Spesialundervisning – bilder fra skole-Norge: En studie av spesialundervisnings dynamikk i grunnopplæringen

Authors

Anne Nevøy

Keywords:

spesialundervisning, pedagogikk, spesialpedagogikk, grunnskolen

Synopsis

Formålet med denne studien er å utforske dette sammensatte og motstridende nåtidsbildet. Vi er på jakt etter spesialundervisningens dynamikk i grunnskolen og i videregående opplæring. Det overordna forskningsspørsmålet er:

Hvordan kan spesialundervisningens dynamikk i grunnopplæringen forklares og forstås?

To delspørsmål leder inn i studien:
• Hvordan beskriver faggruppene i skolen økningen i spesialundervisning, og hvilke forhold mener de bidrar til økningen?
• Hvilke mønstre framkommer i beskrivelsene av skolens spesialundervisning, hvilke krefter er i spill og hvilken innvirkning har disse på omfanget av spesialundervisning?

Studiens empiriske materiale er framkommet gjennom intervju med fire faggrupper i skolen; lærere, rektorer, PPT og skoleeier. Disse intervjuene er gjennomført høsten 2011 i seks kommuner og to fylkeskommuner. Erfaringer og synspunkt fra faggruppene i disse kommunene og fylkeskommunene representerer et variert bilde av skole-Norge, fra nord til vest og øst, og faggruppenes meninger gir et bredt grunnlag for å utvikle kunnskap om spesialundervisningen i grunnopplæringen.

Studien er konsentrert om faggruppene i skolene sine perspektiv på spesialundervisning. Spørsmål om hva elever og foreldre mener om spesialundervisning, inngår ikke i denne sammenhengen. For-målet her er å få del i meninger og refleksjoner til skolens faggrupper og det er derfor valgt en kvali-tativ tilnærming basert på fokusgruppeintervju og kvalitative analyser. Siktemålet er å forstå en kompleks del av skolens virksomhet. Studien tar derfor ikke opp kvantitative størrelser ved skolens spesialundervisning, som effekt av spesialundervisningen for enkeltelever eller omfang av spesialun-dervisning for ulike «vanskegrupper».

Presentasjonen av studien er strukturert i seks delkapitler. Innledningsvis, i kapittel 1 presenteres studiens formål og forskningsspørsmålene. I kapittel 2, Inkluderende opplæring og spesialundervis-ning utdypes studiens teoretiske innramming. I kapittel 3 presenteres Forskningsprosessen. Studiens empiriske del består av to analyser. Disse presenteres i kapittel 4 og 5. I kapittel 4, Skolens spesialun-dervisning – et innenfra perspektiv fra fagfolk i åtte kommuner/fylkeskommuner presenteres en em-pirinær analyse av datamaterialet. I kapittel 5, Spesialundervisning – skolens svar på samtidens ut-fordringer vendes blikket fra et innenfra til en utenfra perspektiv. Analysen henter fram generelle forhold ved skolens spesialundervisning og hvordan disse former et samvirkende mønster. I kapittel 6, Spesialundervisning i den inkluderende fellesskolen, sammenfattes studiens svar på spørsmålet om hvordan spesialundervisningens dynamikk i grunnopplæringen kan forklares og forstås.

Author Biographies

Anne Nevøy

Førsteamanuensis
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Universitetet i Stavanger
anne.nevoy@uis.no

Stein Erik Solbø Ohna

Professor
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Universitetet i Stavanger
stein.e.ohna@uis.no

References

Ainscow, M., & Miles, S. (2008). Making Education for All Inclusive: Where next? Prospects, 38, 15-34.

https://doi.org/10.1007/s11125-008-9055-0

Blumer, H. (1954). What is wrong with social theory. American Sociological Review, 19, 3-10.

https://doi.org/10.2307/2088165

Brantlinger, E. A. (1997). Using Ideology: Cases of Nonrecognition of the Politics of Research and Practice in Special Education. Review of Educational Research, 67(4), 425-459.

https://doi.org/10.3102/00346543067004425

Bryman, A. (2004). Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press.

Byrkjeflot, H. (2008). Ledelse i politisk styrte virksomheter, forskningsstatus og problemstatus Rapport til Kommunenes Sentralforbund. http://www.ks.no/PageFiles/3351/071002Byrkjeflot-%20sluttprodukt.pdf.

Dewey, J. (1916/1998). Nationalizing Education. . In L. A. Hickman & T. M. Alexander (Eds.), The essential Dewey. Volume 1. Pragmatism, Education, Democracy (pp. 265-269). Bloomington: Indiana University Press.

https://doi.org/10.1037/e575312009-034

Egelund, N., & Tetler, S. (2009). Effekter av specialundervisningen. Pædagogiske vilkår i komplicerede læringssituationer og elevernes faglige, sociale og personlige resultater. København: Danmarks Pædagogiske Unversitetsforlag.

Flem, A., Moen, T., & Gudmundsdottir, S. (2004). Towards inclusive schools: a study of inclusive schools in practice. European Journal of Special Needs Education, 19(1), 188-205.

https://doi.org/10.1080/10885625032000167160

Gjessing, H.-J. (1972). Norsk spesialundervisning gjennom tre decennier 1950-80 Foredrag og utredninger ved Statens spesiallærerskolens 10-årsjubileum. Oslo: SSLH.

