Teokratiets folkelærarar: Folkehøgskular og kristeleg nasjonalisme i Noreg ca. 1814-1905

Authors

Morten Øveraas

Keywords:

folkehøgskoler, kristen nasjonalisme, teokrati, nasjonsbygging

Synopsis

Denne avhandlinga tar for seg førestellingar om tilhøvet mellom kristendom og nasjonalt sjølvstende. Dette emnet granskast ved å fokusere særskilt på folkehøgskulelærarar i Noreg og korleis førestellingane som gjorde seg gjeldande hjå desse, kan posisjonerast i høve norsk nasjonalisme og nasjonsbygging mellom 1814 og 1905. Granskinga har slik ei historisk tilnærming som rettar søkelys på den intellektuelle verksemda til fleire einskildaktørar og sosiale krinsar over eit lengre tidsrom. Teoretisk fokuserer eg på teoriar vedrørande nasjonsbygging og nasjonalisme. Metodisk har eg brukt lesestrategiar som les ytringar som sosiale handlingar med intensjon om å gjere noko innanfor konkrete kontekstar. Såleis vil denne granskinga gje eit innblikk i korleis ein lang rekkje menneske i denne perioden skreiv og argumenterte i offentlegheita. Søkelyset er retta på desse offentlege aktørane sine oppfatningar og førestellingar om tilhøvet mellom kristendom og nasjonalt sjølvstende. Målet er ikkje å vurdere kva haldningar og ytringar som var feil eller rett, men å presentere og forklare korleis personar i ein historisk kontekst tenkte og arbeidde for å forandre og påverke samfunnet dei var ein del av. Ved slike granskingar av fortida kan vi få innsikt i argumentasjonar, idear og tankar som kan vere framande og uvande, men nettopp derfor opplysande og lærerike.

Tidlegare forsking om folkehøgskular har gjerne lagt fram framstillingar som meir samanfattande kan kallast for tofasemodellen. Essensen her er at folkehøgskulane i Noreg var eit nytt uttrykk for ein eldre tradisjon, men bidrog til å gjere denne tradisjonen meir liberal, demokratisk og radikal. Denne avhandlinga vil både vidareføre og utfordre denne modellen. Gjennom fire empiriske analysekapittel vert det vist at folkehøgskular bør sjåast på som institusjonelle prisme for kristeleg nasjonalisme i Noreg. Folkehøgskulane bidrog til ei folkeleggjering av den kristelege nasjonalismen, men dette perspektivet var som tidlegare gjerne brukt til å refse og korrigere aktørar og perspektiv, som kristelege nasjonalistar meinte hadde for einsidige forståingar av det nasjonale eller det kristelege.

Den kristelege nasjonalismen var bygd på overtydingar om at eit folks nasjonale sjølvstende måtte tuftast på kristeleg gudstru. Premisset for denne var teokratisk; menneske og folk måtte innordne seg etter Guds vilje og lov. Overtydingane og argumentasjonane var bygde på liberal og konservativ etikk: Skulle folket realisere sine ibuande krefter, eller måtte det først gjennomgå ei kristeleg omvending og deretter håpe på Guds nåde? Dei kristelege nasjonalistane freista å opplyse folket om desse overtydingane, og dei vart dermed teokratiets folkelærarar i Noreg.

Author Biography

Morten Øveraas

Stipendiat
Universitetet i Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
moveraas@gmail.com

References

Aberbach, D. (2005) Nationalism and the Hebrew Bible. Nations and Nationalism, 11(2), s. 223-224.

https://doi.org/10.1111/j.1354-5078.2005.00201.x

Akerlie, O. (2001) Frilynt Folkehøgskole 1864-2001. Mysen: Norsk Folkehøgskolelag.

Albeck, G. (1955) Omkring Grundtvigs diktsamlinger. Studier i Grundtvigs lyriske Forfatterskab 1806-16. København: Universitetsforlaget i Aarhus.

Albeck, G. (1985) Den unge Grundtvig og Norge. Grundtvig Studier, 37(1), s. 47-66.

https://doi.org/10.7146/grs.v37i1.15941

Almenningen, O. (1989) Bondeungdomslaget 1899-1945. I: Almenningen, Dale, A. R., Forberg, S. og Vikør, L. S. red. «Og byen er vår bror…» Bondeungdomslaget i Oslo 1899-1989. Oslo: Det Norske Samlaget, s. 11-97.

Andersen, P. T. (2006) Norsk litteraturhistorie. Oslo: Universitetsforlaget.

Anderson, B. (1996) Forestilte fellesskap. Refleksjoner omkring nasjonalismens opprinnelse og spredning. Oslo: Spartacus Forlag.

Andresen, A. F. (1994) Opplysningsidéer, nyhumanisme og nasjonalisme i Norge i de første årene etter 1814. Nytt lys på vår første skoledebatt. Oslo: Norges forskningsråd.

Arctander, A. M. S. (1912) Skolemanden Viggo Ullmann. Et minde. Kvitseid: Kr. Thorp-Hansens Bokhandel.

Arne, E. (1964) Norsk folkehøgskule i 100 år. 1864-1964. Oslo: Noregs Boklag.

Auken, S. (2004) Sagas Spejl. Mytologi, historie og kristendom hos N. F. S. Grundtvig. København: Gyldendal.

Aukrust, T. (1978) «Folkelige Grundtanker» - 100 år etter. Kirke og Kultur, s. 595-610.

Aukrust, K. (1981) Fra Vonheim til Vika. Christopher Bruun 1893-1920. [Hovedfagsoppgåve], Oslo: Universitetet i Oslo.

Aukrust, K. (1990) «Prest, prost, enkemann, fattigmann…». En studie av kirkelig sosialt arbeid i Norge fram mot 1914. [Doktoravhandling], Oslo: Universitetet i Oslo.

Aukrust, K. (2004) Fra Dybdøl til trøbbel. Christopher Bruun som biografisk utfordring. Tidsskrift for kulturforskning, 3(2), s. 29-47.

Aukrust, K. H. (2020) Folkevennen og mestertyven. Ole Vig og Ole Pedersen Høiland. Oslo: Scandinavian Academic Press.

Backhouse, S. (2011) Kierkegaard's Critique of Christian Nationalism. Oxford: Oxford University Press.

https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199604722.001.0001

Baune, T. A. (2007) Den skal tidlig krøkes…Skolen i historisk perspektiv. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Berg, R. (1995) Norsk utenrikspolitikks historie. Bind 2. Norge på egen hånd 1905-1920. Oslo: Universitetsforlaget.

Berg, R. (2000) Norsk nasjonsbygging og 1905. I: Eliæson, S. og Björk, R. red. Union & Secession. Perspektiv på statsbildningsprocesser och riksupplösningar. Stockholm: Carlsson Bokförlag, s. 140-159.

Berg, R. (2001) Norsk forsvarshistorie. Bind 2. 1814-1905. Profesjon - union - nasjon. Bergen: Eide Forlag.

Berg, R. (2009) Misjonshistorie og samfunnsforskning. Nytt Norsk Tidsskrift, 26(3-4), s. 322-333.

https://doi.org/10.18261/ISSN1504-3053-2009-03-04-09

Berge, R. (1925) Jørund Telnes. I: Berge, R. red. Jørund Telnes. Skrifter. Fyrste bandet. Risør: Erik Gunnleikson, s. I-CLXXXIV.

