Sosialt arbeid under COVID-19: Brukerkontakt, arbeidsvilkår og smittevern

Authors

Hulda Mjøll Gunnarsdottir (1)
https://orcid.org/0000-0001-8633-9096

Keywords:

sosialt arbeid, COVID-19, brukerkontakt, smittevern, sosialarbeidere

Synopsis

Bakgrunn
I mars 2020 stengte Regjeringen ned store deler av Norge, i et forsøk på å begrense omfanget av smitten fra viruset COVID-19. Dette påvirket det kommunale og statlige tjenestetilbudet til både barn, unge og voksne, men også hverdagen til de som er satt til å utføre disse tjenestene, deriblant sosialarbeidere.

Metode
Vi ønsket å undersøke hvordan norske sosialarbeidere opplevde arbeidshverdagen under nye betingelser, preget av smitteverntiltak. Studien er en tverrsnittstudie av norske sosialarbeidere, rekruttert gjennom medlemsmassen til Fellesorganisasjonen (FO). Alle medlemmene deres (32 472) ble tilsendt tilgang til spørreundersøkelsen, samt purret på, i slutten av april og starten av mai 2021. Totalt 3737 komplette besvarelser danner grunnlaget for denne rapporten.

Resultater
Denne spørreundersøkelsen har identifisert at COVID-19, både utbruddet og smitteverntiltakene, har påvirket arbeidshverdagen til norske sosialarbeidere i stor eller veldig stor grad. Spesielt har ansatte i NAV rapportert dette. Vi har også identifisert at norske sosialarbeidere opplever at kontakten med brukergruppen er negativt påvirket av COVID-19, og vi finner dette mest blant ansatte i kommunale rus og psykisk helsetjenester, NAV, barneverntjenester og behandlingsinstitusjoner i rus og psykisk helsevern. I tillegg til dårligere kontakt med brukergruppen opplever norske sosialarbeidere at COVID-19 og smitteverntiltak har en negativ påvirkning på kontakt med kollegaer. Dette kan muligens delforklares med økt bruk av hjemmekontor. Vi har særlig funnet denne erfaringen hos ansatte i barneverntjenester. En minoritet blant ansatte opplever dog at kontakten med både brukergrupper og kollegaer er forbedret etter utbruddet av COVID-19.

En tverrsnittstudie er kun et øyeblikksbilde av hvordan norske sosialarbeidere opplever å arbeide under COVID-19. En ny runde med samme undersøkelse vil kunne gi svar på hvordan opplevelsen eventuelt har forandret seg, sammenlignet med funnene presentert i denne rapporten.

Author Biographies

Håvard Haugstvedt (1)

Forsker
C-REX - Senter for ekstremismeforskning
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Universitetet i Oslo
havard.haugstvedt@c-rex.uio.no

Hulda Mjøll Gunnarsdottir (1)

Førsteamanuensis
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Universitetet i Stavanger
hulda.m.gunnarsdottir@uis.no

References

Ashcroft, R., Sur, D., Greenblatt, A., & Donahue, P. (2021) The impact of the COVID-19 pandemic on social workers at the frontline: A survey of Canadian social workers, The British Journal of Social Work, bcab158
https://doi.org/10.1093/bjsw/bcab158

Banks, S., Cai, T., De Jonge, E., Shears, J., Shum, M., Sobočan, A. M., ... & Weinberg, M. (2020). Practising ethically during COVID-19: Social work challenges and responses. International Social Work, 63(5), 569-583.
https://doi.org/10.1177/0020872820949614

Berg, RC., Næss, GE. & Nøkleby H. (2021) Skandinavisk forskning om konsekvenser av covid-19 på velferd, likestilling, livsvilkår og livskvalitet: Et systematisk litteratursøk med sortering. Folkehelseinstituttet

Berg, RC., Næss, GE. &Nøkleby H. (2021a) Skandinavisk forskning om konsekvenser av covid-19 på velferd, likestilling, livsvilkår og livskvalitet -Første oppdatering: et systematisk litteratursøk med sortering. Folkehelseinstituttet

