Barnekonvensjonen: Kompetanse og kunnskapsbehov i høyere utdanning og blant fagfolk i feltet

Authors

Elise Kipperberg
Keywords: barnekonvensjonen, barns rettigheter, barns menneskerettigheter

Synopsis

En av forutsetningene for å virkeliggjøre barnekonvensjonen og barns menneskerettigheter der barna bor, er at vi som arbeider med og for barn har god kunnskap om rettighetsbestemmelsene i konvensjonen. Dette er et felt jeg har vært opptatt av i snart 30 år, først som leder av Redd Barnas arbeid med barnerettigheter i Norge, og fra 1996 som ansatt ved Universitetet i Stavanger (tidligere Høgskolen i Stavanger). Undervisning, veiledning av studenter og FOU-virksomhet knyttet til barnekonvensjonen har gitt rom for god fordypning. I 2013 -14 var jeg dessuten faglig ansvarlig for et nettbasert enkeltemne om «Barnekonvensjonen- barns menneskerettigheter» som ble opprettet ved barnevernspedagogutdanningen ved Institutt for Sosialfag, med ansatte i fylkesembeter, kommunal forvaltning og profesjonsutøvere i barnehage, skole, helsevesen etc. fra hele landet som deltakere. Studietilbudet har siden 2016 vært organisert som et nettbasert enkeltemne knyttet til masterprogrammet i Interkulturelt arbeid ved VID, avdeling Stavanger, med meg som fagansvarlig også der, noe som har øket kontakten med praksisfeltet.

Målet med denne rapporten er å gi et bidrag til den videre diskusjonen om systematisk opplæring om barnekonvensjonen til studenter ved aktuelle profesjonsutdanninger og for fagfolk i feltet. Temaet tvinger seg fram på nytt i forbindelse med den offentlige høringen i mai 2018 om Norges 5.og 6 rapport til FNs barnekomité. Jeg håper at rapporten vil være nyttig for alle som i ulike sammenhenger er opptatt av at kunnskapen om barnekonvensjonen må styrkes, i pakt med barnekomiteens gjentagende og konkrete anbefalinger om dette.

En varm takk til alle som har bidratt med svar og synspunkter om kompetanse og kunnskapsbehov i høyere utdanning og blant fagfolk i feltet! Stor takk også til ledelsen ved Institutt for sosialfag som har gjort det mulig å fortsette arbeidet mitt med barnekonvensjonen som fokus. 

Da Barne- og familiedepartementet oversendte den aller første kartleggingsrapporten om kunnskapsstatus om FNs barnekonvensjon til høyskoler og universiteter i 1999, ba departementet utdanningsinstansene om å styrke opplæringen om barnekonvensjonen ytterligere, og minnet om «institusjonenes medansvar for å bidra til at barnekonvensjonens bestemmelser oppfylles». Denne oppfordringen er fortsatt høyst aktuell.

Author Biography

Elise Kipperberg

Timelønnet Dosent
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Universitetet i Stavanger
elise.kipperberg@uis.no

References

Barneombudet (2017) Supplerende rapport til FNs barnekomité- Barnets rettigheter.

Barnefattigdom i Norge. Oppvekstrapport fra Barne - og familiedirektoratet 2017. Lastet ned 5. april 2018 fra https://www.bufdir.no/Familie/Barnefattigdom/Barnefattigdom_i_Norge/

Barn har rett! Norges første rapport til FNs barnekomite. Barne- og familiedepartementet 1993. Q 0827.

Barnets rettigheter. Norges andre rapport til FNs komité for barnets rettigheter – 1998. Barne- og familiedepartementet. Q-0983B.

Barnets rettigheter. Norges tredje rapport til FNs komité for barnets rettigheter – 2003. Barne- og familiedepartementet. Q-1054B.

Barnets rettigheter. Norges fjerde rapport til FNs komité for barnets rettigheter – 2008. Barne- og familiedepartementet. Q-1141B.

