Læreres samtaler som mulighetsrom for læring: En kvalitativ studie av lærersamtaler i Lesson Study

Authors

Anne Mette Færøyvik Karlsen
https://orcid.org/0000-0001-6017-9338

Keywords:

pedagogikk, lærersamtaler, Lesson Study, profesjonslæring

Synopsis

I dag pålegges lærere samarbeid gjennom nasjonale og lokale arbeidstidsordninger. Det er blitt stadig mer aktuelt å utforske hvordan lærere kan lære på arbeidsplassen, i samarbeid med kolleger i profesjonelle læringsfellesskap. I denne studien utforskes læreres samtaler i Lesson Study (LS), en tilnærming til profesjonslæring som er spredt over hele verden. I en tid der flere norske skoler prøver ut LS i ulike varianter, er målet med denne studien å peke på noen faktorer som kan være avgjørende for at lærersamtaler i LS kan bidra til læreres læring. Den overordnede problemstillingen for studien er: Hvordan kan lærersamtaler i Lesson Study bidra til å fremme profesjonslæring?

I studien er samtaler mellom lærere belyst ved hjelp av det sosiokulturelle læringsperspektivet. Studien er forankret i sosialkonstruktivisme som overordnet forskningsparadigme, en posisjon som innebærer at kunnskap blir oppfattet som en konstruksjon av forståelse og mening i møte mellom mennesker. Studien har et kvalitativt design, der data ble samlet inn gjennom at forskeren inntok rollen som delvis deltakende observatør i to ulike LS-grupper på en ungdomsskole våren og høsten 2017. Materialet som er analysert består av lydopptak av lærersamtaler, lydopptak av gruppeintervju med elever og spørreskjema til elever. Den analytiske tilnærmingen til materialet veksler mellom empirisk nærhet (induktiv tilnærming) og teoretisk forankring (deduktiv tilnærming).

Studien peker på betydningen av et empirisk fundament for lærerdiskusjonene i etterkant av forskningstimene, i form av elevdata. Resultatet indikerer at deling av planlagte, strukturerte og detaljerte elevobservasjoner er et viktig utgangspunkt for tolkning, evaluering og planlegging av læring og undervisning. Videre ser det ut til at tilgang til elevperspektivet kan gi LS-gruppen innsikt som påvirker den videre planleggingen og gjennomføringen av undervisningen. Samtidig peker studien på at deltakernes undersøkende tilnærming til elevdata kan fremme mulighetene for profesjonslæring i lærersamtaler. Interaksjonene mellom lærerne i LS-gruppene blir løftet fram som sentralt både for retningen og dybden i hva lærergruppen gir oppmerksomhet til. Slik gir denne studien kunnskap om betydningen av hvordan lærere snakker sammen når de deler og tolker data fra klasserommet.

Samlet sett viser resultatene fra delstudiene at LS som læringsform representerer en støttende struktur for utforsking av elevers læring, men at hvorvidt potensialet for profesjonslæring blir utnyttet avhenger av flere faktorer. Utfordringene ligger i å ivareta essensielle særtrekk ved LS, som å ta på alvor selve navet i Lesson Study, forskningstimen, som en mulighet til å utforske praksis ved hjelp av utprøving av undervisning og planlagte, strukturerte observasjoner av elevers læring. Studien peker på at deling av elevdata er selve fundamentet i lærersamtalene som er studert, og dermed også en forutsetning for profesjonslæring i form av ny innsikt om sammenhengen mellom undervisningen og elevers læring.

Dette resultatet gir lærere og skoleledere som ønsker å arbeide med LS innspill til avgjørelser og avveininger knyttet til å bruke LS som læringsform for lærere. Samtidig bidrar studien med kunnskap om lærersamtaler som kan ha overføringsverdi til andre kontekster enn LS.

Author Biography

Anne Mette Færøyvik Karlsen

Stipendiat
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Universitetet i Stavanger
anne.m.karlsen@uis.no

References

Afdal, G. (2013). Religion som bevegelse: læring, kunnskap og mediering. Universitetsforlaget.

Ainscow, M. & Messiou, K. (2018). Engaging with the views of students to promote inclusion in education. Journal of Educational Change, 19(1), 1-17.
https://doi.org/10.1007/s10833-017-9312-1

Arnot, M. & Reay, D. (2004). The social dynamics of classroom learning. I M. Arnot, D. McIntyre & D. Reay (Red.), Consultation in the Classroom: Developing Dialogue about Teaching and Learning (s. 42-84). Pearson Publishing.

Avalos, B. (2011). Teacher professional development in Teaching and Teacher Education over ten years. Teaching and Teacher Education, 27(1), 10-20.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2010.08.007

Aveyard, H. (2010). Doing a Literature Review in Health and Social Care: A Practical Guide (2. utgave). Open University Press.

Awen, D. (2012). Kaizen or continuous improvement: A conceptual paper. Journal of Teaching and Education, 1(17), 261-267.

Barnes, D. (2008). Exploratory Talk for Learning. I N. Mercer & S. Hodgkinson (Red.), Exploring Talk in School (s. 1-15). SAGE Publications.
https://doi.org/10.4135/9781446279526.n1

Blumer, H. (1954). What is Wrong with Social Theory? American Sociological Review, 19(1), 3-10.
https://doi.org/10.2307/2088165

Borko, H., Jacobs, J., & Koellner, K. (2010). Contemporary approaches to teacher professional development. International encyclopedia of education, 7(2), 548-556.
https://doi.org/10.1016/B978-0-08-044894-7.00654-0

Bowen, G. A. (2006). Grounded Theory and Sensitizing Concepts. International Journal of Qualitative Methods, 5(3), 12-23.
https://doi.org/10.1177/160940690600500304

Bragg, L. A., Herbert, S., Loong, E. Y.-K., Vale, C., & Widjaja, W. (2016). Primary teachers notice the impact of language on children's mathematical reasoning. Mathematics Education Research Journal, 28(4), 523-544.
https://doi.org/10.1007/s13394-016-0178-y

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Bredeson, P. V. (2000). The school principal's role in teacher professional development. Journal of In-Service Education, 26(2), 385-401.
https://doi.org/10.1080/13674580000200114