Berg, RC., Næss, GE. & Nøkleby, H. (2021b) Skandinavisk forskning om konsekvenser av covid-19 på velferd, likestilling, livsvilkår og livskvalitet -Andre oppdatering: Et systematisk litteratursøk med sortering. Folkehelseinstituttet

Berg, RC., Næss, GE. & Nøkleby, H. (2021c) Skandinavisk forskning om konsekvenser av covid-19 på velferd, likestilling, livsvilkår og livskvalitet -Tredje oppdatering: Et systematisk litteratursøk med sortering. Folkehelseinstituttet

Bergman, S., Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2021). Norwegian shelters for victims of domestic violence in the COVID-19 pandemic: Navigating the new normal. Journal of Family Violence
https://doi.org/10.1007/s10896-021-00273-6

Bonsaksen, T., Thygesen, H., Leung, J., Ruffolo, M., Schoultz, M., Price, D., & Østertun Geirdal, A. (2021). Video-based communication and its association with loneliness, mental health and quality of life among older people during the COVID-19 outbreak. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(12), 6284
https://doi.org/10.3390/ijerph18126284

Brattbakk I. (2020) Trangboddhet og barnefamiliers hverdagsliv i koronaens tid. Tidsskrift for boligforskning, 3(1), 7-31. https://doi.org/10.18261/issn.2535-5988-2020-01-02

Deloitte (2020). Hjemmekontor under Covid-19: Deloitte Advokatfirmas undersøkelse av norske arbeidsgiveres forpliktelser ved bruk av hjemmekontor. Deloitte Advokatfirma. https://mkto.deloitte.com/rs/712-CNF-326/images/hjemmekontor-covid19-rapport.pdf
https://doi.org/10.18261/issn.2535-5988-2020-01-02

Folkehelseinstituttet. (2021a). Folkehelsen etter covid-19: Pandemies konsekvenser i ulike grupper i befolkningen. Folkehelseinstituttet. https://www.fhi.no/contentassets/b669d0bbb94943efae9793b33526d415/folkehelserapportens-temautgave-2021---folkehelsen-etter-covid-19.pdf

Folkehelseinstituttet. (2021b, 29. november). Koronavaksinasjons-statistikk. Folkehelseinstituttet. https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksinasjonsstatistikk/

Giurge, L. M., Whillans, A. V. & Yemiscigil, A. (2021). A multicountry perspective on gender differences in time use during COVID-19. PNAS, 118(12), e2018494118).
https://doi.org/10.1073/pnas.2018494118

Hafstad, G. S. & E.-M. Augusti. (2020). Barn, ungdom og koronakrisen: En landsomfattende undersøkelse av vold, overgrep og psykisk helse blant ungdom i Norge våren2020: Delrapport 1 av 3. NKVTS. https://www.nkvts.no/content/uploads/2020/12/Rapport_2-20.pdf

Håkonsen, K. D. (2020, 20. mars). NTL NAV-tillitsvalgt: - Vi er i en ekstrem situasjon. Frifagbevegelse. https://frifagbevegelse.no/ntlmagasinet/ntl-navtillitsvalgt--vi-er-i-en-ekstrem-situasjon-6.158.689164.9376099f91

Kim, Y.-H., Kwon, H., Lee, J., & Chiu, C.-Y. (2016). Why do people overestimate or underestimate their abilities? A cross-culturally valid model of cognitive and motivational processes in self-assessment biases. Journal of Cross-Cultural Psychology, 47(9), 1201-1216.
https://doi.org/10.1177/0022022116661243

Kolberg, M. (2020, 26. februar). Første tilfelle av koronasmitte i Norge. NRK. https://www.nrk.no/norge/forste-tilfelle-av-koronasmitte-i-norge-1.14920058

Larsen, L., Helland, M. S., & Holt, T. (2021). The impact of school closure and social isolation on children in vulnerable families during COVID-19: a focus on children's reactions. European child & adolescent psychiatry, 1-11. Advance online publication.
https://doi.org/10.1007/s00787-021-01758-x