Barnets rettigheter i Norge. Norges femte og sjette rapport til FNs komite for barnets rettigheter- 2016. Barne- og likestillingsdepartementet. Q-1237 B.

Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child: Norway. CRC/C/15/Add.23. 25 april 1994. (Avsluttende merknader til Norges første rapport til FNs barnekomite av 1993.)

Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child: Norway. CRC/C/15/Add.126. 28. juni 2000 (Avsluttende merknader til Norges andre rapport til FNs barnekomite av 1998.)

Concluding observations of the Committee in the Rights of the Child: Norway. CRC/C/15/Add.262. 3. Juni 2005 (Avsluttende merknader til Norges tredje rapport til FNs barnekomite av 2003).

Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child: Norway CRC/C/NOR/CO/4. 3. mars 2010 (Avsluttende merknader til Norges fjerde rapport til FNs barnekomite av 2008.)

Detrick, S. (1999) A Commentary om the United Nations Convention on the Rights of the Child. Martinus Nijhoff Pbl.

Emnebeskrivelse barnerett, bachelornivå, kode1970, valgemne (10 stp.) i master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Lastet ned 16 april 2018 fra: https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR1970/index.html

Emnebeskrivelse barnerett (10 stp.) ved bachelorstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Stavanger, kode BRV100_1. Lastet ned 16 april 2018 fra http://www.uis.no/studietilbud/oekonomi-og-juss/rettsvitenskap/studieplan-og-emner/

Emnebeskrivelse spesialfag barnerett ved master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø. Kode JUR-3617. Lastet ned 17.april 2 018 fra https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=399224&p_dimension_id=88177

Engfeldt, L. Kunnskapsdepartementet, framlegg ved NFE-HS møte 3 mai 2017. Lastet ned 5.mai 2018 fra http://docplayer.me/48363173-Nytt-styringssystem-og-ny-felles-rammeplan-for-helse-og-sosialfagene.html

Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger. FOR-2017-09-06-1353. Kunnskapsdepartementet 2017.

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning. FOR-2012-06-04-475. Kunnskapsdepartementet, 2012, hefte 6.

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7. FOR-2016-06-07-860.Kunnskapsdepartementet 2016, hefte 10.

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7.trinn og 5.-10 trinn. FOR-2010-03-01-295. Kunnskapsdepartementet 2010, hefte 3.

FNs konvensjon om barnets rettigheter. Revidert oversettelse mars 2003 med to tilleggsprotokoller. Barne- og familiedepartementet. Q-0648 B

FNs barnekomité (2003). Generell kommentar nr. 5 om Generelle tiltak til gjennomføring av Konvensjonen om barnet rettigheter. CRC/GC/2003/5.

FNs barnekomité (2013). Generell kommentar nr. 14 om barnets rett til at hans eller hennes beste skal være et grunnleggende hensyn. CRC/GC/14.

FNs barnekomité (2009). Generell kommentar nr. 12 om barnets rett til å bli hørt. CRC/GC/12.

Grøsland, A.M. (1993) Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. Redd Barna/ Universitetsforlaget.

Hodgin, R.& Newell, P. (2007)Implementation handbook on the Convention on the Rights of the Child. UNICEF.

Høstmælingen, N. (2010). Kartlegging av menneskerettighetsundervisningen i høyere utdanning i Norge. Rapport fra Senter for Menneskerettigheter, 12. august 2010.

Implementering av barnekonvensjonen i fylkesmannsembetene. Rapport til Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet fra Arbeidsgruppe for Implementering av barnekonvensjonen i fylkesmannsembetene. November 2015.

Innvær, S., Gording Stang, E., Ohls, C., Hoel, S. (2009). En kartlegging av opplæringstilbud om barnekonvensjonen i aktuelle utdanninger. HIO rapport 20/ 2009.