Brodie, K. & Borko, H. (2016). Introduction. I K. Brodie & H. Borko (Red.), Professional Learning Communities in South African Schools and Teacher Education Programmes (s. 1-17). HSRC Press.
https://doi.org/10.1007/978-1-137-43244-5_1

Cajkler, W., Wood, P., Norton, J. & Pedder, D. (2014). Lesson study as a vehicle for collaborative teacher learning in a secondary school. Professional Development in Education, 40(4), 511-529.
https://doi.org/10.1080/19415257.2013.866975

Campbell, L. & Ryder, J. (1989). Groupsense: When Work in Groups Does Not Add Up To 'Groupwork'. Pastoral Care in Education, 7(1), 22-30.
https://doi.org/10.1080/02643948909470650

Carlsten, T. C., Throndsen, I. & Björnsson, J. K. (2020). TALIS 2018. Flere hovedfunn fra ungdomstrinnet. (Andre delrapport fra OECDs internasjonale studie av undervisning og læring). Institutt for lærerutdanning og skoleforskning og NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning). https://www.udir.no/globalassets/tall filer-og-forskning/rapporter/2020/talis_2018_kortrapport2_ils.pdf

Caspersen, J, Havnes, A. & Smeby, J.-C. (2017) Profesjonskvalifisering i arbeid og etterutdanning. I A. Mausethagen & J.-C. Smeby (Red.), Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse, s. 118-129. Universitetsforlaget.

Cavanagh, S. (1997). Content analysis: concepts, methods and applications. Nurse Researcher, 4(3), 5-16. https://doi.org/10.7748/nr.4.3.5.s2
https://doi.org/10.7748/nr.4.3.5.s2

Chiarini, A., Baccarani, C., Mascherpa, V. (2018). Lean production, Toyota Production System and Kaizen philosophy: A conceptual analysis from the perspective of Zen Buddhism. The TQM Journal.
https://doi.org/10.1108/TQM-12-2017-0178

Chokshi, S. & Fernandez, C. (2004). Challenges to Importing Japanese Lesson Study: Concerns, Misconceptions, and Nuances. Phi Delta Kappan, 85(7), 520-525.
https://doi.org/10.1177/003172170408500710

Choy, B.H. & Lee, C. K.-E. (2021). Going deeper into lesson study through kyouzai kenkyuu. I A. Murata & C. K.-E. Lee. (Red.), Stepping up Lesson Study. An Educator's Guide to Deeper Learning. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003002536-5

Clement, M. & Vandenberghe, R. (2000). Teachers' professional development: a solitary or collegial (ad)venture? Teaching and Teacher Education, 16(1), 81-101.
https://doi.org/10.1016/S0742-051X(99)00051-7

Clevenger, M., Kuhnley, S., O'Rourke, C. & Umland, K. (2009). Visualizing Interaction During Lesson Study: A Graph-Theoretic Approach. The Journal of Classroom Interaction, 44(1), 39-47. https://www.jstor.org/stable/23869289

Coburn, C. E. & Turner, E. O. (2011). Research on Data Use: A Framework and Analysis. Measurement: Interdisciplinary Research & Perspective, 9(4), 173-206.
https://doi.org/10.1080/15366367.2011.626729

Cole, M. (2009). The Perils of Translation: A First Step in Reconsidering Vygotsky's Theory of Development in Relation to Formal Education. Mind, Culture, and Activity (16), 291-295.
https://doi.org/10.1080/10749030902795568

Cordingley, P. (2015). The contribution of research to teachers' professional learning and development. Oxford Review of Education, 41(2), 234-252.
https://doi.org/10.1080/03054985.2015.1020105

Creswell, J. W. (2013). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (3. utg.). SAGE Publications.

Cronin, P., Ryan, F. & Coughlan, M. (2008). Undertaking a literature review: a step-by-step approach. British Journal of Nursing, 17(1), 38-43.
https://doi.org/10.12968/bjon.2008.17.1.28059

Dahl, T., Askling, B., Heggen, K., Kulbrandstad, L. I., Lauvdal, T., Qvortrup, L., Salvanes, K.G., Skagen, K., Skrøvset, S. & hune, F. W. (2016). Om lærerrollen. Ekspertgruppa om lærerrollen. Et kunnskapsgrunnlag. Fagbokforlaget. https://www.regjeringen.no/contentassets/17f6ce332c47437c8935d7ccc0a72769/rapport-om-laererrollen.pdf.

Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., Gardner, M. (2017). Effective Teacher Professional Development. Learning Policy Institute (Rapport).
https://doi.org/10.54300/122.311

de Caprona, Y. (2014). Norsk etymologisk ordbok. Tematisk ordnet. Kagge forlag.

Desimone, L. M. (2009). Improving Impact Studies of Teachers' Professional Development: Toward Better Conceptualizations and Measures. Educational Researcher, 38(3), 181-199.
https://doi.org/10.3102/0013189X08331140

Desimone, L. M., Porter, A. C., Garet, M. S., Yoon, K. S. & Birman, B. F. (2002). Effects of Professional Development on Teachers' Instruction: Results from a Three-year Longitudinal Study. Educational Evaluation and Policy Analysis, 24(2), 81-112.
https://doi.org/10.3102/01623737024002081

Dewey, J. (1916). Democracy and Education. An Introduction to the Philosophy of Education. The Free Press.

Dewey, J. (1974). Erfaring og opdragelse (H.Fink, Overs.) Christian Ejlers' Forlag.(Opprinnelig utgitt i 1938).

Dudley, P. (2013). Teacher learning in Lesson Study: What interaction- level discourse analysis revealed about how teachers utilised imagination, tacit knowledge of teaching and fresh evidence of pupils learning, to develop practice knowledge and so enhance their pupils' learning. Teaching and teacher education, 34, 107-121.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2013.04.006

Dudley, P. (2016a). How Lesson Study works and why it creates excellent learning and teaching. I P. Dudley (Red.), Lesson Study: Professional learning for our time (s. 1-28). Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780203795538-1

Dudley, P. (2016b). Lesson Study handbook. https://lessonstudy.co.uk/2015/11/download-a-free-copy-of-the-lesson-study-handbook/

Dudley, P., Warwick, P., Vrikki, M., Vermunt, J. D., Mercer, N., van Halem, N., & Karlsen, A. M. F. (2019). Implementing a new mathematics curriculum in England: District Research Lesson Study as a driver for student learning, teacher learning and professional dialogue. I Theory and Practice of Lesson Study in Mathematics (s. 285-315). Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-04031-4_15

DuFour, R. (2004). What is a «professional learning community»? Educational Leadership, 61(8), 6-11.

