Brukermedvirkning og samvalg i døgnbehandling av ungdom med psykisk lidelse

Authors

Keywords:

brukermedvirkning, døgnbehandling, psykiske lidelser, samvalg, folkehelse, ungdom

Synopsis

Bakgrunn: Psykiske helseplager er beskrevet som en av de største utfordringene for folkehelsa og framtiden, og rammer i særskilt grad ungdom. Lovgivning og forskningslitteratur understreker behovet for at behandling vektlegger brukermedvirkning, og samvalg er spesielt anbefalt som metode. Samvalg kan betraktes som en prosess med høy grad av brukermedvirkning som finner sted i et partnerskap mellom pasient og helsepersonell. Ved samvalg skal ungdom delta i behandlingsavgjørelser, og individuelle mål, verdier og behov vektlegges. Offentlige rapporter viser at vi har en lang vei å gå med å tilpasse helsetjenestene til ungdommenes behov, spesielt for de med sammensatte behov og alvorlig psykisk lidelse. Det er lite tidligere forskning som har undersøkt brukermedvirkning og samvalg i døgnbehandling av ungdom med psykiske lidelser.

Mål: Denne avhandlingen tar for seg døgnbehandling av ungdom med psykiske lidelser, og har som mål å undersøke erfaringer med brukermedvirkning og samvalg og forhold som påvirker gjennomføringen av dette. På bakgrunn av perspektivene til helsepersonell, ungdom og foreldre utforsker avhandlingen hva samvalg er i konteksten psykiske helsevern for ungdom, samt muligheter og utfordringer knyttet til både brukermedvirkning og samvalg.

Metode: For å undersøke erfaringer med brukermedvirkning og samvalg ble det benyttet kvalitativ metode med et eksplorerende og induktivt studiedesign. Avhandlingen ble designet i samarbeid med to medforskere som hadde erfaring fra helsetjenestene. I tillegg bidro et panel med ungdom med brukermedvirkning i forskningen. Det ble gjennomført tre delstudier med henholdsvis fokusgruppeintervjuer med helsepersonell (delstudie 1) og individuelle intervjuer med ungdom (delstudie 2) og foreldre (delstudie 3). Utvalget bestod av totalt 37 informanter som ble rekruttert gjennom psykisk helsevern for ungdom ved to sykehus og et nasjonalt prosjekt i regi av Forandringsfabrikken som inkluderte flere helseforetak. Dataanalyser inkluderte systematisk tekstkondensering (delstudie 1), tematiske innholdsanalyser (delstudie 2 og 3), samt en kvalitativ metasyntese som identifiserte mønster på tvers av de tre delstudiene.

Resultat: Delstudie 1 utforsket helsepersonell sine erfaringer med brukermedvirkning og samvalg. Deltakerne vektla et behov for endringer i kultur og rutiner ved klinikkene for å oppnå individualiserte tjenester tilpasset den enkelte ungdom sitt behov. Brukermedvirkning og samvalg forutsetter at ungdom møtes med omsorg, og det krever tid å bygge en trygg relasjon. Korte innleggelser og standardiserte behandlingsforløp utfordrer brukermedvirkning og samvalg og stiller krav til fleksibilitet blant helsepersonell. Deltakerne hadde erfart at dialog med ungdommene og brukermedvirkning bør starte forut for innleggelse, og samvalg forutsetter at møter der beslutninger tas tilrettelegges for ungdom sin deltakelse.

Delstudie 2 utforsket ungdom sine erfaringer. Resultatene viste at informasjon og etablering av en tillitsfull relasjon med behandler var en forutsetning for brukermedvirkning og samvalg. Ungdom som ikke opplevde å bli lyttet til og ha medbestemmelse ved innleggelse uttrykte motstand eller likegyldighet til behandlingen. Diagnoser ble opplevd som stigmatiserende og begrensende for individuell tilpasning, valgmuligheter og samvalg. Utforming av en behandlingsplan som passet for den enkelte ungdom, og som ble fulgt opp også etter utskrivning, ble vektlagt for at brukermedvirkning og samvalg skulle ha en reell funksjon.

Delstudie 3 utforsket foreldre sine erfaringer. Resultatene viste at forelde stod i et dilemma; De ønsket brukermedvirkning og størst mulig grad av selvbestemmelse for ungdommene, samtidig som de så at foreldreinvolvering var nødvendig for etablering og oppfølgning av helsehjelp. Foreldrene opplevde å ha viktige roller i samvalg uten at de var beslutningstakere. De formidlet informasjon og bidro med nødvendig støtte til ungdommene, men vektla at de selv hadde behov for familieorienterte tiltak for å holde ut. Ungdommene sitt behov for individualisert behandling og kontinuitet ble vektlagt. Foreldre opplevde imidlertid at det stilte store krav til dem som pådrivere og koordinatorer.

Metasyntese av de tre delstudiene resulterte i fem tverrgående tema som var viktige for brukermedvirkning og samvalg: 1) anerkjenne og balansere medvirkning; 2) relasjon og tillit; 3) informasjon og opplevd kontroll; 4) samarbeid og koordinering; og 5) personsentrert fremfor diagnosesentrert.

Diskusjon og konklusjon: Avhandlingen gir en dypere forståelse for kompleksiteten ved brukermedvirkning og samvalg i døgnbehandling av ungdom med alvorlig psykiske lidelse. Behovet for balansering av ungdom, helsepersonell og foreldre sin sine perspektiv og behov demonstreres. Muligheter og utfordringer med å engasjere ungdom i egen behandling og samarbeid mellom involverte aktører forstås i lys av teori, og det presenteres en modell for medbestemmelse og samvalg

Redusert sykdomsinnsikt ved alvorlig psykisk lidelse, mulig uenighet mellom ungdom, foreldre og helsepersonell, samt mange aktører i behandlingskjeden utfordrer ungdom sine muligheter for brukermedvirkning i døgnbehandling. Brukermedvirkning og samvalg er utfordrende når konteksten er korte innleggelser med standardiserte behandlingsforløp ved akuttenheter som er presset på kapasitet. Samtidig har brukermedvirkning og samvalg potensiale til å øke ungdom sitt eierskap til egen behandling, og til å redusere reinnleggelser og behov for tvang. Det forutsetter en tilnærming som vektlegger trygge relasjoner mellom ungdom og helsepersonell, informasjon, tilstrekkelig tid, fleksibilitet og kontinuitet i behandlingen. En dialog med ungdom om brukermedvirkning og samvalg bør fortrinnsvis starte før innleggelse. Foreldre innehar viktige roller for gjennomføring av samvalg men har selv behov for informasjon og støtte. Ulik forståelse blant fagfolk om hva ungdommene sine problemer og behov er, hemmer kontinuitet og understreker behovet for koordinering av helsetjenestene.

