Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling

Authors

Finn Ove Båtevik; Brita Gjerstad; Gro Marit Grimsrud; Øystein Lund Johannessen; Grete Netteland; Svein Ingve Nødland; Lin Prøitz; Geir Skeie; Gunn Vedøy

Keywords:

arbeidsinnvandring, regional utvikling, Vestlandet

Synopsis

I mange sammenhenger omtales arbeidsinnvandrere som midlertidig arbeidskraft. For Vestlandet er de mye mer. De er og vil i fremtiden fortsatt kunne være en viktig ressurs for næringer og lokalsamfunn. Men dette forutsetter strategier og engasjement fra berørte lokale og regionale aktører, foruten selvsagt også vilje til deltakelse fra arbeidsinnvandrerne selv. Disse temaene har vært de sentrale i forskningsprosjektet “Arbeidsinnvandring til Vestlandet. Arbeidsinnvandring som ressurs i regional utvikling” som har vært gjennomført i de fire vestlandsfylkene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland i perioden 2013-2016. Prosjektet har hatt som hovedmål å utvikle kunnskap om arbeidsinnvandringens rolle og betydning i regionen. Vi har særlig lagt vekt på i hvilken grad og hvordan kommunene på Vestlandet, i eget arbeid og i samarbeid med andre aktører, har håndtert arbeidsinnvandringen slik at det ressurspotensialet som denne gruppen representerer for arbeidslivet og samfunnslivet har blitt ivaretatt på best mulig måte.

Prosjektet har bestått av tre delprosjekt som hver for seg belyser ulike sider ved kommuners og fylkeskommuners måte å arbeide på i møte med arbeidsinnvandringen til landsdelen. Første delprosjekt har lagt vekt på å fremskaffe ny kunnskap om hvem arbeidsinnvandrerne til Vestlandet er, hvor de bosetter seg og hvilke næringer de arbeider innenfor samt hvilke effekter arbeidsinnvandringen kan sies å ha, særlig når det gjelder demografisk utvikling og næringsliv. Delprosjekt to har omhandlet møtet mellom arbeidsinnvandrerne og det kommunale tjenesteapparatet, kommunenes politikk og organisering av tjenestetilbudet overfor arbeidsinnvandrerne som gruppe samt hvordan tjenestetilbudet overfor denne gruppen fungerer. Delprosjekt tre har belyst kommunenes og fylkeskommunenes tilrettelegging av informasjon for arbeidsinnvandrere og hvorvidt denne målgruppen opplever denne informasjonen som relevant og tilfredsstillende.

Resultatene fra de tre delprosjektene blir grundig redegjort for i hver sin del av den foreliggende rapporten, henholdsvis i kapittel 2, 3 og 4. Avslutningsvis, i kapittel 5, forsøker vi i kortform å trekke frem hovedpoenger og motivasjon for at kommuner og fylkeskommuner på Vestlandet skal jobbe videre med de utfordringer som har kommet frem i vår forskning. I dette innledende kapitlet gis en samlet oversikt over forskningsprosjektet. Bakgrunn, problemstillinger og opplegg blir gjort nærmere rede for i avsnittene 1.1 – 1.3. Hva vi har funnet gjennom våre undersøkelser fremgår så av avsnittene 1.4 – 1.9. I avsnitt 1.10 trekkes frem noen utfordringer som vil være viktig å gripe fatt i for å realisere det potensial som arbeidsinnvandrere representerer for landsdelen.

Author Biographies

Finn Ove Båtevik

Professor
Institutt for sosialfag
Høgskulen i Volda
finn.ove.batevik@hivolda.no

Brita Gjerstad

Førsteamanuensis
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Universitetet i Stavanger
brita.gjerstad@uis.no

Gro Marit Grimsrud

Førsteamanuensis
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag
Høgskulen på Vestlandet
gro.marit.grimsrud@hvl.no

Øystein Lund Johannessen

Forsker I
Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag
Senter for interkulturell kommunikasjon
VID
oystein.l.johannessen@vid.no

Grete Netteland

Instituttleder
Institutt for samfunnsvitskap
Høgskulen på Vestlandet
grete.netteland@hvl.no

Svein Ingve Nødland

Seniorforsker
NORCE
svno@norceresearch.no

Lin Prøitz

Professor
Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon
Høgskolen i Østfold
lin.proitz@hiof.no

Geir Skeie

Vitenskapsombud
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Universitetet i Stavanger
geir.skeie@uis.no

Gunn Vedøy

Professor
Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis
VID
gunn.vedoy@vid.no

References

Aasbrenn, K. (1989). Uttynningssamfunnet. Det demografisk uttynnede - men ikke avfolkede - utkantsamfunn. Tidsskrift for samfunnsforskning. 30(5/6), 509-519

Amdam, J. og Amdam, R (2000): Kommunikativ planlegging - regional planlegging som reiskap for organisasjon og samfunnsutvikling. Oslo: Det norske samlaget.

