På leit etter læringsmiljøet i barnehagen: En synteserapport fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger

Authors

Cecilie Evertsen; Kirsti Tveitereid; Henning Plischewski; Charlotte Hancock; Ingunn Størksen

Keywords:

læringsmiljø, barnehager, barnehageforskning, pedagogisk ledelse

Synopsis

Nasjonalt senter for Læringsmiljø og atferdsforskning fikk i oppdrag av Utdanningsdirektoratet å utvikle et kunnskapsgrunnlag om læringsmiljø i barnehagen vinteren 2014. Utdanningsdirektoratet ønsket at Læringsmiljøsenteret ved Universitet i Stavanger skulle utarbeide en synteserapport som hovedsakelig sammenfattet skandinavisk forskning og omhandlet arbeid med læringsmiljø i barnehagen, med utgangspunkt i fire hovedfokusområder (Relasjoner, pedagogisk ledelse, hjem–barnehage-samarbeid og organisasjon og ledelse).

Videre hadde Utdanningsdirektoratet tre følgende hovedproblemstillinger som de ønsket belyst:

1. Hva viser skandinavisk forskning om arbeid med pedagogisk ledelse, relasjoner, hjem–barnehage-samarbeid og organisasjon og ledelse?
2. Hvilke føringer og anbefalinger gis for arbeid med læringsmiljø i barnehagen, da på de fire områdene?
3. Hvilke fremtidige forskningsbehov er det på feltet?

I januar 2015 startet Læringsmiljøsenteret arbeidet med synteserapporten, og arbeidet ble avsluttet i oktober 2015.

Author Biographies

Cecilie Evertsen

Stipendiat
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Universitetet i Stavanger
cecilie.evertsen@uis.no

Kirsti Tveitereid

Forsker
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Universitetet i Stavanger
kirsti.tveitereid@uis.no

Henning Plischewski

Universitetslektor
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Universitetet i Stavanger
henning.plischewski@uis.no

Charlotte Hancock

Forsker
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Universitetet i Stavanger
charlotte.hancock@uis.no

Ingunn Størksen

Professor
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Universitetet i Stavanger
ingunn.storksen@uis.no

References

Aagre, W. (2011). Hva slags innsikt om barnets språk formidles i foreldresamtaler? L. Gjems & G. Løkken (red.), Barns læring om språk og gjennom språk. Samtaler i barnehagen (s. 176-201). Oslo: Cappelen Damm.

Aamodt, S. & Hauge, A. M. (2013). Snakk med oss: samarbeid mellom foreldre, barnehage og skole i et flerkulturelt perspektiv. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Abrahamsen, G. (1997). Det nødvendige samspillet (Vol.). Oslo: Tano Aschehoug.

Abrahamsen, G. (2004). Et levende blikk. Samspillsobservasjon som metode for læring. Oslo: Universitetsforlaget.

Abrahamsen, G. (2010). Vær hos meg - jeg trenger deg. Tapir akademisk forlag, 325-346.

Abrahamsen, G. (2015). Tilknytningsbaserte barnehager. Oslo: Universitetsforlaget.

Ahrenkiel, A., Schmidt, C., Nielsen, B. S., Sommer, F. M. & Warring, N. (2013). Unnoticed Professional Competence in Day Care Work. Nordic Journal of Working Life Studies(3(2)), 79-96.

https://doi.org/10.19154/njwls.v3i2.2551

Alasuutari, M. & Markström, A. M. (2011). The Making of the Ordinary Child in Preschool. Scandinavian Journal of Educational Research(55(5)), 517-535.

https://doi.org/10.1080/00313831.2011.555919

Alnervik, K. (2013). «Men så kan man ju också tänka!». Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation.