Brukermedvirkning bidrar til å redusere en asymmetrisk maktbalanse mellom ungdom og helsepersonell. Samvalg gir oss en modell for hvordan reell brukermedvirkning i behandlingsavgjørelser kan gjennomføres, men forutsetter målrettede tiltak i helsetjenestene. Avhandlingen anbefaler en personsentrert tilnærming i døgnbehandling av ungdom med psykiske lidelser. Behandling som kombineres med familieorienterte tiltak ivaretar foreldre og utnytter samtidig den ressursen de representerer.

Author Biography

Stig Erlend Bjønness

Associate professor
Faculty of Health Sciences
Department of Public Health
University of Stavanger
stig.e.bjonness@uis.no

References

Akhtar, N., Forchuk, C., McKay, K., Fisman, S., & Rudnick, A. (2021). Handbook of Person-Centered Mental Health Care. Hogrefe.

https://doi.org/10.1027/00568-000

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of planners, 35(4), 216-224.

https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Askheim, O. P. (2012). Empowerment i helse- og sosialfaglig arbeid : floskel, styringsverktøy, eller frigjøringsstrategi? Gyldendal akademisk.

Atkins, K. (2006). Autonomy and autonomy competencies: a practical and relational approach. Nursing Philosophy, 7(4), 205-215.

https://doi.org/10.1111/j.1466-769X.2006.00266.x

Bakken, A. (2020). Ungdata 2020. Nasjonale resultater (NOVA Rapport 16/20). Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet. https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/20.500.12199/6415

Barnekonvensjonen. (2003). FNs konvensjon om barnets rettigheter : vedtatt av De forente nasjoner 20. november 1989, ratifisert av Norge 8. januar 1991 : revidert oversettelse mars 2003 med tilleggsprotokoller. Oslo: Barne- og familiedepartementet

Barneombudet. (2020). -Jeg skulle hatt BUP i en koffert. En psykisk helsetjeneste tilpasset barn og unges behov. https://www.barneombudet.no/uploads/documents/Publikasjoner/Fagrapporter/Jeg-skulle-hatt-BUP-i-en-koffert.pdf

Barry, M. J., & Edgman-Levitan, S. (2012). Shared decision making- The pinnacle patient-centered care. The New England Journal of Medicine, 366(9), 780-781.

https://doi.org/10.1056/NEJMp1109283

Bate, P., & Robert, G. B. (2007). Bringing user experience to healthcare improvement : the concepts, methods and practices of experience-based design. Radcliffe Publ.

Becker, H. S. (1963). Outsiders : studies in the sociology of deviance. Free press of Glencoe.

Befring, E. (2002). Forskingsmetode, etikk og statistikk. Samlaget. Bekker, H., Thornton, J., Airey, C., Connelly, J., Hewison, J., Robinson, M., Lilleyman, J., MacIntosh, M., Maule, A., & Michie, S. (1999). Informed decision making: an annotated bibliography and systematic review. Health Technol Assess, 3(1), 1-156.

https://doi.org/10.3310/hta3010

Berger, Z., Galasinski, D., Scalia, P., Dong, K., Blunt, H. B., & Elwyn, G. (2021). The Submissive Silence of Others: Examining Definitions of Shared Decision Making. Patient Education and Counseling.

https://doi.org/10.1016/j.pec.2021.10.026

Bjornestad, J., ten Velden Hegelstad, W., Joa, I., Davidson, L., Larsen, T. K., Melle, I., Veseth, M., Johannessen, J. O., & Bronnick, K. (2017). "With a little help from my friends" social predictors of clinical recovery in first-episode psychosis. Psychiatry Research, 255, 209-214.

https://doi.org/10.1016/j.psychres.2017.05.041

Block, A., & Greeno, C. (2011). Examining Outpatient Treatment Dropout in Adolescents: A Literature Review. Child and Adolescent Social Work Journal, 28(5), 393-420.

https://doi.org/10.1007/s10560-011-0237-x

Block, A. M., Gjesfjeld, C. D., & Greeno, C. G. (2013). Adolescent perspectives of outpatient mental health treatment. Best Practices in Mental Health, 9(2), 22.

Bordin, E. S. (1994). Theory and research on the therapeutic working alliance: New directions. I A. O. Horvath & L. S. Greenberg (Red.), The working alliance: Theory, research, and practice (s. 13-37). John Wiley & Sons

Borg, M., Johnson, T. A., Bryant, W., Beresford, P., & Karlsson, B. (2015). Flerstemt forskningssamarbeid innen psykisk helse: erfaringer fra Storbritannia og Norge. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 11(01), 62-70.

https://doi.org/10.18261/ISSN1504-3010-2015-01-07

Boydell, K. M., Volpe, T., & Pignatiello, A. (2010). A qualitative study of young people's perspectives on receiving psychiatric services via televideo. Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 19(1), 5-11.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.

https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Braun, V., & Clarke, V. (2013). Successful qualitative research: A practical guide for beginners. SAGE.

Braun, V., Clarke, V., Hayfield, N., & Terry, G. (2019). Thematic Analysis. I P. Liamputtong (Red.), Handbook of Research Methods in Health Social Sciences (s. 843-860). Springer Nature.

https://doi.org/10.1007/978-981-10-5251-4_103

Bravo, P., Edwards, A., Barr, P. J., Scholl, I., Elwyn, G., & McAllister, M. (2015). Conceptualising patient empowerment: a mixed methods study. BMC Health Services Research, 15(1), 252.

https://doi.org/10.1186/s12913-015-0907-z

Capers, M. (2010). Shared Decision-Making in Mental Health Care. Practice, Research, and Future Directions. U.A. Departement of Health and Human Services https://store.samhsa.gov/sites/default/files/d7/priv/sma09-4371.pdf

Charles, C., Gafni, A., & Whelan, T. (1997). Shared decision-making in the medical encounter: what does it mean?(or it takes at least two to tango). Social Science & Medicine, 44(5), 681-692.

https://doi.org/10.1016/S0277-9536(96)00221-3

Cheng, H., Hayes, D., Edbrooke‐Childs, J., Martin, K., Chapman, L., Wolpert, M. J. C. p., & psychotherapy. (2017). What approaches for promoting shared decision‐making are used in child mental health? A scoping review. Clinical Psychology & Psychotherapy, 24(6), 1495-1511.

https://doi.org/10.1002/cpp.2106

Chong, W. W., Aslani, P., & Chen, T. F. (2013a). Multiple perspectives on shared decision-making and interprofessional collaboration in mental healthcare. J Interprof Care, 27(3), 223-230.

https://doi.org/10.3109/13561820.2013.767225

Chong, W. W., Aslani, P., & Chen, T. F. (2013b). Shared decision- making and interprofessional collaboration in mental healthcare: a qualitative study exploring perceptions of barriers and facilitators. J Interprof Care, 27(5), 373-379.

https://doi.org/10.3109/13561820.2013.785503

Cleverley, K., Gore, D., Nasir, S., Ashley, T., Rich, L., Brown, C., Hanssmann, B., Holmes-Haronitis, J., Villafana, P., & Kish, J. (2018). Facilitating effective transitions from hospital to community for children and adolescent mental health services: overview of the transition support worker role and function. Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 27(4), 228.