Amdam, R. (2005): Planlegging som handling. Oslo: Det norske samlaget.

Berg, B. og Svendsen, S. (2012) Fra flyktning til floraværing? : Evaluering av flyktning- og innvandrerarbeidet i Flora kommune. Trondheim: NTNU Samfunnsforsking

BLD (2016). Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019. https://www.regjeringen.no/contentassets/48ed7783842b410881a7da36ab530c72/no/pdfs/regjeringens-handlingsplan-uu.pdf

Bodvarsson, Ö. B., Simpson, N. B. og Sapber, C. (2015). Migration Theory. I: Chriswick, B. R. og Miller, P. W. (Red.). Economics of International Migration. Volume 1A, 3-52. Amsterdam: Elsevier.
https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53764-5.00001-3

Bratsberg, B., Røed, K. og Raaum, O. (2011). Yrkesdeltaking på lang sikt blant ulike innvandrergrupper i Norge. Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning, rapport 1/2011

Bratsberg, B. (2015): Arbeidsinnvandringen til Norge: Omfang og drivkrefter siste 20 år. Foredrag på Avslutningskonferanse for prosjektet Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring. http://fafo.no/~fafo/images/pub/lysark/150521bernt_bratsberg.pdf. Nedlastet 21. Juni 2016.

Bratsberg, B., Dølvik, J. E. og Raaum, O. (2015): Open borders, economic shocks and work migration. Revidert versjon av paper for conference, Migration: Global Development, New Frontiers, NORFACE, 2013

Bugge, M. M., Solberg, E., Fridholm, T. og Sivertsen, G.: Kunnskap i system. En kartlegging av kunnskapsfunksjonen på det arbeids- og velferdspolitiske området i Sverige, Danmark og Canada. Oslo: Rapport 47/2013 Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Butler, J. (1990). Gender trouble: Feminism and the subversion of identity. New York: Routledge.

Båtevik, F. O. (2013). Population and settlements - long-term trends and current changes. I: Rusten, G., Pothoff, K. og L. Sangolt (Red.). Norway: nature, industry and society. Oslo: Fagbokforlaget.

Båtevik, F.O, Grimsrud, G.M og Netteland, G. (2014). Nye innbyggjarar, nye utfordringar? Vestlandskommunane i møte med arbeidsinnvandrarane. Volda: Møreforsking Rapport nr. 59/2014

Båtevik, F.O, Yttredal, E.R. og Hanche-Olsen, M. (2013). Kompetanse for ei kunnskapsintensiv framtid. Kva gjer marine og maritime arbeidsplassar i Møre og Romsdal attraktive for høgt utdanna arbeidskraft? Volda: Møreforsking.

Castles, S. de Haas, H. og Miller, M. J. (2014). The age of migration - international population movements in the modern world. Fifth edition. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Christiansen, E. (2007) Inclusiveness as a parameter in design of online interaction with public authorities. I Kanstrup, Nyvang & Sorensen (Red.): Perspectives on e-governance. eBook and BOD, Aalborg: Aalborg University Press.

Dix, A., Finlay, J., Abowd, J.D. og Beale, R. (2004) Human-Computer Interaction, , Pearson Education, London.

Eldring, L og Friberg, J. H. (2013). Europeisk arbeidsmobilitet: Utfordringer for de nordiske arbeidsmarkedene. Søkelys på arbeidslivet, 30 (1-2): 22-39.
https://doi.org/10.18261/ISSN1504-7989-2013-01-02-02

Engbersen, G. og Snel, E. (2013): Liquid migration: dynamic and fluid patterns of pos-accession migration flows. I Glorius, B., Grabowska-Lusinka og Rindoks, A. (Red.): Mobility in Transition,: Migration Patterns after EU-Enlargement (s. 21-40). Amsterdam: Amsterdam University
https://doi.org/10.1017/9789048515493.002

Engen, T.O. (1985): Migrasjonspedagogikk. Oslo: Gyldendal.