Alvestad, M. & Berge, A. (2009). Svenske førskolelærere om læring i planlegging og praksis relatert til den nasjonale læreplanen. Nordisk barnehageforskning(2(2)), 57-68.

https://doi.org/10.7577/nbf.346

Arnér, E. (2006). Barns inflytande i förskolan - problem eller möjlighet för de vuxna? En studie av ett utvecklingsarbete och dess betydelse för att förändra pedagogers förhållningssätt till barns initiativ. Licentiatavhandling. Pedagogiska institutionen, Örebro universitet.

Bae, B. (1996). Det interessante I det alminnelige. Pedagogisk forum.

Baumrind, D. (1991). Parenting styles and adolescent development. J. Brooks-Gunn, R. Lerner & A.C Peterson (red.): The Encyclopedia on adolescence (s. 746-758). New York: Garland.

Bion, W. (1962). A theory of thinking. Int. J. of Psycho-Anal(43), 306-310.

Birch, S. H. & Ladd, G. W. (1997). The Teacher-Child Relationship and Children's Early School Adjustment. Journal of School Psychology, 35(1), 61-79.

https://doi.org/10.1016/S0022-4405(96)00029-5

Bjørnestad, E., Samuelsson, I. P., (red.), Berit, B., Gullbrandsen, L., Johansson, J. E., Løberg, H. & Os, E. (2012). Hva betyr livet i barnehagen for barn under tre år? En forskningsoversikt. Oslo: Høyskolen i Oslo og Akershus.

Bowlby, J. (1994). En sikker base. Fredriksberg: Det lille forlag.

Bowlby, J. (2004). Fifty years of attachment theory. London: Karnac.

Brandlistuen, E. R., Saugestad, H. S., Evensen, L., Schjølberg, S., Tambs, K., Aase, H. & Wang, W. M. (2015). Sårbare barn i barnehagen. Betydningen av kvalitet. Rapport 2015: 2. Oslo: Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

Brandtzæg, I., Smith, L. & Torsteinson, S. (2011). Mikroseparasjoner - tilknytning og behandling. Bergen: Fagbokforlaget.

Brandtzæg, I., Torsteinson, S. & Øiestad, G. (2013). Se barnet innenfra. Hvordan jobbe med tilknytning i barnehagen. Oslo: Kommuneforlaget AS.

Bratterud, Å., Sandseter, E. B. H. & Seland, M. (2012). Barns trivsel og medvirkning i barnehagen. Barn, foreldre og ansattes perspektiver. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS. Barnevernets utviklingssenter.

Bremnes, R., Falck, T. & Strøm, B. (2006). Samfunnsøkonomiske konsekvenser av ferdighetsstimulerende førskoletiltak. SØF-rapport (Vol. nr. 04/06). Trondheim.

Broberg, M., Hagstrøm, B. & Broberg, A. (2014). Tilknytning i barnehagen. Hva betyr trygghet for lek og læring. Oslo: Cappelen Damm AS.

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: experiments by nature and design. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Bundgaard, H. & Gulløv, E. (2008). Forskel og fællesskab: Minoritetsbørn i daginstitution.(Socialpædagogisk bibliotek). København: Hans Reitzels Forlag.

Bush, E. S., Ladd, G. W. & Herald, S. L. (2006). Peer Exclusion and Victimization: Processes That Mediate the Relation Between Peer Group Rejection and Children's Classroom Engagement and Achievement? Journal of Educational Psychology, 90, No. 1, 1-13.

https://doi.org/10.1037/0022-0663.98.1.1

Bø, I. (2002). Foreldre og fagfolk. (Vol. 2. utgave). Oslo: Universitetsforlaget.