Coates, D., & Howe, D. (2014). The importance and benefits of youth participation in mental health settings from the perspective of the headspace Gosford Youth Alliance in Australia. Children & Youth Services Review, 46, 294-299.

https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2014.09.012

Cosh, S., Zenter, N., Ay, E.-S., Loos, S., Slade, M., De Rosa, C., Luciano, M., Berecz, R., Glaub, T., & Munk-Jørgensen, P. (2017). Clinical decision making and mental health service use among persons with severe mental illness across Europe. Psychiatric Services, 68(9), 970-974.

https://doi.org/10.1176/appi.ps.201600114

Coulter, A., & Collins, A. (2011). Making shared decision-making a reality. London: King's Fund.

Coulter, A., Edwards, A., Elwyn, G., & Thomson, R. (2011). Implementing shared decision making in the UK. Zeitschrift fuer Evidenz, Fortbildung und Qualitaet im Gesundheitswesen, 105(4), 300-304.

https://doi.org/10.1016/j.zefq.2011.04.014

Coyne, I., McNamara, N., Healy, M., Gower, C., Sarkar, M., & McNicholas, F. (2015). Adolescents' and parents' views of Child and Adolescent Mental Health Services (CAMHS) in Ireland. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 22(8), 561- 569.

https://doi.org/10.1111/jpm.12215

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage publications.

Crickard, E., O'Brien, M., Rapp, C., & Holmes, C. (2010). Developing a Framework to Support Shared Decision Making for Youth Mental Health Medication Treatment. Community Mental Health Journal, 46(5), 474-481.

https://doi.org/10.1007/s10597-010-9327-z

Curtis, L. C., Wells, S. M., Penney, D. J., Shoma Ghose, S., Mistler, L. A., Mahone, I. H., Delphin-Rittmon, M., Del Vecchio, P., Lesko, S., Anthony, W. A., & Cook, J. A. (2010). Pushing the Envelope: Shared Decision Making in Mental Health. Psychiatric Rehabilitation Journal, 34(1), 14-22.

https://doi.org/10.2975/34.1.2010.14.22

Da Silva, D. (2012). Helping people share decision making. A review of evidence considering whether shared decision making is worthwhile. The Health Foundation. https://www.health.org.uk/publications/helping-people-share- decision-making

Departementene. (2016). #Ungdomshelse -regjeringens strategi for ungdomshelse 2016-2021. Helse- og omsorgsdepartementet. https://www.regjeringen.no/contentassets/838b18a31b0e4b31bb fa61336560f269/ungdomshelsestrategi_2016.pdf

Drake, R. E., & Deegan, P. E. (2009). Shared decision making is an ethical imperative. Psychiatric Services, 60(8), 1007-1007.

https://doi.org/10.1176/ps.2009.60.8.1007

Ekeland, T.-J. (2021). Myndiggjorte brukere og umyndiggjorte hjelpere. I E. Skjeldal (Red.), Kritiske perspektiver på brukermedvikning (s. 153-180). Universitetsforlaget.

Ekman, I., Norberg, A., & Swedberg, K. (2014). Tillämpning av personcentrering inom hälso-och sjukvård. I I. Ekman (Red.). Personcentrering inom hälso-och sjukvård: från filosofi till praktik, 1, 69-96.

Elwyn, G., Edwards, A., Kinnersley, P., & Grol, R. (2000). Shared decision making and the concept of equipoise: the competences of involving patients in healthcare choices. British Journal of General Practice, 50(460), 892-899.

Elwyn, G., Tilburt, J., & Montori, V. (2013). The ethical imperative for shared decision-making. European Journal for Person Centered Healthcare, 1(1), 129-131.

https://doi.org/10.5750/ejpch.v1i1.645

Emerson, R. M. (1962). Power-dependence relations. American Sociological Review, 31-41.

https://doi.org/10.2307/2089716

Forandringsfabrikken. (2014). PsykiskhelseProffene : unge med råd til psykisk helsevern. Oslo.

Forchuk, C., Reiss, J., Eichstedt, J., Singh, D., Collins, K., Rudnick, A., Walsh, J., Ethridge, P., Kutcher, S., & Fisman, S. (2016). The Youth-Mental Health Engagement Network: An Exploratory Pilot Study of a Smartphone and Computer-Based Personal Health Record for Youth Experiencing Depressive Symptoms. International Journal of Mental Health, 45(3), 205-222.

https://doi.org/10.1080/00207411.2016.1204823

Freidl, M., Pesola, F., Konrad, J., Puschner, B., Kovacs, A. I., De Rosa, C., Fiorillo, A., Krogsgaard Bording, M., Kawohl, W., & Rössler, W. (2016). Effects of clinical decision topic on patients' involvement in and satisfaction with decisions and their subsequent implementation. Psychiatric Services, 67(6), 658- 663.

https://doi.org/10.1176/appi.ps.201500083

Gabrielsson, S., Sävenstedt, S., & Zingmark, K. (2015). Person-centred care: clarifying the concept in the context of inpatient psychiatry. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 29(3), 555-562.

https://doi.org/10.1111/scs.12189

Gibb, S. J., Fergusson, D. M., & Horwood, L. J. (2010). Burden of psychiatric disorder in young adulthood and life outcomes at age 30. The British journal of psychiatry : the journal of mental science, 197(2), 122

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.109.076570

Gondek, D., Edbrooke-Childs, J., Velikonja, T., Chapman, L., Saunders, F., Hayes, D., & Wolpert, M. (2017). Facilitators and Barriers to Person-centred Care in Child and Young People Mental Health Services: A Systematic Review. Clinical Psychology & Psychotherapy, 24(4), 870-886.

https://doi.org/10.1002/cpp.2052

Graham, T., Rose, D., Murray, J., Ashworth, M., & Tylee, A. (2014). User-generated quality standards for youth mental health in primary care: a participatory research design using mixed methods. BMJ Quality and Safety, 23(10), 857-866.

https://doi.org/10.1136/bmjqs-2014-002842

Grande, H. B. (Red.). (2019). Psykisk helsevern fra oss som kjenner det : unge deler erfaringer og gir råd. Universitetsforlaget.

