet har vært en spennende reise for oss som har vært involvert, og nå i siste omgang har sittet i førersetet for å dra denne rapporten i havn. I prosjektet har vi publisert en kunnskapsbeskrivelse (Ung@jobb) og med dette foreligger altså også sluttrapporten fra Rogalandsprosjektet.

Det er mange som skal takkes. Brukerne som har vært med i brukerutvalget og i møter, lokalt, regionalt og nasjonalt. Alle andre som har sittet i de mange råd og utvalg som har blitt opprettet for at vi skulle makte å gjennomføre firepartssamarbeidet mellom praksis, brukere, utdanning og forskning. Vi vil med navns nevnelse takke lokale prosjektledere og prosjektmedarbeidere i NAV Karmøy og NAV Haugesund: Marit Bjørnestad, Linda Høyland, Bodil Postvoll, Lajla Berget Pettersen, Heidi Pros-Verme, Tommy Tangjerd Søllesvik og Hallvard Mellingen Lothe. Dere har også bidratt med tekster og kommentarer på teksten til denne rapporten. Selv om de har funnet seg andre reisemål og andre reisefølger før dette prosjektet ble avsluttet, skal likevel Hilde Aasmundsen og Anne-Grete Jenssen ha stor takk fordi de har vært svært viktige for prosjektet som helhet og for delprosjektet brukermedvirkning.

Author Biographies

Aase Bø-Rygg

Universitetslektor
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Universitetet i Stavanger
aase.bo-rygg@uis.no

Siv Oltedal

Professor
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Universitetet i Stavanger
siv.oltedal@uis.no

References

Andreassen, TA & Aars, J (2015): Den store reformen. Da NAV ble til. Universitetsforlaget: Oslo

Andreassen, T., Fossestøl, K. og Klemsdal, L. (2011): «Gjør organisering en forskjell i praksis? Variasjoner i de lokale NAV-kontorenes organisering og konsekvenser for reformens måloppnåelse» i Nordiske Organisasjons Studier 13 (3): 9 - 33. Bergen: Fagbokforlaget

Berg, E.(2010): Sammenhenger. Om erfaring, sykdom og medisinsk praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk

Breit, E.,M.I. Lien, E. Pedersen og T. Thorbjørnsrud: Evaluering av forsøket «Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV- kontor». Delrapport 1- en deskriptiv gjennomgang av prosjektene. Proba samfunnsanalyse, Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus. FoU-resultat 2: 2016

Børresen, Per Inge (2012): «Det er meg det skal passe for» I: Jenssen, Anne Grete og Inger Marii Tronvoll (red.) Brukermedvirkning. Likeverd og anerkjennelse. Universitetsforlaget (s185-188)

Ducan, Barry og Jacqueline Sparks (2008): I fellesskap for endring. En håndbok i klient- og resultatstyrt praksis, Gyldendal Akademiske

Eide, S. B. (2014): Likeverdige samarbeid: lettere sagt enn gjort? In: Støkken, A. M., Ed (2014) Innovasjon og utvikling i sosialt arbeid. Bergen, Fagbokforlaget

Fossestøl, K., Breit, E., Andreassen, T. og Klemsdal, L. (2015): «Managing institutional complexity in public sector reform: hybridization in front-line service organizations» i: Public Administration Volume 93, Issue 2, s. 290-306,

https://doi.org/10.1111/padm.12144

Jenssen, A. G. 2011. Nærhet og distanse i praksisforskning I: Johannessen, A., Natland, S. og Støkken, A.M. red., Samarbeidsforskning i praksis. Oslo: Universitetsforlaget.

Jenssen, A.G. 2014. User Involvement in Practice Research. Nordic Social Work Research.

https://doi.org/10.1080/2156857X.2014.983147

Jenssen, Anne Grete og Inger Marii Tronvoll (red.) (2012) Brukermedvirkning. Likeverd og anerkjennelse. Universitetsforlaget

Jessen, J.T. (2015): Public governance - constraints and challenges for social work practice. In: Journal of Comparative Social Work, Vol 10, No 2 (2015) https://doi.org/10.31265/jcsw.v10i2.127

HUSK årsrapport 2011, Universitet i Stavanger

Klemsdal, L. (2013) Hva trenger vi ledere til? Organisering og ledelse i komplekse arbeidssituasjoner. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag, 2013.

