Frivillighet i samvirke: Frivillige organisasjoners medvirkning i redningstjeneste og beredskapsarbeid

Authors

Tora Aasland

Keywords:

frivllighet, frivillige organiasjoner, beredskapsarbeid, samvirke

Synopsis

Samvirke er en form for organisasjon med tradisjoner langt tilbake i tid. Samtidig er samvirke en arbeidsmåte for samarbeid og samhandling. Likevel er det noe mer og annet enn samarbeid og samhandling. Samvirke betyr også tillit og felles forståelse. Tradisjonelt er samvirke basert på frivillig og åpent medlemskap og demokratisk styring.

Samvirke har vært en grunnleggende arbeidsform for norsk redningstjeneste siden den ble formelt etablert i 1960-årene. Beslutningsgrunnlaget viser tydelig at basis for all redningstjeneste i Norge var en dypt forankret vilje til å hjelpe når ulykker skjer. Redningstjenesten angår hele samfunnet, og staten bruker egne ressurser samtidig som den legger til rette for at frivillige organisasjoner og private aktører kan bidra med sin kapasitet og sin kompetanse.

Samvirke som arbeidsform i redningstjeneste og beredskapsarbeid er unikt for Norge. Gjennom beredskapssamvirke er det utviklet hensiktsmessige og effektive samarbeidsformer mellom offentlige og frivillige ressurser, bygget på tillit, nærhet og lokalkunnskap.

Selv om dette er verdier og arbeidsmåter som burde være ideelle for å håndtere vanskelige situasjoner, er det trusler. De ytre truslene ligger i en samfunnsutvikling med stadig mer målstyring, sterkere profesjonalisering, utfordringer av det tillitsbaserte, og mer sentralisering og effektivisering. De indre truslene er konsekvenser av manglende kunnskap og forståelse, manglende helhetssyn og uklarhet i roller, ansvar og ledelse.

Målet med denne avhandlingen er å se nærmere på beredskapssamvirke som arbeidsform, både i seg selv med sin historie og sine erfaringer og i lys av de truslene det står overfor.

Hovedproblemstillingen for dette arbeidet er: Hva karakteriserer samvirke som arbeidsform i redningstjeneste og beredskapsarbeid i Norge, og hvilke trusler står denne arbeidsformen overfor i dag?

For å finne svar, måtte problemstillingen operasjonaliseres. Dette er gjort gjennom å stille forskningsspørsmål. Disse spørsmålene er beskrevet og belyst i avhandlingens kunnskapsgrunnlag, søkt ytterligere forstått gjennom dokumentanalyser og intervjuer med informanter, og drøftet i lys av ulike teorier og erfaringer.

Spørsmålene er:

  • Hva forstås med samvirke som arbeidsform?
  • Hvordan skiller denne arbeidsformen seg fra samarbeid i allmenn forstand?
  • Hva slags forskningsbasert kunnskap kan gi bedre forståelse av beredskapssamvirke?
  • Hva er de frivillige organisasjonenes bidrag i redningstjeneste og beredskapsarbeid?
  • Hvordan er aktørenes egen forståelse av beredskapssamvirket?
  • Hvilken betydning har lokal kunnskap og lokal historie for medvirkning i beredskapsarbeidet?
  • Hvilken betydning har tillit og gjensidig respekt?
  • Hvordan påvirkes  samvirke av sentralisering og andre effektiviseringsreformer som berører beredskapsoppgaver?
  • Hvilken betydning har rolleforståelse og ledelse for arbeidet med samfunnssikkerhet?
  • Hvordan kan kunnskap om rolleforståelse og ledelse i beredskapsarbeidet styrke samvirkegrunnlaget og dempe spenningen mellom sentrale direktiver og lokale aktører?

Strukturendringer, sentraliseringer og ulike effektiviseringsreformer vanskeliggjør samarbeid på tvers av det profesjonelle og det frivillige. Verdien av lokalkunnskap og helhetsperspektiv blir mindre synlig når det ikke er så lett å måle. Det samme gjelder det humane perspektivet, trangen til å hjelpe, som de frivillige organisasjonene er garantister for. Manglende kunnskap og fravær av møteplasser fører til mangelfull ledelse og dårlig samordning For å utvikle samvirke som arbeidsform, trengs også kunnskap og øvelser – helst sammen.

Author Biography

Tora Aasland

Dr.philos
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Doktorgradsprogram: Risikostyring og samfunnssikkerhet
Universitetet i Stavanger
toraaasland123@gmail.com

References

Aarebrot, F. & Evjen, K. (2014) Land, makt og følelser. Stats- og nasjonsbygging. Fagbokforlaget, Oslo.

Aaserød, A. (2019). Rettslige problemer i redningstjenesten. Oslo: Gyldendal.

Aasland, D. G. (2017). Fra mål til mening. Oslo: Gyldendal.