Grealish, A., Tai, S., Hunter, A., & Morrison, A. P. (2013). Qualitative exploration of empowerment from the perspective of young people with psychosis. Clinical Psychology & Psychotherapy, 20(2), 136-148.

https://doi.org/10.1002/cpp.785

Gromada, A., Rees, G., & Chzhen, Y. (2020). Worlds of influence: Understanding what shapes child well-being in rich countries (Innocenti Report Card 16). United Nations Children's Fund. http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/bitstream/123456789/8646/1/Worlds-of-Influence-understanding-what-shapes-child-well-being-in-rich-countries-2020.pdf

Gros, C. P., Parr, C., Wright, D. K., Montreuil, M., & Frechette, J. (2017). Hospital rules and regulations: The perspectives of youth receiving psychiatric care. J Child Adolesc Psychiatr Nurs, 30(1), 18-24.

https://doi.org/10.1111/jcap.12166

Hamann, J., & Heres, S. (2014). Adapting shared decision making for individuals with severe mental illness. Am Psychiatric Assoc, 12(65), 1483-1486.

https://doi.org/10.1176/appi.ps.201400307

Harding, E., Wait, S., & Scrutton, J. (2015). The state of play in person- centred care. The Health Policy Partnership Ltd.

Hart, A., Saunders, A., & Thomas, H. (2005). Attuned practice: a service user study of specialist child and adolescent mental health, UK. Epidemiologia E Psichiatria Sociale, 14(1), 22-31.

https://doi.org/10.1017/S1121189X00001895

Hayes, C., Simmons, M., Palmer, V. J., Hamilton, B., Simons, C., & Hopwood, M. (2020). Experiences of an adolescent inpatient model of care: Adolescent and caregiver perspectives. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 33(3), 109-124.

https://doi.org/10.1111/jcap.12266

Hayes, C., Simmons, M., Simons, C., & Hopwood, M. (2018). Evaluating effectiveness in adolescent mental health inpatient units: a systematic review. International Journal of Mental Health Nursing, 27(2), 498-513.

https://doi.org/10.1111/inm.12418

Hayes, D., Edbrooke-Childs, J., Town, R., Wolpert, M., & Midgley, N. (2018). Barriers and facilitators to shared decision making in child and youth mental health: clinician perspectives using the Theoretical Domains Framework. European Child & Adolescent Psychiatry, 28(5), 655-666.

https://doi.org/10.1007/s00787-018-1230-0

Hayes, D., Edbrooke-Childs, J., Town, R., Wolpert, M., & Midgley, N. (2021). A systematic review of shared decision making interventions in child and youth mental health: synthesising the use of theory, intervention functions, and behaviour change techniques. European Child & Adolescent Psychiatry, 1-14.

https://doi.org/10.1007/s00787-021-01782-x

Hayes, D., Edbrooke‐Childs, J., Town, R., Wolpert, M., & Midgley, N. (2019). Barriers and facilitators to shared decision‐making in child and youth mental health: Exploring young person and parent perspectives using the Theoretical Domains Framework. Counselling and Psychotherapy Research, 20(1), 56-67.

https://doi.org/10.1002/capr.12257

Hayes, D. P. (2018). Developing an intervention to promote shared decision making in child and youth mental health: integrating theory, research and practice (Doctoral dissertation, University College London). https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10056246/

Helsedirektoratet. (2014). Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten. (IS-2076). Helsedirektoratet. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/sammen-om- mestring-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne

Helsedirektoratet. (2021, 06.05.2021). Kvalitet og kvalitatsindikatorer. https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/ kvalitet-og-kvalitetsindikatorer

Helsepersonelloven (2001). Lov om helsepersonell m.v., (LOV-2017-12- 15-107). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64

Helsinkideklarasjonen. (2013). WMA Declaration of Helsinki - Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, June 1964, revised October 2013. The World Medical Association https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of- helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving- human-subjects/

Hickey, G., & Kipping, C. (1998). Exploring the concept of user involvement in mental health through a participation continuum. Journal of Clinical Nursing, 7(1), 83-88.

https://doi.org/10.1046/j.1365-2702.1998.00122.x

Hitchen, S. A., & Williamson, G. R. (2015). A stronger voice: Action research in mental health services using carers and people with experience as co-researchers. International Journal of Health Care Quality Assurance, 28(2), 211-222.

https://doi.org/10.1108/IJHCQA-10-2014-0101

Hoffmann, T. C., Montori, V. M., & Del Mar, C. (2014). The connection between evidence-based medicine and shared decision making. Jama, 312(13), 1295-1296.

https://doi.org/10.1001/jama.2014.10186

Husserl, E. (1999). The Train of Thoughts in the Lectures. In E. C. Polifroni & M. Welch (Eds.), Perspectives on philosophy of science in nursing: An historical and contemporary anthology (s. 247-262). Lippicott Williams & Wilkins.

Høie, B. (2016). Det magiske spørsmålet. Sykepleien(11), 28-29.

Jager, M., Reijneveld, S. A., Almansa, J., Metselaar, J., Knorth, E. J., & De Winter, A. F. (2017). Less reduction of psychosocial problems among adolescents with unmet communication needs. European Child and Adolescent Psychiatry, 26(4), 403-412.

https://doi.org/10.1007/s00787-016-0901-y

Jager, M., Reijneveld, S. A., Metselaar, J., Knorth, E. J., & De Winter, A. F. (2014). Discrepancies between adolescents' attributed relevance and experiences regarding communication are associated with poorer client participation and learning processes in psychosocial care. Patient Education and Counseling, 97(3), 332-338.

https://doi.org/10.1016/j.pec.2014.08.020

James, K., & Quirk, A. (2017). The rationale for shared decision making in mental health care: a systematic review of academic discourse. Mental Health Review Journal, 22(3), 152-165.

https://doi.org/10.1108/MHRJ-01-2017-0009

Johannessen, J. O., & Joa, I. (2021). Modern understanding of psychosis: from brain disease to stress disorder. And some other important aspects of psychosis… Psychosis. Psychological, Social and Integrative Approaches, 4(13), 289-301

https://doi.org/10.1080/17522439.2021.1985162

Jones, P. B. (2013). Adult mental health disorders and their age at onset. The British Journal of Psychiatry, 202(54), 5-10.