FAD (2006). St.meld. nr. 17 (2007-2008) Eit informasjonssamfunn for alle. Oslo: Det kongelege fornyings- og administrasjonsdepartement. Lastet ned juni 2016: https://www.regjeringen.no/contentassets/25977d684a26494ead8da4106fdd267f/nn-no/pdfs/stm200620070017000dddpdfs.pdf

FAD (2012) På nett med innbyggerne. Regjeringens digitaliseringsprogram. Oslo: Lastet ned juni 2016: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/pa-nett-med-innbyggerne/id698435/

Favell, A. (2008): The new face of East West migration in Europe. Journal of Ethnic and Migration Studies, 34(5), 701-16.
https://doi.org/10.1080/13691830802105947

Fekjær, S. B. (2011). Registerdata i praksis - ikke bare å trykke på "play". I: Fangen, K og Sellerberg, A-M (Red.). Mange ulike metoder. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Foss, P.K. (2016) Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering av kommunale tjenester. Dokument 3:6 (2015-2016).

Fossland, T. og Aure, M. (2011): Når høyere utdanning ikke er nok: Integrasjon av høyt utdannede innbyggere på arbeidsmarkedet. Sosiologisk tidsskrift (19), 131 - 152
https://doi.org/10.18261/ISSN1504-2928-2011-02-02

Freeman, G. (1986): 'Migration and the political economy of the welfare state', The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, vol. 485, no. 1, pp. 51-63, sitert i Brochmann, G. og Haglund, A.: Migrants in the Scandinavian welfare state. The emergence of a social policy problem, i Nordic Journal of Migration Research, 1(1) 2011.
https://doi.org/10.1177/0002716286485001005

Friberg, J.H. og Eldring, L. (2011): Polonia i Oslo 2010: Mobilitet, arbeid og levekår blant polakker i hovedstaden. Oslo: FAFO-rapport 2011:27

Friberg, J.H. (2012) The stages of migration. Fromm going abroad to settling down: Post-accession Polish migrant workers in Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies 38(10), 1589-1605(17)
https://doi.org/10.1080/1369183X.2012.711055

Friberg, J.H., Dølvik, J.E. og Eldring, L. (2013): "Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral Europa", Temanotat, Velferd, arbeidsliv og migrasjon - VAM, Forskningsrådet

Friberg, J.H., Tronstad, K.R. og Dølvik, J.E. (2012): Central and Eastern European labour migration to Norway. Trends, conditions and challenges. I: Free Movement of Workers and Labour Market Adjustment, Recent Experiences from OECD countries and the European Union. OECD.

Friberg, J.H. (2016): "Arbeidsmigrasjon. Hva vet vi om konsekvensene for norsk arbeidsliv, samfunn og økonom", FAFO-rapport 2016:02

Giskeødegård, M. (2015). Muligheter og utfordringer ved en multikulturell arbeidsstokk på Ulstein verft. Volda: Møreforsking.

Gjerstad, B., Johannessen, Ø.L., Nødland, S.I., Skeie, G. og Vedøy, G. (2012): Regional integreringspolitikk og praksis. Kunnskapsstatus og utviklingsmuligheter. Rogaland som case Stavanger: SIK-rapport 2012:2

Gjerstad, B. Johannessen, Ø. L., Nødland, S. I., Skeie, G. og G. Vedøy (2015): "Policies in municipal public services and migration to Norway", article, Politeja, 8 (31/2), pp 159 - 184/2015
https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.31_2.11

Grimsrud, G.M. og Båtevik, F.O. (2016). Velkommen til bygda? Tilflyttingsarbeidets tvetydighet. I: Haugen, M. S., Storstad, O. og Villa, M. (red). Lokalsamfunn i fremtiden. Under publisering.

Gundersen, F. og Juvkam, D. (2013). Inndelinger i senterstruktur, sentralitet og BA-regioner. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning.

Guribye, E. (2016). Two waves, two contexts: On the changing conditions for social networking among Polish migrants in Norway. Forthcoming in: Slany, K., Guribye, E., Pustulka, P. og M. Ślusarczyk (Red.). Transnational family lives: 'Doing family' between Poland and Norway. Peter Lang Publishing.

Guribye, E., Pustulka,P., Ślusarczyk, M. (2016). In and out of the diaspora: Polish migrantorganizations in Norway. Forthcoming in: Slany, K., Guribye, E., Pustulka, P. og M. Ślusarczyk (Red.). Transnational family lives: 'Doing family' between Poland and Norway. Peter Lang Publishing.