Børhaug, K. (2011). «Barnehageorganisasjonen - autonomi eller standardisering?». Tidsskriftet FoU i praksis, 5(2),

Børhaug, K. & Lotsberg, D. Ø. (2014). Fra kollegafellesskap til ledelseshierarki? De pedagogiske lederne i barnehagens ledelsesprosess. Tidsskrift for nordisk barnehageforskning, 7(13), 1-17.

https://doi.org/10.7577/nbf.628

Cabell, S. Q. & Downer, J. T. (2011). Improving Preschoolers' Language and Literacy Skills Through Web-Mediated Professional Development. NHSA Dialog, 14(4), 316-322.

https://doi.org/10.1080/15240754.2011.613130

Dahl, H. G. (2015). Samarbeid viktig for kvaliteten. Retrieved from: http://www.fubhg.no/samarbeid-hjembarnehage.176553.no.html

Dalgren, S. (2014). Förskolans pedagogiska praktik som interaktion: frågor och svar i vardagliga förskoleaktiviteter. Linköping: Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings Universitet.

https://doi.org/10.3384/lic.diva-110208

Dalli, C., White, E. J., Rockel, J., Duhn, I., Buchanan, E., Davidson, S., . . . Wang, B. (2011). Quality early childhood education for under-two-year-olds: What should it look like? A literature review. New Zealand: Jessie Heterington Center for Educational Research, Victoria University of Wellington, Institute for Early Childhood Studies.

Downer, J. T., Kraft-Sayre, M. & Pianta, R. C. (2009). On-going, web-mediated professional development focused on teacher-child interactions: Feasibility of use with early childhood educators. Early Education & Development, 20(2), 321-345, 2(20), 321-345.

https://doi.org/10.1080/10409280802595425

Downer, J. T., Kraft-Sayre, M. E. & Pianta, R. C. (2009). Ongoing, Web-Mediated Professional Development Focused on Teacher-Child Interactions: Early Childhood Educators' Usage Rates and Self-Reported Satisfaction. Early Education and Development, 20(2), 321-345.

https://doi.org/10.1080/10409280802595425

Drugli, M. B. (2010). Liten i barnehagen. Forskning, teori og praksis. Oslo: Cappelen Damm AS.

Drugli, M. B. (2014). Emosjonell utvikling og tilknytning. In Glaser V, I. Størksen & M. B. Drugli (red.), Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Trondheim og Stavanger: Fagbokforlaget.

Emmoth, K. (2014). Grunden läggs i førskölan. Førskolepedagogers tankar om utvecling, lärande och dokumentation. Umeå, Sverige: UMEÅ, Universitetet i Sverige. Engel, A., Barnett, S., Anders, Y. & Taguma, M. (2015). Early Childhood Education and Care Policy Review. Norway: OECD.

Engvik, M., Evensen, L., Gustavson, K., Jin, F., Johansen, R., Lekhal, R., . . . Wang, W. M. (2014). Sammenhenger mellom barnehagekvalitet og barns fungering ved 5 år. Rapport 2014: 1. Oslo: Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

Ertesvåg, S. K. & Roland, P. (2014). Ledelse av endringsarbeid i barnehagen Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

Ertmann, B., Gundelach, S., Andersen, J., Madsen, L. & Rasmussen, K. (2008). Myter og realiteter om forældresamarbejdet i dagtilbud. København: FOA-fag og arbejde. TMC & Udviklingsforum.

Fisher, K., Hirsh-Pasek, K., Golinkoff, R. M., Dinger, D. G. & Berk, L. E. (2011). Playing Around in School: Implications for Learning and Educational Policy. A. D. Pellegrini (red.), The Oxford Handbook of the Development of Play. Oxford University Press, 341-360.

https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195393002.013.0025

Fixsen, D. L., Naoom, S. F., Blase, K. A., Friedman, R. M. & Wallace, F. (2005). Implementation Research: A Synthesis of the Literature.: Tampa, FL.: University of South Florida.

Fullan, M. (2007). The New Meaning of Educational Change. Fourth Edition. 1234 Amsterdam Avenue, New York, NY 10027, and Routledge, 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon, OX14 4RN: Teachers College Press.

Førland, E. (2007). Objektrelasjonsteori og tilknytningsteori i barnehager og førskolelærerutdanninger. (Masteroppgave), Universitetet i Stavanger, Stavanger.