Aasland, T. & Braut, G., S. (2022) Independence, trust and loyalty. The county governor's coordination of public and voluntary resources in crisis in Norway. Journal of Contingencies and Crisis Management ID JCCM12399, DOl: 10.1111/1468-5973.12399 https://journals.sfu.ca/ipmr/index.php/ipmr/article/view/354/367

https://doi.org/10.1111/1468-5973.12399

Aasland, T. & Braut, G.S. ( 2018). "Ressursene som finner hverandre. Samvirke - lokal arbeidsform eller sentralt styringsprinsipp?" Heimen 55 (2): 141-160. https://www.idunn.no/file/pdf/67068855/ressursene_som_finner_hverandre.pdf

https://doi.org/10.18261/issn.1894-3195-2018-02-06

Aasland, T., & Braut, G.S. (2019). «Cooperation in Norwegian Search and Rescue Services as seen by Voluntary Organizations". International Public Management Review, Vol 19, Iss 2. 7-25

Aasland T., & Braut, G.S. (2020). «Lokale frivillige: meir nyttig enn sentrale profesjonelle»? Frivillige organisasjoners samvirke i lokalt beredskapsarbeid. Heimen Årgang 57, nr 4-2020 s 317-332 https://www.idunn.no/heimen/2020/04/lokale_frivillige_mer_nyttig_enn_sentrale_profesjonelle

https://doi.org/10.18261/issn.1894-3195-2020-04-05

Aasland, T., Braut, G.S. & Fintland, I. (innsendt 2021). «Det hele artet seg jo så helt annerledes enn man hadde tenkt seg.» Samvirket mellom frivillig og offentleg beredskap i krisetider.

Agenda - rapport 10/2020, (2020), Lærdommer fra koronakrisen, Notat fra Agenda, Oslo.

Agenda-rapport 2/2021, (2021), Prinsipper for styrket beredskap, Notat fra Agenda, Oslo.

Ahern, S. & Loh, E. (2020). Leadership during the COVID-19 pandemic: building and sustaining trust in times of uncertainty. BMJ Leader. Published Online First: 30 September.

https://doi.org/10.1136/leader-2020-000271

Albrechtsen, E., Almklov, P., Antonsen, S., Nyheim, O., Nilsen, M., Bye, R., Øren, A., Johnsen, S., Wasilkiewicz, K., & Aalberg, A. (2017). Har samfunnssikkerheten blitt betre etter 22. juli 2011? Trondheim: NTNU.

Almklov, P.G., Antonsen, S., Bye, R., & Øren, A. (2018) Organizational Culture and societal safety. Safety Science, 110, 89-99.

https://doi.org/10.1016/j.ssci.2017.12.029

Andersen, A. L. (2018). "Nå er høyfjellet kvistet og klart." Stavanger Aftenblad 24, mars: 53-54.

Andersen, S.S. (2013). Casestudier. Forskningsstrategi, generalisering og forklaring. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget..

Arendt, H., (1996). Vita Activa -Det virksomme liv. Med innledning av A.J.Vetlesen. Oslo, Pax Forlag.

Arnesen, D., & Sivesind, K.H. (2020). Organisasjonslandskap i endring 2009-2019. Frå ideologisk samfunnsendring til individuell utfoldelse? Rapport 2020:5. Senter for forsking på sivilsamfunn og frivillig sektor. Bergen/Oslo

Arnesen, D., & Sivesind, K.H. (2021). Frivillighet og koronakrisen. Befolkningens frivillige innsats og frivillige organisasjoners rolle, aktiviteter og økonomi under koronakrisen i Norge. Rapport 2021:02. Senter for forsking på sivilsamfunn og frivillig sektor. Bergen/Oslo

Aubert, V., (1964). Sosiologi. Oslo: Universitetsforlaget.

Aven, T., Boyesen, M., Njå, O., Olsen, K.H. & Sandve, K. (2004). Samfunnssikkerhet. Oslo: Universitetsforlaget.

Aven. T. & Renn, O. (2010). Risk Management and Governance. Springer-Verlag Berlin.

https://doi.org/10.1007/978-3-642-13926-0

Bakken, T. (2016). Tillitens risiko. I Høyer, H., C., Kasa, S., & Tranøy, B., S. (red.) «Tillit, styring og kontroll». Oslo, Universitetsforlaget.

Barnes, J. A (1954). "Class and Committees in a Norwegian Parish" I Human Relation, Vol 7, Issue 1. Journals.sagepub.com Sage Publications på vegne av Tavistock Institute of Human Relations (London).

https://doi.org/10.1177/001872675400700102

Barsky, L., Joseph T., Manuel R. Torres & Benigno Aguirre. (2007). Managing volunteers: FEMA's Urban Search and Rescue programme and interactions with unaffiliated responders in disaster response. Disasters 31: 495-507.

https://doi.org/10.1111/j.1467-7717.2007.01021.x

Binney, G., Wilke, G., & Williams, C., (2005). Living leadership. Harlow: Pearson Education Limited.

Bjørgen, T., (2018). På liv og død. Norsk fjellredning fra innsiden. Oslo: Fri Flyt.