Berge, L. J. (2000) Løs Baandene, lad Kræfterne udvikles. En beskrivelse og analyse av kirkeforfatningsdebatten i Norge fra 1840 til 1959 med tanke på dens historiske og kirkelige forutsetninger. [Doktoravhandling], Trondheim: NTNU.

Berggreen, B. (1994) Da kulturen kom til Norge. Oslo: Aschehoug. Bergsgård, A. (1940) Aasmund Vinje. Norsk nasjonal konservatisme. Oslo: Aschehoug.

Bergsgård, A. (1951) Skipinga av amtsskulane. I: Nygård, K., Hattestad, A., Tonberg, L. og Wattum, C. red. Frå amtsskole til folkehøgskole. 75- årsskrift for fylkesskolen i Norge. Trondheim: Noregs fylkeskolelærarlag, s. 9-64.

Beyer, E. (1995) Norges litteraturhistorie. Bind 3. Fra Ibsen til Garborg. Oslo: J. W. Cappelens Forlag.

Birkeland, B. og Kvalsvik, B. N. (1986) Folkemål og danning. Nynorske lærebøker 1867-1915. Oslo: Det Norske Samlaget.

Birkeland. R. (1945) Wollert Konow (S. B.) Røter. Miljø. Ungdomsår. Bergen: John Griegs Boktrykkeri.

Birkelund, R. (2008) Frihed til fælles bedste. En oppositionel stemme fra fortiden. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Bjørke, K. (2009) Frihet til å være folkehøgskole. En historisk analyse av folkehøgskolens forhold til staten. [Masteroppgåve], Bergen: Universitetet i Bergen.

Bjørn, C. (2007) Grundtvig som politiker. København: Forlaget Anis.

Bjørndal, B. (1964) Ei nasjonal pedagogisk line. I: Fostervoll, K. red. Mot rikare mål. Den norske folkehøgskulen 1864-1964. Oslo: Noregs Boklag, s. 56-69.

Bondevik, K. (1975) Kristent innslag i norsk politikk. 1800-1930. Oslo: Luther Forlag.

Bruun, A. (2017) Nasjonalreligiøsitet i Norge mellom 1850 og 1905. En analyse av Olavskulten og Kristen Samling som ulike uttrykk for nasjonalreligiøsitet. [Masteroppgåve], Oslo: Universitetet i Oslo.

Bukdahl, J. (1960) Når de døde vågner. Omkring Christopher Bruun. Arne Garborg og den norske højskole. Askov: Askov Boghandel.

Bugge, K. E. (1965) Skolen for livet. København: Gads forlag. Bye, A. (2014) Folkevennen Ole Vig. Oslo: Aschehoug.

Bø, G. (1998) Nasjonalisme, skandinavisme og kristendom hos den unge Henrik Ibsen. I: Brohed, I. red. Kyrka och nationalism i Norden. Nationalism och skandinavism i de nordiska folkkyrkorna under 1800- talet. Lund: Lund University Press, s. 207-226.

Christophersen, H. (1959) Marcus Jacob Monrad. Et blad av norsk dannelses historie i det 19. århundre. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Collet, J. P. (1996) Det Kongelige Fredriks Universitet blir til. Oslo: Universitetet i Oslo.

Collett, J. P. (2011) Universitetet i Oslo. 1811-1870. Universitetet i nasjonen. Aurskog: Unipub.

Dahl, W. (1976) Klassisisme og realisme. Den høgre skolen i Norge 1809-1869. Oslo: Universitetsforlaget.

Dahl, H. (1992) Fra privatseminar til høgskole. Lærerutdanning i Elverum gjennom 100 år. 1892-1992. I: Bæra, G. red. Fra privatseminar til høgskole. Elverum lærarhøgskole. 1892-1992. Elverum: Høgskolen, s. 13-168.

Dahl, H. (2003) Olav Aukrust og Dovre folkehøgskule. I: Eriksen, A. red. Dovrebygde. Dovre: Dovre Historielag, s. 58-69.

Dale, E. L. (2003) Dannelsesprogram og enhetsskolen. I: Slagstad, R., Korsgaard, O. og Løvlie, L. red. Dannelsens Forvandlinger. Oslo: Pax Forlag, s. 155-182.

Dalhaug, O. (1995) Mål og meininger. Målreisning og nasjonsdannelse 1877-1887. Oslo: Norges forskningsråd.

Dokk, T. O. (1924) Grundtvigianismen i Noreg i 1850-70 åra. Norsk pedagogisk tidsskrift, s. 221-243.

Dokk, T. O. (1925) Grundtvigianismen i Noreg i 1850-70 åra. Norsk pedagogisk tidsskrift, s. 21-33, 45-59, 90-108, 109-129.

Dokk, T. O. (1929) Religiøs etisk oppseding. Frå Pontoppidans tid til våre dagar. Oslo: Olaf Norlis Forlag.

Evenshaug, T. (1997) Skolemann versus Stortingsmann. Et blikk på 1830-årenes danningsdiskurs. Oslo: Norges Forskningsråd.

Evju, H. (2013) Velstandens forbannelser. Kriseforståelsen og synet på forholdet mellom rikdom og moral i Norge, 1807-1813. I: Frydenlund, B. og Storsveen, O. A. red. Veivalg for Norden. 1809-1813. Oslo: Akademika forlag, s. 57-76.

Fjørtoft, O. (1921) Olaus J. Fjørtoft. Eit utsyn av livssoga og livsverket hans. Kristiania: Olaf Norlis Forlag.

Fosli, H. (1997) Kristianiabohemen. Byen, miljøet, menneska. Oslo: Det Norske Samlaget.

Fostervoll, K. (1964) Mot rikare mål. Den norske folkehøgskulen. 1864- 1964. Oslo: Noregs Høgskulelærarlag

Frøyen, M. H. (1996) Kulturell og politisk nasjonalisme hos Arne Garborg. I: Hemstad, R. red. Arne Garborgs kulturnasjonalisme. To studiar. Oslo: Norges forskingsråd, s. 5-103.

Fuglestad, E. M. (2017) «Vil de vera med so heng fast» - om utviklinga av ein anarko-nasjonalisme i 1880-åra. Nytt Norsk Tidsskrift, (34)3, s. 259-270.

https://doi.org/10.18261/issn.1504-3053-2017-03-04

Fulsås, N. (1999) Historie og nasjon. Ernst Sars og striden om norsk kultur. Oslo: Universitetsforlaget.

Furre, B. (1998) Da nynorsk vart kykjemål. I: Brohed, I. red. Kyrka och nationalism i Norden. Nationalism och skandinavism i de nordiska folkkyrkorna under 1800-talet. Lund: Lund University press, s. 227-248.

Garvik, O. (2001) Wollert Konow. Statsminister og stril. Bergen: Fagbokforlaget.

Gee, J. P. (2015) Literacy and education. New York: Routledge.

https://doi.org/10.4324/9781315739571

Gerven, T. v. (2020) Scandinavism: Overlapping and competing identities in the Nordic world, 1770-1919. [Doktoravhandling], Amsterdam: University of Amsterdam.

Glenthøj, R. (2012) Skilsmissen. Dansk og norsk identitet før og efter 1814. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Glenthøj, R. og Ottosen, N, M. (2014) 1814. Krig, nederlag, frihet. Oslo: Spartacus Forlag.