Glaser, L. (2014). Hjem og barnehage som helheten i barnets liv. I: Utvikling, lek og læring i barnehagen: Fagbokforlaget.

Glaser, V., Størksen, I. & Drugli, M. B. (2014). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.

Gotvassli, K. Å. (2013). Boka om ledelse i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.

Greenberg, M. T., Domitrovich, C. E., Graczyk, P. A. & Zins, J. E. (2005). The Study of Implementation in School- Based Prerventive Interventions: Theory, Research, and Practice: US. Department of Health and Human Services, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Center for Mental Health Services.

Groeneveld, M. G., Vermeer, H. J., van Ijzendoorn, M. H. & Linting, M. (2011). Enhancing home-based child care quality through video-feedback intervention: A randomized controlled trial. Journal of Family Psychology, 25(1), 86-96.

https://doi.org/10.1037/a0022451

Gulbrandsen, L. M. (2006). Urie Bronfenbrenner: En økologisk utviklingsmodell. Oppvekst og psykologisk utvikling; Innføring i psykologiske perspektiver (s. 50-71). Oslo: Universitetsforlaget.

Hagström, B. (2010). Kompletterande anknytningsperson på förskola (Phd). Malmö Studies in Educational Sciences, 48(2010).

Hallinger, P. (2003). Leading Educational Change: Reflections on the practice of Instructional anf Transformational Leadership. Cambridge Journal of Education(33(3)), 329-351.

https://doi.org/10.1080/0305764032000122005

Hamre, B. K., Justice, L. M., Pianta, R. C., Kilday, C., Sweeney, B., Downer, J. T. & Leach, A. (2010). Implementation fidelity of MyTeachingPartner literacy and language activities: Association with preschoolers' language and literacy growth. Early Childhood Research Quarterly, 25(3), 329-347.

https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2009.07.002

Hamre, B. K., Justice, L. M., Pianta, R. C., Kilday, C., Sweeney, B., Downer, J. T. & Leach, A. (2010). Implementation fidelity of MyTeachingPartner literacy and language activities: Association with preschoolers' language and literacy growth. EarlyChildhood Research Quarterly(25), 329-347.

https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2009.07.002

Hamre, B. K. & Pianta, R. C. (2001). Early teacher-child relationships and the trajectory of children's school outcomes through eighth grade. Child Development, 72(2), 625-638.

https://doi.org/10.1111/1467-8624.00301

Hamre, B. K., Pianta, R. C., Mashburn, A. J. & Downer, J. T. (2012). Promoting Young Children's Social Competence through the Preschool PATHS Curriculum and MyTeachingPartner Professional Development Resources. Early Education and Development, 23(6), 809-832.

https://doi.org/10.1080/10409289.2011.607360

Hansen, O. H. (2013). Dagplejen i Danmark - en observationsundersøgelse. København: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet.

Hansen, O. H. (2013). Vuggestuen som socialt læringsmiljø. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift(3).

Harvard, H. C. o. t. D. C. U. (2015). Brain architecture. from http://developingchild.harvard.edu/key_concepts/brain_architecture/

Hattie, J. (2009). Visible Learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. New York: Routledge.

Haukedal, K. S. (2015). Pedagogisk ledelse i barnehagen. A. Greve, L. Pedersen & H. G. Sviggum (red.), Faglighet i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

Hirsh-Pasek, K., Golinkoff, M. R., Berk, E. L. & Singer, D. G. (2009). A Mandate for Playful Learning in Preschool. Presenting the Evidence. New York: Oxford University Press.

https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195382716.001.0001

Hirsh-Pasek, K., Michnick Golinkoff, R., Berk, L. E. & Singer, D. (2008). A Mandate for Playful Learning in Preschool: Presenting the Evidence. New York: Oxford University Press.

https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195382716.001.0001

Jensen, B., Brandi, U. & Kragh, A. (2009). Effekter af «Familiepladser og basispladser»: udvikling af mellemformer til udsatte børn i dagtilbud i Københavns Kommune 2007-2009. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.

