Alternativ opplæring med utvidet praksis: deltakelse, læring og måloppnåelse

Authors

Keywords:

pedagogikk, alternativ opplæring, videregående opplæring

Synopsis

Her presenteres sluttrapporten fra det treårige prosjektet «Alternativ opplæring med utvidet praksis: deltakelse, læring og måloppnåelse». Prosjektet er initiert av Opplæringsutvalget i Rogaland og har vært organisert som et samarbeidsprosjekt mellom videregående skoler som gir tilbud om utvidet praksis, opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune og Universitetet i Stavanger.

Rapporten består av 10 kapitler. I de tre første kapitlene redegjøres for bakgrunn og organisering av prosjektet samt tidligere forskning. Deretter følger fem empiriske kapitler som gir et sammendrag av delprosjektene. De to første empiriske kapitlene (kapittel 4 og 5) danner et bakteppe for de siste tre empiriske kapitlene (kapittel 5-7). I kapittel 4 og 5 redegjøres for henholdsvis opplæringstilbudet og elevene ved utvidet praksis, slik dette framsto ved innledningen til prosjektet høsten 2009. På grunnlag av resultatene fra de to innledende delprosjektene er de tre siste delprosjektene utformet. Her rettes oppmerksomheten mot elevenes skoleerfaringer (kapittel 6), bruk av opplæringskontrakter (kapittel 7) og elevers måloppnåelse (kapittel 8). I de to siste kapitlene (kapittel 9 og 10) samles prosjektets funn i en avsluttende drøfting. Delprosjekt 5 som analyserer registerdata (rapportens kapittel 8), er ikke ferdigstilt. Her gjenstår analyser av resultater oppnådd i skoleåret 2011/12. 

Author Biography

Stein Erik Solbø Ohna

Professor
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Universitetet i Stavanger
stein.e.ohna@uis.no

References

Ainscow, M. & Miles, S. (2008). Making Education for All inclusive: where next? Prospects, 38: 15-34.

https://doi.org/10.1007/s11125-008-9055-0

Akershus Fylkeskommune (udatert). Slik blir du lærekandidat. Opplæring tilpasset ditt behov. Informasjonsskriv. http://www.yrke.no/file.php?id=8989 (lastet ned 9.01.2013).

Allan, J. & Slee, R. (2008). Doing inclusive education research. Rotterdam: Sense Publishers.

https://doi.org/10.1163/9789087904197

Alvarez, D. & Mehan, H. (2006). Whole-School Detracking: A Strategy for Equity and Excellence, Theory into Practice, 45(1), 82-89.

https://doi.org/10.1207/s15430421tip4501_11

Bergesen, H.O. (2006). Kampen om kunnskapsskolen. Oslo: Universitetsforlaget.

https://doi.org/10.18261/ISSN1890-0690-2006-04-06

Biesta, G. (2009). Good education in an age of measurement: On the need to reconnect with the question of purpose in education. Educational Assessment, Evaluation and Accountability 21, no. 1: 33-46.

https://doi.org/10.1007/s11092-008-9064-9

Biesta, G. (2010). Good education in an age of measurement: ethics, politics, democracy. Boulder, Colorado: Paradigm Publishers.

Blomkomiteen (1970). Kirke- og undervisningsdepartementet: Innstilling om lovregler for spesialundervisning m.v. Bergen: reklametrykk.

Bruin, M., & Ohna, S. E. (2010). "Jeg bruker egentlig litt lengre tid for å lære ting". Åtte elevers fortellinger om fortid, nåtid, og fremtid. Rapport fra delprosjekt 3, Alternativ opplæring med utvidet praksis. Universitetet i Stavanger.

Buland, T., & Dahl, T. (2008). Tilbake på sporet? Rapport fra kartlegging og analyse av tidligere elever fra APO ved Frogn videregående skole. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn. Gruppe for skole- og utdanningsforskning.

Ferguson, D. L., Kozleski, E. B., & Smith, A. (2003). Transforming general and special education in urban schools. I F. Obiakor, C. Utley, & A. Rotatori (red.), Advances in special education: Vol. 15. Effective education for learners with exceptionalities (pp.43-74). London, UK: Elsevier Science Ltd.

https://doi.org/10.1016/S0270-4013(03)80033-8

Freudenberg, N., & Ruglis, J. (2007). Reframing school dropout as a public health issue. Preventing Chronic Disease, 2007:4(4).

Frøseth, M. W., & Markussen, E. (2009). Gjennomstrømning og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring. I E. Markussen (red.), Videregående opplæring for (nesten) alle. Oslo: Cappelen akademisk forlag.

