Barnekonvensjonen: Kompetanse og kunnskapsbehov i høyere utdanning og blant fagfolk i feltet

Authors

Elise Kipperberg

Keywords:

barnekonvensjonen, barns rettigheter, barns menneskerettigheter

Synopsis

En av forutsetningene for å virkeliggjøre barnekonvensjonen og barns menneskerettigheter der barna bor, er at vi som arbeider med og for barn har god kunnskap om rettighetsbestemmelsene i konvensjonen. Dette er et felt jeg har vært opptatt av i snart 30 år, først som leder av Redd Barnas arbeid med barnerettigheter i Norge, og fra 1996 som ansatt ved Universitetet i Stavanger (tidligere Høgskolen i Stavanger). Undervisning, veiledning av studenter og FOU-virksomhet knyttet til barnekonvensjonen har gitt rom for god fordypning. I 2013 -14 var jeg dessuten faglig ansvarlig for et nettbasert enkeltemne om «Barnekonvensjonen- barns menneskerettigheter» som ble opprettet ved barnevernspedagogutdanningen ved Institutt for Sosialfag, med ansatte i fylkesembeter, kommunal forvaltning og profesjonsutøvere i barnehage, skole, helsevesen etc. fra hele landet som deltakere. Studietilbudet har siden 2016 vært organisert som et nettbasert enkeltemne knyttet til masterprogrammet i Interkulturelt arbeid ved VID, avdeling Stavanger, med meg som fagansvarlig også der, noe som har øket kontakten med praksisfeltet.

Målet med denne rapporten er å gi et bidrag til den videre diskusjonen om systematisk opplæring om barnekonvensjonen til studenter ved aktuelle profesjonsutdanninger og for fagfolk i feltet. Temaet tvinger seg fram på nytt i forbindelse med den offentlige høringen i mai 2018 om Norges 5.og 6 rapport til FNs barnekomité. Jeg håper at rapporten vil være nyttig for alle som i ulike sammenhenger er opptatt av at kunnskapen om barnekonvensjonen må styrkes, i pakt med barnekomiteens gjentagende og konkrete anbefalinger om dette.

En varm takk til alle som har bidratt med svar og synspunkter om kompetanse og kunnskapsbehov i høyere utdanning og blant fagfolk i feltet! Stor takk også til ledelsen ved Institutt for sosialfag som har gjort det mulig å fortsette arbeidet mitt med barnekonvensjonen som fokus. 

Da Barne- og familiedepartementet oversendte den aller første kartleggingsrapporten om kunnskapsstatus om FNs barnekonvensjon til høyskoler og universiteter i 1999, ba departementet utdanningsinstansene om å styrke opplæringen om barnekonvensjonen ytterligere, og minnet om «institusjonenes medansvar for å bidra til at barnekonvensjonens bestemmelser oppfylles». Denne oppfordringen er fortsatt høyst aktuell.

Author Biography

Elise Kipperberg

Timelønnet Dosent
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Universitetet i Stavanger
elise.kipperberg@uis.no

Forside

Downloads

Published

November 12, 2019

Online ISSN

2387-6662

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.