Boin, A., Paul 't Hart, Stern, E., & Sundelius,B., (2017). The Politics of Crisis Management. Public Leadership under Pressure. 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press.

https://doi.org/10.1017/9781316339756

Braut, G. S., (2014). "Korleis fungerer den norske beredskapen?» i

Brannmannen, 23. oktober 2014, Oslo.

Broen, T. P., (2007). Hummelfjellulykken i1956. Norsk luftfartshistorisk Magasin 1- 2007. s 18-19.

Brox, O., (1966). Hva skjer i Nord-Norge? En studie i norsk utkantpolitikk. Oslo: PAX Forlag.

Brox, O., (1980), Hva skjer i Nord-Norge II? Foredragsmanus. Foredrag i Politisk Forum, Oslo.

Brundage, A., (2013). Going to the Sources. A Guide to Historical Research and Writing. Chichester: Wiley-Blackwell.

Christensen, T., & Lægreid, P. (2007) The whole-of-government approach to public sector reform. Public Administration Review. A Global Journal, 8(2), 97-116.

Coleman, J. S. (1994). Foundations of Social Theory. Harvard: Harvard University Press.

Collett, J. P. & Bjerke, E., (2009). Vekst gjennom kunnskap. Det Kongelige Selskap for Norges Vel 1809 - 1814. Det Kongelige Selskap for Norges Vel, 2009.

Corneliussen, S. K., (2017). "Erling henta fire døde ungdommar ned frå fjellet." Røde Kors Magasinet (1): 8-9.

Curnin, S., Brooks, B., Owen C. (2020) A case study of disaster decision- making in the presence of anomalies and absence of recognition. J. Contingencies and Crisis Management. 2020;28:110-121.

https://doi.org/10.1111/1468-5973.12290

Dagsavisen (2020) Oppslag 16.10.2020. Oslo.

De Caprona, Y., (2013). Norsk etymologisk ordbok. Oslo, Kagge forlag.

DSB. (2015). Mulighetsstudien. Vurdering av nasjonale og regionale øvings- og kompetansesentre. Tønsberg: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

DSB (2018). Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Tønsberg: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

DSB (2020). Evaluering av Viking Sky-hendelsen. Rapport. Tønsberg: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Duedahl, P & Jacobsen, M.H. (2010) Introduktion til dokumentanalyse, Odense: Syddansk Universitetsforlag

Durkheim, E., (1933). The Division of Labor in Society. New York: Free Press.

Ehn, B. & Löfgren, O., (2010). Kulturanalyser, 2. opplag. Århus: Klim.

Ehrhardt, A., (2016) Fattigvesenets utvikling på 1800-tallet - med blikk på Namdalen. Norsk Museumstidsskrift, 2 (2): 57-75.

https://doi.org/10.18261/issn.2464-2525-2016-02-02

Elster, J., (2007) Explaining social behavior. More nuts and bolts for the social science. Cambridge: Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/CBO9780511806421

Engen, O.A.H., Kruke,B.I., Lindøe, P.H., Olsen, K.H. Olsen, O.E.& Pettersen, K.A. (2016). Perspektiver på samfunnssikkerhet. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Enjolras, B., Steen-Johnsen, K., Ødegård, G, (red)., (2012-4) "Deltakelse i frivillige organisasjoner: forutsetninger og effekter». Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Bergen/Oslo.

Espeli, H., (2018a) Lokale organisasjoner uten en nasjonal overbygning. Brannkassene 1816-1914. Heimen 55 (1): 7-30.

https://doi.org/10.18261/issn.1894-3195-2018-01-02

Espeli, H., (2018b) Lokale organisasjoner med en nasjonal overbygning. Brannkassene og Samtrygd 1914-1939. Heimen 55 (3): 247-263.

https://doi.org/10.18261/issn.1894-3195-2018-03-04

Etzioni, A. (1966) Moderna organisationer. Stockholm. Egnellska Boktryckeriet.

Feldbæk, O., Løkke, A., Jeppesen, S. L., (2007) Drømmen om tryghed. Tusin års dansk forsikring. København Gads Forlag.

Fimreite, A. L., Lango, P., Lægreid, P., &. Rykkja, L.H., (2014) Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget.

Fimreite, A.L., Lægreid, P. & Rykkja, L.H., (2014a). «Organisering for samfunnssikkerhet og krisehåndtering». I Fimreite, A.L., Lango, P., Lægreid, P. & Rykkja, L.H. Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering, 2. utgave, Oslo: Universitetsforlaget.

Fimreite, A. L., Lægreid, P. &. Rykkja, L.H., (2014b). "Utfordringer og implikasjoner." I Fimreite, A.L., Lango, P., Lægreid, P. &. Rykkja, L.H. (red). Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget.

Finansdepartementet (2020). Norge mot 2025. Nedsettelse av et ekspertutvalg. Oslo: Regjeringen.

Fintland, I., Aasland, T., & Braut, G.S. (innsendt 2021). Fortellingar om krig.