Geertz, C. (1983). Local Knowledge. Further Essays in Interprative Anthropology. Third edition. New York: Basic Books.

Halpin, D. (2003). Hope and education. The role of the utopian imagination. London: Routledge Falmer.

Hancock, C. H. H. (2011). Spesialundervisningens kunnskaps- og legitimeringsgrunnlag. Masteroppgave i spesialpedagogikk. Universitetet i Stavanger.

Helgeland, I. M. (2007). Ungdom i alvorlig trøbbel. Veier til forandring. Oslo: Universitetsforlaget.

Hernes, G. (2010). Gull av gråstein. Tiltak for å redusere frafall i videregående opplæring: Fafo-rapport 2010:13.

Holdsworth, R. (2004). Good practice in learning alternatives. Australian Youth Research Centre, The University of Melbourne.

Janosz, M., Le Blanc, M., Boulerice, B., & Tremblay, R. E. (2000). Predicting different types of school dropouts: A typological approach with to longitudinell samples. Journal of Educational Psychology, 92(1), 171-190.

https://doi.org/10.1037/0022-0663.92.1.171

Jarvis, P. (2006). Towards a Comprehensive Theory of Human Learning. Lifelong Learning and the Learning Society (Vol. 1). London: Routledge.

Kunnskapsdepartementet (2008). All inclusive …? The development of education. National Report of Norway to the UNESCO / IBE conference ICE 48: Inclusive education: The way of the future. Geneva, November, 25-28. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Lamb, S., Markussen, E., Teese, R., Polesel, J. & Sandberg, N. (2011): School Dropout and Completion: International Comparative Studies in Theory and Policy. Dondrecht: Springer.

https://doi.org/10.1007/978-90-481-9763-7

Lamb, S., Walstab, A., Teese, R., Vichers, M., & Rumberger, R. W. (2004). Staying on at school: Improving student retention in Australia. Melbourne: CPELL.

Lamb, S. & Markussen, E. (2011). School Dropout and Completion: An International Perspective. I S. Lamb, E. Markussen, R. Teese, N. Sandberg & J. Polesel (red): School dropout and Completion. International Comparative Studies in Theory and Policy. Dordrecht: Springer.

https://doi.org/10.1007/978-90-481-9763-7

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge: Cambridge University Press.

https://doi.org/10.1017/CBO9780511815355

Lødding, B. (2009). Årsaker til slutting - ungdommenes egne stemmer. I E. Markussen (red.), Videregående opplæring for (nesten) alle. Oslo: Cappelen akademisk forlag.

Markussen, E. (2000). Særskilt tilrettelagt opplæring i videregående - hjelper det? Om segregering, inkludering og kompetanseoppnåelse i det første Reform 94-kullet. Oslo: Fafo.

Markussen, E. (red) (2009). Videregående skole for (nesten) alle. Oslo: Cappelen akademiske forlag.

Markussen, E., Brandt, S., & Hatlevik, I. (2003). Høy pedagogisk bevissthet og tett oppfølging. Om sammenheng mellom pedagogikk og faglig og sosial utbytte av videregående opplæring for elever med spesialundervisning. Oslo: NIFU rapport 5/2003.

Markussen, E., Frøseth, M. W. og Grøgaard, J. B. (2009). Inkludert eller segregert. Om spesialundervisning i videregående opplæring like etter innføringen av Kunnskapsløftet. Rapport 17/2009. Oslo:NifuStep.

Markussen, E., Lødding, B., Sandberg, N., & Vibe, N. (2006). Forskjell på folk - hva gjør skolen? Valg, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer som gikk ut av grunnskolen på Østlandet våren 2002. Hovedfunn, konklusjoner og implikasjoner tre og et halvt år etter. Oslo: NIFU STEP, Rapport 3/06.

Meld. St. 18 (2010-11). Læring og fellesskap. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Nevøy, A., Rasmussen, A., Ohna, S. E., Barow, T. (kommer). Nordic upper secondary school: regular and irregular programmes - or just one irregular school for all?

Norwich,B. (2008). Dilemmas of Difference. International perspectives and future directions. London: Routledge.

NOU 2003:16. I første rekke. Forsterket kvalitet i en grunnskole for alle. Oslo: Statens forvaltningstjeneste.

Ohna, S. E. & Bruin, M. (2010). Elever i Alternativ Opplæring med utvidet Praksis: læring, deltakelse og mål-oppnåelse (AOuP 2009:12). Rapport fra delprosjekt 1 og 2, Universitetet i Stavanger.

Ohna, S. E., Hjulstad, O., Vonen, A. M., Grønlie, S. M., Hjelmervik, E. & Høie, G. (2003). På vei mot en ny grunnskoleopplæring for døve elever. En evalueringsstudie etter Reform 97. Rapport nr. 20. Oslo: Skådalen kompetansesenter.