DuFour, R., & DuFour, R. (2012). The School Leader's Guide to Professional Learning Communities at WorkTM. Solution Tree Press.

DuFour, R., DuFour, R., Eaker, R. & Karhanek, G. (2010). Raising the bar and closing the gap. Whatever it takes. Solution Tree Press.

Durksen, T. L., Klassen, R. M. & Daniels, L. M. (2017). Motivation and collaboration: The keys to a developmental framework for teachers' professional learning. Teaching and teacher education, 67, 53-66.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.05.011

Dysthe, O. (2001). Sosiokulturelle teoriperspektiv på kunnskap og læring. I O. Dysthe (Red.), Dialog, samspel og læring (s. 33-72). Abstrakt forlag.

Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T. L. (2000). Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning. Abstrakt forlag.

Earl, L. M. & Timperley, H. (2008). Understanding How Evidence and Learning Conversations Work. I L. M. Earl & H. Timperley (Red.), Professional Learning Conversations: Challenges in Using Evidence for Improvement (s. 1-12). Springer.
https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6917-8_1

Elliott, J. (2015). Towards a comprehensive pedagogical theory to inform lesson study: an editorial review. International Journal for Lesson and Learning Studies, 4(4), 318-327.
https://doi.org/10.1108/IJLLS-08-2015-0028

Elstad, E., Helstad, K. & Mausethagen, S. (2014). Profesjonsutvikling i skolen. I E. Elstad & K. Helstad (Red.), Profesjonsutvikling i skolen (s. 17-38). Universitetsforlaget.

Ermeling, B. A. & Graff-Ermeling, G. (2014). Learning to learn from teaching: a first-hand account of lesson study in Japan. International Journal for Lesson and Learning Studies, 3(2), 170-191.
https://doi.org/10.1108/IJLLS-07-2013-0041

Etzioni, A. (1969). Preface. I A. Etzioni (Red.), The semi-professions and their organizations: Teachers, nurses and social workers ( s. v- xviii). The Free Press.

Etzioni, A. (1978). Moderne organisasjoner (S.Nilsen, Overs.). Tanum-Norli. (Opprinnelig utgitt i 1964).

Evetts, J. (2003). The Sociological Analysis of Professionalism. Occupational Change in the Modern World. International Sociology 18(2), 395-415.
https://doi.org/10.1177/0268580903018002005

Evetts, J. (2013). Professionalism: Value and ideology. Current Sociology, 61(5-6), 778-796.
https://doi.org/10.1177/0011392113479316

Fangen, K. (2017). Deltagende observasjon (2. utg.). Fagbokforlaget.

Ferguson, D. L., Hanreddy, A. & Draxton, S. (2011). Giving students voice as a strategy for improving teacher practice. London Review of Education, 9(1), 55-70.
https://doi.org/10.1080/14748460.2011.550435

Fernandez, C., Cannon, J. & Chokshi, S. (2003). A US-Japan lesson study collaboration reveals critical lenses for examining practice. Teaching and Teacher Education, 19(2), 171-185.
https://doi.org/10.1016/S0742-051X(02)00102-6

Flutter, J. (2007). Teacher development and pupil voice. The Curriculum Journal, 18 (3), 343-354.
https://doi.org/10.1080/09585170701589983

Freire, P. (1974). De undertryktes pedagogikk (S. Lie Hagen, Overs.). Gyldendal Norsk Forlag. (Opprinnelig utgitt i 1968).

Fujii, T. (2014). Implementing Japanese Lesson Study in Foreign Countries: Misconceptions Revealed. Mathematics Teacher Education and Development, 16(1), 65-83.

Fullan, M. & Hargreaves, A. (2016). Call to Action: Bringing the Profession Back In. Learning Forward. https://michaelfullan.ca/wp-content/uploads/2017/11/16_BringingProfessionFullanHargreaves2016.pdf

Gee, D. & Whaley, J. (2016). Learning Together: Practice-Centred Professional Development to Enhance Mathematics Instruction. Mathematics Teacher Education and Development, 18(1), 87-99.

Goldsmith, L. T., Doerr, H. M., & Lewis, C. C. (2014). Mathematics teachers' learning: a conceptual framework and synthesis of research. Journal of Mathematics Teacher Education, 17(1), 5-36.
https://doi.org/10.1007/s10857-013-9245-4

González, G. & Skultety, L. (2018). Teacher learning in a combined professional development intervention. Teaching and Teacher Education, 71, 341-354.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.02.003

Goodson, I.F. (2000). Livshistorier-kilde til forståelse av utdanning. Fagbokforlaget.

Greenhalgh, T. & Peacock, R. (2005). Effectiveness and efficiency of search methods in systematic reviews of complex evidence: audit of primary sources. BMJ, 331(7524), 1064-1065.
https://doi.org/10.1136/bmj.38636.593461.68

Greeno, J. G. (1998). The situativity of knowing, learning, and research. American Psychologist, 53(1), 5-26.
https://doi.org/10.1037/0003-066X.53.1.5

Groth, R. E. (2011). Improving Teaching through Lesson Study Debriefing. The Mathematics Teacher, 104(6), 446-451.
https://doi.org/10.5951/MT.104.6.0446

Groves, S., Doig, B., Widjaja, W., Garner, D. & Palmer, K. (2013). Implementing Japanese Lesson Study: An Example of Teacher- Researcher Collaboration. Australian Mathematics Teacher, 69(3), 10-17.

Gunnarsdottir, G. H. & Palsdottir, G. (2016). Lektionsstudier og læringsfællesskaber. I B.O Hallås & G. Grimsæth (Red.), Lesson Study i en nordisk kontekst (s.106-122). Gyldendal Akademisk.

Hargreaves, A. (2000). Four ages of professionalism and professional learning. Teachers and teaching, 6(2), 151-182.
https://doi.org/10.1080/713698714

Hargreaves, A., & Goodson, I. (1996). Teachers' professional lives: Aspirations and actualities. I I. Goodson & A. Hargreaves (Red.), Teachers' professional lives (s. 9-35). Falmer Press.