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.112.119164

Kapp, C., Perlini, T., Jeanneret, T., Stephan, P., Rojas-Urrego, A., Macias, M., Halfon, O., Holzer, L., & Urben, S. (2017). Identifying the determinants of perceived quality in outpatient child and adolescent mental health services from the perspectives of parents and patients. European Child and Adolescent Psychiatry, 10(26), 1-9.

https://doi.org/10.1007/s00787-017-0985-z

Karlsen, K. (2015). Alvorlige psykiske lidelser hos barn og ungdom : psykoser og psykoselignende tilstander. Gyldendal akademisk.

Kaushik, A., Kostaki, E., & Kyriakopoulos, M. J. P. R. (2016). The stigma of mental illness in children and adolescents: A systematic review. Psychiatry Research, 243, 469-494.

https://doi.org/10.1016/j.psychres.2016.04.042

Kessler, R. C. (2007). Age of onset of mental disorders: a review of recent literature. Curr Opin Psychiatry, 20.

https://doi.org/10.1097/YCO.0b013e32816ebc8c

Kim, H., Munson, M., & McKay, M. (2012). Engagement in Mental Health Treatment Among Adolescents and Young Adults: A Systematic Review [Article]. Child & Adolescent Social Work Journal, 29(3), 241-266.

https://doi.org/10.1007/s10560-012-0256-2

Kjøs, P., Klippen, I., Hovgaard, H., Krokstad, S., Sletten, M. A., Lekang, B., Konar, M., Møgsted, R.-L., Antonsen, M., Modalen, M., Stamsø-Ellingsen, H., & Bakkeng, C. L. (2021). Livskvalitet, psykisk helse og rusmiddelbruk under Covid-19-pandemien. Utfordringsbilde og anbefalte tiltak. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/contentassets/f3f79f0e0acf4aebaa05 d17bfdb4fb28/rapport-fra-ekspertgruppe-livskvalitet-psykisk- helse-og-rusmiddelbruk.pdf

Klausen, R. K. (2016). Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid-En oppsummering av kunnskap (Vol. 4). Senter for omsorgsforskning. www.omsorgsbiblioteket.no

Kokanović, R., Brophy, L., McSherry, B., Flore, J., Moeller-Saxone, K., & Herrman, H. (2018). Supported decision-making from the perspectives of mental health service users, family members supporting them and mental health practitioners. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 52(9), 826-833.

https://doi.org/10.1177/0004867418784177

Kranke, D., Floersch, J., Townsend, L., Munson, M. J. C., & Review, Y. S. (2010). Stigma experience among adolescents taking psychiatric medication. 32(4), 496-505.

https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2009.11.002

Kringlen, E. (2007). Norsk psykiatri gjennom tidene. Damm.

Kristensson Uggla, B. (2014). Personfilosofi -filosofiska utgångspunkter för personcentrering inom hälso- och sjukvård. I I. Ekman (Red.), Personcentrering inom hälso- och sjukvård (s. 21-68). Liber.

Kroska, A., & Harkness, S. K. (2008). Exploring the Role of Diagnosis in the Modified Labeling Theory of Mental Illness [193-208]. Los Angeles, CA.

https://doi.org/10.1177/019027250807100207

Kroska, A., Harkness, S. K., Brown, R. P., & Thomas, L. S. (2015). Gender, status, and psychiatric labels. Social Science Research, 54, 68-79.

https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2015.06.021

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Det kvalitative forskningsintervju (T. M. Anderssen & J. Rygge, Trans.; 2. utg.). Gyldendal akademisk.

Kvarv, S. (2014). Vitenskapsteori: tradisjoner, posisjoner og diskusjoner. Novus.

Landmark, A. F., & Stänicke, L. I. (2016). Det uforståelige barnet : om å skape sammenheng mellom den indre og ytre verden. Hertervig forlag, Akademisk.

Langer, D. A., & Jensen-Doss, A. (2016). Shared Decision-Making in Youth Mental Health Care: Using the Evidence to Plan Treatments Collaboratively. Journal of clinical child and adolescent psychology : the official journal for the Society of Clinical Child and Adolescent Psychology, American Psychological Association, Division 53, 1.

https://doi.org/10.1080/15374416.2016.1247358

Langøien, L. J., Hestevik, C. H., Jardim, P. S. J., & Nguyen, L. H. (2021). Effekt av brukermedvirkning i psykisk helse- og rusfeltet: Et forskningskart. Folkehelseinstituttet. https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2021/effekt-av-brukermedvirkning-i-psykisk-helse-rapport-2021.pdf

Larsen, E., Nordal, A., & Aasheim, F. (2006). Brukermedvirkning - psykisk helsefeltet : mål, anbefalinger, og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse (Rapport IS-1315). Sosial- og helsedirektoratet. https://omsorgsforskning.brage.unit.no/omsorgsforskning-xmlui/handle/11250/2444717

Lauveng, A. (2020). Grunnbok i psykisk helsearbeid: det landskapet vi er mennesker i. Oslo: Universitetsforlaget.

LeFrançois, B. (2008). " It's Like Mental Torture": Participation and Mental Health Services. The International Journal of Children's Rights, 16(2), 211-227.

https://doi.org/10.1163/157181808X301809

Lefrancois, B. A. (2007). Children's participation rights: Voicing opinions in inpatient care. Child and Adolescent Mental Health, 12(2), 94-97.

https://doi.org/10.1111/j.1475-3588.2007.00439.x

Liamputtong, P. (2009). Researching the vulnerable : a guide to sensitive research methods. SAGE.

