Alkoholbruk og alkoholkultur i en industrivirksomhet på Vestlandet. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS

Authors

Aleksandra Sevic
Neda Soleiman Pour Hashemi
Mikkel Magnus Thørrisen
Randi Wågø Aas

Keywords:

alkoholbruk, WIRUS, alkohol, alkoholbruk i arbeidslivet, bedriftshelsetjeneste, folkehelse, sykefravær, sykenærvær

Synopsis

Bakgrunn: WIRUS er et nasjonalt forskningsprosjekt om alkohol, arbeidsliv, sykefravær, sykenærvær og arbeidsplassbaserte intervensjoner. Prosjektet består av flere delstudier. Én av disse er en screeningstudie der ansatte i ulike virksomheter, på tvers av sektorer og bransjer, svarer på et spørreskjema som handler om bl.a. alkoholbruk, holdninger til arbeidsrelatert alkoholbruk og forventninger til virkninger av alkoholbruk. Én av virksomhetene som deltar i WIRUS er en industrivirksomhet på Vestlandet. I denne rapporten presenteres resultater fra spørreundersøkelsen i denne virksomheten.

Målet med denne rapporten er å beskrive alkoholbruk, holdninger til arbeidsrelatert alkoholbruk og forventninger til virkninger av alkoholbruk blant ansatte i virksomheten. Virksomhetens resultater sammenliknes med de øvrige virksomhetene i WIRUS, og også resultater fra en tidligere utført befolkningsstudie i Norge. Rapporten kan brukes som et kunnskapsgrunnlag for arbeid med alkoholpolicy på arbeidsplassen, og for situasjoner i gråsonen mellom jobb og fritid.

Resultatene viser (a) at denne virksomhetens ansatte rapporterer i gjennomsnitt et høyere alkoholforbruk enn ansatte i de øvrige virksomhetene i WIRUS (5,6 mot 3,9 av 40), (b) at forekomsten av risikofylt alkoholforbruk blant de ansatte er høyere i virksomheten (23,1 %) enn hva som er funnet i de øvrige WIRUS-virksomhetene (11,5 %), og hva tidligere forskning har funnet i den generelle norske befolkningen (16,9 %), (c) at virksomhetens ansatte har tilsvarende holdninger til arbeidsrelatert alkoholbruk som ansatte i de øvrige WIRUS-virksomhetene (2,2 mot 2,1 av 4), (d) at virksomhetens ansatte har noe mer positive forventninger til virkninger av alkoholbruk enn ansatte i de øvrige WIRUS-virksomhetene (2,0 mot 1,7 av 4), og (e) at det i denne virksomheten, i likhet med de øvrige WIRUS-virksomhetene, var sammenhenger som tyder på at ansatte som har et høyt alkoholbruk også har mer positive holdninger og forventninger til alkoholbruk sammenliknet med ansatte som har et lavere alkoholbruk.

Implikasjoner: Arbeidsplassen, støttet av bedriftshelsetjenesten, har en svært viktig rolle i et helsefremmende og forebyggende arbeid overfor ansatte. I henhold til retningslinjer fra Verdens helseorganisasjon, vil majoriteten av de ansatte i virksomheten være i målgruppen for alkoholrelatert helsefremmende arbeid, mens om lag 2 av 10 ansatte vil kunne være i målgruppen for mer målrettede tiltak med sikte på reduksjon av risikofylt alkoholbruk.

Author Biographies

Aleksandra Sevic

Stipendiat
Det helsevitenskapelige fakultet
Universitetet i Stavanger
aleksandra.sevic@uis.no

Neda Soleiman Pour Hashemi

Stipendiat
Det helsevitenskapelige fakultet
Universitetet i Stavanger
neda.hashemi@uis.no

Mikkel Magnus Thørrisen

Universitetslektor
Fakultet for helsevitenskap
OsloMet - the metropolitan university
magnus.thorrisen@oslomet.no

Randi Wågø Aas

Professor
Det helsevitenskapelige fakultet
Universitetet i Stavanger
randi.aas@uis.no

Forside

Downloads

Published

November 11, 2019

Online ISSN

2387-6662

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.