Guthu, L. og Holm, S. (2010). Innvandrere på nett. En analyse av innvandreres digitale kompetanse. Oslo,Vox. Lastet ned juni 2016: http://www.vox.no/contentassets/eab2d86f40aa4f118e3b8d6b59565208/innvandrere_pa_nett2.pdf

Habermas, J. (1987): Lifeworld and system: A Critique of Functionalist Reason. The Theory of Communicative Action Volume 2, Polity Press, Cambridge

Hanche Olsen, M., Båtevik, F. O., Olsen, G.M. og Ytterdal, E.R. (2011a): Dei nye hendene: familieinnvandrere i helse- og omsorgssektoren, Volda: Møreforsking.

Hanche Olsen, M., Båtevik, F. O., Olsen, G.M. og Ytterdal, E.R. (2011b): Dei nye hendene - Offentlig sektor i møte med arbeidsinnvandrere. Volda: Møreforsking.

Hansen, J. C og Selstad, T (1999). Regional omstilling: strukturbestemt eller styrbar? Oslo: Universitetsforlaget.

Healey, P. (2006) Transforming Governance: Challenges of Institutional Adaptation and a New Politics of Space. European Planning Studies Vol. 14, No. 3.
https://doi.org/10.1080/09654310500420792

Hoem, A. (1978): Sosialisering. Oslo: Universitetsforlaget.

Johannessen, Ø.L. Odden, G., Steinnes, A. og O. Ryndyk (2013) Afghans and Early Childhood Education. A Pilot Study. Stavanger: SIK-rapport 2013:2.

Kosakowska-Berezecka, N., Żadkowska, M., Gjerstad, B., Świdrak, Kwiatkowska, A., Odden, G., Ryndyk., O., Krys, K., & Vedøy., G. (Accepted). Changing country, changing gender roles-migration and transformation of gender roles within the family-a case of Polish migrants in Norway. I M. R. T. de Guzman, J. Brown, and C. P. Edwards (Red.), Parenting from afar: The reconfiguration of family across distance. New York: Oxford University Press

Lauritsen, K. og Berg, B. (2014): Med kurs for tverrkulturell kompetanse. Hordalandsmodellen. Hordaland Fylkeskommune.

Lovdata (2013a). Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet). Lastet ned juni 2016: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-60

Lovdata (2013b). Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). Lastet ned juni 2016: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-61

Meld. St. 17 (2012-2013): Byggje - bu - leve. Ein bustadspolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar.

Motzfeldt, Sissel C. og Viggen, M. (2007). Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper. Oslo, Statskonsult, rapport 2007:01. Lastet ned juni 2016: https://www.udi.no/globalassets/global/forskning-fou_i/utlendingsforvaltningen/effektiv-og-maalrettet-informasjon-kommniksjon-med-innvandrergrpper.pdf

Møre og Romsdal fylkeskommune (2015): Kommunestrategi for Møre og Romsdal fylkeskommune. Møre og Romsdal fylkeskommune.

Netteland, G. og Dralega, C.A. (2012). Mot eit multikulturelt Sogn og Fjordane. Vestlandsforskingsrapport nr. 13/2012. Lastet ned juni 2016: http://www.vestforsk.no/filearchive/vf-rapport-13-2012-multukulturelt-sogn-og-fjordane.pdf

Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. London: Morgan Kaufmann.
https://doi.org/10.1016/B978-0-08-052029-2.50005-X
https://doi.org/10.1016/B978-0-08-052029-2.50010-3
https://doi.org/10.1016/B978-0-08-052029-2.50008-5
https://doi.org/10.1016/B978-0-08-052029-2.50003-6
https://doi.org/10.1016/B978-0-08-052029-2.50011-5
https://doi.org/10.1016/B978-0-08-052029-2.50006-1
https://doi.org/10.1016/B978-0-08-052029-2.50009-7
https://doi.org/10.1016/B978-0-08-052029-2.50007-3
https://doi.org/10.1016/B978-0-08-052029-2.50004-8
https://doi.org/10.1016/B978-0-08-052029-2.50013-9
https://doi.org/10.1016/B978-0-08-052029-2.50012-7

NOU (2010:7): Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet. Oslo. Departementenes Servicesenter.

NOU (2011:4): Bedre integrering. Mål, strategier, tiltak. Oslo: Departementenes Servicesenter.