Lindseth, A., & Norberg, A. (2004). A phenomenological hermeneutical method for researching lived experience. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 18(2), 145-153.

https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2004.00258.x

Lines, L. M., Lepore, M., & Wiener, J. M. (2015). Patient-centered, Person-centered, and Person-directed Care: They are Not the Same Medical Care 53(7), 561-563.

https://doi.org/10.1097/MLR.0000000000000387

Link, B. G., Cullen, F. T., Struening, E., & Shrout, P. E. (1989). A modified labeling theory approach to mental disorders: an empirical assessment. American Sociological Review, 54(3), 400.

https://doi.org/10.2307/2095613

Link, B. G., & Phelan, J. C. (2001). Conceptualizing stigma. Annual review of Sociology, 27(1), 363-385.

https://doi.org/10.1146/annurev.soc.27.1.363

Lipstein, E. A., Lindly, O. J., Anixt, J. S., Britto, M. T., & Zuckerman, K. E. (2016). Shared decision making in the care of children with developmental and behavioral disorders. Maternal and child health journal, 20(3), 665-673.

https://doi.org/10.1007/s10995-015-1866-z

Liverpool, S., Pereira, B., Hayes, D., Wolpert, M., & Edbrooke-Childs, J. (2020). A scoping review and assessment of essential elements of shared decision-making of parent-involved interventions in child and adolescent mental health. European Child & Adolescent Psychiatry, 30(9), 1319-1338.

https://doi.org/10.1007/s00787-020-01530-7

Lurie, I., Aviram, S., Linder, M., Kalman, N., Ratzoni, G., Levkovitz, Y., & Bloch, Y. (2009). Understanding and knowledge of psychiatric treatment among adolescents and adults. Clinical child psychology and psychiatry, 14(4), 589-594.

https://doi.org/10.1177/1359104509338426

Malterud, K. (2012a). Fokusgrupper som forskningsmetode for medisin og helsefag. Universitetsforlaget.

Malterud, K. (2012b). Systematic text condensation: a strategy for qualitative analysis. Scandinavian Journal of Public Health, 40(8), 795-805.

https://doi.org/10.1177/1403494812465030

Malterud, K. (2017). Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag: en innføring. Universitetsforlaget.

Malterud, K., Siersma, V. D., & Guassora, A. D. (2016). Sample size in qualitative interview studies: guided by information power. Qualitative Health Research, 26(13), 1753-1760.

https://doi.org/10.1177/1049732315617444

Manger, T., & Wormnes, B. (2015). Motivasjon og mestring: Utvikling av egne og andres ressurser. Fagbokforl.

Manning, J. C., Bingham, V., & Wood, D. M. (2016). Establishing Patient-centred Outcomes for Acute Inpatient Care of Adolescents With Mental Health Problems. Journal of Adolescent Health, 58(2), 59.

https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2015.10.130

Markowitz, F. (2013). Labeling Theory and Mental Illness. I D.P Farrington & J. Murray (Red), Labeling Theory (s. 45-62). Routledge.

https://doi.org/10.4324/9780203787656-3

Mawn, L., Welsh, P., Kirkpatrick, L., Webster, L. A. D., & Stain, H. J. (2016). Getting it right! Enhancing youth involvement in mental health research. Health Expectations, 19(4), 908-919.

https://doi.org/10.1111/hex.12386

McCarron, T. L., Noseworthy, T., Moffat, K., Wilkinson, G., Zelinsky, S., White, D., Hassay, D., Lorenzetti, D. L., & Marlett, N. J. (2020). A co‐designed framework to support and sustain patient and family engagement in health‐care decision making. Health Expectations, 23(4), 825-836.

https://doi.org/10.1111/hex.13054

McGorry, P., Bates, T., & Birchwood, M. (2013). Designing youth mental health services for the 21st century: Examples from Australia, Ireland and the UK. British Journal of Psychiatry, 202(54), 30-35.

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.112.119214

Meld. St. 7 (2019-2020). Nasjonal helse- og sykehusplan (2019−2020). Helse- og omsorgsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-helse--og- sykehusplan-2020-2023/id2679013/

Meld. St. 25 (1996-97). Åpenhet og helhet -Om psykiske lidelser og tjenestetilbudet. Helse- og omsorgsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/st-meld-nr- 25_1996-97/id191086/?ch=1

Meld.St.10 (2012-2013). God kvalitet - trygge tjenester : kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-10- 20122013/id709025/?ch=1&q=

Mohajer, N., & Earnest, J. (2009). Youth empowerment for the most vulnerable: A model based on the pedagogy of Freire and experiences in the field. Health education, 5(109), 424-438.

https://doi.org/10.1108/09654280910984834

Molven, O. (2015). Helse og jus (8. utg.). Gyldendal juridisk.

Moses, T. (2011). Adolescents' perspectives about brief psychiatric hospitalization: What is helpful and what is not? Psychiatric Quarterly, 82(2), 121-137.

https://doi.org/10.1007/s11126-010-9151-1

Nadeau, L., Jaimes, A., Johnson-Lafleur, J., & Rousseau, C. (2017). Perspectives of Migrant Youth, Parents and Clinicians on Community-Based Mental Health Services: Negotiating Safe Pathways [Article]. Journal of Child & Family Studies, 26(7), 1936-1948.

https://doi.org/10.1007/s10826-017-0700-1

National Institute of Mental Health. (2021). Mental Illness. Hentet 04.08.2021 fra https://www.nimh.nih.gov/health/statistics/mental-illness

NESH. (2016). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (4. utg.). De nasjonale forskningsetiske komiteene. https://www.forskningsetikk.no/retningslinjer/hum- sam/forskningsetiske-retningslinjer-for-samfunnsvitenskap- humaniora-juss-og-teologi/

Nylenna, M. (2020). Fra lydighet til likeverd-pasientmedvirkning i et historisk perspektivt I B. J. Landstad, M. Kvangarsnes, T. Hole & M. Nylenna (Red.), Brukermedvikning i helsetjenesten - realitet eller retorikk? (2020:17, s. 15-44). Det norske medisinske selskap. https://www.michaeljournal.no/asset/pdf/1000/supplements/202 0-24/Michael-2020-05-Suppl-24.pdf

Oruche, U. M., Downs, S., Holloway, E., Draucker, C., & Aalsma, M. (2014). Barriers and facilitators to treatment participation by adolescents in a community mental health clinic [Article]. Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing, 21(3), 241-248.

https://doi.org/10.1111/jpm.12076

Pasient- og brukerrettighetsloven (1999). Lov om pasient- og brukerrettigheter (LOV-2021-05-07-31). Lovdata https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63

Prop. 121 S (2018-2019). Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-121-s- 20182019/id2652917/

Reneflot, A., Aarø, L. E., Aase, H., Reichborn-Kjennerud, T., Tambs, K., & Øverland, S. (2018). Psykisk helse i Norge. Folkehelseinstituttet. https://www.fhi.no/publ/2018/psykisk-helse-i-norge/

Ricoeur, P. (1976). Interpretation theory: Discourse and the surplus of meaning. University Press.

Ricoeur, P., & Kristensson Uggla, B. (2011). Homo capax : texter av Paul Ricœur om etik och filosofisk antropologi. Daidalos.