Klemsdal, L. (2011) «Navet i reformprosessen: Den lokale NAV-lederen som utviklingsleder» i Andreassen, T. A. og Fossestøl, K (red).: NAV ved et veiskille. Organisasjonsendring som velferdsreform. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Klemsdal, L. (2009) «Utviklingsprosessen på de lokale NAV-kontorene: Veien fra reform til ny praksis» Tidsskrift for Velferdsforskning, Vol. 12, No. 3, 2009, side 177-188.

Klemsdal, L og Sendstad, L. (2012) «Veiledning som ledelsesprinsipp i innovasjons- og endringsutsatte virksomheter» i Ulvestad, A. K. og Kärki, F. U. (red) Flerstemt Veiledning. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag

Lambert, M.J, (2010). "Yes, It is time for clinicians to routinely monitor treatment outcome". I: Duncan, B, Miller, S.D., Wampold, B.E., & Hubble, M. (red) (2010) The Heart and Soul of Change. Delivering what works (2. utg). Washington DC: American Psychological Association.

Lipsky, M. (1980): Street level bureaucracy. Dilemmas of the individual in public services. New York, Russel Sage Foundation. https://doi.org/10.2307/1288305

Lundberg, K. G. (2013). Individualiserte mål, standardiserte løsninger, lokalt skjønn og brukernes kompetanse. NAV med brukeren i sentrum? H. T. Hansen, K. G. Lundberg and L. J. Syltevik. Oslo Universitetsforlaget.

Malterud,K. (2003): Kvalitative metoder i medisinsk forskning. Oslo: Universitetsforlaget.

https://doi.org/10.1177/010740830302300212

Olsen, Torunn S., Nina Jentoft og Hanne Cecilie Jensen (2009): Et liv jeg ikke valgte. Om unge uføre i fire fylker. FoU rapport nr. 9/2009. Universitetet i Agder og Agderforskning.

Reason, P. and Bradbury, H. ed. 2008. The Sage Handbook of Action Research. https://doi.org/10.4135/9781848607934

Røysum, A: (2010). Nav-reformen: Sosialarbeidernes profesjon utfordres. Fontene forskning.

Røysum, A (2009). Ulike forståelser av helhetlig oppfølging i NAV?. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 12.

Slettebø,T. og G.A. Askeland (2013): Kvalitetskriterier i sosialfaglig arbeid. Utprøving av Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) i Arbeids- og velferdsforvaltningen, barneverntjenesten, habiliteringstjenesten og kriminalomsorgens friomsorg. Diakonhjemmets Høgskole, Rapport 2013/12

Starrin, B. (2007). Empowerment som forskningsstrategi - eksemplet deltakerbasert forskning. I Askheim, O.P. og Starrin, B. red. Empowerment i teori og praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Svennevig, J.(2009): Språklig samhandling. Oslo: Cappelen.

SW and S, 2011. The Salisbury Statement, Social work and Society. International Online Journal. Vol 9. No 2.

Terum, L.I. (2003): Portvakt i velferdsstaten. Om skjønn og beslutninger i sosialtjenesten. Kommuneforlaget

Ulvestad, Asbjørn Kärki, Arne Kristian Henriksen, Anne-Grethe Tuseth og Tor Fjellstad (red.)(2007): Klienten - den glemte terapeut. Brukerstyring i psykisk helsearbeid, Gyldendal Akademiske

Valla, Birgit: Videre. Hvordan psykiske helsetjenester kan bli bedre. (2014) Gyldendal Akademiske.

Wallcraft et.al. ed. (2009). Handbook of Service User Involvement in Mental Health, Research. UK: Wiley - Blackwell. https://doi.org/10.1002/9780470743157

Sluttrapport fra NAV ekspertgruppe, april 2015. Gjennomgang av NAV. Et NAV med muligheter.

Ung@jobb (2017) Kunnskapsbeskrivelse for Rogalandsprosjektet. "Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor. "

Aasmundsen, Hilde og Hildegunn Sagvaag (2012): «Som å snakke til en vegg» Personer med rusproblemer og deres erfaringer med brukermedvirkning» I: Jenssen, Anne Grete og Inger Marii Tronvoll (red.) Brukermedvirkning. Likeverd og anerkjennelse. Universitetsforlaget (s188-201)

Cover for Ung@Jobb Sluttrapport for Rogalandsprosjektet «Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor»
Published
December 2, 2019
Online ISSN
2387-6662