Hart, S., Dixon, A., Drummond, M. J., & McIntyre, D. (2004). Learning without Limits Maidenhead: Open University Press.

Haug, P. (2003). Har spesialundervisning ein plass i skulen for alle? Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk, 81(2).

https://doi.org/10.18261/ISSN0048-0509-2003-02-04

Haug, P. (2004). Sentrale resultat frå evalueringa av Reform 97. Norsk pedagogisk tidsskrift, 88(4), 248-263.

https://doi.org/10.18261/ISSN1504-2987-2004-04-02

Haug, P. (2011). God opplæring for alle - eit felles ansvar. Norsk pedagogisk tidsskrift, 2, 129-139.

https://doi.org/10.18261/ISSN1504-2987-2011-02-05

Hayes, D., Mills, M., Christie, P., & Lingard, B. (2006). Teachers & Schooling Making A Difference. Productive Pedagogies, Assessment and Performance. Crows Nest: Allen & Unwin.

Hjörne, E. (2004). Excluding for inclusion? Negotiating school careers and identities in pupil welfare settings in the Swedish school. (Ph.D), Göteborgs universitet, Göteborg.

Hjörne, E., & Säljö, R. (2008). Att platsa i en skola för alla. Elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.

Kirke- og undervisningsdepartementet. (1972). Innstilling om lovregler for spesialundervisning m.v. Fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 28. februar 1969. Innstilling avgitt 21. desember 1970. (Blomkomiteen) Bergen: Reklametrykk A.S.

Kirke utdannings- og forskningsdepartementet. (1996). Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (L97). Oslo: Oslo: Nasjonalt læremiddelsenter.

KUD. (1975). Lov om grunnskolen.

KUF. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Hentet fra: http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html (nedlastet 13.05.14).

Nilholm, C., & Alm, B. (2010). An inclusive classroom? A case study of inclusiveness, teacher strategies,and children's experiences. European Journal of Special Needs Education, 25(3), 239-252.

https://doi.org/10.1080/08856257.2010.492933

Nordahl, T., & Hausstätter, R. (2009). Spesialundervisningens forutsetninger, innsatser og resultater. Situasjonen til elever med særskilte behov for opplæring i grunnskolen under Kunnskapsløftet. Rapport nr. 9. Hamar: Høgskolen i Hedmark.

NOU. (2009:7). Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet. Oslo: Statens forvaltningstjeneste.

NOU. (2009:18). Rett til læring. Oslo: Statens forvaltningstjeneste.

Simonsen, E. (2000). Vitenskap og profesjonskamp. Om opplæring av døve og åndssvake i Norge 1881-1963. Oslo: Unipub. 81

Slee, R. (2011). The irregular school. Exclusion, schooling and inclusive education. London: Routlege.

https://doi.org/10.4324/9780203831564

Solli, K. A. (2008). Spesialundervisning i grunnskolen 2008: et felt på frammarsj eller på stedet hvil? Spesialpedagogikk(5), 16-25.

St. meld. 30. (2003-04). Kultur for læring. Oslo: Utdannings- og forskningsdepartementet.

Söder, M. (1999). Specialpedagogisk forskning mellan det kliniska och det kontextuella : syntesrapport till och om forskningsprogrammet "Spesialpedagogisk kunnskaps- og tiltaksutvikling". Oslo: Norges forskningsråd.

Thuen, H. (2008). Om barnet. Oppdragelse, opplæring og omsorg gjennom historien. Otta: Abstrakt forlag.

Thuen, H. (2010). Skolen - et liberalistisk prosjekt? 1860-2010. Norsk Pedagogsk tidsskrift, 94(4), 273-287.

https://doi.org/10.18261/ISSN1504-2987-2010-04-02

Tomlinson, S. (2012). The irresistible rise of the SEN industry. Oxford Review of Education, 38(3), 267-286. doi: http://dx.doi.org/10.1080/03054985.2012.692055

https://doi.org/10.1080/03054985.2012.692055

UDIR. (2009). Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisningen. http://www.udir.no/Upload/Brosjyrer/5/Veiledn_Spesialundervisn_2009.pdf?epslanguage=no (Nedlastet 16.01.12). Oslo: Utdanningsdirektoratet.

UDIR. (2013a). GSI 2012/13, http://www.udir.no/Upload/Statistikk/GSI/GSI_2012_2013.pdf?epslanguage=no (Nedlastet 2.10.13). Oslo: Utdanningsdirektoratet.

UDIR. (2013b). Utdanningsspeilet 2012. (Inklusive tidligere årganger 2006, 2008, 2009 og 2011). Oslo: Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsforbundet. (2012). Spesialundervisning i kommunale grunnskoler. Faktaark 2012:1.

Utdanningsforbundet. (2013). Spesialundervisning i kommunale grunnskoler t.o.m. skoleåret 2012/13. Faktaark 2013:4.

Vislie, L. (2003). Inkluderende opplæring: Idegrunnlag og politikk. Utopi-realitet? Spesialpedagogikk, 6(3), 4-14.

Vislie, L. (2004a). Spesialpedagogikkens vilkår under moderniteten. Utbildning och Demokrati, 13(2), 13-44.

https://doi.org/10.48059/uod.v13i2.772

Vislie, L. (2004b). Stortingsmelding nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring: Rammer og rom for en inkluderende opplæring. Spesialpedagogikk(5), 16-21.

Cover image

Downloads

Published

June 27, 2014

Online ISSN

2387-6662

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.