Jensen, N. R., Petersen, K. E. & Wind, A. K. (2012). Daginstitutionens betydning for udsatte børn og deres familier i ghetto-lignende boligområder. Aarhus: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.

https://doi.org/10.7146/aul.18.16

Johansson, E. (2012). Læringskulturer i spenningsfeltet mellom «vi og de andre». T. Vist & M. Alvestad (red.), Læringskulturer i barnehagen: flerfaglige forskningsperspektiver. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Johansson, E. (2013). Små barns læring. Møter mellom barn og voksne i barnehagen. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Jonsson, A. (2013). Att skapa läroplan för de yngsta barnen i förskolan: Barns perspektiv och nuets didaktik. Göteborg: Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.

Karlsson, M. (2006). Föräldraidentiteter i livsberättelser (Parental identities in life stories). Uppsala Studies in Education 112.

Killén, K. (2012). Forebyggende abreid i barnehagen. Samspill og tilknytning. Oslo: Kommuneforlaget AS.

Kochenderfer, B. J. & Ladd, G. W. (1996). Peer victimization: Manifestations and relations to school adjustment in kindergarten. Journal of School Psychology, 34(3), 267-283.

https://doi.org/10.1016/0022-4405(96)00015-5

Kunnskapsdepartementet. (2005). Barnehageloven. Oslo: Kunnskapsdepartmentet.

Kunnskapsdepartementet. (2006-2007). St.meld. nr. 16: .... og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring. Oslo: Regjerningen Stoltenberg

Kunnskapsdepartementet. (2011). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsdepartementet. (2014). Kvalitet i barnehagen. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/nb/tema/familie-ogbarn/barnehager/innsikt/kvalitet-i-barnehagen1/id2076410/

Kunnskapsdepartementet. (2013b). Strategi: Kompetanse for fremtidens barnehage. Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Kvello, Ø. r. (2010). Barnas barnehage. Målsettinger, føringer og rammer. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kvistad, K. & Søbstad, F. (2005). Kvalitetsarbeid i barnehagen. Oslo: Cappelen Akademisk.

La Paro, K. M., Hamre, B. K. & Pianta, R. C. (2012). Classroom Assessment Scoring System. Manual, Toddler. Baltimore, Maryland: Paul H. Brookes Publishing Co.

Leithwood, K. & Beatty, B. (2008). Leading with teacher emotions in mind. Thousand Oaks: CA: Corwin Press.

Lekhal, R.,Vartun, M., Gustavson, K., Helleand, S.S., Wang, M.V. & Schjølberg, S. (2013). Den norske mor og barnundersøkelsen. Variasjon i barnehagekvalitet. Rapport fra Folkehelseinstituttet.

Markström, A.-M. & Simonsson, M. (2011). Constructions of Girls in Preschool Parent-Teacher Conferences. International Journal of Early Childhood(43(1)), 23-41.

https://doi.org/10.1007/s13158-010-0024-4

Mashburn, A. J., Pianta, C. R., Hamre, K. B., Downer, J. T., Barbarin, A. O., Bryant, D., . . . Early, M. D. (2008). Measures of Classroom Quality in Prekindergarten and Children's Development of Academic, Language, and Social Skills. Child Development, 79(3), 732-749.

https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2008.01154.x

McClelland, M. M., Acock, A. C. & Morrison, F. J. (2006). The impact of kindergarten learning-related skills on academic trajectories at the end of elementary school. Early Childhood Research Quarterly, 21(4), 471-490.

https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2006.09.003

Midthassel, U. V., Bru, E. & Idsøe, T. (2000). The principal's role in promoting school development activity in Norwegian compulsory school. School Leadership & management(20(2)), 147-160.

https://doi.org/10.1080/13632430050011461

Midthassel, U. V. & Ertesvåg, S. K. (2008). School Implementing Zero - the process of implementing an anti-bullying programme in six Norwegian compulsory schools. Journal of Education Change(9(2)), 153-172.

https://doi.org/10.1007/s10833-007-9053-7

Moe, M. & Søbstad, F. (2009). Barnehagen som lærende organisasjon. In B. Groven, M. T. Guldal, F. O. Lillemyr, N.