Fjeldavli, A. (2020). Totalberedskap i Norge. Er vi klar for en krise? Agenda Notat 4/2020. Oslo: Agenda.

Flo, Y., (2014). Statens mann, fylkets mann. Norsk amtmanns- og fylkesmannshistorie 1814-2014. Bergen: Fagbokforlaget.

Fure, J.S., (2011). Universitetet i Oslo 1811-2011. Bok 4: 1940-1945. Universitetet i kamp. Oslo: Unipub.

Furevik, E., (2017). Sivilbeskyttelsesloven - en praktisk og juridisk veileder. Oslo: Universitetsforlaget.

Furre, B., (1996). Frå Martin Luther til velferdsstat? Perspektiv, Aftenposten 9. mars 1996. Oslo

Garborg, A.,(1911). Ei røe om samyrke. Den 17 Mai. (Hentet fra Norsk ordbok 2014).

Gjerde, S., & Winsvold, M. S., ( 2016). Bruk av frivillige i søk og redning. En pilotstudie i to politidistrikt. Rapport 2016:4. Oslo: Senter for forsking på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Gjerde, S., & Winsvold, M.,S.,. (2017). Frivillige organisasjoner i søk og redning. Utvikling, rekruttering og samarbeid med kommunene. Rapport 2017:5. Oslo: Senter for forsking på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Gjerløw Aasland, S.. (2019) Det trengs en landsby. Oslo: Res Publica.

Gjerstad, B., Nødland, S.I. & Teig, I.L. (2020) Trust building in Norwegian municipal acute ward. I Journal of Health Organization and Management, vol 34 no 6.

https://doi.org/10.1108/JHOM-11-2019-0334

Goffman, E., (1956) The Presentation of Self in Everyday Life Doubleday.

Grimen, H., (2009) Hva er tillit? Oslo, Universitetsforlaget.

Grindheim, J. E., (2010). I mennesket og samfunnets tjeneste - Nasjonalforeningen for folkehelsen 1910-2010. Oslo: Universitetsforlaget.

Guttu, T., (1998) Norsk ordbok. Oslo: Kunnskapsforlaget.

Hagemann, G., Melby, K., Roll-Hansen, H., Sandvik, H., & Øye, I., (2020) Med kjønnsperspektiv på norsk historie, 3. utgave. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Hagen, A.(2016) «Styringsparadigmer i offentlig sektor (NPM og NPG). Samhandling og partnerskap. Faglig foredrag, HINN.

Hamborgstrøm, A., (2017). Psykososial beredskap sett i sammenheng med samfunnssikkerhet og beredskapsplanlegging. En dokumentanalyse av veileder, lovverk og rapporter vedrørende psykososial beredskap. Masteroppgave, Tromsø: Universitetet i Tromsø.

Hancock, Dawson R., & Bob Algozzine. (2017). Doing Case Study Research. 3rd ed. New York: Teachers College Press.

Hansen, T., Indset, M., Sletnes, I. & Tjerbo, T. (2009) "Fylkesmannen mellom lokalt folkestyre og statlig styring». NIBR-rapport 2009:19, Oslo: NIBR.

https://doi.org/10.7577/nibr/rapport/2009/19

Harper, Douglas. (2017). Online Etymology Dictionary. http://www.etymononline.com/

Hjulström, P. & Lintzén, M., (2016). Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsströrningar. MSB843-2016. Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Holmen, A.K. (2018) «Premisser for samstyring ved regional utvikling» Faglig foredrag, UiS. Bl.a. ref.: IRIS-rapport 2013/215.

Hompland, A., (2017) Kronikk i «Ta Del», Magasinet for Delta 2/2017.

Hompland, A. & Lesjø, J. H., (2016). Konstante spenninger. KS I den norske modellen. Oslo: Kommuneforlaget.

HRS. 2018. http://www.hovedredningssentralen.no/english/ (Nedlastet 04032018).

Høyer, H.C., Kasa, S. & Tranøy, S., (2016). Tillit, styring, kontroll. Oslo: Universitetsforlaget.

Innst. S. nr 170 (1962-63). Oslo: Stortinget.

Johnsen, S.S. (2018). Samrøre om samskaping. Kommunal Rapport, 7. mai 2018.

Johnstad, T., (1998). Samarbeid og samvirke. Oslo, Tano Aschehoug.

Jonassen, M. (2020). Norske kvinner i krig 1939-1945. Oslo: Aschehoug & Co

Jones, Lucy. (2018). The Big Ones: How Natural Disasters Have Shaped Us (and What We Can Do about Them). New York: Doubleday.

Jones, R. (2011). Flystyrten i Holtaheia. Oversatt av Marianne Sydnes. Sandnes: Commentum Forlag.

Justis og politidepartementet (2007) Lov om samvirkeforetak (samvirkelova) 29.06.2007, Oslo: Regjeringen.

Justis- og politidepartementet (2010) Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) 25.06.2010, Oslo: Regjeringen.