Hargreaves, A. & O'Connor, M. T. (2018). Collaborative Professionalism: When Teaching Together Means Learning for All. Corwin Press

Havnes, A. (1996). Læring som sosial praksis. Examen philosophicum som eksempel. I O. Dysthe (Red.), Ulike perspektiv på læring og læringsforskning (s. 136-173). Cappelen Damm Akademisk.

Helgevold, N. (2011). Å lære å kommunisere i det moderne klasserommet: en kvalitativ studie av interaksjonsformer på ungdomstrinnet [Doktorgradsavhandling]. Universitetet i Stavanger.

Higgins, J. P., Thomas, J. & Chandler, J. (Red.). (2019). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions (2. utgave). John Wiley & Sons.
https://doi.org/10.1002/9781119536604

Hiim, H. (2003). Læreren som forsker. Erfaringer med en strategi for å forske i læreryrket. Norsk pedagogisk tidsskrift, 05 (06), 350-363.
https://doi.org/10.18261/ISSN1504-2987-2003-05-06-11

Hiim (2010). Pedagogisk aksjonsforskning. Tilnærminger, eksempler og kunnskapsfilosofisk grunnlag. Gyldendal Akademisk.

Hord, S. M. (1997). Professional Learning Communities: Communities of Continuous Inquiry and Improvement. Southwest Educational Development Laboratory.

Horn, I. S. & Little, J. W. (2010). Attending to Problems of Practice: Routines and Resources for Professional Learning in Teachers' Workplace Interactions. American Educational Research Journal, 47(1), 181-217.
https://doi.org/10.3102/0002831209345158

Horowitz, T. R. (1985). Professionalism and Semi‐professionalism among Immigrant Teachers from the USSR and North America. Comparative Education, 21(3), 297-307.
https://doi.org/10.1080/0305006850210307

Hsieh, H.- F. & Shannon, S. E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277-1288.
https://doi.org/10.1177/1049732305276687

Illeris, K. (2012). Læring (Y. Nordgård, Overs.) Gyldendal Norsk Forlag. (Opprinnelig utgitt 2006).

Illeris, K. (2014). Forord. I K. Illeris (Red.), Læringsteorier. 6 aktuelle forståelser (s. 7-10). Roskilde Universitetsforlag.

Isoda, M. (2007). Introduction to the English Translation. I M. Isoda, M. Stephens, Y. Ohara og T. Miyakawa (Red.), Japanese Lesson Study in Mathematics: Its Impact, Diversity and Potential for Educational Improvement (s. xv-xxiv). World Scientific.
https://doi.org/10.1142/6339

Isoda, M. (2010). Lesson Study: Problem Solving Approaches in Mathematics Education as a Japanese Experience. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 8, 17-27.
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.12.003

Isoda, M. (2015). The Science of Lesson Study in the Problem Solving Approach. I I. Maitree, I. Masami & Y. Banhar (Red.), Lesson Study: Challenges in Mathematics Education (s. 81-108). World Scientific.
https://doi.org/10.1142/9789812835420_0006

Jacobs, V. R., Lamb, L. L. & Philipp, R. A. (2010). Professional Noticing of Children's Mathematical Thinking. Journal for Research in Mathematics Education, 41(2), 169-202.
https://doi.org/10.5951/jresematheduc.41.2.0169

Jensen, K. (2008). Profesjonslæring i endring (ProLearn) (Rapport til forskningsrådets KUL-program 2008). Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo.

Jiang, H., Choy, B. H. & Lee, C. K. E. (2020). Refining teaching expertise through analysing students' work: a case of elementary mathematics teacher professional learning during lesson study in Singapore. Professional Development in Education, 46(5), 731-750.
https://doi.org/10.1080/19415257.2019.1634624

Johnson, K. E. & Golombek, P. R. (2016). Obuchenie, perezhivanie, and growth points. I K. E. Johnson & P. R. Golombek (Red.), Mindful L2 Teacher Education: A Sociocultural Perspective on Cultivating Teachers' Professional Development (s. 39-47). Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781315641447-3

Junge, J. (2012). Kjennetegn ved læreres kollegasamtaler, og betydningen av disse for læringspotensialet i samtalene. Norsk pedagogisk tidsskrift, 96(5), 373-386.
https://doi.org/10.18261/ISSN1504-2987-2012-05-05

Kelchtermans, G. (2006). Teacher collaboration and collegiality as workplace conditions. A review. Zeitschrift für Pädagogik, 52(2), 220-237.

Kelly, P. (2006). What is teacher learning? A socio‐cultural perspective. Oxford Review of Education, 32(4), 505-519.
https://doi.org/10.1080/03054980600884227

King, F. (2014). Evaluating the impact of teacher professional development: an evidence-based framework. Professional Development in Education, 40(1), 89-111.
https://doi.org/10.1080/19415257.2013.823099

Kohlmeier, J. & Saye, J. (2017). Developing Discussion Leaders Through Scaffolded Lesson Study. The Social Studies, 108(1), 22- 37.
https://doi.org/10.1080/00377996.2016.1237466

Kroksmark, T. (2006). Den tidløse pedagogikken. Fagbokforlaget.

Kuhn, T. R. (1970). The Structure of Scientific Revolutions. University of Chicago Press.

Kunnskapsdepartementet. (2019). Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Fastsatt som forskrift ved kongelig resolusjon. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/3.-prinsipper-for-skolens- praksis/3.5-profesjonsfellesskap-og-skoleutvikling/?lang=nob

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Det kvalitative forskningsintervju (3. utgave). Gyldendal Akademisk.

Kvam, E. K. (2014). Pedagogiske samtaler: en kvalitativ studie av lærersamarbeid i norsk grunnskole [doktorgradsavhandling]. Universitetet i Oslo.

Kvam, E. K. og Munthe, E. (2020). Strengthening knowledge development in teachers' conversations in lesson study. I A. Murata & C. K.-E. Lee (Red.), Stepping up Lesson Study. An Educator's Guide to Deeper Learning (s. 66-75). Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003002536-7

Lahn, L. C. & Jensen, K. (2008). Profesjon og læring. I A. Molander & L. I. Terum (Red.), Profesjonsstudier, s. 295-351. Universitetsforlaget.