Riksrevisjonen. (2021). Riksrevisjonens undersøkelse av psykiske helsetjenester (Dokument 3:13). https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2020- 2021/psykiske-helsetjenester.pdf

Rodarmel, S. L. (2014). Family-driven and youth-driven perspectives on engagement in school-based mental health (Doctoral dissertation, Walden University). https://www.proquest.com/openview/7d46cb69b7fd1c7d9271ee 1b3ccebb71/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750

Rogers, C. (1959). A Theory of Therapy, Personality and Interpersonal Relationships as Developed in the Client-centered Framework. I S. Koch (Red.), Psychology: A Study of a Science. Formulations of the Person and the Social Context (Vol. 3). McGraw Hill.

Rogers, C. R. (1946). Significant aspects of client-centered therapy. American Psychologist, 1(10), 415-422.

https://doi.org/10.1037/h0060866

Rogers, C. R. (1949). The attitude and orientation of the counselor in client-centered therapy. Journal of Consulting Psychology, 13(2), 82-94.

https://doi.org/10.1037/h0059730

Rossen, C. B., Buus, N., Stenager, E., & Stenager, E. (2016). Patient assessment within the context of healthcare delivery packages: A comparative analysis. International Journal of Nursing Studies, 53, 248-259.

https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2015.08.002

Ruhe, K. M., Wangmo, T., Badarau, D. O., Elger, B. S., & Niggli, F. (2015). Decision-making capacity of children and adolescents-- suggestions for advancing the concept's implementation in pediatric healthcare. European Journal Of Pediatrics, 174(6), 775-782.

https://doi.org/10.1007/s00431-014-2462-8

Sakallaris, B. R., Miller, W. L., Saper, R., Jo Kreitzer, M., & Jonas, W. (2016). Meeting the challenge of a more person-centered future for US healthcare. Global advances in health and medicine, 5(1), 51-60.

https://doi.org/10.7453/gahmj.2015.085

Sandelowski, M., & Barroso, J. (2006). Handbook for synthesizing qualitative research. Springer Publishing Company.

Schaffer, M. A., Sandau, K. E., & Diedrick, L. (2013). Evidence‐based practice models for organizational change: overview and practical applications. Journal of Advanced Nursing, 69(5), 1197-1209.

https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2012.06122.x

Scheff, T. J. (1974). The labelling theory of mental illness. American Sociological Review, 39(3), 444.

https://doi.org/10.2307/2094300

Scheff, T. J. (1999). Being mentally ill : a sociological theory (3. utg.). Aldine de Gruyter.

Schelbe, L., Chanmugam, A., Moses, T., Saltzburg, S., Williams, L. R., & Letendre, J. (2015). Youth participation in qualitative research: Challenges and possibilities. Qualitative Social Work, 14(4), 504-521.

https://doi.org/10.1177/1473325014556792

SHARE. (2020). Patient and Stakeholder Involvement (PSI) Strategy (2020-2022). University of Stavanger. https://app.cristin.no/results/show.jsf?id=1833470

Simmons, M.B., Batchelor, S., Dimopoulos-Bick, T., & Howe, D. (2017). The Choice Project: Peer Workers Promoting Shared Decision Making at a Youth Mental Health Service. Psychiatr Serv, 68(8), 764-770.

https://doi.org/10.1176/appi.ps.201600388

Simmons, M. B., Elmes, A., McKenzie, J. E., Trevena, L., & Hetrick, S. E. (2016). Right choice, right time: Evaluation of an online decision aid for youth depression. Health Expectations, 20(4), 714-723.

https://doi.org/10.1111/hex.12510

Simmons, M. B., & Gooding, P. M. (2017). Spot the difference: shared decision-making and supported decision-making in mental health. Irish Journal of Psychological Medicine, 34(4), 275-286.

https://doi.org/10.1017/ipm.2017.59

Simmons, M. B., Hetrick, S. E., & Jorm, A. F. (2013). Making decisions about treatment for young people diagnosed with depressive disorders: a qualitative study of clinicians' experiences. BMC Psychiatry, 13(1), 1-16.

https://doi.org/10.1186/1471-244X-13-335

Singh, S. P., & Tuomainen, H. (2015). Transition from child to adult mental health services: needs, barriers, experiences and new models of care. World psychiatry, 14(3), 358.

https://doi.org/10.1002/wps.20266

Skokauskas, N., Fung, D., Flaherty, L. T., von Klitzing, K., Pūras, D., Servili, C., Dua, T., Falissard, B., Vostanis, P., Moyano, M. B., Feldman, I., Clark, C., Boričević, V., Patton, G., Leventhal, B., & Guerrero, A. (2019). Shaping the future of child and adolescent psychiatry. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 13(1), 19.

https://doi.org/10.1186/s13034-019-0279-y

Skärsäter, I., & Klang, M. (2014). Sociala medier och den kapabla patienten. I I. Ekman (Red.), Personcentrering inom hälso- och sjukvård (s. 245-261). Liber.

Sletten, M. A., & Bakken, A. (2016). Psykiske helseplager blant ungdom - tidstrender og samfunnsmessige forklaringer : en kunnskapsoversikt og en empirisk analyse (4/2016). NOVA. https://hdl.handle.net/20.500.12199/5203

https://doi.org/10.7577/nova/notat/2016/4

Solberg, B. (2020). Pasientautonomi og brukermedvirkning i helsetjenesten - hvorfor så verdifullt? I B. J. Landstad, M. Kvangarsnes, T. Hole & M. Nylenna (Red.), Brukermedvikning i helsetjenesten -realitet eller retorikk? (2020:17, s. 45-56). Det norske medisinske selskap. https://www.michaeljournal.no/asset/pdf/1000/supplements/202 0-24/Michael-2020-05-Suppl-24.pdf

Spencer, G. (2014). Young people and health: Towards a new conceptual framework for understanding empowerment. Health:An Interdiscipliny Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine, 18(1), 3-22.

https://doi.org/10.1177/1363459312473616

St.prp. nr. 63 (1997-98). Opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2006. Helse- og omsorgsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stprp-nr-63-1997- 98-/id201915/

Statistisk sentralbyrå. (2021, 06.07.2021). Uføretrygdede. SSB. https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/trygd-og- stonad/statistikk/uforetrygdede

Storm, M., & Coulter, A. (2017). Patient-Centered Care in the Nordic Countries. I K. Aase & L. Schibevaag (Red.), Researching patient safety and quality in healthcare : a Nordic perspective (s. 2). Taylor & Francis.

https://doi.org/10.1201/9781315605609-3

Storm, M., & Edwards, A. (2013). Models of User Involvement in the Mental Health Context: Intentions and Implementation Challenges. Psychiatric Quarterly, 84(3), 313-327.

https://doi.org/10.1007/s11126-012-9247-x

Sundar, P., Todd, S., Danseco, E., Kelly, L.-J., & Cunning, S. (2012). Toward a Culturally Responsive Approach to Child and Youth Mental Health Practice: Integrating the Perspectives of Service Users and Providers. Canadian Journal of Community Mental Health, 31(1), 99-113.

https://doi.org/10.7870/cjcmh-2012-0008

Svenaeus, F. (2005). Sykdommens mening-og motet med det syke mennesket. Gyldendal akademisk.