Justis- og beredskapsdepartementet (2015). Organisasjonsplan for redningstjenesten, Oslo: Regjeringen.

Justis- og beredskapsdepartementet (2016) Rapport fra arbeidsgruppen for oppfølging av «Mulighetsstudien» («Samvirkekompetansegruppen»). Oslo.

Kaus, K., (1996). Viktige trekk fra Norges Vels historie 1809-1995. Det Kongelige Selskap for Norges Vel..

Kjeldstadli, K., (2017). "Finnes lokalsamfunn?" Heimen 54 (4) s 342-351..

https://doi.org/10.18261/issn.1894-3195-2017-04-05

Klassekampen (2020). Innlegg om nestekjærlighet, medfølelse, moral og rettferdighet av Saugstad 061020, Stålsett 101020 og Engelstad 051220. Oslo.

Knudsen, H., (2013). "Samarbeid på tvers av organisasjonsgrenser." I Repstad, P., (red) Dugnadsånd og forsvarsverker - tverretatlig samarbeid i teori og praksis, 2. utg. 3. oppl. Oslo: Universitetsforlaget.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, (2020). Fylkesmannen blir statsforvaltaren. Pressemelding 26.10.2020.

Kristiansen, E., Magnussen, L.I., & Carlström, E. (red.), (2017). Samvirke -en lærebok i beredskap. Oslo: Universitetsforlaget.

Kruke, B.I. & Olsen, O.E. (2012) Knowledge creation and reliable decision-making in complex emergencies. Disaster, 36 (2):212-232.

https://doi.org/10.1111/j.1467-7717.2011.01255.x

Kvaløyutvalget, (1996). «Tem løven!» Regional statsforvaltning og lokalt folkestyre. Oslo: Kommuneforlaget.

Lakoff, A., (2017). Unprepared. Global Health in a Time of Emergency. Oakland: University of California Press.

https://doi.org/10.1525/9780520968417

Larsen, E. & Kaiser, J. H., (2016). Den kalde krigen - og Vestfold 1948- 1991). Stokke: E-forlag.

Larsen, Ø., (2010). Sunnhetsloven - mer enn en helselov. Michael, 7; Supplement 8: 11-49.

Leer-Salvesen, P. (2016) Lojalitet og ytringsfrihet. I Leer-Salvesen, P & Mesel, T. (red.) Moralske borgere: refleksjoner over etikk og samfunn. Oslo: Portal Forlag.

Leer-Salvesen, P. (2021) Etikk for profesjonelle. Bergen: Fagbokforlaget

Lillestøl, C., (2016). Krisehåndtering, Læring og endring: En studie av flommene i Gudbrandsdalen 2011 og 2013. Bergen: Uni Research Notat 5:2016.

Lorentzen, H., (2007). Moraldannende kretsløp. Stat, samfunn og sivilt engasjement. Oslo: Pax Forlag.

Lorentsen, H. & Skinner, M., S. (2019) Frivillige i omsorgssektoren - muligheter og barrierer. Tidsskrift for velferdsforskning 22(1), 4-24, Oslo: Universitetsforlaget.

https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2019-01-01

Lov om samvirkeforetak (samvirkelova), (2007). Lov-2007-06-29, Oslo: Nærings- og fiskeridepartementet.

Lægreid, P., (2012), Samfunnssikkerhet i ein fragmentert stat, Foredrag Partnerforums frokostseminar, Oslo: BI.

Lægreid, P. & Rykkja, L.,H. (2014) Etterord. Diagnose og medisin etter terrorangrepet: Kultur eller struktur? I Fimreite, A.L.,Lango, P., Lægreid, P. & Rykkja, L.H. (red.) Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget.

Mageli, E., (2014). Med rett til å hjelpe. Historien om Norges Røde Kors. Oslo: Pax Forlag.

Magnússon, S. G., & Szijártó, I.M. (2013). What is Microhistory? Theory and Practice. Abingdon: Routledge .

https://doi.org/10.4324/9780203500637

Malterud, K., (2011). Kvalitative metoder i medisinsk forskning. En innføring. 3. utgave. Oslo: Universitetsforlaget.

March, J. & Simon, H. (1958) Organizations. New York, Wiley. Maske, J., (2016). Fjellvett for en ny tid. Fjell og vidde 1-2016, s 58-65

McKie, J.& Richardson, J. (2003) The Rule of Rescue. I Social Science and Medicine 56 (2003) 2407-2419. Elsevier Science Ltd.

https://doi.org/10.1016/S0277-9536(02)00244-7

Meld. St. 10 (2018-2019) Frivilligheita - sterk, sjølvstendig, manfaldig - Den statlege frivilligheitspolitikken. Oslo: Kultur- og likestillingsdepartementet, Regjeringen.no

Meld. St. 29 (2011-2012) Samfunnssikkerhet. Oslo: Justis- og beredskapsdepartementet, Regjeringen.no.

Meld. St. 10 (2016-2017). Risiko i et trygt samfunn. Samfunnssikkerhet. Oslo: Justis- og beredskapsdepartementet.

Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet, Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.

Meld. St. 5 (2020-2021) Samfunnssikkerhet i en usikker verden. Oslo: Justis- og beredskapsdepartementet.

Menon Economics (2016). Samfunnsnytten av Redningsselskapets virksomhet. Rapport. Oslo: Menon.

Montin, S. (2006). Från servicedemokrati mot ett medskaparsamhälle. I Jonsson, L. (red) Kommunledning och samhällsutveckling. Lund: Studentlitteratur.

NAOB. Det norske akademis ordbok. Det Norske Akademi for Språk og Litteratur, Oslo.

Nasjonalt Redningsfaglig Råd (2018). De frivillige rednings- og beredskapsorganisasjonenes rolle i dagens samfunn, HRS.

NESH, ((1993) 2016). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi, Oslo.

Nilsen, M., Albrechtsen, E & Nyheim, O.M. (2018). Changes in Norway's societal safety and security measures following the 2011 Oslo terror attacks. Safety Science, 110, 59-68.

https://doi.org/10.1016/j.ssci.2017.06.014

Njå, O., Sommer, M., Rake, E., & Braut, G.S. (2020). Samfunnssikkerhet. Analyse, styring og evaluering. Oslo: Universitetsforlaget.

Njå, O., & Vastveit, K.R. (2016) Norske kommuners planlegging, gjennomføring og bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser i forbindelse med samfunnssikkerhetsarbeidet. Stavanger: Universitetet i Stavanger.

https://doi.org/10.31265/usps.164

NOKUT, "Begreper og termer i NKR", besøkt 06.03.2021 www.nokut.no

Norge mot 2025 (2020) Ekspertutvalg, Fra pressemelding. Oslo: Finansdepartementet.

Norsk totalforsvarsforum 70 år. Trygge samfunn 2021; nr 1:26

NOU 2000:24. Et sårbart samfunn - utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet. Oslo, Statens forvaltningstjeneste.

NOU 2001:31. Når ulykken er ute. Om organiseringen av operative rednings- og beredskapsressurser. Oslo, Statens forvaltningstjeneste.

NOU 2012:31. Rapport fra 22. juli-kommisjonen. Oslo: Departementenes servicesenter.

NOU 2021:6. Myndighetenes håndtering av koronapandemien. Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.

NRK (2021) Minnekonsert fra Gjerdrum kulturhus. Oslo: NRK.

Næss, H. E., Hovland, E., Grønlie, T., Baldersheim, H. & Danielsen, R., (1987). Folkestyre i bygd og by. Norske kommuner gjennom 150 år. Oslo: Universitetsforlaget.

Nødland, S., Bergsgard, N., Bjelland, A., & Leknes, E. (2007). Kommunenes samhandling med frivillig sektor. Rapport 2007/47. Stavanger: IRIS.

Opedal, H.. 1965. "Gildi - vår fyrste trygdelag." I Ullensvang Gjensidige Branntrygdelag 1865-1965. Øystese: Øystese & Co trykkeri.

Ot.prp. nr. 60 (1936) Om utferdigelse av en lov om civilt luftvern. Oslo: Justis- og politidepartementet.

Ot.prp.nr.61 (2008-2009) Om lov om endringer i lov av 17. juli 1953 nr 9 om sivilforsvaret mv. (innføring av kommunal beredskapsplikt) Justis- og beredskapsdepartementet. Oslo: Regjeringen.

Owen, C., Scott, C., Adams, R., & Parsons, D., (2015) Leadership in crisis: developing beyond command and control. Australian Journal of Emergency Management, 30 (3):15-19.

Parsons, T. (1951). The Social System. Glencoe: The Free Press.

Peters, B. Guy. (2015). Advanced Introduction to Public Policy. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Prop. 91 L (2009-2010). Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven). Oslo: Justis- og politidepartementet.

Porter, M. (1980) "Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors". Harward Business School, Boston, MA.US.

Putnam, R., (1993) Making Democracy Work Princeton: Princeton University Press.

Quadragesimo anno, Pius XI (1931) On the reconstruction of social order. Deklarasjon fra paven, 1931.

Quick, J. D. (2018). The End of Epidemics. The Looming Threat to Humanity and How to Stop It. Brunswick: Scribe Publications.

Rapport fra Evalueringsutvalget for flodbølgekatastrofen i Sør-Asia (2005). 26.12 Oslo: Akademia AS

Rapport fra regjeringsoppnevnt ekspertgruppe (2021) Livskvalitet, psykisk helse og rusmiddelbruk under Covid-19-pandemien Oslo: Helse og omsorgsdepartementet, Regjeringen

Rakeng, O., (1996). Han som etterforsket Quisling - Historien om politimester Simon Østmoe. Lillehammer: Thorsrud Lokalhistorisk Forlag.

Regjeringen.no (2017) Justis- og beredskapsdepartementets historie. Oslo.

