Hjelp til lærere i klasserommet - lokale tiltak for bedre læringsmiljø og økt inkludering: En nasjonal kartlegging av ambulerende team

Authors

Svein Erik Nergaard

Keywords:

pedagogikk, læringsmiljø, inkludering, ambulerende team, grunnskolen

Synopsis

Denne rapporten omhandler en kartlegging og spørreundersøkelse i norske kommuner 2013-14 om tiltak som er etablert for å gi hjelp og støtte til lærere i grunnskolen. Slike tiltak kan betegnes som ambulerende team. Det er Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Svein Erik Nergaard og Nina Grini som har gjennomført spørreundersøkelsen i kommunene og tiltakene.

Hensikten med undersøkelsen er å få mer kunnskap om ambulerende team. Denne arbeidsmåten i skolene er i sterk vekst i mange kommuner og det er viktig å få kunnskap med tanke på å kunne bidra til å evaluere, forbedre og eventuelt stimulere tiltakene. Etablering av ambulerende team er lokale initiativ som vokser fram ut fra lokale behov og den raske veksten kan tyde på at vurdering av effekten er god. Arbeidsmåten innebærer også i en del tilfeller en interessant omdisponering av ressurser fra en segregerende til målsetting om en mer inkluderende praksis. Sentrale forhold er forekomst, organisering, kompetanse hos ansatte, arbeidsmåter og samarbeid med PP-tjenesten. Kartleggingen av forekomst av tiltak er omtalt i en artikkel i Spesialpedagogikk nr. 7, 2013 (Jahnsen & Grini 2013), og hovedresultatene fra spørreundersøkelsen i tiltakene er beskrevet i en artikkel i Spesialpedagogikk nr. 2, 2015 (Nergaard & Grini 2015). Hensikten med denne rapporten er å gi en samlet og mer helhetlig og grundig framstilling av undersøkelsen og fenomenet ambulerende team.

Author Biography

Svein Erik Nergaard

Forsker
Universitetet i Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
svein.nergaard@uis.no

References

Bachmann, K. og Haug, P. (2006). Forskning om tilpasset opplæring. Volda: Høgskulen (Forskningsrapport nr. 62)

Berg, P. J. (2015). Kommunal styring i skolen. En studie av styring som kommunikasjon i lys av Luhmanns systemteori. Doktoravhandling ved NTNU 2015:87.

Borg, E., Christensen, H., Fossestøl, K. og Pålshaugen, Ø. (2015). Hva lærere ikke kan. AFI Rapport 6. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet

https://doi.org/10.7577/afi/rapport/2015:6

Charlton, T. & David, K. (ed.) (1997). Managing Misbehaviour in Schools. Routledge, London.

Ertesvåg, S. K. (2012). Leiing av endringsarbeid i skulen. Oslo: Gyldendal Akademisk 2012.

Fullan, M. (2014). Å dra i samme retning: Et skolesystem som virker. Oslo: Kommuneforlaget.

Fullan, M. (ed.) (2009). The Challenge of change. Start school improvement now!. Second edition. Corwin. A SAGE Company. Calefornia.

https://doi.org/10.4135/9781452218991

Gustavsen, A. M. og Nordahl, T. (2009). Atferdsproblemer i norsk skole - et mindre problem enn antatt. Bedre skole nr 3.

Hargreaves, A. & Fullan, M. (2012) Professional capital: Transforming teaching in every school. New York :Teachers College Press.

Hattie, J., & Goveia, I. (2013). Synlig læring : Et sammendrag av mer enn 800 metaanalyser av skoleprestasjoner. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Haug, P. (2003). Evaluering av Reform 97. Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97. Oslo: Norges Forskningsråd.

https://doi.org/10.18261/ISSN1504-2987-2004-04-02

Jahnsen, H., Nergaard, S. og Grini, N. (2011). Er alle med? Smågruppetiltak for elever som viser problematferd og/eller lav skolemotivasjon. En kartlegging på 1. - 7. trinn i grunnskolen. Porsgrunn: Lillegården kompetansesenter.

Jahnsen, H., Nergaard, S., Rafaelsen, F. og Tveit, A. (2009). Den ene dagen. Porsgrunn: Lillegården kompetansesenter.