Larssen, D. L. S., Cajkler, W., Mosvold, R., Bjuland, R., Helgevold, N., Fauskanger, J., Wood, P., Jacobsen, A., Bugge, H. E., Næsheim- Bjørkvik, G. & Norton, J. (2018). A literature review of lesson study in initial teacher education: Perspectives about learning and observation. International Journal for Lesson and Learning Studies, 7(1), 8-22.
https://doi.org/10.1108/IJLLS-06-2017-0030

Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. Cambridge University Press.
https://doi.org/10.1017/CBO9780511815355

Lee, M. Y., & Choy, B. H. (2017). Mathematical teacher noticing: The key to learning from lesson study. I E.O. Schack, M. H. Fisher & J. A. Wilhelm, (Red.), Teacher noticing: Bridging and broadening perspectives, contexts, and frameworks (s. 121-140). Springer International Publishing.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-46753-5_8

Lee, C. K.-E. (2021). Preface. I A. Murata & C. K.-E. Lee (Red.), Stepping up Lesson Study. An Educator's Guide to Deeper Learning (s. xiv-xxi). Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003002536

Lejonberg E. & Elstad, E. (2014). Bruk av profesjonsbegrepet i kampen om utdanningspolitikkens innhold. I E. Elstad & K. Helstad (Red.), Profesjonsutvikling i skolen (s. 39-56). Universitetsforlaget.

Lewin, K. (1946). Action Research and Minority Problems. Journal of Social Issues, 2 (4), 34-46.
https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1946.tb02295.x

Lewis, C. C., & Hurd, J. (2011). Lesson study step by step: How teacher learning communities improve instruction. Heinemann.

Lewis, C.C., Perry, R. & Friedkin, S. (2009). Lesson Study as Action Research. I S. E. Noffke & B. Somekh (Red.), The SAGE Handbook of Educational Action Research (s. 142-153).
https://doi.org/10.4135/9780857021021.n14

Lewis, C.C. & Tsuchida, I. (1997). Planned educational change in Japan: the case of elementary science instruction. J. Education Policy, 12(5), 313-331.
https://doi.org/10.1080/0268093970120502

Little, J. W. (1990). The Persistence of Privacy: Autonomy and Initiative in Teachers' Professional Relations. Teachers College Record, 91(4), 509-536.
https://doi.org/10.1177/016146819009100403

Little, J. W. (1999). Teachers' Professional Development in the Context of High School Reform: Findings from a Three-Year Study of Restructuring Schools. (Rapport). National Partnership for Excellence and Accountability in Teaching. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED448154.pdf

Little, J. W. (2003). Inside Teacher Community: Representations of Classroom Practice. Teachers College Record, 105(6), 913-945. TCRecord: Article
https://doi.org/10.1111/1467-9620.00273

Little, J. W., Gearhart, M., Curry, M., & Kafka, J. (2003). Looking at student work for teacher learning, teacher community, and school reform. Phi delta kappan, 85(3), 184-192.
https://doi.org/10.1177/003172170308500305

Little, J. W. (2012). Understanding Data Use Practice among Teachers: The Contribution of Micro-Process Studies. American Journal of Education, 118(2), 143-166.
https://doi.org/10.1086/663271

Little, J. W. & Horn, I. S. (2007). Normalizing problems of practice: Converting routine conversation into a resource for learning in professional communities. I L. Stoll & L. K. Seashore (Red.), Professional Learning Communities: Divergence, Depth and Dilemmas (s. 79-92). Open University Press.

Littleton, K. & Mercer, N. (2013). Interthinking: Putting talk to work. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780203809433

Lortie, D.C. (1975). Schoolteacher. A Sociological Study The University of Chicago Press.

Lundy, L. (2007). 'Voice' is not enough: Conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. British Educational Research Journal, 33(6), 927-942.
https://doi.org/10.1080/01411920701657033

Makinae N. (2019). The Origin and Development of Lesson Study in Japan. I R. Huang, A. Takahashi & J. P. da Ponte (Red.), Theory and Practice of Lesson Study in Mathematics. Advances in Mathematics Education (s. 169-181). Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-04031-4_9

Mason, J. (2002). Researching Your Own Practice: The Discipline of Noticing. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780203471876

Mason, J. (2011). Noticing: Roots and branches. I M. G. Sherin, V. R. Jacobs & R. A. Philipp (Red.), Mathematics teacher noticing (s. 35- 50). Routledge.

Mausethagen, S. (2015). Læreren i endring? Om nye forventninger til lærerprofesjonen og lærerarbeidet. Universitetsforlaget.

Maxwell, J. A. (2010). Using Numbers in Qualitative Research. Qualitative Inquiry, 16(6), 475-482.
https://doi.org/10.1177/1077800410364740

Maxwell, J.A. (2013). Qualitative Research Design. An Interactive Approach. SAGE.

McIntyre, D., Pedder, D. & Ruddock, J. (2005). Pupil voice: comfortable and uncomfortable learnings for teachers. Research Papers in Education, 20(2), 149-168.
https://doi.org/10.1080/02671520500077970

Mehlum, A. (1994). Skriveundervisning: Mellom styring og frihet. Tano.

Meld. St. 21 (2016-2017). Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20162017/id2544344/

Meld. St. 28 (2015-2016). Fag - Fordypning - Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28- 20152016/id2483955/

Mercer, N. (2000). Words and Minds: How We Use Language to Think Together. Routledge.

Mercer, N. (2002). Developing Dialogues. I G. Wells & G. Claxton (Red.), Learning for Life in the 21st Century: Sociocultural Perspectives on the Future of Education (s. 141-153). Blackwell.
https://doi.org/10.1002/9780470753545.ch11

Mercer, N. (2004). Sociocultural discourse analysis: Analysing classroom talk as a social mode of thinking. Journal of Applied Linguistics, 1(2), 137-168.
https://doi.org/10.1558/japl.v1.i2.137

Mercer, N. & Littleton, K. (2007). Dialogue and the Development of Children's Thinking: A Sociocultural Approach. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780203946657

Mercer, N., Warwick, P., Kershner, R. & Staarman, J. K. (2010). Can the interactive whiteboard help to provide 'dialogic space'for children's collaborative activity? Language and Education, 24(5), 367-384.
https://doi.org/10.1080/09500781003642460

Merleau-Ponty, M. (1962). Phenomenology of Perception (C. Smith, Overs.). Routledge. (Opprinnelig utgitt 1945).