Golf, O. (1996) Haugianisme og folkeopplysning. Oslo: Weberg Boktrykkeri.

Grell, H. (1988) Skaberånd og folkeånd. En Undersøgelse af Grundtvigs tanker om folk og folkelighed og deres forhold til hans kristendomssyn. Viborg: Forlaget Anis.

Grell, H. (1998) Vision og virkeliggørelse. En redegørelse for Grundtvigs tanker om folkelig oplysning og en folkelig højskole og for forsøget på at virkeliggøre dem. Aarhus: Center for Grundtvig-studier.

Grepstad, O. (2006) Viljen til språk. Ei nynorsk kulturhistorie. Oslo: Det Norske Samlaget.

Gripsrud, J. (1990) Folkeopplysningas dialektikk. Perspektiv på norskdomsrørsla og amatørteater 1890-1940. Oslo: Det Norske Samlaget.

Gripsrud, J. (2017) 1890-1940: Massenes Tidsalder. I: Gripsrud, J. red. Almenningen. Historien om norsk offentlighet. Oslo: Universitetsforlaget, s. 228-301.

Gujord, H. (2011) Rytterstatue for ein ordkrigar. I: Hovdenakk, S. og Høghaug, L. red. Skrift og strid. Essay om Henrik Rytter. Oslo: Vidarforlaget, s. 11-35.

Hagemann, G. (2005) Aschehougs Norgeshistorie. Det moderne gjennombrudd 1870-1905. Oslo: Aschehoug.

Hallaråker, P. (1982) Olav Paulson (1822-1896) - målreisar og forfattar. Volda: Møre og Romsdal Distriktshøgskole.

Halse, P. (1996) Pietistisk eller frilyndt? Folkehøgskulane i spenninga mellom bedehus og ungdomshus. Kirke og Kultur, s. 51-61.

Halse, O. (2011) Gudsord og folkespråk. Då nynorsk vart kyrkjemål. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Halse, P. (2016) Peter Hognestad. Språkstrid og heilag fred. Oslo: Samlaget.

Handeland, O. (1966a) Vårløysing. Band II. Bergen: A. S. Lunde & CO.S Forlag.

Handeland, O. (1966b) Vårløysing. Band III. Bergen: A. S. Lunde & CO.S Forlag.

Hannaas, T. (1918) Vestmannalaget i femti aar. Bergen: Kr. Madsen bokhandel.

Hansen, K. I. (1999) Biografien om Christian 4. Oslo: Gyldendal Tiden. Harket, H. (2014) Paragrafen. Eidsvoll, 1814. Oslo: Dreyers Forlag.

Hastings, A. (2007) The Construction of Nationhood. Ethnicity, Religion and Nationalism. Cambridge: Cambridge University Press.

Haugen, R. (1980) Grundtvigske friskoler i Gudbrandsdalen. Ca. 1870- 1900. [Hovedfagsoppgåve], Oslo: Universitetet i Oslo.

Haugland, K. (1985) Striden om skulespråket. Frå 1860-åra til 1902. Oslo: Det Norske Samlaget.

Hellern, V. (1968) Den norske skoles idégrunnlag. En idehistorisk fremstilling av den pedagogiske debatt i Norge inntil 1900. Oslo: Universitetsforlaget.

Hemstad, R. (2008) Fra Indian Summer til nordisk vinter. Skandinavisk samarbeid, skandinavisme og unionsoppløsningen. Oslo: Akademisk Publisering.

Hirdmann, Y. (2016) Genus - om det stabilas föranderliga former. Stockholm: Liber.

Hodne, Ø. (1995) Fedreland og fritid. En mellomkrigsstudie i Noregs Ungdomslag. Oslo: Novus Forlag.

Hoel, O. L. (2009) Målreising og modernisering i Noreg 1885-1940. [Doktoravhandling], Trondheim: NTNU.

Hoel, O. L. (2011) Mål og modernisering 1868-1940. Norsk målreising II. Oslo: Samlaget.

Hoel, O. L. (2013) Sogndal folkehøgskule som sentrum for målreisinga 1870-1900. I: Avdem, A. J. red. Årbok for Sogn 2013. Kaupanger: Historielaget for Sogn, s. 121-133.

Hoel, O. L. (2020) Folkehøgskulekvinna Mette Dahl - eit portrett. I: Avdem, A. J. red. Årbok for Sogn 2020. Kaupanger: Historielaget for Sogn, s. 32-59.

Hoem, E. (2009) Villskapens år. Bjørnstjerne Bjørnson 1832-1874. Oslo: Forlaget Oktober.

Hoem, E. (2010) Vennskap i storm. Bjørnstjerne Bjørnson 1875-1889. Oslo: Forlaget Oktober.

Hoem, E. (2011) Syng mig hjæm. Bjørnstjerne Bjørnson 1890-1899. Oslo: Forlaget Oktober.

Hoem, E. (2013) Det evige forår. Bjørnstjerne Bjørnson 1899-1910. Oslo: Forlaget Oktober.

Hommerstad, M. (2014) Politiske bønder. Bondestrategene og kampen om demokratiet 1814-1837. Oslo: Spartacus Forlag.

Hommerstad, M. (2015) Christian Magnus Falsen. Stridsmannen. Oslo: Cappelen Damm.

Hovland, B. M. (1999) For Fedreland og Broderband. Allmugeskulelærarane si møteverksemd i det nasjonale gjennombrotet 1850-1870. Volda: Høgskulen i Volda.

Hylland, O. M. (2002) Folket og eliten. En studie av folkeopplysning som tekst i tidsskriftet Folkevennen. [Doktoravhandling], Oslo: Universitetet i Oslo.

Hyvik, J. J. (2009) Språk og nasjon 1739-1868. Norsk målreising I. Oslo: Det Norske Samlaget.

Høibraaten, H. (2007) Carl Schmitts politiske eksistensialisme. I: Dokset, K. red. Begrepet om det politiske. Oslo: Vidarforlaget, s. 159- 191.

Høigård, E og Ruge, H. (1971) Den norske skoles historie. En oversikt. Oslo: J. W. Cappelens Forlag.

Høverstad, T. (1930) Norsk skulesoga. Frå einevelde til folkestyre. 1814- 1842. Oslo: Steenske Forlag.

Høverstad, T. (1953) Ole Vig. Ein norrøn uppsedar. Hamar: Forlag Norrøn Livskunst.

Høydal, R. (1995) Periferiens nasjonsbyggjarar. Vestlandslæraren og Volda lærarskule 1895-1920. Oslo: Noregs forskingsråd.

Høydal, R. (1998) Ein ny norsk elite: norskdomsrørslas akademikarar. Oslo: Universitetet i Oslo.

Imerslund, K. (2000) Sagatun Folkehøgskole - en skole for livet. Om Norges første folkehøgskole i artikler, taler og dikt. Vallset: Oplandske Bokforlag.

Jakobsen, R. N. (2018) Naturrett som erstatning for Bibelen som rettskjelde. Den tyske teologen Johann David Michaelis' bidrag til moderniseringa av lovverket i dei skandinaviske kongedøma. Teologisk Tidsskrift, 7(3), s. 198-208.

https://doi.org/10.18261/issn.1893-0271-2018-03-05

James, D. (2011) Fichte's Social and Political Philosophy. Property and Virtue. Cambridge: Cambridge University Press.