Jahnsen, H., Nergaard, S. og Flaatten, S. V. (2006) I randsonen: Forekomst og organisering av smågruppetiltak for elever på ungdomstrinnet som viser problematferd og lav skolemotivasjon. Porsgrunn: Lillegården kompetansesenter.

Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartementet (1991). Om opplæring av barn og unge med særskilte behov: tillegg til St. meld. nr. 54, 1989-90. Oslo: 1989 (St. meld. nr. 35 (1990-91)).

Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartementet (2002). Rundskriv F-120-02 Satsingsområder for utdanningssektoren i 2003.

Kleven, T. A. (2008): Validity and validation in qualitative and quantitative research. I: Nordisk pedagogikk, 3, 219-233

https://doi.org/10.18261/ISSN1891-5949-2008-03-05

Kom nærmere (2009). Sluttrapport fra FoU-prosjektet Hvordan lykkes som skoleeier? Tønsberg/Oslo : Pricewaterhouse Coopers/KS.

Meld. St. 20 (2012-2013) - På rett vei. Oslo: Kunnskapsdepartementet

Meld. St. 18 (2010-2011) - Læring og fellesskap. Oslo: Kunnskapsdepartementet

Meld. St. 22 (2010 - 2011) - Motivasjon - Mestring - Muligheter. Kunnskapsdepartementet

Mitchell, D. (2008). What really works in special and inclusive education : Using evidence-based teaching strategies (Education). London: Routledge.

Midthassel, U. V. (2014). Læringsmiljø og klasseledelse. Profesjonsrettet pedagogikk 8-13 [Oslo] : Cappelen Damm akademisk, 2014).

Nergaard, S. (2023). Hva skjer i grunnskolen -bare mer segregering? Utdanning 13.

Nordahl, T. (2015). Evindens og undervisning. Utdanning nr.21

Nordahl,T., Overland,T. (2015). Tilpasset opplæring og individuelle opplæringsplaner : tilfredsstillende læringsutbytte for alle elever! (Kontaktlærerserien) , Oslo: Gyldendal Akademisk.

Nordahl, T., Manger, T., Sørlie, M-A. & Tveit, A. (2005). Atferdsproblemer blant barn og unge. Bergen: Fagbokforlaget.

Nordahl, T. (2000). En skole - to verdener : Et teoretisk og empirisk arbeid om problematferd og mistilpasning i et elev- og lærerperspektiv (Vol. 11/2000, NOVA-rapport (trykt utg.)). Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

https://doi.org/10.7577/nova/rapporter/2000/11

Nordahl, T., & Overland, T. (1998). Idealer og realiteter : Evaluering av spesialundervisningen i Oslo kommune (Vol. 20/98, NOVA-rapport (trykt utg.)). Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

https://doi.org/10.7577/nova/rapporter/1998/20

Nordenbo, S., Larsen, S., Tiftikci, M., Wendt, N., Østergaard, R., Tiftikci, Niriman, & Østergaard, Susan. (2008). Lærerkompetanser og elevers læring i førskole og skole læring i førskole og skole : Et systematisk review utført for Kunnskapsdepartementet, Oslo. København: Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.

NOU 2003: 16 I første rekke - Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle. Oslo: Kunnskapsdepartemenet

NOU 2015: 2 - Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Oslo: Kunnskapsdepartementet

Ogden, T. (2012) Atferdsproblemer og myten om den inkluderende skolen. I : Bedre skole nr.4.

Postholm, M. B., Interaktiv aksjonsforskning: Forskere og praktikere i gjensidige bytteforhold

Roland, E. (2015). Problemløsningsmodeller. Oslo: Universitetsforlaget.

Roland, P., & Westergård, E. (2015). Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. Oslo: Universitetsforlaget.

Strandkleiv, O. I. og Lindbäck, Thomas (2015). Nordahls evidens. Utdanning nr.18

Sørlie. M.-A. (1991). Alternative skoler: Lokale kompetansesentra for utsatt ungdom: En utredning om alternative opplæringstiltak i Norge. Oslo: Barnevernets Utviklingssenter (Rapportserie fra Barnevernets Utviklingssenter; 4)

St. meld. 19 (2009-10) Tid for læring. Oslo: Kunnskapsdepartementet

Cover photo

Downloads

Published

June 29, 2016

Online ISSN

2387-6662

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.