Regjeringens veileder (2020) Veileder av 29. mars 2020 ang COVID-19 pandemien. Oslo: Regjeringen.

Repstad, P., (2007). Mellom nærhet og distanse. Kvalitative metoder i samfunnsfag. 4. reviderte utgave. Oslo: Universitetsforlaget.

Rhodes, R., A., W., (2015), Recovering the Craft of Public Administration. Public Administration Review, December 2015. The American Society for Public Administration.

https://doi.org/10.1111/puar.12504

Riksrevisjonen (2014-2015). Dokument 3:9 Undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Oslo: Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen (2016-2017). Dokument 3:8, Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Oslo: Riksrevisjonen.

Rittel, H.W.J. & Webber, M.M. (1973) Dilemmas in general theory of planning. Policy Sci 1973; 4: 155-169.

https://doi.org/10.1007/BF01405730

Roalkvam, G. (2000). Vårt eget eventyr. Forbrukersamvirket i Rogaland. Stavanger: Lokalhistorisk stiftelse..

Rogaland Politidistrikt mfl. (2014). Håndbok i øvelsesplanlegging. Stavanger: Rogaland Politidistrikt, …Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Helse Stavanger. Forsvaret /Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt 08, Fylkesmannen i Rogaland & FORF.

Rokkan, S. & Urwin, D. (1983). Economy, Territory, Identity. Politics of Western European Peripheries.London: Beverly Hills.

Ryymin, T. (red), (2017). Historie og politikk. Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945. Oslo: Universitetsforlaget.

Røisland, A., & Lo, C. (2019) Samskaping - nyttig begrep for norske forskere og praktikere? Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 35 (!): 51-58.

https://doi.org/10.18261/issn.1504-2936-2019-01-03

Røyne, A m.fl. (2017) Kunsten å arbeide tverrfaglig. Forskerforum, 12. mai 2017. Forskerforbundet, Oslo.

Sacchetti, S & Catturani, I., (2021). Governance and different types of value: A framework for analysis. Journal of Co-operative Organization and Management 9.

https://doi.org/10.1016/j.jcom.2021.100133

Sakshaug, I., (1945) Inderøy Brandtrygdelag 1845-1945. Steinkjer: Inderøy brandtrygdelag.

Samvirkeutvalget, 1995. Samvirkeboka, Oslo. Samvirkeutvalget. Sandmo, E., (2015). Tid for historie. En bok om historiske spørsmål. Oslo: Universitetsforlaget.

Scarre, G. (1996) Utilitarism. London: Routledge.

Scherzer, S., Berg, N. G., Lein, H. & Setten, G. (2020). «The many faces of local community: Exploring lay conzeptualizations of the Norwegian lokalsamfunn." I Norsk Geografisk Tidsskrift, 2020, Vol 74, No 3 (152- 164) Department of Geography, Trondheim: NTNU.

https://doi.org/10.1080/00291951.2020.1791245

Schiefloe, P.M. (2021) The Corona crisis: a wicked problem. Scandinavian Journal of Public Health, 49: 5-8.

https://doi.org/10.1177/1403494820970767

Seip, A-L.,(1984). Sosialhjelpen blir til. Norsk Sosialpolitikk 1740-1920. Gyldendal.

Seip, A-L:, (1983). Eilert Sundt. Fire studier. Oslo: Universitetsforlaget.

Seip, A-L., (1994). Veiene til velferdsstaten. Norsk sosialpolitikk 1920- 1975.Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Selle, P., Strømsnes, K., & Loga, J., (2018). "State and Civil Society: A Regime Change?" I Enjolras, B & Strømsnes, K. (red) Scandinavian Civil Society and Social Transformations: The Case of Norway, Cham: Springer.

https://doi.org/10.1007/978-3-319-77264-6_4

Selle, P., & Wollebæk, D. (2012). Sivilsamfunn og tillit. I Skirbekk & Grimen, Tillit i Norge. Oslo: Res Publica.

Sennett, R., & Cobb, J. (1972) The Hidden Injuries of Class. New York: Knopf.

Sennett, R. (1998) The Corrosion of Character. New York, London: W.W. Norton & Company

Sennett, R. (2009). The Craftsman. London: Penguin Books.

Sennett, R. (2012). Together. The Rituals, Pleasures and Politics of Cooperation. London: Penguin Books.

Sennett, R. (2018). Building and dwelling: Ethics for the city. London: Allen Lane

Sills, D. (1957). "The volunteers, means and ends in a national organization. New York: Free Press.

Sivesind, K. H., Arnesen, D., Gulbrandsen, T., Nordø, Å.D. & Enjolras, B., (2018). "An Organizational Landscape in Transformation." I Enjolras, B. & Strømsnes, K. (red) Scandinavian Civil Society and Social Transformations: The Case of Norway. Cham: Springer.

https://doi.org/10.1007/978-3-319-77264-6_3

Skiple, J. K. & Winsvold, M. (2020) Lokalt beredskapsarbeid. Frivillige, politi og kommuner i lokalt beredskapsarbeid. Rapport 2020:4. Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Skirbekk, H., (2012) Forord og innledning til Skirbekk, H., & Grimen, H. (red.) Tillit i Norge. Oslo, Res Publica.