Naastad & F. Rønning (Eds.), FoU i praksis 2008. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning (pp. 263-274). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Nielsen, A. A. & Christoffersen, M. N. (2009). Børnehavens betydning for børns udvikling. En forskningsoversikt. København: SFI. Det Nationale Forskningscenter For Velfærd.

Nordahl, T. (2014). Thomas Nordahl snakker om barnehageutvikling. Hentet fra: https://www.hihm.no/prosjektsider/sepu/nyheter/se-og-hoer-thomas-nordahl-snakke-om-barnehageutvikling

Nordahl, T., Sørlie, M. A., Tveit, A. & Manger, T. (2005). Atferdsproblemer blant barn og unge: Fagbokforlaget.

Nordenbo, S. E., Larsen, M. S., Tiftikci, N., Wendt, R. E. & Østergaard, S. (2008). Lærerkompetanser og elevers læring i førskole og skole. En systematisk review utført for Kunnskapsdepartementet, Oslo. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.

OECD. (2006). Starting Strong II: Early Childhood Education and Care J. Bennett & C. Tayler (red.), (s. 445).

https://doi.org/10.1787/9789264035461-en

Perren, S. & Alsaker, F. D. (2006). Social behavior and peer relationships of victims, bully-victims, and bullies in kindergarten. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47(1), 45-57.

https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2005.01445.x

Pianta, C. R. (Producer). (2013). Online Lecture: Improving impacts of classrooms - Professional development and observation of teacher-student interactions. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=MpD9usrIBdI

Pianta, R. C. (1999). Enhancing relationships between children and teachers. Washington, DC: American Psychological Association.

https://doi.org/10.1037/10314-000

Pianta, R. C., Hamre, B. & Stuhlman, M. (2003). Relationships between teachers and children. W. M. M. Reynolds, G. E. (red.), Handbook of psychology: Educational psychology, 7(New York: Wiley.), 199-234.

https://doi.org/10.1002/0471264385.wei0710

Pianta, R. C., La Paro K.M. & B.K., H. (2013). Classroom Assessment Scoring System. Manual Pre-K. Baltimore, London. Sydney: Paul H. Brookes Publishing Co.

Pianta, R. C., Mashburn, A. J., Downer, J. T., Hamre, B. & Justice, L. (2008a). Effects of web-mediated professional development resources on teacher-child interactions in pre-kindergarten classrooms. Early Childhood Research Quarterly, 23, 431-451.

https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2008.02.001

Pianta, R. C., Mashburn, A. J., Downer, J. T., Hamre, B. K. & Justice, L. M. (2008c). Effects of web-mediated professional development resources on teacher-child interactions in pre-kindergarten classrooms. Early Childhood Research Quarterly(23), 431-451.

https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2008.02.001

Pianta, R. C., Stuhlman, M. W. & Hamre, B. K. (2002). How school can do better: Fostering stronger connections between teachers and students. New Directions for Youth Development.

https://doi.org/10.1002/yd.23320029307

Rege, M. (2013). Sats på barnehager. Univers. Magasin fra Universitetet i Stavanger, nr. 1.

Roland, P. (2012). Implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt. Ph.d.-avhandling. Stavanger: Universitetet i Stavanger.

Roland, P. (2014). Forebygging av aggresjon og mobbing i barnehagen. V. Glaser, I. Størksen & M. B. Drugli (Eds.), Utvikling, lek og læring i barnehagen - forskning og praksis. (s. 466-480). Trondheim: Fagbokforlaget.