Johansen, A. (2019) Komme til orde. Politisk kommunikasjon 1814- 1913. Oslo: Universitetsforlaget.

Johansen, H. (1982) Menn og ideer. Trondarnes folkehøgskole og folkehøgskoletanken i Nord-Norge. Noen sider ved skolens målsetting og tradisjon i forhold til krefter i kultur og samfunn, analysert under 'frihetens' perspektiv. [Houvdfagsoppgåve], Oslo: Universitetet i Oslo.

Johnsen, B. H. (2000) Et historisk perspektiv på idéene om en skole for alle. Rekonstruksjon av sentrale tanker og tradisjoner med basis i Erik Pontoppidans og Ole Vigs pedagogiske tekster. Oslo: Unipub forlag.

Jordheim, H. (2001) Lesningens vitenskap. Oslo. Universitetsforlaget.

Kile, E. (1997) Landbruksskulen 1825-1990. Mål, innhald, arbeidsmåtar. Oslo: Landbruksforlaget.

Kjeldstadli, K. (2000) Fortida er ikke hva den en gang var. En innføring i historiefaget. Oslo: Universitetsforlaget.

Klippenberg, M. (1995) Folkelig opplysning på fullnorsk grunn. Tida før 1905. I: Kløvstad, J. red. Ungdomslaget. Noregs Ungdomslag 1896- 1996. Oslo: Det Norske Samlaget, s. 15-85.

Klippenberg, M. (1996) Den frilynte ungdomsrørsla og arven fra Grundtvig. I: Hemstad, R. red. Grundtvigianisme og nasjonalisme i Norge i det 19. århundre. Oslo: Norges forskningsråd, s. 263-277.

Klippenberg, M. (1998) Ut or unionane? Den frilynte ungdomsrørsla i framvekstårene. I: Sørensen, Ø. red. Jakten på det norske. Perspektiver på utviklingen av en norsk nasjonal identitet på 1800-tallet. Oslo: Ad Notam Gyldendal, s. 357-370.

Kløvstad, J. (1995) «…En energisk politisk vilje». I: Kløvstad, J. red. Ungdomslaget. Noregs Ungdomslag 1896-1996. Oslo: Det Norske Samlaget, s. 87-120.

Kløvstad, J. (2000) Ild, begeistring og varme. Ivar Fløistad, Viggo Ullmann og Folkehøgskolen i Austre Moland 1873-1875. Tvedestrand: Tvedestrand Boktrykkeri.

Koht, H. (1906) Freds-tanken i Noregs-sogo. Noreg i den samfolkelege rettsvoksteren. Oslo: Det Norske Samlaget.

Koht, H. (1926) Norsk Bondereising. Fyrebuing til bondepolitikken. Oslo: H. Aschehoug & Co.

Kolsrud, O. (1916) Det norske bibelselskab 1816-1916. Christiania: Det Norske Bibelselskaps Forlag.

Korsgaard, O. (2003) Den store krigsdans om kirke og folk. I: Slagstad, R., Korsgaard, O. og Løvlie, L. red. Dannelsens Forvandlinger. Oslo: Pax Forlag, s. 53-71.

Korsgaard, O. (2004) Kampen om folket. Et dannelsesperspektiv på dansk historie gennem 500 år. København: Gyldendal.

Korsgaard, O. (2014) N. F. S. Grundtvig - as a Political Thinker. Aarhus: Djøf Publishing.

Krokvik, J. (2002) Vestmannalagsreisaren og målreisaren Henrik Krohn. 1826-1879. Bergensar og sogndøl, bladmann og diktar, fyrstikkmakar, hagemann, kulturbyggjar. Bergen: Norsk bokreidingslag.

Langen, K. (1957) Ivar Mortensson Egnund. Oslo: Det Norske Samlaget.

Langkjær, J. M. (2008) Grundtvigs folkeligedbsbegreb i historisk og nutidig belysning. [Speciale], Aarhus: Aarhus Universitet.

Langeland, N. R. (2013) Forfatningssuverenitet. Den norske forfatningsutviklinga sett i lys av Carl Schmitts teori om unnatakstillstanden. I: Michalsen, D. red. Unntakstilstanden og forfatningen. Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett. Oslo: Pax Forlag, s. 239-259.

Lauen, T. B. (2018) Å lære å meine, og meine det høgt. Dei frilyndte ungdomslaga i Norden og deira rolle som opplæringsarena i offentleg deltaking ca. 1870-1920. [Masteroppgåve], Oslo: Universitetet i Oslo.

Lein, B. N. (1981) Kirken i felttog mot kvinnefrigjøring. Kirkens holdning til den borgerlige kvinnebevegelsen i 1880-årene. Oslo: Universitetsforlaget.

Lothe, A, A. (1950) Målreisingssoga i Sogn og Fjordane. Florø: Firda lærarlag mfl.

Lundgreen-Nielsen, F. (1980a) Det handlende ord: N. F. S. Grundtvigs digtning, litteraturkritik og poetik. 1798-1819. Første del. København: G.E.C. Gad.

Lundgreen-Nielsen, F. (1980b) Det handlende ord: N. F. S. Grundtvigs digtning, litteraturkritik og poetik. 1798-1819. Anden del. København: G.E.C. Gad.

Malterud, I. (2009) Matias Skard - en pedagog i sin tid. [Masteroppgåve], Oslo: Universitetet i Oslo.

Meier, H. (2011) The Lesson of Carl Schmitt. Four Chapters on the Distinction between Political Theology and Political Philosophy. Expanded Edition. Chicago: The University of Chicago Press.

https://doi.org/10.7208/chicago/9780226189352.001.0001

Meierhenrich, J. og Simon, 0. (2019) "A fanatic of order in an epoch of confusing turmoil": The Political, Legal, and Cultural Thought of Carl Schmitt. I: Meierhenrich, J. og Simons, O. red. The Oxford Handbook of Carl Schmitt. Oxford: Oxford University Press, s. 3-70.

Meistad, T. (2000) Kristendommens historie. En innføring. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Michelsen, W. (1954) Tilblivelse af Grundtvigs historiesyn. København: Gyldendal.

Midtun, O. (1954) Bjørnstjerne Bjørnson og folkehøyskolen. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Midtun, O. (1960) Anders Hovden. Liv og dikting. Oslo: Olaf Norlis Forlag.

Mikkelsen, A. (2014) Frihet til å lære. Frilynt folkehøgskole i 150 år. Oslo: Cappelen Damm.

Mjeldheim, L. (1984) Folkerørsla som vart parti. Venstre frå 1880åra til 1905. Bergen: Universitetsforlaget.

Moggach, D. (1993) Fichte's engagement with Machiavelli. History of Political thought, 14(4), s. 573-589.

Molland, E (1979a) Norges kirkehistorie i det 19. århundrede. Bind I. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Molland, E. (1979b) Norges kirkehistorie i det 19. århundrede. Bind II. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Moses, J. W. og Knutsen, T. L. (2012) Ways of Knowing. Competing Methodologies in Social and Political Research. Houndmills: Palgrave.

https://doi.org/10.1007/978-1-137-00841-1

Moxnes, H. (2013) «Det moderne gjennombrudd» og kristen maskulinitet hos borgerskapets teologer i Norge. Tidsskrift for kjønnsforsking, 37(2), s. 104-122.

https://doi.org/10.18261/ISSN1891-1781-2013-02-02

Moyn, S. (2019) Concepts of the Political in Twentieth-Century European Thought. I: Meierhenrich, J. og Simons, O. red. The Oxford Handbook of Carl Schmitt. Oxford: Oxford University Press, s. 291-311.