Messiou, K. & Ainscow, M. (2015). Responding to learner diversity: Student views as a catalyst for powerful teacher development? Teaching and Teacher Education, 51, 246-255.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2015.07.002

Messiou, K. (2019). Collaborative action research: facilitating inclusion in schools. Educational Action Research, 27(2), 197-209.
https://doi.org/10.1080/09650792.2018.1436081

Mitchell, M. G. (2017). Tomgangslesing - tid for utviklingsarbeid. I M. B. Postholm, T. Dahl, E. Dehlin, G. Engvik, E. J. Irgens, A. Normann & A. Strømme (Red.), Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger (s.136-140). Universitetsforlaget.

Molander, A. & Terum, L. I. (2008). Profesjonsstudier - en introduksjon. I A. Molander & L. I. Terum (Red.), Profesjonsstudier (s. 13-27). Universitetsforlaget.

Mosvold, R. & Ohnstad, F. O. (2016). Profesjonsetiske perspektiver på læreres omtaler av elever. Norsk pedagogisk tidsskrift, 100(1), 26- 36.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2016-01-04

Munthe, E. (2003). Teachers' workplace and professional certainty. Teaching and teacher education, 19(8), 801-813.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2003.02.002

Munthe, E. , Baugstø, T. & Haldorsen, A.-K. (2013). Japanske takter i Bømlo kommune. Bedre skole, 1, 11-15.

Munthe, E., Helgevold, N. & Bjuland, R. (2015). Lesson study - i utdanning og praksis. Cappelen Damm Akademisk.

Murata, A. (2011). Introduction: Conceptual Overview of Lesson Study. I L. C. Hart, A. S. Alston & A. Murata (Red.), Lesson Study Research and Practice in Mathematics Education (s. 1-12). Springer.
https://doi.org/10.1007/978-90-481-9941-9_1

Nelson, T. H., Deuel, A., Slavit, D. & Kennedy, A. (2010). Leading Deep Conversations in Collaborative Inquiry Groups. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 83(5), 175-179.
https://doi.org/10.1080/00098650903505498

Nemirovsky, R., DiMattia, C., Ribeiro, B. & Lara-Meloy, T. (2005). Talking About Teaching Episodes. Journal of Mathematics Teacher Education, 8(5), 363-392.
https://doi.org/10.1007/s10857-005-3848-3

NESH (Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora). (2016). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (4. utg.). https://www.forskningsetikk.no/retningslinjer/hum-sam/forskningsetiske-retningslinjer-for-samfunnsvitenskap-humaniora-juss-og-teologi/

NFR (Norges forskningsråd). (2006). En nasjonal strategi for norsk pedagogisk forskning. Oppfølgingsutvalgets anbefalinger etter Forskningsrådets evaluering i 2004. Norges forskningsråd. En nasjonal strategi for norsk pedagogisk forskning.pdf

Noffke, S. E. (1997). Professional, Personal, and Political Dimensions of Action Research. Review of Research in Education, 22(1), 305- 343.
https://doi.org/10.3102/0091732X022001305

NOU 2015: 8. (2015). Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-8/id2417001/

Norwich, B., Dudley, P. & Ylonen, A. (2014). Using lesson study to assess pupils' learning difficulties. International Journal for Lesson and Learning Studies, 3(2), 192-207.
https://doi.org/10.1108/IJLLS-12-2013-0059

OECD. (2005). Teachers Matter: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Overview. OECD Publishing. https://www.oecd.org/education/school/34990905.pdf
https://doi.org/10.1787/9789264018044-sum-hu

OECD. (2021, 28.sept.). Teacher professional development. https://gpseducation.oecd.org/revieweducationpolicies/#!node=4173 2&filter=all

O'Leary, M. (2012). Exploring the role of lesson observation in the English education system: a review of methods, models and meanings. Professional Development in Education, 38(5), 791-810.
https://doi.org/10.1080/19415257.2012.693119

Ono, Y. & Ferreira, J. (2010). A case study of continuing teacher professional development through lesson study in South Africa. South African Journal of Education, 30(1), 59-74.
https://doi.org/10.15700/saje.v30n1a320

Owen, S. M. (2015). Teacher professional learning communities in innovative contexts: 'ah hah moments', 'passion' and 'making a difference' for student learning. Professional Development in Education, 41(1), 57-74.
https://doi.org/10.1080/19415257.2013.869504

Patton, M. Q. (2015). Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice (4. utg.). SAGE Publications.

Pedder, D. & McIntyre, D. (2004). The impact of pupil consultation on classroom practice. I M. Arnot, D. McIntyre, D. Pedder & D. Reay (Red.), Consultation in the Classroom: Developing Dialogue about Teaching and Learning (s. 7-41). Pearson Publishing.

Penne, S. & Hertzberg, F. (2008). Muntlige tekster i klasserommet. Universitetsforlaget.

Perry, R. R. & Lewis, C. C. (2009). What is successful adaptation of lesson study in the US? Journal of Educational Change, 10(4), 365- 391.
https://doi.org/10.1007/s10833-008-9069-7

Postholm, M. B. (2010). Kvalitativ metode: En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier. Universitetsforlaget.

Postholm, M.B. (2014). Innledning: tekster i kontekst. I M. B. Postholm (Red.), Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling (s. 9-17). Tapir Akademisk Forlag.

Postholm, M. B. & Moen, T. (2009). Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen: metodebok for lærere, studenter og forskere. Universitetsforlaget.

Postholm, M. B. & Rokkones, K. (2012). Lærernes profesjonelle utvikling. En review av forskning om hvordan lærere lærer. I M. B. Postholm (Red.), Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling (s. 21-49). Tapir Akademisk Forlag.

Qvortrup, L. (2018). Dette vet vi om Profesjonelle læringsfellesskap (A. Sjøbu, Overs.). Gyldendal. (Opprinnelig utgitt i 2016).

Radford, L. & Roth, W.-M. (2011). Intercorporeality and ethical commitment: an activity perspective on classroom interaction. Educational Studies in Mathematics, 77, 227-245.
https://doi.org/10.1007/s10649-010-9282-1

Readman, K. & Rowe, J. (2016). Developing emerging leaders using professional learning conversations. Higher Education Research & Development, 35(5), 1011-1024.
https://doi.org/10.1080/07294360.2016.1139554

Restani, R., Hunter, J. & Hunter, R. (2019). Lesson Study: Investigating How Facilitators Support Teacher Noticing. Mathematics Education Research Group of Australasia. I G. Hine, S. Blackley, & A. Cooke (Red.), Mathematics Education Research: Impacting Practice (Proceedings of the 42nd annual conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia), 580-587. MERGA.