Roland, P., Fandrem, H. & Løge, I. K. (2009). Erfaringer fra «De utfordrende barna». Spesialpedagogikk, 4, 20-27.

Rosenthal, R. & DiMatteo, M. R. (2001). Meta-Analysis: Recent Developments in Quantitative Methods for Literature Reviews. Annual Review of Psychology, 52(1), 59-82.

https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.59

Sabol, T. J., Soliday Hong, S. L., Pianta, R. C. & Burchinal, M. R. (2013). Can Rating Pre-K Programs Predict Children's Learning? Science, 341(6148), 845-846.

https://doi.org/10.1126/science.1233517

Sandberg, A. & Ottosson, L. (2010). Pre-school teachers', other professionals', and parental concerns on cooperation in pre-school: All around children in need of special support: The Swedish perspective. International Journal of Inclusive Education(14(8)), 741-754.

https://doi.org/10.1080/13603110802504606

Schein, E. H. (1996). Leadership and organizational culture. M. Hesselbein, M. Goldsmith & R. Beckard (red.), The leader of the future. San Francisco: Jossey-Bass.

Seland, M. (2009). Det moderne barn og den fleksible barnehagen - en etnografisk studie av barnehagens hverdagsliv i lys av nyere diskurser og kommunal virkelighet. Trondheim: Norsk senter for barneforskning, NTNU.

Sheridan, S., Samuelsson, I. P. & Jonhansson, E. R. (2009). Barns tidiga lärande. Göteborg, Sverige: Göteborgs Universitet, ACTA Universtatis Gothoburgensis.

Shonkoff, J. P. (2010). Building a new biodevelopmental framework to guide the future of early childhood policy. Child Development, 1(81), 357-367.

https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2009.01399.x

Shonkoff, J. P. (2013). Driving Science-Based Innovation to Strengthen the Foundations of Lifelong Learning, Behavior, and Health. Harvard University.

Shonkoff, J. P. & Bales, S. N. (2011). Science does not speak for itself: Translating child development research for the public and its policymakers. Child Development, 1(81), 17-32.

https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01538.x

Simonsson, M. & Markstöm, A. (2013). Utvecklingssamtal som uppgift och verktyg i förskollärares professionssträvanden i interaktion med föräldrar. Nordic Early Childhood Education Research Journal(6(12)), 1-18.

https://doi.org/10.7577/nbf.355

Skogen, K. (2004). Innovasjon i skolen. Kvalitetsutvikling og kompetanseheving (Vol. 2. opplag, 2004.). Oslo: Universitetsforlaget.

Skogen, K. & Sørlie, M. A. (1992). Innføring i innovasjonsarbeid. Oslo: Universitetsforlaget.

Solheim, E. (2013). Effects of Childcare on Child Development. Time in Care, Group Size, and the Teacher-Child Relationship. Trondheim: NTNU Trondheim. Norwegian University of Science and Technology Managment.

https://doi.org/10.1111/cdev.12071

Sommer, D. (2008a). Barndomspykologi. Utvikling i en forandret verden: Reitzels forlag, 2. utg.

Sommer, D. (2008c). Barnedomspykologi. Utvikling i en forandret verden (2.utg). København: Hans Reitzels Forlag.

Steinnes, G. S. & Haug, P. (2013). Consequences of staff composition in Norwegian kindergarten. Nordic Early Childhood Education Research Journal, 6 (13), 1-13.

https://doi.org/10.7577/nbf.400

Størksen, I. & Skeie, E. (2012). Ett barn - to hjem. Barnehagemateriell ved samlivsbrudd. Oslo: Pedlex Norsk Skoleinformasjon.

Størksen, I., Thorsen, A. A., Øverland, K. & Brown, S. R. (2012). Experiences of daycare children of divorce. Early Child Development and Care, 182(7), 807-825.

https://doi.org/10.1080/03004430.2011.585238

Svinth, L. (2013). Det pædagogiske samspils bevægende kraft. Affektivitet og læringsmiljøer i dagsinstitutioner. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift(3).