Jeløyaerklæringen, 14. januar 2018. Regjeringsavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Kidza har rett! Barnas skyggerapport til FNs barnekomite 2017. Jebbutvalget. http://barneombudet.no/wp-content/uploads/2017/09/Kidza-har-rett.pdf

Kipperberg, E., Haveland, M. H (1998). Kunnskapsstatus om FNs barnekonvensjon ved statlige høgskoler og universiteter i Norge.

Kongeriket Noregs grunnlov. Lov-1814-05-17. Justis- og beredskapsdepartementet.

Kunnskapsdepartementet: Høring om nasjonale retningslinjer for helse og sosialfagutdanninger. Lastet ned 2. mai 2018 fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-nasjonale-retningslinjer-for-helse--og-sosialfagutdanninger/id2593119/

Lile, K.Hadi (2011) FNs barnekonvensjon artikkel 29 (1) om formålet med opplæring: En rettssosiologisk studie om hva barn lærer om det samiske folk (doktorgradsavhandling).

List of Issues in relation to the fifth and sixth periodic reports of Norway. CRC/C/NOR/Q/5-6. 26. Oct. 2017.

List of issues. Replies from Norway to CRC committee. CRC/C/NOR/Q/5-6/Add.1. 28 Febrf. 2018 (received 16 Febr. 2018).

Lov om universiteter om høyskoler (universitets- og høyskoleloven). LOV-2005-04-01-15. Kunnskapsdepartementet 2005, hefte 4.

Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven). LOV-1999-05-21-30. Justis og beredskapsdepartementet.

Lærerprofesjonens etiske plattform. Utdanningsforbundet 2014. Lastet ned 28.april 2018 fra https://www.utdanningsforbundet.no/larerhverdagen/profesjonsetikk/om-profesjonsetikk/larerprofesjonens-etiske-plattform/

Report to the Human Rights Council, UPR process, Norway (2009). A/HRC/WG.6/6/NOR/1.

Saga Kjørholt, E (2016) Prinsippet om barnets rett til liv, overlevelse og optimal utvikling. Kap. 4 i: Høstmælingen, N., Saga Kjørholt, E., Sandberg, K(red). Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget. 3 utgave.

Sjumilssteget- for barn og unges beste. Lastet ned 4 april 2018 fra http://www.sjumilssteget.no

Smith, L. (2008) FNs konvensjon om barnets rettigheter. I: Høstmælingen, N. Saga Kjørholt, E., Sandberg, K. (red). Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget 1. opplag.

Supplerende rapport til Norges femte og sjette rapport til FNs komité for barnets rettigheter. Forum for Barnekonvensjonen 2017.

Supplerende rapport til FNs komité for barns rettigheter. Sametinget, 2016.

Treaty-specific guidelines regarding the form and content of periodic reports to be submitted by States parties under article 44, paragraph 1 (b), of the Convention on the Rights of the Child. CRC/C/58/REV.3. 3.March 2015. Lastet ned 20. januar 2018 fra http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/58/REV.3&Lang=en

Øverlien, C. og Holen Moen, L. (2016): Takk for at du spør! En oppfølgingsstudie om kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn blant blivende barnevernspedagoger, grunnskolelærere og førskolelære. NKVTS rapport 3/2016.

Nettadresser til studietilbud om Barnekonvensjonen:

MIKA - 321Barnekonvensjonen- barns menneskerettigheter. 10 stp. mastermodul ved VID.: https://www.vid.no/emner/barnekonvensjonen-barns-menneskerettigheter/

JUR-6002 Videreutdanning i barnerett .10 stp. ved Universitetet i Tromsø: HTTPS://UIT.NO/UTDANNING/EMNER/EMNE/492615/JUR-6002?AR=2017&SEMESTER=V

JUR1970 – Barnerett. 10 stp. ved Universitetet i Oslo:

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR1970/index.html

Cover for Barnekonvensjonen: Kompetanse og kunnskapsbehov i høyere utdanning og blant fagfolk i feltet
Published
November 12, 2019
Online ISSN
2387-6662