Minoritetsspråklige elever i barneskolen: Intensjoner og virkelighet

Authors

Martha Lea

Keywords:

pedagogikk, minoritetsspråklige elever, barneskolen, flerkulturell skole

Synopsis

Det kan diskuteres hvor generelt svar fra tre kommuner kan tolkes som gjeldende svar for hele situasjonen i norsk skole.

Imidlertid er det ikke usannsynlig at utfordringene som finnes i valgte kommuner ikke er enestående.

Author Biography

Martha Lea

Forsker
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Universitetet i Stavanger

References

Arbeids- og inkluderingsgsdepartementet: St. meld. nr. 49 (2003-2994.: «Mangfold gjennom inkludering og deltakelse.

Barne- og familiedepartementet: FNs konvensjon om barns rettigheter.1989, rev. Ove (ratifisert i Norge1991)=oversettelse 1991.

Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet (2012-2013): En helhetlig integreringspolitikk. «Mangfold og fellesskap»

Costa, X.B. (199979: Intercultural education and teacher training, in Woodrow, E: d: ,"Intercultural education theories, policies and practice" 1997Aldershot, Ash gate

Crittenden, NOU, 1982 i 1995: 12Opplæring i et flerkulturelt Norge, 1995, s. 29

Cummins, Jim (2001): Empowering minority students: A framework for intervention. Harvard Educational Review, vol. 7 (No 4: Winter 2001

https://doi.org/10.17763/haer.71.4.j261357m62846812

Hauge ,, An- Magritt, 1989: Den flerkulturelle skolen, Idealer og virkelighet

Kirke- forsknings- og utdanningsdepartementet: NOU 199 5:12: «Opplæring i et flerkulturelt Norge».

Kirke- utdannings- og Forskningsdepartementet: St.meld.nr. 17, 1996-97

Kirke, forsknings- og Utdanningsdepartementet: Mønsterplanen for Grunnskolen, 1987, (M97)

Kunnskapsdepartementet: St. meld. 20 (2012-2013: «På rett vei, Kvalitet og mangfold i fellesskolen»

Kunnskapsdepartementet: St. meld. nr.31 2007-2008.). Kvalitet i skolen.

Kunnskapsdepartementet: Strategiplan, rev. 2007: Likeverdig opplæring i praksis. (2007-2008)

Kunnskapsløftet, 2008, (Rammeplan for grunnskolen)

Lea, Martha, 2012 : Cooperation Between migrant and Teachers in School: A resource? Article in CEPS(Center for Educational Policy Studies/CEPS- Journal, Slovenia,, l Vol 2, Year 2012

Mønsterplanen for grunnskolen, 1974

Mønsterplan for Grunnskolen, 1997.

Nieto, Sonja, 2010:" The light in their eyes"

NOU 2010:7: Mangfold og Mestring. Flerspråklige barn i opplæringssystemet

NOU 1995:12: Opplæring i et flerkulturelt Norge

Opplæringslov med forskrifter for grunnskolen,2004-09 9g og 2012 endring.

Parekh, Bikhu, (2008): a new politics of identity, Palgrave Macmillan

https://doi.org/10.1007/978-1-137-05070-0

Porte,s Alejandro og Rumbaut, Ruben. G.: 200)1: "Legacies. The story of the immigrant second generation. Berkeley, Russell Sage Foundation

Vedøy, Gunn: 2008:» En elev er en elev», «Et barn er et barn» og «Folk er folk» -Ledelse i flerkulturelle skoler, Phd.- avhandling, Oslo

Vedøy Gunn: «Demokratisk ledelse i skoler» i Andreassen, R A; Irgens, E J; Skaalvik, E (red.): Kompetent skoleledelse, 91 - 106, Trondheim, Tapir (2010)

Øzekrk, Kamil: Språklig opplæring og funksjonell virkelighet» , kap. 6 i Flerkulturell virkelighet i Skole og samfunn, revidert utgave 2008, Demokratisk ledelse i skoler, Sand, Therese red., Cappelen Akademisk forlag

Cover image

Downloads

Published

February 11, 2015

Online ISSN

2387-6662

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.