Robinson, N., & Leikin, R. (2012). One teacher, two lessons: The lesson study process. International Journal of Science and Mathematics Education, 10(1), 139-161.
https://doi.org/10.1007/s10763-011-9282-3

Rødne, T. (2009). Kriterier for det vitskaplege ved kvalitativt orientert samfunnsforsking: ein studie med grunnlag i kvalitativt orienterte hovudfagsoppgåver og doktorgradsavhandlingar ved norske universitet [Doktorgradsavhandling]. Universitetet i Tromsø.

Santa, C. M. & Engen, L. (2003). Lære å lære: prosjekt CRISS: creating independence through student-owned strategies. Universitetet i Stavanger.

Seleznyov, S. (2018). Lesson study: an exploration of its translation beyond Japan. International Journal for Lesson and Learning Studies, 7(3), 217-229.
https://doi.org/10.1108/IJLLS-04-2018-0020

Sfard, A. (1998). The Many Faces of Mathematics: Do Mathematicians and Researchers in Mathematics Education Speak about the Same Thing? I A. Sierpinska & J. Kilpatrick (Red.), Mathematics Education as a Research Domain: A Search for Identity (s. 491- 511). Springer.
https://doi.org/10.1007/978-94-011-5196-2_18

Sfard, A. (2008). Thinking as Communicating: Human Development, the Growth of Discourses, and Mathematizing. Cambridge University Press.
https://doi.org/10.1017/CBO9780511499944

Sfard, A. (2020, 21.-22. oktober). Researching learning for the sake of teaching [Paperpresentasjon]. NAFOL/HVL/NorTED conference 2020.

Skjervheim, H. (1996). Deltakar og tilskodar. I H. Skjervheim, Deltakar og tilskodar og andre essays ( s. 71- 87). Aschehoug.

Skott, C. K., & Møller, H. (2016). Et deltagelsesperspektiv på lektionsstudier som metode til lærerudvikling i Danmark. I B. O. Hallås & G. Grimsæth (Red.), Lesson Study i en nordisk kontekst (s. 230-249). Gyldendal Norsk Forlag.

Slavit, D., Nelson, T. H. & Deuel, A. (2013). Teacher Groups' Conceptions and Uses of Student-Learning Data. Journal of Teacher Education, 64(1), 8-21.
https://doi.org/10.1177/0022487112445517

Stigler, J. W., & Hiebert, J. (2009). The Teaching Gap: Best Ideas from the World's Teachers for Improving Education in the Classroom. Free Press.

Stigler, J.W. and Hiebert, J. (2016). Lesson study, improvement, and the importing of cultural routines. ZDM (48), 581-587.
https://doi.org/10.1007/s11858-016-0787-7

St.meld. nr. 31 (2007-2008). Kvalitet i skolen. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-31-2007-2008-/id516853/

St.meld. nr. 11 (2008-2009). Læreren - Rollen og utdanningen. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-11-2008-2009-/id544920/

Stoll, L., Bolam, R., McMahon, A., Wallace, M. & Thomas, S. (2006). Professional Learning Communities: A Review of the Literature. Journal of Educational Change, 7(4), 221-258.
https://doi.org/10.1007/s10833-006-0001-8

Stoll, L. & Louis, K. S. (2007). Professional Learning Communities: Elaborating New Approaches. I Professional Learning Communities: Divergence, Depth and Dilemmas (s. 1-13). Open University Press.

Suratno, T. (2012). Lesson study in Indonesia: an Indonesia University of Education experience. International Journal for Lesson and Learning Studies, 1(3), 196-215.
https://doi.org/10.1108/20468251211256410

Swann, J. (2010). Transcribing spoken interaction. I S. Hunston & D. Oakey (Red.), Introducing Applied Linguistics: Concepts and Skills (s. 163-176). Routledge.

Säljö, R. (2016). Læring - en introduksjon til perspektiver og metaforer (I.C. Goveia, Overs.). Cappelen Damm Akademisk. (Opprinnelig utgitt 2015).

Säljö, R. (2001). Læring i praksis. Et sosiokulturelt perspektiv (S. Moen, Overs.). Cappelen Damm Akademisk. (Opprinnelig utgitt 2000).

Takahashi, A. (2014). The role of the knowledgeable other in lesson study: examining the final comments of experienced lesson study practitioners. Mathematics Teacher Education and Development, 16(1), 4-21.

Takahashi, A., Lewis, C. & Perry, R. (2013). A US lesson study network to spread teaching through problem solving. International Journal for Lesson and Learning Studies 2(3), 237-255.
https://doi.org/10.1108/IJLLS-05-2013-0029

Takahashi, A. & Yoshida, M. (2004). Ideas for Establishing Lesson- Study Communities. Teaching Children Mathematics, 10(9), 436- 443.
https://doi.org/10.5951/TCM.10.9.0436

Tiller, T. (2006). Aksjonslæring - forskende partnerskap i skolen (2.utgave). Høgskoleforlaget.

Timperley, H. (2011). Using student assessment for professional learning: focusing on students' outcomes to identify teachers' needs (Dokument nr. 21, mai 2011). Department of Education and Early Childhood Development. https://www.education.vic.gov.au/Documents/about/research/timperleyassessment.pdf

Timperley, H. & Earl L.M. (2008). Using Conversations to make Sense of Evidence: Possibilities and Pitfalls. I L. M. Earl & H. Timperley (Red.), Professional Learning Conversations: Challenges in Using Evidence for Improvement (s. 121-126). Springer.
https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6917-8_10

Timperley, H. S. & Robinson, V. M. J. (2001). Achieving School Improvement through Challenging and Changing Teachers' Schema. Journal of Educational Change, 2(4), 281-300.
https://doi.org/10.1023/A:1014646624263

Timperley, H., Wilson, A., Barrar, H., & Fung, I. (2007). Teacher Professional Learning and Development: Best Evidence Synthesis Iteration (BES). New Zealand: Ministry of Education. Teacher Professional Learning and Development Best Evidence Synthesis (mineduc.cl)

Utdanningsdirektoratet. (2017, 16. mai). Film: Lesson Study. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/utvikle-praksis-sammen/film-lesson-study/

Utdanningsdirektoratet. (2019, 7. november). Kompetansepakke for innføring av nytt læreplanverk. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/kompetansepakke-for-innforing-av-nytt-lareplanverk/

Utdanningsforbundet. (u.å.). Lærerprofesjonens etiske plattform. https://www.utdanningsforbundet.no/larerhverdagen/profesjonsetikk/om-profesjonsetikk/larerprofesjonens-etiske-plattform/.