Nes, R. B., Aarø, L. E., Vedaa, Ø. & Nilsen, T. S., 2020. Livskvalitet og psykisk helse under koronaepidemien november-desember 2020. Folkehelseinstituttet. https://www.fhi.no/div/helseundersokelser/fylkeshelseundersokelser/livskvalitet-og-psykisk-helse-under-koronaepidemien--nov-des-2020/

Oslo kommune. (2021, 25. mars). 25. mars: Byrådet gir 10 millioner til strakstiltak for psykisk helse. Oslo kommune. https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/status-om-handteringen-av-korona/25-mars-byradet-gir-10-millioner-til-strakstiltak-for-psykisk-helse

Power, K. (2020). The COVID-19 pandemic has increased the care burden of women and families. Sustainability: Science, Practice, and Policy, 16(1), 67- 73.
https://doi.org/10.1080/15487733.2020.1776561

Lewandowski, P.,Lipowska, K., & Magda, I. (2021) The gender dimension of occupational exposure to contagion in Europe, Feminist Economics, 27(1-2), 48- 65
https://doi.org/10.1080/13545701.2021.1880016

Qvortrup, A., Christensen, J., & Lomholt, R. (2020). Elevers mestringsoplevelser og self efficacy under nødundervisningen i forbindelse med Covid-19-skolelukningerne. Learning Tech, 5(7), 12-39
https://doi.org/10.7146/lt.v5i7.120633

Regjeringen (2021) Livskvalitet, psykisk helse og rusmiddelbruk under Covid-19-pandemien: Utfordringsbilde og anbefalte tiltak. Regjeringsoppnevnt ekspertgruppe. https://www.regjeringen.no/contentassets/f3f79f0e0acf4aebaa05d17bfdb4fb28/rapport-fra-ekspertgruppe-livskvalitet-psykisk-helse-og-rusmiddelbruk.pdf

Røed-Johansen, D., & Torgersen, H. O. (2020, 3. desember). Regjeringen setter inn «de sterkeste tiltakene vi har hatt i fredstid». Aftenposten. https://www.aftenposten.no/norge/i/mR4pRL/regjeringen-setter-inn-de-sterkeste-tiltakene-vi-har-hatt-i-fredstid

Ruud, S., & Hager-Thoresen, F. (2020, 17. mars). Nye Nav-tall: 45.000 søknader om dagpenger ved permittering. Aftenposten. https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/BR11mg/nye-nav- tall-antall-permitterte-ledige-og-sykmeldte-i-vaeret

Skrove, G., Lichtwarck, W., Moufack, MF., Røkkum, NHA., Ulfseth, LA., & Kojan BH. (2021) Konsekvenser av covid-19 for tjenestetilbudet blant sårbare barn og unge. (Rapportserie for sosialt arbeid, rapport nr. 5). NTNU. https://www.ntnu.no/documents/1272526675/1281525946/NTNU_Covid_rapport_Korr2.pdf

Slettemeås, D. & Storm-Mathisen, A., 2020. Digitalt koronaliv 2020: Norske husstanders digitale håndtering av koronapandemien. Forbruksforskningsinsituttet SIFO, OsloMet. https://hdl.handle.net/20.500.12199/3104

SSB. (2021, 11. mars). Helse- og sosialpersonell i Norge. https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/hesospers

SSB. (2020). Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019: Dokumentasjon (SSB Notater nr 26/2020). https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/427377?_ts=17400d03458

Teigen, E. (2021, 24. januar). Korona gir enorm pågang til psykisk helsetilbud: Måtte stenge i fire måneder. Nettavisen. https://www.nettavisen.no/12-95-3424075920

Teigen M. (2020) La oss snakke om likestillingens kår under koronakrisen. Kilden. https://kjonnsforskning.no/nb/2020/06/la-oss-snakke-om-likestillingens-kar-under-koronakrisen

Tveito, S.B (2021). Barnevern i krisetid: Barnevernstjenestens arbeid med vold og overgrep under koronapandemiens første fase (NOVA notat nr 1/2021). Velferdsforskningsinstituttet NOVA. https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/bitstream/handle/20.500.12199/6521/NOVA-Notat-1-2021.pdf
Forside

Downloads

Published

December 20, 2021

Online ISSN

2387-6662

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.