Myhre, J. E. (2015) Norsk historie 1814-1905. Å byggje ein stat og skape ein nasjon. Oslo: Det Norske Samlaget.

Myhre, R. (1992) Den norske skoles utvikling. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Mykland, K. (1955) Grandeur et decadence. En studie i Ernst Sars' historiske grunnsyn. Oslo: Akademisk Forlag.

Nelson, E. (2011) The Hebrew Republic. Jewish Sources and the Transformation of European Political Thought. Cambridge: Harvard University Press.

https://doi.org/10.4159/9780674056749

Nelson, E. (2019) The Theology of Liberalism. Political Philosophy and the Justice of God. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

https://doi.org/10.4159/9780674242944

Nerbøvik, J. (1969) Antiparlamentariske straumdrag i Noreg. Ein studie i motvilje. Oslo: Universitetsforlaget.

Nerbøvik, J. (1998) Nasjonalisme innanfor og til venstre for Venstre. I: Sørensen, Ø. red. Jakten på det norske. Perspektiver på utviklingen av en norsk nasjonal identitet på 1800-tallet. Oslo: Ad Notam Gyldendal, s. 321-337.

Nerbøvik, J. (1999) Norsk historie 1860-1914. Oslo: Samlaget.

Nerbøvik, J. (2000) Nasjonsbygging og modernisering. Tema med variasjonar. Artiklar og talar 1990-2000. Volda: Høgskulen i Volda.

Nesland, K. (1974) Telemark folkehøgskule og Jakob Naadland. Ei framstilling av Jakob Naadland med skolen og hans soge som bakgrunn. [Hovudfagsoppgåve], Oslo: Universitetet i Oslo.

Nielsen, E. (1983) Efterskrift. Grundtvig og Norge. I: Thaning, K. red. Grundtvig. Oslo: Gyldendal norsk forlag, s. 127-143.

Nielsen, M. B. O. (1997) Jord og ord. En studie av forholdet mellom ideologi, politikk, strategi og mobilisering hos den tredje pol i det norske partisystemet. Bondepartiet 1915-1940. [Doktoravhandling], Bergen: Universitetet i Bergen.

Nielsen, M. B. O. (2002) Historiens Røst. Historisk Tidsskrift (Sverige), 122(2), s. 221-242.

Nielsen, N. K. (2009) Bonde, stat og hjem. Nordisk demokrati og nationalisme - fra pietismen til 2. verdenskrig. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Nilssen, T, O. (1964) Viggo Ullmann og skolepolitikken. Folkehøgskolepioneren og hans politiske arbeid for reformer i norsk skole. [Hovedfagsoppgåve], Oslo: Universitetet i Oslo.

Nome, J. (1942) Demringstid i Norge. Fra misjonsinteresse til misjonsselskap. Stavanger: Det norske misjonsselskaps forlag.

Nordby, T. (1986) Norsk nasjonalisme som historisk problem, Nytt Norsk Tidsskrift, 3(1), s. 65-79.

Nordby, T. (1990) Det moderne gjennombruddet i bondesamfunnet. Norge 1870-1920. Oslo: Universitetsforlaget.

Nordby, T. (1995) State- and Nation-building. I: Hubbard, W. H., Myhre, J. E., Nordby, T. og Sogner, S. red. Making a Historical Culture. Historiography in Norway. Oslo: Scandinavian University Press, s. 181- 209.

Nordby, T. (2000) I politikkens sentrum. Variasjoner i Stortingets makt. Oslo: Universitetsforlaget.

Nordstoga, S. (2010) Livshistorier på landsmål. Andreas Austlids Lesebok for folkeskulen - eit leseprogram blir realisert. [Doktoravhandling], Oslo: Universitetet i Oslo.

Nygaard, K. (1960) Nordmenns syn på Danmark og danskene i 1814 og de første selvstendighetsår. Oslo: H. Aschehoug.

Nymark, K. (2018) Om Klapper-Slanger og statsborgerlige Skrighalse. Heimen, 55(4), s. 328-342.

https://doi.org/10.18261/issn.1894-3195-2018-04-04

Nyrnes, A. (1985) Det (ny)norske mennesket. Ein litterær analyse av familiebladet For Bygd og By. Oslo: Det Norske Samlaget.

Ording, F. (1919) Riksarkivar M. Birkeland. Hans liv og virke. Kristiania: Grøndahl & Søn.

Pocock, J. G. A. (2011) Political thought and history. Essays on Theory and Method. Cambridge: Cambridge University Press.

Pocock, J. G. A. (2016) The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition. Princenton: Princenton University Press.

https://doi.org/10.1515/9781400883516

Potter, J. (2002) Wittgenstein and Austin. I: Etherell, M., Taylor, S. og Yates, S. J. red. Discourse Theory and practice. A reader. London: Sage publications, s. 39-46.

Prenter, R. (1967) Kristen tro. Stavanger: Nomo Forlag.

Qviller, B. (1996) (Un)Politische Theologie - Carl Schmitt. Agora, 14(3), s. 66-88.

Ranheim, I. (1993) Folkedans, disiplinering og nasjonsbygging. Hovedoppgave i historie ved universitetet i Oslo våren 1993. I: Nyvold, F. red. Norsk folkemusikklags skrifter nr. 8. Rauland, s. 17-112.

Ranheim, I. (1994) Folkedans og disiplinering. I: Sørensen, Ø. red. Nasjonal identitet - et kunstprodukt? Oslo: Noregs Forskningsråd, s. 73- 89.

Reitan, T. (2000) Den saxiske syvårskrigen. Om striden mellom folkehøgskolemiljøet og seminarmiljøet på Hamar i 1860- og 1870- årene. I: Imerslund, K. red. Sagatun Folkehøgskole - en skole for livet. Om Norges første folkehøgskole i artikler, taler og dikt. Vallset: Oplanske Bokforlag, s. 100-114.

Reiten, J. (1978) Romundgard på Nord-Sel. I: Bruheim, J. M. red. Årbok for Gudbrandsdalen. 1978. Lillehammer: Dølaringens Boklag, s. 40-43.

Risnes, B. (1985) Olaus J. Fjørtoft. Biografi og tekstar. Oslo: Det Norske Samlaget.

Rokkan, S. (2010) Stat, nasjon, klasse. Oslo: Universitetsforlaget.

Roos, M. (2016) Kraften i Allmenn dannelse. Skolen som formidler av humanoira. Bidrag til en historisk lesning. Kristiansand: Portal forlag.

Roos, M. (2019) Hartvig Nissen og N.F.S. Grundtvig. Grundtvigianske aspekter i norsk skoletenkning rundt midten av 1800-tallet. Polemikken mellom Hartvig Nissen og Frederik Bugge i Morgenbladet 1845. Teologisk Tidsskrift, 8(2), s. 115-129.

https://doi.org/10.18261/issn.1893-0271-2019-02-04

Rui, O. V. (1999) Folkeopplysning og kulturpolitisk strid i Telemark. Viggo Ullmann og Telemark Folkehøgskule 1878-1892. [Hovudfagsoppgåve], Oslo: Universitetet i Oslo.