Syse, A. (2016). Norges lover : lovsamling for helse- og sosialsektoren: 2016-2017 (26. utg., Vol. 2016-2017). Gyldendal juridisk.

Tam-Seto, L., & Versnel, J. (2015). Occupational Therapy Shared Decision Making in Adolescent Mental Health [Article]. Occupational Therapy in Mental Health, 31(2), 168-186.

https://doi.org/10.1080/0164212X.2015.1036194

Tangen, R. (2010). «Beretninger om beskyttelse» - Etiske dilemmaer i forskning med sårbare grupper - barn og ungdom. Norsk pedagogisk tidsskrift, 94(04), 318-329.

https://doi.org/10.18261/ISSN1504-2987-2010-04-07

Thompson, A. G. (2007). The meaning of patient involvement and participation in health care consultations: a taxonomy. Social Science & Medicine, 64(6), 1297-1310.

https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2006.11.002

Thornquist, E. (2018). Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori: for helsefag. Fagbokforlaget.

Thrana, H. M. (2016). Love: Recognising relationships in work with vulnerable youth. International Journal of Social Pedagogy, 5(1), 71-89.

https://doi.org/10.14324/111.444.ijsp.2017.06

Tong, A., Sainsbury, P., & Craig, J. (2007). Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. International journal for quality in health care, 19(6), 349-357.

https://doi.org/10.1093/intqhc/mzm042

Tritter, J. Q. (2009). Revolution or evolution: the challenges of conceptualizing patient and public involvement in a consumerist world. Health Expectations, 12(3), 275-287.

https://doi.org/10.1111/j.1369-7625.2009.00564.x

Tveiten, S., Haukland, M., & Onstad, F. R. (2011). The patient's voice- empowerment in a psychiatric context. Vård i Norden, 31(3), 20- 24.

https://doi.org/10.1177/010740831103100305

Ukom (2020). Ungdom med uavklart tilstand. Samhandling mellom kommunale tjenester og mellom kommunale tjenester og BUP (Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten Rapport 3-2000). https://ukom.no/rapporter/ungdom-med- uavklart-tilstand/ungdom-med-uavklart-tilstand

Vaglum, P. (2017). Psykiatrirevolusjonen i 1960-årene-noe igjen av resultatene? Tidsskrift for Den norske legeforening, 10(137), 702-703.

https://doi.org/10.4045/tidsskr.17.0337

Vaismoradi, M., Turunen, H., & Bondas, T. (2013). Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study. Nursing & Health Sciences, 15(3), 398-405.

https://doi.org/10.1111/nhs.12048

Viksveen, P., Bjønness, S. E., Berg, S. H., Cardenas, N. E., Game, J. R., Aase, K., & Storm, M. (2017). User involvement in adolescents' mental healthcare: protocol for a systematic review. BMJ Open, 7(12).

https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-018800

Viksveen, P., Bjønness, S. E., Cardenas, N. E., Game, J. R., Berg, S. H., Salamonsen, A., Storm, M., & Aase, K. (2021). User involvement in adolescents' mental healthcare: a systematic review. European Child & Adolescent Psychiatry, 1-24.

https://doi.org/10.1007/s00787-021-01818-2

Walker, J. S., Thorn, E. K., Powers, L. E., & Gaonkar, R. (2010). Development of a scale to measure the empowerment of youth consumers of mental health services. Journal of Emotional & Behavioral Disorders, 18(1), 51-59.

https://doi.org/10.1177/1063426609337388

Wampold, B. E., & Budge, S. L. (2012). The 2011 Leona Tyler Award Address: The relationship-And its relationship to the common and specific factors of psychotherapy. The Counseling Psychologist, 40(4), 601-623.

https://doi.org/10.1177/0011000011432709

Ward, D. (2014). The long sleep-over: the lived experience of teenagers, parents and staff in an adolescent psychiatric unit (Doctoral dissertation, The University of Queensland). https://core.ac.uk/download/pdf/43368595.pdf

Weiss, C. L., Blizzard, A. M., Vaughan, C., Sydnor-Diggs, T., Edwards, S., & Stephan, S. H. (2015). Supporting the transition from inpatient hospitalization to school. Child and Adolescent Psychiatric Clinics, 24(2), 371-383.

https://doi.org/10.1016/j.chc.2014.11.009

Weiss, P., Redlich-Amirav, D., Daass-Iraqi, S., & Hadas-Lidor, N. (2021). Aspects of Shared Decision Making in a Cognitive- Educational Intervention for Family Members of Persons Coping With Severe Mental Illness. Frontiers in Psychiatry, 12.

https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.681118

Wisdom, J. P., Clarke, G. N., & Green, C. A. (2006). What teens want: Barriers to seeking care for depression. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 33(2), 133-145.

https://doi.org/10.1007/s10488-006-0036-4

Wolpert, M., Vostanis, P., Martin, K., Munk, S., Norman, R., Fonagy, P., & Feltham, A. (2017). High integrity mental health services for children: focusing on the person, not the problem. BMJ, 357.

https://doi.org/10.1136/bmj.j1500

World Health Organization. (1986). The Ottawa Charter for health promotion. WHO.

World Health Organization. (2013). Mental health action plan 2013- 2020. WHO. https://www.who.int/publications/i/item/9789241506021

Wright, A., Jorm, A. F., Mackinnon, A. J. J. S. S., & Medicine. (2011). Labeling of mental disorders and stigma in young people. 73(4), 498-506.

https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.06.015

Zisman-Ilani, Y., Lysaker, M.A. & Hasson-Ohayon, I. (2021). Shared Risk Taking: Shared Decision Making in Serious Mental Illness. Psychiatric Services, 72(4), 461-463.

https://doi.org/10.1176/appi.ps.202000156

Zimmerman, M. A., & Rappaport, J. (1988). Citizen participation, perceived control, and psychological empowerment. American Journal of Community Psychology, 16(5), 725-750.

https://doi.org/10.1007/BF00930023

Aarre, T. F. (2021). Brukermedverknad i pasientløypenes tid. I E. Skjeldal (Red.), Kritiske perspektiver på brukermedvirkning (s. 139-151). Universitetsforlaget.

Forside

Downloads

Published

April 7, 2022

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.