Grunnrenteskatt i havbruk – Et kunnskapsgrunnlag Delrapport 1

Authors

Benn Folkvord; Bård Misund; Petter Osmundsen; Ragnar Tveterås; Ragnar Nystøyl; Knut Henrik Rolland

Keywords:

Grunnrenteskatt, miljømessig

Synopsis

De siste 5-6 årene har lønnsomheten i havbruksnæringen vært ekstraordinært høy. Dette har ført til en fornyet interesse for en særskatt i havbruk. Høsten 2018 ble det satt ned et regjeringsoppnevnt utvalg som skal utrede grunnlaget, utforming, og implikasjoner av en ny skatt i form av en i) produksjonsavgift, ii) en nøytral periodisert grunnrenteskatt, iii) en kombinasjon, eller iv) alternative overskuddsbaserte inntektsskattemodeller basert på anerkjente prinsipper.

 I dette notatet ser vi nærmere på begrepet grunnrente, og vurderer relevansen for havbruk. I senere notater vil vi se nærmere på 1) hvilke bedrifts- og samfunnsøkonomiske konsekvenser en grunnrenteskatt vil ha, og 2) hvilke kontrollmekanismer og – kostnader en egen skattesone for havbruk vil innebære.

 Det har vært en skiftende økonomisk rente i norsk havbruk, hvor deler har vært en kvasirente knyttet til reguleringer og politikk i andre land, og deler har vært en grunnrente eller differensialrente. Men en grunnrente i lakseoppdrett er en svært volatil størrelse, hvor hyppige biologiske sjokk i form av sykdommer, parasitter mm fører til store endringer i produktiviteten på lokalitets- og region nivå. Et område som i går var høyproduktivt kan i dag  lavproduktivt og vice versa.

 Vår vurdering er at de ekstraordinære lønnsomhetsmarginene vi ser i dag i lakseoppdrett ikke er bærekraftige på sikt. Marginene vil bli drevet ned mot nivåer som er mer ”normale” i forhold til andre næringer. Faktorene som vil bidra til dette er globalt høyere priser på råstoffer til laksefôret (som utgjør 60-70% av produksjonskostnadene), iboende biologiske utfordringer i kystsoneoppdrett, og innovasjoner i produksjon på land og offshore som vil gjøre det lønnsomt å etablere en betydelig produksjon i en rekke land.

 Utformingen av framtidens skatteregime for lakseoppdrett må være forankret i en forståelse av framtidens utfordringer og muligheter for den norske havbruksnæringen. Det er et potensiale for en vesentlig økning i den norske havbruksproduksjonen som er samfunnsøkonomisk lønnsom og er miljømessig og sosialt bærekraftig. Men da må næringen løse eksisterende og nye biologiske og miljømessige utfordringer gjennom store investeringer i forskning, innovasjon og kapitalintensive anlegg. Havbruksnæringen står nå overfor det som kan betegnes som den ”vanskelige” veksten. En vekst som vil være krevende både med hensyn på å løse bærekraftsutfordringene i tillegg til å være svært kapitalkrevende.

 

Author Biographies

Benn Folkvord

Professor
Handelshøgskolen ved UiS
Universitetet i Stavanger
benn.folkvord@uis.no

Bård Misund

Førsteamanuensis
Handelshøgskolen ved UiS
Universitetet i Stavanger
bard.misund@uis.no

Petter Osmundsen

Professor
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Universitetet i Stavanger
petter.osmundsen@uis.no

Ragnar Tveterås

Professor
Handelshøgskolen ved UiS
Universitetet i Stavanger
ragnar.tveteras@uis.no

Ragnar Nystøyl

Head of Analyses
Kontali Analyse AS
ragnar.nystoyl@kontali.no

Knut Henrik Rolland

Analyst Research and Economics
Kontali Analyse AS
knut.rolland@kontali.no

Forside

Downloads

Published

November 11, 2019

Online ISSN

2387-6662

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.