Salzberger, F. O. (2008) The Political Thought of John Locke and the Significance of Political Hebraism: Then and Now. I: Schochet, G., Salzberger, F. O. og Jones, M. red. Political Hebraism. Judaic Sources in Early Modern Political Thought. Jerusalem: Shalem Press, s. 231-256.

Sangholt, L. (2014) Religionspolitiske grunnsatser: Følelser og begrunnelser i debattene om Grunnlovens jesuittforbud. I: Langeland, N. R. red. Politisk kompetanse. Grunnlovas borgar 1814-2014. Oslo: Pax Forlag, s. 304-345.

Schmitt, C. (2007) Begrepet om det politiske. Oslo: Vidarforlaget.

Schochet, G. (2008) The Judeo-Christian Tradition as Imposition: Present at the Creation? I: Schochet, G., Salzberger, F. O. og Jones, M. red. Political Hebraism. Judaic Sources in Early Modern Political Thought. Jerusalem: Shalem Press, s. 259-282.

Seip, A. L. (1998) Det norske «vi» - kulturnasjonalisme i Norge. I: Sørensen, Ø. red. Jakten på det norske. Perspektiver på utviklingen av en norsk nasjonal identitet på 1800-tallet. Oslo: Ad Notam Gyldendal, s. 95-111.

Seip, J. A. (1963) Fra embedsmannsstaten til ettpartistaten og andre essays. Oslo: Universitetsforlaget.

Seip, J. A. (1988) Politisk ideologi. Tre lærestykker. Oslo: Universitetsforlaget.

Seip, J. A. (1997a) Utsikt over Norges historie. Tidsrommet 1814 - ca. 1860. Oslo: Gyldendal.

Seip, J. A. (1997b) Utsikt over Norges historie. Tidsrommet ca. 1850 - 1884. Oslo: Gyldendal.

Simon, E. (1960) Réveil national et culture populaire en Scandinavie. La gènese de la højskole nordique 1844-1878. Copenhagen: Gyldendal.

Simon, E. (1989) «-og solen står med bonden op». De nordiske folkehøjskolers idehistorie. Vojens: Askov Højskoles Forlag.

Skagen, K. (2018) Norge, vårt Norge. Et lands biografi. Oslo: Dreyers Forlag.

Skard, S. (1972) Det levande ordet. Ei bok om Matias Skard. Oslo: Det Norske Samlaget.

Skard, V. (1949) Frå Dølen til Fedraheimen. Målstriden 1870-1877. Oslo: Det Norske Samlaget.

Skjæveland, Y. (1995) Nasjonal retorikk i Det Norske nationalblad 1815-1821. Oslo: Noregs forskingsråd.

Skinner, Q. (2002) Vision of politics. I. Cambridge: Cambridge University Press.

Skirbekk, G. (2010) Norsk og moderne. Oslo: Res Publica.

Skovmand, R. (1983) Samspillet mellem Nordens Folkehøjskoler indtil Anden Verdenskrig. Aarhus: Universitetsforlaget.

Skrondal, A. (1929) Grundtvig og Noreg. Kyrkje og skule 1812-1872. Bergen: A.S. Lunde & Co.s Forlag.

Skrondal, A. (1936) Grundtvigianismen i Noreg. Kyrkje og skule 1872- 1890. Bergen: A.S. Lunde & Co.s Forlag.

Slagstad, R. (1998) De nasjonale strateger. Oslo: Pax Forlag. Slagstad, R. (2001) Rettens ironi. Oslo: Pax Forlag.

Slagstad, R. (2002) Hallesby og folkedannelsen. I: Aarnes, A. og Bjerkset, O. A. red. Gjensyn med Hallesby. Oslo: Lunde, s. 59-71.

Slagstad, R. (2003) Folkedannelsens forvandlinger. I: Slagstad, R., Korsgaard O., og Løvlie, L. red. Dannelsens forvandlinger. Oslo: Pax Forlag, s. 72-88.

Slagstad, R. (2019) Carl Schmitt - En foruroligende teoretiker. I: Slagstad, R. red. Politikk og rett. Et antiliberalt tema med variasjoner. Oslo: Pax Forlag, s. 9-75.

Sletten, K. (1949) Christopher Bruun. Folkelæraren - Stridsmannen. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Sletten, V. (1986) Christopher Bruun. Einsleg stridsmann. Oslo: Novus Forlag.

Smith, A. D. (1992) Chosen peoples. Why ethnic groups survive. Ethnic and Racial Studies, 15(2), s. 437-465.

https://doi.org/10.1080/01419870.1992.9993756

Smith, A. D. (2015) Biblical beliefs in the shaping of modern nations. Nations and Nationalism, 21(3), s. 403-422.

https://doi.org/10.1111/nana.12131

Stauri, R. (1910) Folkehøgskulen i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Kristiania: Olaf Norlis Forlag.

Stegane, I. (1984) Mot ei nynorsk litterær offentlegheit 1850-1885. Bergen: Nordisk institutt.

Stegane, I. (1987) Det nynorske skiftlivet. Nynorsk heimstaddikting og den litterære institusjon. Oslo: Det Norske Samlaget.

Stenseth, B. (1993) En norsk elite. Nasjonsbyggerne på Lysaker 1890- 1940. Oslo: Aschehoug.

Stenseth, B. (1994) Borgerlig nasjonalisme og bygdenasjonalisme. I: Sørensen, Ø. red. Nasjonal identitet - et kunstprodukt? Oslo: Norges forskingsråd, s. 159-169.

Stenseth, B. (2018) Cand.theol. Sundt og hans nye fag. Tidsskrift for samfunnsforskning, 59(1), s. 68-72.

https://doi.org/10.18261/iss.1504-291X-2018-01-05

Storsveen, O. A. (1997) «Fornuftig Kierlighed til Fædrenelandet». En analyse av norsk patriotisme mellom 1784 og 1801. I: Sørensen, Ø. red. Norsk patriotisme før 1814. Oslo: Norges forskningsråd, s. 6-163.

Storsveen, O. A. (2004a) En bedre vår. Henrik Wergeland og norsk nasjonalitet. Bind I. [Doktoravhandling], Oslo: Universitetet i Oslo.

Storsveen, O. A. (2004b) En bedre vår. Henrik Wergeland og norsk nasjonalitet. Bind II. [Doktoravhandling], Oslo: Universitetet i Oslo.

Stranna, O. (1940) Jakob Sverdrup. Eit minneskrift. Berge: Lunde & co forlag.

Straumsheim, H. (1920) Sunnmøre frilynde ungdomssamlag i 25 aar. Kristiania: Olaf Norlis Forlag.

Stråth, B. (2005) Union og demokrati. Dei sameinte rika Noreg-Sverige 1814-1905. Oslo: Pax Forlag.

Sundet, O. (1977) Vig, Ole. I: Jansen, J., Anker, Ø., og Kaldhold, B. red. Norsk biografisk leksikon. Oslo: H. Aschehoug, s. 1-6.

Sørbø, J. I. (2009) Ørneflukt og ormegard. Ein biografi om Olav Aukrust. Oslo: Det Norske Samlaget.

Sørbø, J. I. (2018) Nynorsk litteraturhistorie. Oslo: Samlaget.

Sørensen, Ø. (1984) 1880-årene. Ti år som rystet Norge. Oslo: Universitetsforlaget.