Rasmussen, A. & P. Rasmussen (2009). En indsats for produktionsskoleelever med særlige vanskeligheder. Afsluttende rapport for følgeforskningen på Taleinstituttets Produktionsskoleprojekt. Forskningsrapport 22. Aalborg: Department of Education, Learning and Philosophy. Aalborg University.

Rogaland fylkeskommune (2007). Rogaland fylkeskommunes opplæringstilbud med hovedvekt på individuell tilpasning og spesialundervisning. Rundskriv 02/07. Fylkesrådmannen, Opplæringsavdelingen.

Rogaland fylkeskommune (2009). Studieplan, Alternativ opplæring i gruppe med redusert elevtall utvidet praksis ved NN videregående skole". Opplæringsavdelingen.

Rogaland fylkeskommune (2011). Opplæringskontrakt. http://www.rogfk.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=95&I=497&mid=37&sid=2084&pid=40 (lastet ned 6/1-11).

Rogaland fylkeskommune (2011). Tilstandsrapport, Kvalitetsmelding for videregående opplæring I Rogaland 2010.

Rogaland fylkeskommune (2001). Opplæringskatalogen i Rogaland. Stavanger: Stavanger Offset.

Rumberger, R. W. (2004). Why students drop out of school. I G. Orfield (red.), Dropouts in America: Confronting the graduation rate cirsis, p. 131-55. Cambridge, MA: Harvard Education Press.

Säljö R. (2001). Læring i praksis. Et sosiokulturelt perspektiv. Oslo: Cappelen Akademisk forlag.

Skolverket (2011). Särskilt stöd i grundskolan. En sammanställning av senare års forskning och utvärdering. Stockholm: Skolverket.

Skritic, T. M. & McCall, Z. (2010). Why Is There Learning Disabilities? Disability Studies Quarterly.

Meld. St. nr. 16 (2006-07): Og ingen stod igjen. Tidlig innsats for livslang læring. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. nr. 44 (2008-09): Utdanningslinja. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. nr. 30 (2003-04): Kultur for læring. Oslo: Utdannings- og forskningsdepartementet

Meld. St. nr. 31 (2007-08): Kvalitet i skolen. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Sunde, E. & Raaheim, A. (2009). "Jeg hadde en dårlig lærer" - En undersøkelse av skoleerfaringer blant mannlige arbeidstakere med kort utdanning. Norsk pedagogisk tidsskrift, 5.

Sunde, E. & Raaheim, A. (2009). Praktisk løsning. Kronikk. Klassekampen 3.12.2009.

Svensen, A. E. & Ohna, S. E. (2012). Opplæringskontrakter - en undervurdert ressurs i videregående opplæring? Rapport fra delprosjekt 4, Alternativ opplæring med utvidet praksis. Universitetet i Stavanger.

Te Riele, K. (2010) Philosophy of hope: Concepts and applications for working with marginalised youth. Journal of Youth Studies 13 (1) 35-46.

https://doi.org/10.1080/13676260903173496

Telemark fylkeskommune (udatert). Prosjekt grunnkompetanse (kompetanse på lavere nivå), Prosjektrapport 2007-09. Skien: Telemark fylkeskommune.

Terzi, L. (red) 2010). Special Educational Needs, A New Look. London: Continuum.

Thomas, G., & Loxley, A. (2007). Deconstructing Special Education and Constructing Inclusion. 2nd Edition. Maidenhead: Open University Press.

Traag, T., & van der Velden, R. (2008). Early school-leaving in the Netherlands: The role of student-, family-, and school factors for early school-leaving in lower secondary education. Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.

UDIR (2009). Rett til inntak til videregående opplæring og utvidet rett til videregående opplæring m.v. RUNDSKRIV-UDIR-4-2009.

Vest-Agder fylkeskommune (udatert) Mestring - motivasjon - Måloppnåelse. Prosjektrapport 2007-09. Kristiansand: Vest-Agder fylkeskommune.

Vilbli.no (2012). http://www.vilbli.no/?Artikkel=01633 (lastet ned 6.12.12)

Vilbli.no (2012). www.vilbli.no/4daction/WA_Artikkel/?Niva=V&Area=11&Lan=3&TP=27.04.... (lastet ned 27.04.2012).

Vislie, L. (2003). Inkluderende opplæring: Idégrunnlag og politikk. Utopi-realitet? Spesialpedagogikk, nr. 6, s. 4-14.

Cover image

Downloads

Published

January 10, 2013

Online ISSN

2387-6662

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.