Utdanningsforskning. (2015, 24. juni). Lesson Study som metode i skolebasert kompetanseutvikling. https://utdanningsforskning.no/artikler/2015/lesson-study-som-metode-i-skolebasert-kompetanseutvikling/

van Es, E. A. (2011). A Framework for Learning to Notice Student Thinking. I M. G. Sherin, V. R. Jacobs, & R. A. Philipp (Red.), Mathematics Teacher Noticing. Seeing Through Teachers' Eyes (s. 134-151). Routledge.

Vangrieken, K., Dochy, F., Raes, E. & Kyndt, E. (2015). Teacher collaboration: A systematic review. Educational Research Review, 15, 17-40.
https://doi.org/10.1016/j.edurev.2015.04.002

van Veen, K., Zwart, R., & Meirink, J. (2012). What Makes Teacher Professional Development Effective? A Literature Review. I M. Kooy & K. van Veen (Red.), Teacher learning that matters (s. 23- 41). Routledge.

von Wright, M. (2000). Vad eller vem?En pedagogisk rekonstruktion av GH Meads teori om människors intersubjektivitet [doktorgradsavhandling]. Bokförlaget Daidalos.

Vrikki, M., Warwick, P., Vermunt, J. D., Mercer, N. & Van Halem, N. (2017). Teacher learning in the context of Lesson Study: A video- based analysis of teacher discussions. Teaching and Teacher education, 61, 211-224.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.10.014

Vrikki, M., Warwick, P. & Rødnes, K.A. (2021) Developing a frame for action with digital technology through extending teacher noticing. Teacher Development, 25(4), 393-410.
https://doi.org/10.1080/13664530.2021.1939769

Vygotsky, L. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes (M.Cole, V. John-Steiner, S. Scribner & E. Souberman, Red.). Harvard University Press.

Vygotsky, L. S. (1981). The Genesis of Higher Mental Functions. I J.

V. Wertsch (Red.), The Concept of Activity in Soviet psychology (J.W. Wertsch, Overs.) (s. 144-188). (Opprinnelig utgitt 1960). Routledge.

Vygotskij, L. S. (2001). Tenkning og tale (A. Kozulin, Red., T. Jarl- Bielenberg og M. Toften Roster, Overs.). Gyldendal Norsk Forlag. (Opprinnelig utgitt i 1986).

Warwick, P., Vrikki, M., Karlsen, A. M. F., Dudley, P. & Vermunt, J. D. (2019). The role of pupil voice as a trigger for teacher learning in Lesson Study professional groups. Cambridge Journal of Education, 49(4), 435-455.
https://doi.org/10.1080/0305764X.2018.1556606

Warwick, P., Vrikki, M., Vermunt, J. D., Mercer, N., & van Halem, N. (2016). Connecting observations of student and teacher learning: an examination of dialogic processes in Lesson Study discussions in mathematics. ZDM, 48(4), 555-569.
https://doi.org/10.1007/s11858-015-0750-z

Watanabe, T. (2002). Learning From Japanese Lesson Study. Educational Leadership, 59(6), 36-39.

Webster-Wright, A. (2009). Reframing Professional Development Through Understanding Authentic Professional Learning. Review of Educational Research, 79(2), 702-739.
https://doi.org/10.3102/0034654308330970

Wegerif, R. (2007). Dialogic Education and Technology: Expanding the Space of Learning. Springer Science & Business Media.
https://doi.org/10.1007/978-0-387-71142-3

Wegerif, R. (2013). Dialogic: Education for the Internet Age. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780203111222

Wenger, E. (2008). Communities of Practice. Learning, Meaning, and Identity. Cambridge University Press.
https://doi.org/10.1017/CBO9780511803932

Wertsch, J.V. & Sohmer, R. (1995). Vygotsky on Learning and Development. Human development, 38, 332-337.
https://doi.org/10.1159/000278339

Widjaja, W., Vale, C., Groves, S. & Doig, B. (2017). Teachers' professional growth through engagement with lesson study. Journal of Mathematics Teacher Education, 20(4), 357-383.
https://doi.org/10.1007/s10857-015-9341-8

Wood, K. (2017). Is there really any difference between lesson and learning study? [Editorial review]. Both focus on neriage. International Journal for Lesson and Learning Studies, 6(2), 118- 123.
https://doi.org/10.1108/IJLLS-02-2017-0008

Wood, K. (2018a). The many faces of lesson study and learning study [Editorial]. International Journal for Lesson and Learning Studies, 7(1), 2-7.
https://doi.org/10.1108/IJLLS-10-2017-0047

Wood, K. (2018b). On the theorization of lesson study and learning study [Editorial]. International Journal for Lesson and Learning Studies, 7(3), 166-171.
https://doi.org/10.1108/IJLLS-05-2018-0033

Wood, P. & Cajkler, W. (2016). A participatory approach to Lesson Study in higher education. International Journal for Lesson and Learning Studies, 5(1), 4-18.
https://doi.org/10.1108/IJLLS-08-2015-0027

Xu, H. & Pedder, D. (2016). Lesson Study: An international review of the research. I P. Dudley (Red.), Lesson Study: Professional learning for our time (s. 29-58). Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780203795538-2

Yarema, C. H. (2010). Mathematics Teachers' Views of Accountability Testing Revealed through Lesson Study. Mathematics Teacher Education and Development, 12(1), 3-18.

Yoshida, M. (1999). Lesson study: An ethnographic investigation of school-based teacher development in Japan. [Doktorgradsavhandling]. University of Chicago.

Aas, H. K. (2020). Learning through communication: exploring learning potential in teacher teams lesson study talk. International Journal for Lesson and Learning Studies.
https://doi.org/10.1108/IJLLS-07-2020-0046
Forsidebilde

Downloads

Published

May 19, 2022

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.