Sørensen, Ø. (1994) The Development of a Norwegian National Identity During the Nineteenth Century. I: Sørensen, Ø. red. Nordic Paths to National Identity in the Nineteenth Century. Oslo: Norges Forskingsråd, s. 17-35.

Sørensen, Ø. (1997) Bjørnstjerne Bjørnson og nasjonalismen. Oslo: J. W. Cappelens Forlag.

Sørensen, Ø. og Stråth, B. (1997) Introduction: The Cultural Construction of Norden. I: Sørensen, Ø. og Stråth, B. red. The Cultural Construction of Norden. Oslo: Scandinavian University Press, s. 1-24.

Sørensen, Ø. (1998) Hegemonikamp om det norske. Elitenes nasjonsbyggingsprosjekter 1770-1945. I: Sørensen, Ø. red. Jakten på det norske. Perspektiver på utviklingen av en norsk nasjonal identitet på 1800-tallet. Oslo: Ad Notam Gyldendal, s. 17-48.

Sørensen, Ø. (2001) Kampen om Norges sjel. Norsk idéhistorie. Bind III. Oslo: Aschehoug.

Thaning, K. (1983) Grundtvig. Oslo: Gyldendal norsk forlag.

Thoresen, H. J. (1973) Olaus Arvesen og Sagatun. Pionerinnsats i den norske folkehøyskolen. [Hovudfagsoppgåve], Oslo: Universitetet i Oslo.

Thorkildsen, D. (1994) Nasjon og religion. Kirke og Kultur, s. 233-248.

Thorkildsen, D. (1995a) Nasjonalitet, identitet og moral. Oslo: Norges Forskningsråd.

Thorkildsen, D. (1995b) Da kirken oppdaget folket. I: Christoffersen, S. A. og Wyller, T. red. Arv og utfordring. Menneske og samfunn i den kristne moraltradisjon, s. 90-110.

Thorkildsen, D. (1996) Grundtvigianisme og nasjonalisme i Norge i det 19. århundre. I: Hemstad, R. red. Grundtvigianisme og nasjonalisme i Norge i det 19. århundre. Oslo: Norges forskningsråd, s. 7-262.

Thorkildsen, D. (1997) Religious Identity and Nordic Identity. I: Sørensen, Ø. og Stråth, B. red. The Cultural Construction of Norden. Oslo: Scandinavian University Press, s. 138-160.

Thorkildsen, D. (1998a) Nasjonen, nasjonalisme og modernisering - noen sentrale problemer og posisjoner innenfor nasjonalismeforskningen. I: Brohed, I. red. Kyrka og nationalism i Norden. Nationalism och skandinavism i de nordiska folkkyrkorna under 1800-talet. Lund: Lund University press, s. 23-58.

Thorkildsen, D. (1998b) "For Norge, kjempers fødeland" - norsk nasjonalisme, skandinavisme og demokrati i det 19. århundre. I: Brohed, I. red. Kyrka och nationalism i Norden. Nationalism och skandinavism i de nordiska folkkyrkorna under 1800-talet. Lund: Lund University Press, s. 129-155.

Thorkildsen, D. (1998c) Grundtvigianerne og moderniseringen av den norske skole. I: Brohed, I. red. Kyrka och nationalism i Norden. Nationalism och skandinavism i de nordiska folkkyrkorna under 1800- talet. Lund: Lund University press, s. 249-280.

Thorkildsen D. (1998d) Kirkens rolle i 1905: Nasjonalreligiøsitet. I: Brohed, I. red. Kyrka och nationalism i Norden. Nationalism och skandinavism i de nordiska folkkyrkorna under 1800-talet. Lund: Lund University Press, s. 281-310.

Thorkildsen, D. (1998e) En nasjonal og moderne utdanning. I: Sørensen, Ø. red. Jakten på det norske. Perspektiver på utviklingen av en norsk nasjonal identitet på 1800-tallet. Oslo: Ad Notam Gyldendal, s. 265-284.

Thorkildsen, D. (2005a) Da den norske kirke ble nasjonal. Nytt Norsk Tidsskrift, 22(4), s. 406-417.

https://doi.org/10.18261/ISSN1504-3053-2005-04-06

Thorkildsen, D. (2005b) Kirken og 1905. I: Sørensen, Ø. og Nilsson, T. red. 1905 - Nye perspektiver. Oslo: Aschehoug, s. 165-185.

Thorkildsen, D. (2006) Nasjon, nasjonalisme og religion - tre sentrale problemstillinger innen nasjonalisme-forskingen. Norsk teologisk tidsskrift, 107(4), s. 199-210.

https://doi.org/10.18261/ISSN1504-2979-2006-04-02

Thorkildsen, D. (2016) Folkelige dannelsesprosjekt: livsopplysning og folkeopplysning. I: Glenthøj, R. red. Mellem brødre. Dansk-norsk samliv i 600 år. København: Gads Forlag & Sap, s. 180-191.

Thorkildsen, D. (2020) Skandinavisk strid om katekisme, salmebok og lesebok i det 19. århundre - med hovedvekt på Norge. Teologisk Tidsskrift, 9(1), s. 6-19.

https://doi.org/10.18261/issn.1893-0271-2020-01-02

Thorvaldsen, E, L. (1997) Norskdom og kristendom i folkehøyskolen. I: Sletten, D. og Stugu, O. S. red. Det nasjonale i det lokale, det lokale i det nasjonale. Oslo: Norges forskingsråd, s. 155-174.

Thrap, D. (1905) Wilhelm Andreas Wexels. Livs- og Tidsbillede. Christiania: A. W. Brøggers Bogtrykkeri.

Thuen, H. (2017) Den norske skolen. Utdanningssystemets historie. Oslo: Abstrakt Forlag.

Thyssen, A. P. (1958) Den nygrundtvigske Bevægelse med særligt Henblik paa den Borupske Kreds. I. 1870-1887. Aarhus: Det danske forlag.

Time, S. (1996) Arne Garborg og nasjonal identitetsdanning. I: Hemstad, R. red. Arne Garborgs kulturnasjonalisme. To studiar. Oslo: Norges forskingsråd, s. 105-195.

Torjusson, A. (1977) Den norske folkehøgskulen. Opphav og grunnlag. Oslo: Det Norske Samlaget.

Try, H. (1985) Assosiasjonsånd og foreningsvekst i Norge. Forskningsoversyn og perspektiv. Øvre Ervik: Alvheim og Eide.

Tveiten, A. (1983) Friskoleprosjektet. Om frie kristne institusjoners innsats for oppdragelse og undervinsing i Norge. Rapport nr. 2. Ein førebels bibliografi. Bergen: Norsk lærerakademi.

Tveiten, A. (1994) Private Lærarskular. 1890-1947. Med fokus på dei kristelege skulane Notodden, Volda, Oslo og Nidaros. Bergen: Norsk Lærarakademi.

Tvinnereim, J. (1973) Då landsmålet vart kristna. Syn og Segn, s. 604- 607.

Tvinnereim, J. (1981) Ei folkerørsle blir til. Den frilyndte ungdomsrørsla på Nordvestlandet. Oslo: Det Norske Samlaget.

Tøsse, S. (1997) Kunnskap, danning og opplysning. Kunnskapssyn og danningsideal i norsk folkeopplysning på 1800-talet. Trondheim: Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt.