Tallberg, B. I. (2015). Svensk barnehageforskning - en oversikt. Barnehagefolk, nr. 1(98-104).

Tetzchner, S. V. (2002). Utviklingspsykologi: Barne og ungdomsalderen Oslo: Gyldendal Akademisk.

Tremblay, R. E. (2010). Developmental origins of disruptive behaviour problems: the 'original sin' hypothesis, epigenetics and their consequences for prevention. Journal of Child Psychology & Psychiatry, 51(4), 341-367.

https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2010.02211.x

Tveit, A. D. & Lansing, C. D. (2012). Utfordringer når foresatte skal medvirke på tjenestetilbudet til eget barn. Nordic Studies in Education, 32(3-4), 321-332.

https://doi.org/10.18261/ISSN1891-5949-2012-03-04-11

University of Virginia. (2013). Supporting Young Children's School Readiness and Reduced Challenging Behaviors: An Online Course to Enhance Toddler Teacher-Child Interactions. Retrieved from: http://curry.virginia.edu/research/centers/castl/project/enhancing-toddler-teacher-interactions

Utdanningsdirektoratet. (2012). Barns trivsel - voksnes ansvar. Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen. Oslo: Utdanningsdirektoratet.

Vedvik, K. O. (2015). Forskningsbasert barndom. Utdanning(12), 14-17.

Vetenskapsrådet. (2015). Metoder for systematiske kunnskapsoversikter. Stockholm, SWEDEN: Vetenskapsrådet.

Vygotsky, L. S. (2001). Tenkning og tale. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Walker, J. (2008). Looking at teacher practices through the lens of parenting style. Journal of Experimental Education(76(2)), 218-240.

https://doi.org/10.3200/JEXE.76.2.218-240

Weisberg, D. S., Hirsh-Pasek, K. & Golinkoff, R. M. (2013). Guided Play: Where Curricular Goals Meet a Playful

https://doi.org/10.1111/mbe.12015

Pedagogy. Mind, Brain, and Education, 7(2), 104-112.

https://doi.org/10.1111/mbe.12015

Wenzel, K. R. (2002). Are effective teachers like good parents? Teacher styles and student adjustment in early adolescence. Child Development, 73 (1), 287-301.

https://doi.org/10.1111/1467-8624.00406

Winnicott, D. (1965). The maturational prosess and the facilitating environment. Madison: International Universities Press.

Winnicott, D. (2003). Leg og virkelighed. København: Hans Reitzels Forlag.

Winnicott, D. & Jemstedt, A. (1993). Den skapande impulsen. Stockholm: Natur och Kultur Akademisk.

Winnicott, D., Sheperd, R. & Davis, M. (1997). Spædbørn og deres mødre. København Hans Reitzels forlag.

Østrem, S. (2007). Barns subjektskaping og det betydningsfulle tredje leddet. Erfaringer fra barnehagen som utgangspunkt for refleksjon omkring kirkens trosopplæring. Prismet Oslo. IKO-forlaget, 58(3), 143-160.

Østrem, S., Bjar, H., Føsker, R. L., Hogsnes, D. H., Jansen, T. T., Nordtømme, S. & Tholin, R. K. (2009). Alle teller mer. En evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart. Tønsberg: Høgskolen i Vestfold.

Øverland, K., Størksen, I. & Thorsen, A. A. (2013). Daycare Children of Divorce and Their Helpers. International Journal of Early Childhood, 45(1), 51-75.

https://doi.org/10.1007/s13158-012-0065-y

Øverland, K., Thorsen, A. A. & Størksen, I. (2011). The beliefs of daycare staff and teacher regarding children of divorce: A Q methodological study. Teaching and Teacher Education.

https://doi.org/10.1016/j.tate.2011.10.010

Cover image

Downloads

Published

October 10, 2015

Online ISSN

2387-6662

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.