NOU (2011:7): Velferd og migrasjon. Den norske modellens framtid. Oslo: Departementenes Servicesenter.

NOU (2013:14): Kulturutredningen 2014. Oslo: Departementenes Servicesenter.

Nødland, S.I. og Vassenden, A. (2011): Inkludering i idrettslag. Stavanger: IRIS-rapport 066/2011

Odden, G. (2016), "They believe dirty kids mean happy kids". Polish female migrants on being a mother in Norway. Miscellanea Anthropologica et Sociologica (accepted)

Otterstad, A. M. (Red.) (2008). Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold - fra utsikt til innsikt. Oslo: Universitetsforlaget.

Putman, R. (2015). Our Kids- the American dream in crises. New York: Simon & Schuster.

Ryndyk, O. (2016) Re-thinking Fatherhood and Manhood among Polish Migrant Fathers in Norway, Miscellanea Anthropologica et Sociologica (accepted)

Ryndyk O. og Johannessen, Ø. L. (2015): Review of research literature on parenting styles and childrearing practices among Poles: Historical and Contemporary Perspectives. Stavanger: SIK-rapport 2014:2.

Sandnes, T. og Henriksen, K. (2014). Familieinnvandring og ekteskapsmønster. Oslo-Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå.

Skog, O-J. (2004). Å forklare sosiale fenomen. En regresjonsbasert tilnærming. Oslo: Gyldendal.

Stambøl, L. S (2013). Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn. Oslo - Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå.

Statistisk sentralbyrå (2011). Standard for yrkesklassifisering (STYRK-08). Oslo - Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå.

St.meld. nr 18 (2007-2008: Arbeidsinnvandring. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-18-2007-2008-/id507744/

Strauss, A. L.; Corbin, J. M. (1990) Basics of Qualitative research: grounded theory procedures and techniques. Newsbury Park, California: Sage.

Streinkellner. A. (2012). Norges innvandrere - både høyt og lavt utdannet. Samfunnspeilet 2012 (5), 27-32.

Søholdt, S., Aasland, A., Onsager, K. og Vestby G.M. (2012). Derfor blir vi her - innvandrere i Distrikts-Norge. Oslo, NIBR.
https://doi.org/10.7577/nibr/rapport/2012/5

Sørlie, K (2010). Bosetting, flytting og regional utvikling, I Frønes, I og Kjølsrød (Red.), Det norske samfunn. Oslo: Gyldendal, s. 457-478

Thorshaug, K., Valenta, M., Berg, B. (2009): Arbeidsinnvandring: Konsekvenser for det kommunale apparatet. IMDi-rapport 1:2009, Oslo.

Thorsdalen, B. (2016). En demografisk beskrivelse av arbeidsinnvandrere frå EU/EØS og deres familier. Oslo, SSB. Rapport 2016/03. Lastet ned juni 2016: https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/253560?_ts=152b138ba58

Utdanningsdirektoratet & NAFO (2009): Veiledningshefte: språkkompetanse i grunnleggende norsk, Oslo: Utdanningsdirektoratet.

Yin, R. K. (1994) Case Study Research: design and methods. Thousand Oaks, California: Sage Publications.

Żadkowska M., Kosakowska-Berezecka N., Ryndyk, O. (2016, manuscript after 1st review). Two worlds of fatherhood - the comparison of Polish fathers in Poland and in Norway. I: K. Slany, E. Guribye,P. Pustułka, M. Ślusarczyk (Red): Migration - Ethnicity - Nation: Studies in Culture, Society and Politics. Peter Lang International Publishing House.

Zander, P., Georgsen, M. and Nyvang, T. (2011) Scandinavian Participatory Design - Beyond Design, Beyond Scandinavia, Paper, Aalborg: Aalborg University,

Øia, T. (Red) (2005): Innvandrerungdom - integrasjon og marginalisering. NOVA Rapport 2005:20 Oslo: NOVA
https://doi.org/10.7577/nova/rapporter/2005/20

Østby, L 2013. Innvandrernes regionale fordeling. Hvor i landet betyr EU-innvandringen mest? Samfunnsspeilet, 5/2013, 20-26. http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/ssp/_attachment/157015?_ts=143715dfa88

Østby, L 2016. Innvandrernes demografi. Stadig mest innvandring fra Polen. Samfunnsspeilet. 1/2016. http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/stadig-mest-innvandring-fra-polen
Cover image

Downloads

Published

February 1, 2017

Online ISSN

2387-6662

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.