Tøsse, S. (2004) Frå folkeopplysning til vaksenopplæring. [Doktoravhandling], Trondheim: NTNU.

Uhrskov, A. (1916) Folkets førere. Christopher Bruun. Kristiania og Kjøbenhavn: Nordisk Forlag.

Valen-Sendstad, A. (1979) Kristen dogmatikk. Oslo: Luther Forlag.

Valen-Sendstad, A. (1984) Innføring i kristen etikk. Oslo: Luther Forlag.

Vatlestad, B. (2020) Bakgrunnen for Sogndal folkehøiskole, og den unike rolla denne skulen hadde under Jakob Sverdrup. I: Avdem, A. J. red. Årbok for Sogn 2020. Kaupanger: Historielaget for Sogn, s. 12-31.

Vedi, S. F. (1976) Nye politiske konstellasjoner mellom stortingsvalgene 1894 og 1897. Landmandsforbundet, pressgruppe eller politisk parti? Trondheim: Tapir.

Viken, Ø. L. I. (2014) Frygte Gud og ære Kongen. Preikestolen som politisk instrument i Noreg 1820-1814. [Doktoravhandling], Oslo: Universitetet i Oslo.

Vikse, O. (1976) Jord - skatt - rettferd. Georgismen i norsk samfunnsdebatt 1885-1905. [Hovudfagsoppgåve], Bergen: Universitetet i Bergen.

Vind, O. (1999) Grundtvigs historiefilosofi. København: Gyldendal.

Vind, 0. (2011) "The Gordian Knot": Grundtvig and British Liberalism. I: Hall, J. A., Korsgaard, O. and Pedersen, O. K. red. Building the Nation. N. F. S. Grundtvig and Danish National Identity. Montreal: McGill- Queen's University press, s. 254-266.

Viroli, M. (2003) For Love of Country. An essay on patriotism and nationalism. Oxford: Claredon press.

Wallem, F. B. (1916a) Det norske studentersamfund. Gjennem hundrede aar. Første del. Kristiania: H. Aschehoug & Co.

Wallem, F. B. (1916b) Det norske studentersamfund. Gjennem hundrede aar. Anden del. Kristiania: H. Aschehoug & Co.

Walstad, P. H. B. (2006) "Dannelse og Duelighed for Livet" Dannelse og yrkesutdanning i den grundtvigske tradisjon. [Doktoravhandling], Trondheim: NTNU.

Weber, M. (1993) The sociology of religion. Boston: Beacon Press. Weber, M. (2000) Makt og byråkrati. Oslo: Gyldendal.

Werring, L. (1954) Lars Eskeland. Læreren og menneske. Oslo: Olaf Norlis Forlag.

Wisløff, C. F. (1961) Politikk og kristendom. En studie omkring oppropet «Til Christendommens Venner i vort Land». Bergen: Lunde & CO' Forlag.

Wisløff, C. F. (1971) Norsk kirkehistorie. Bind III. Oslo: Lutherstiftelsens Forlag.

Witoszek, N. (1997) Fugitives from Utopia: The Scandinavian Enlightenment Reconsidered. I: Sørensen, Ø. og Stråth, B. red. The Cultural Construction of Norden. Oslo: Scandinavian University Press, s. 72-90.

Wold, A. (1949) Folkemøta på Lillehammer i 1870-åra. I: Høgåse, M. red. Årbok for Gudbrandsdalen 1949. Otta: Dølaringen, s. 49-58.

Wolin, S, S. (2016) Politics and vision. Continuity and Innovation in Western political Thought. Princeton: Princeton University Press.

https://doi.org/10.2307/j.ctvc77k44

Yde, H. (2012) Til Nordmænd om en Norsk Høi-Skole, 1837. En indledning. Grundtvig Studier, 63(1), s. 64-86.

https://doi.org/10.7146/grs.v63i1.16591

Yde, H. (2014) N.F.S. Grundtvig "Romer-Vise", Grundtvigs Værker, henta 04.05.2018. http://www.xn--grundtvigsvrker- 7lb.dk/tekstvisning/3656/0#{%220%22:0,%22v0%22:0,%22k%22:0}

Yttri, G. (2020) Songen ved Sogndal folkehøgskule 1871-2021. I: Avdem, A. J. red. Årbok for Sogn 2020. Kaupanger: Historielaget for Sogn, s, 60-81.

Øhrgaard, P. (2015) Fichte and Grundtvig as Educators of the People. I: Hall, J. A., Korsgaard, O. og Pedersen, O. K. red. Building the Nation. N. F. S. Grundtvig and Danish National Identity. Montreal: McGill- Queen's University press, s. 213-231.

Østerud, Ø. (1994) Hva er nasjonalisme? Oslo: Universitetsforlaget.

Østerud, Ø. (2009) Statsvitenskap. Innføring i politisk analyse. Oslo: Universitetsforlaget.

Østerud, Ø. (2015) Kampen om selvstendigheten og språket: Nasjon, nasjonsbygging, nasjonalisme. I: Seland, B. red. Selvstendighet og nasjonsbygging. 1814-2014. Oslo: Cappelen Damm, s. 37-47.

Østerud, Ø. (2018) Nasjonalisme. Oslo: Dreyers Forlag.

Øverås, A. (1932) Bjørnson og målspursmålet. Oslo: Noregs Boklag.

Øverås, A. (1949a) Frederik Moltke Bugge. Kulturarbeid og kulturstrid i 1830-40-Åra. I. Oslo: H. Aschehoug & CO.

Øverås, A. (1949b) Frederik Moltke Bugge. Kulturarbeid og kulturstrid i 1830-40-Åra. II. Oslo: H. Aschehoug & CO.

Øverås, A., Erichsen, A. E. og Due, J. (1952) Trondheim katedralskole historie. Trondheim: F. Bruuns Boghandels Forlag.

Øveraas, M. (2018) Lille Theodor og det nasjonale spørsmål. I: Baltzersen, E., Hjelvik, J. Løvik, M. og Ellingseter, P. B. red. Vestnes Sogelag. Årsskrift 2018. Vestnes: Vestnes Sogelag, s. 162-174.

Øveraas, M. (2020) Vonheim i Vestnes. I: Baltzersen, E., Bergheim, P. I. og Løvik, M. red. Vestnes Sogelag. Årsskrift 2020. Vestnes: Vestnes Sogelag, s. 193-203.

Aarflot, A. (1967) Norsk kirkehistorie. Bind II. Oslo: Lutherstiftelsen.

Aarflot, A. (1969) Tro og lydighet. Hans Nielsen Hauges kristendomsforståelse. Oslo: Universitetsforlaget.

Aarnes, S. A. (1961) Historieskriving og livssyn hos Grundtvig. En undersøkelse av to-verdenmotivet i verdenskrønikene. Oslo: Universitetsforlaget.

Aarnes, S. A. (1993) Grundtvig og Norge - noen hovedlinjer. Grundtvig Studier, 44(1), s. 191-197.

https://doi.org/10.7146/grs.v44i1.16114

Aas, E. (1924) Kristiania Katedralskole i det nittende århundre. Oslo: Jacob Dybwad.

Aasvejen, H. og Stauri, R. (1914) Ungdomsskulen i Noreg i 50 år. 1864- 1914. Fandrem: Høgskulebladet.

Forside

Downloads

Published

March 16, 2022

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.