Skirbekk, H. & Grimen, H. (red), (2012) Tillit i Norge. Oslo, Res Publica.

Slotterøy Johnsen, S., (2018) «Samrøre om samskaping», Kommunal Rapport, 07.05.2018, Oslo.

Slotterøy Johnsen, S., 2020) Intervju i Vårt Land 15.12.2020

Smith, M.K. (2020). Richard Sennett: Class and the new capitalism, craftsmanship, cooperation and cities, infed.org.

Sosiologen (2018) En sosiolog blir til http://sosiologen.no/essay/sosiologiskbokessay/en-sosiolog-blir-til/

Statens helsetilsyn (2014). Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i Justis- og beredskapsdepartementet. Oslo: Statens helsetilsyn.

St.meld.nr. 37 (1995-96) Om flommen på Østlandet 1995 og kriseberedskap i fred. Oslo: Justis- og politidepartementet.

St.meld. nr. 86 (1961-1962). Samordning av redningstjenesten. (Med Redningsutvalgets innstilling som vedlegg). Oslo: Justisdepartementet.

Stortingsforhandlingene 9. mai 1963. Innst S. 170, S.tid. 3155-70. Oslo: Stortinget.

St.meld. nr. 17 (2001-2002). Samfunnssikkerhet. Veien til et mindre sårbart samfunn. Oslo: Justis- og politidepartementet.

St.meld.nr. 37 (2004-2005). Flodbølgekatastrofen i Sør-Asia og sentral krisehåndtering. Oslo: Justis- og politidepartementet

Stueland, E. (2019) Eilert Sundt-tilstanden Oslo: Forlaget Oktober. Stugu, O., S. (2008) Historie i bruk. Oslo: Samlaget.

Sundt, E. (1976, oppr. 1862) Om Bygnings-skikken paa Landet i Norge. Oslo: Gyldendal.

Sundt, E. (1975, oppr. 1864) På havet. Beretning om Forlis i Tromsø Bispedømme 1863. Oslo: Gyldendal.

Sundt, E. (1975, oppr. 1867). Om Husfliden I Norge. Til Arbeidets Ære og Arbeidssomhedens Pris. Oslo: Gyldendal.

Sundt, E. (1975, oppr. 1869) Om Renligheds-stellet i Norge. Oslo: Gyldendal.

Theodorakis, M., Christodoulou, D., Setterlind, B., Saijonmaa, A. «En sång om frihet» (1962, 1972, 2011 musikk, svensk tekst, finsksvensk sang) Finnes på youtube: https://www.youtube.com/watch?v=X- PZXEKReVQ

Torbjørnsen Halås, C., McGuirk, J. & Fuglseth, K. (2020) En tid for tverrfaglighet», Forskerforum, 6. mai 2020. Oslo: Forskerforbundet.

Turner, J. (2012) Superficial pally. Review of Richard Sennett's Together: The rituals, pleasures, and politics of cooperation, London Review of Books (34):2., 2012.

Twigg, J., & Irina Mosel. (2017). "Emergent Groups and Spontaneous Volunteers in Urban Disaster Response." Environment & Urbanization 29 (2): 443-458.

https://doi.org/10.1177/0956247817721413

Undset, S (1942) «Tilbake til fremtiden» Norsk utgave 1945, Oslo: Aschehoug & Co (W. Nygaard).

Vallevik, E.. (2008). "Hauge og Machado - sjelefrendar?" Dag og Tid 14, (Mars): 28.

Vestfossen Kunstlaboratorium (2019) KUBATANA, An Exhibition with Contemporary African Artists, Vestfossen Kunstlaboratorium.

Vårt Land, 15. desember 2020, s 18-19, Oslo.

Wathne, C. T., Talberg, N. & Gundhus, H. (2019) Hvilket politi vil vi ha? Nærpolitireformen tre år etter. Oslo: OsloMet/AFI.

Weber, M. (1971) Makt og byråkrati. Essays om politikk og klasse, samfunnsforskning og verdier. Gyldendal norsk forlag, Oslo.

Weber, M. (1947). The Theory of Social and Economic Organizations. New York: Oxford University Press.

Weick, Karl E. (1993). "The Collapse of Sensemaking in Organizations: The Mann Gulch Disaster." Administrative Science Quarterly 38: 628- 652.

https://doi.org/10.2307/2393339

Whittaker, J., McLennan,B. & Handmer, J., (2015). "A Review of Informal Volunteerism in Emergencies and Disasters: Definition, Opportunities and Challenges." International Journal of Disaster Risk Reduction 13: 358-368.

https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2015.07.010

Wikipedia, besøkt januar 2021.

WCML; Working Class Movement Library. The Co-Operative movement. https://www.wclm.org.uk Online library, besøkt 2021.

Cover image

Downloads

Published

May 27, 2022

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.